Donation Appeal
Found 3924 Results.
 • a.mhomucha.m vRRiShabha.m yaj~niyaanaa.m viraajanta.m prathamamadhvaraaNam. apaa.m napaatamashvinaa huve dhiya indriyeNa ta indriya.m dattamojaH . 4. Atharvaveda/19/42/4
 • a.mhomuche pra bhare maniiShaamaa sutraavNe sumatimaavRRiNaanaH. imamindra prati havya.m gRRibhaaya satyaaH santu yajamaanasya kaamaaH . 3. Atharvaveda/19/42/3
 • a.mhoyuvastanvastanvate vi vayo mahadduShTara.m puurvyaaya. sa sa.mvato navajaatastuturyaatsi.mha.m na kruddhamabhitaH pari ShThuH .3. Rigveda/5/15/3
 • a.mseShu va RRIShTayaH patsu khaadayo vakShaHsu rukmaa maruto rathe shubhaH. agnibhraajaso vidyuto gabhastyoH shipraaH shiirShasu vitataa hiraNyayiiH .11. Rigveda/5/54/11
 • a.mseShvaa marutaH khaadayo vo vakShaHsu rukmaa upashishriyaaNaaH. vi vidyuto na vRRiShTibhii ruchaanaa anu svadhaamaayudhairyachChamaanaaH .13. Rigveda/7/56/13
 • a.msho bhago varuNo mitro aryamaaditiH paantu marutaH. apa tasya dveSho gamedabhihruto yaavayachChatrumantitam . 2. Atharvaveda/6/4/2
 • a.mshu.m duhanti stanayantamakShita.m kavi.m kavayo.apaso maniiShiNaH . samii gaavo matayo yanti sa.myata RRItasya yonaa sadane punarbhuvaH . Rigveda/9/72/6
 • a.nshunaa te a.nshuH pRRichyataa.m paruShaa paruH. gandhaste somamavatu madaaya raso.aachyutaH .27 . Yajurveda/20/27
 • a.nshura.nshuShTe deva somaapyaayataamindraayaikadhanavide. aa tubhyamindraH pyaayataamaa tvamindraaya pyaayasva. aapyaayayaasmaantsakhiintsannyaa medhayaa svasti te deva soma sutyaamashiiya. eShTaa raayaH preShe bhagaaya.aRRitamRRitavaadibhyo namo dyaavaapRRithiviibhyaam .7. Yajurveda/5/7
 • a.nshushcha me rashmishcha me.adaabhyashcha me.adhipatishcha ma.aupaa.nshushcha me.antaryaamashcha ma.aaindravaayavashcha me maitraavaruNashcha ma.aaashvinashcha me pratiprasthaanashcha me shukrashcha me manthii cha me yaj~nena kalpataam .19 . Yajurveda/18/19
 • aa bhaanunaa paarthivaani jrayaa.msi mahastodasya dhRRiShataa tatantha. sa baadhasvaapa bhayaa sahobhiH spRRidho vanuShyan vanuSho ni juurva .6. Rigveda/6/6/6
 • aa bhaaratii bhaaratiibhiH sajoShaa iLaa devairmanuShyebhiragniH. sarasvatii saarasvatebhirarvaak tisro deviirbarhireda.m sadantu .8. Rigveda/7/2/8
 • aa bhaaratii bhaaratiibhiH sajoShaa iLaa devairmanuShyebhiragniH. sarasvatii saarasvatebhirarvaak tisro deviirbarhireda.m sadantu. Rigveda/3/4/8
 • aa bhaatyagniruShasaamaniikamudvipraaNaa.m devayaa vaacho asthuH . arvaa~nchaa nuuna.m rathyeha yaata.m piipivaa.m samashvinaa gharmamachCha.1752 Samveda/1752
 • aa bhaatyagniruShasaamaniikamudvipraaNaa.m devayaa vaacho asthuH. arvaa~nchaa nuuna.m rathyeha yaata.m piipivaa.msamashvinaa gharmamachCha .1. Rigveda/5/76/1
 • aa bhandamaane upaake naktoShaasaa supeshasaa. yahvii RRItasya maataraa siidataa.m barhiraa sumat . Rigveda/1/142/7
 • aa bhandamaane uShasaa upaake uta smayete tanvaa3 viruupe. yathaa no mitro varuNo jujoShadindro marutvaa.N uta vaa mahobhiH. Rigveda/3/4/6
 • aa bharata.m shikShata.m vajrabaahuu asmaa.N indraagnii avata.m shachiibhiH. ime nu te rashmayaH suuryasya yebhiH sapitva.m pitaro na aasan . Rigveda/1/109/7
 • aa brahman braahmaNo brahmavarchasii jaayataamaa raaShTre raajanyaH.n shuura.aiShavyo.n.ativyaadhii mahaaratho jaayataa.m dogdhrii dhenurvoDhaanaDvaanaashuH saptiH purandhiryoShaa jiShNuu ratheShThaaH sabheyo yuvaasya yajamaanasya viiro jaayataa.m nikaame nikaame naH parjanyo varShatu phalavatyo na.aoShadhayaH pachyantaa.m yogakShemo naH kalpataam .22 . Yajurveda/22/22
 • aa bunda.m vRRitrahaa dade jaataH pRRichChaadvi maataram . ka ugraaH ke ha shRRiNvire.216 Samveda/216
 • aa bunda.m vRRitrahaa dade jaataH pRRichChadvi maataram . ka ugraaH ke ha shRRiNvire . Rigveda/8/45/4
 • aa cha no barhiH sadataavitaa cha naH spaarhaaNi daatave vasu. asredhanto marutaH somye madhau svaaheha maadayaadhvai .6. Rigveda/7/59/6
 • aa cha tvaametaa vRRiShaNaa vahaato harii sakhaayaa sudhuraa sva~Ngaa. dhaanaavadindraH savana.m juShaaNaH sakhaa sakhyuH shRRiNavadvandanaani. Rigveda/3/43/4
 • aa cha vahaasi taa.N iha devaa.N upa prashastaye. havyaa sushchandra viitaye . Rigveda/1/74/6
 • aa chana tvaa chikitsaamo.adhi chana tvaa nemasi . shanairiva shanakairivendraayendo pari srava . Rigveda/8/91/3
 • aa charShaNipraa vRRiShabho janaanaa.m raajaa kRRiShTiinaa.m puruhuuta indraH. stutaH shravasyannavasopa madrigyuktvaa harii vRRiShaNaa yaahyarvaa~N . Rigveda/1/177/1
 • aa chaShTa aasaa.m paatho nadiinaa.m varuNa ugraH sahasrachakShaaH .10. Rigveda/7/34/10
 • aa chikitaana sukratuu devau marta rishaadasaa. varuNaaya RRItapeshase dadhiita prayase mahe .1. Rigveda/5/66/1
 • aa dadhaami te pada.m samiddhe jaatavedasi. agniH shariira.m veveShTvasu.m vaagapi gachChatu .8. Atharvaveda/2/12/8
 • aa dadhikraaH shavasaa pa~ncha kRRiShTiiH suuryaiva jyotiShaapastataana. sahasrasaaH shatasaa vaajyarvaa pRRiNaktu madhvaa samimaa vachaa.msi .10. Rigveda/4/38/10
 • aa daivyaa vRRiNiimahe.avaa.msi bRRihaspatirno maha aa sakhaayaH . yathaa bhavema miiLhuShe anaagaa yo no daataa paraavataH piteva . Rigveda/7/97/2
 • aa daivyaani paarthivaani janmaapashchaachChaa sumakhaaya vocham. vardhantaa.m dyaavo girashchandraagraa udaa vardhantaamabhiShaataa arNaaH .14. Rigveda/5/41/14
 • aa daivyaani vrataa chikitvaanaa maanuShasya janasya janma . Rigveda/1/70/2
 • aa dakShiNaa sRRijyate shuShmyaa3sada.m veti druho rakShasaH paati jaagRRiviH . hariropasha.m kRRiNute nabhaspaya upastire chamvo3rbrahma nirNije . Rigveda/9/71/1
 • aa dashabhirvivasvata indraH koshamachuchyaviit . khedayaa trivRRitaa divaH . Rigveda/8/72/8
 • aa dasyughnaa manasaa yaahyasta.m bhuvatte kutsaH sakhye nikaamaH. sve yonau ni Shadata.m saruupaa vi vaa.m chikitsadRRitachiddha naarii .10. Rigveda/4/16/10
 • aa datse jinataa.m varcha iShTa.m puurta.m chaashiShaH . 56. Atharvaveda/12/5/56
 • aa devaanaamabhavaH keturagne mandro vishvaani kaavyaani vidvaan. prati martaa.N avaasayo damuunaa anu devaanrathiro yaasi saadhan. Rigveda/3/1/17
 • aa devaanaamagrayaaveha yaatu naraasha.mso vishvaruupebhirashvaiH . RRItasya pathaa namasaa miyedho devebhyo devatamaH suShuudat . Rigveda/10/70/2
 • aa devaanaamapi panthaamaganma yachChaknavaama tadanu pravoLhum . agnirvidvaantsa yajaatsedu hotaa so adhvaraantsa RRItuunkalpayaati . Rigveda/10/2/3
 • aa devaanaamapi panthaamaganma yachChaknavaama tadanupravoDhum. agnirvidvaantsa yajaatsa iddhotaa so.adhvaraantsa RRituunkalpayaati . 3. Atharvaveda/19/59/3
 • aa deveShuvRRishchate ahutamasya bhavati .10. Atharvaveda/15/12/10
 • aa devo dade budhnyaa3 vasuuni vaishvaanara uditaa suuryasya. aa samudraadavaraadaa parasmaadaagnirdade diva aa pRRithivyaaH .7. Rigveda/7/6/7
 • aa devo duuto ajirashchikitvaantvaddevaape abhi maamagachChat . pratiichiinaH prati maamaa vavRRitsva dadhaami te dyumatii.m vaachamaasan . Rigveda/10/98/2
 • aa devo yaatu savitaa suratno.antarikShapraa vahamaano ashvaiH. haste dadhaano naryaa puruuNi niveshaya~ncha prasuva~ncha bhuuma .1. Rigveda/7/45/1
 • aa dhaavataa suhastyaH shukraa gRRibhNiita manthinaa . gobhiH shriiNiita matsaram . Rigveda/9/46/4
 • aa dharNasirbRRihaddivo raraaNo vishvebhirgantvomabhirhuvaanaH. gnaa vasaana oShadhiiramRRidhrastridhaatushRRi~Ngo vRRiShabho vayodhaaH .13. Rigveda/5/43/13
 • aa dhenavaH payasaa tuurNyarthaa amardhantiirupa no yantu madhvaa. maho raaye bRRihatiiH sapta vipro mayobhuvo jaritaa johaviiti .1. Rigveda/5/43/1
 • aa dhenavo dhunayantaamashishviiH sabardughaaH shashayaa apradugdhaaH. navyaanavyaa yuvatayo bhavantiirmahaddevaanaamasuratvamekam. Rigveda/3/55/16
 • aa dhenavo maamateyamavantiirbrahmapriya.m piipayantsasminnuudhan. pitvo bhikSheta vayunaani vidvaanaasaavivaasannaditimuruShyet . Rigveda/1/152/6
 • aa dhuurShvasmai dadhaataashvaanindro na vajrii hiraNyabaahuH .4. Rigveda/7/34/4
 • aa divaspRRiShThamashvayurgavyayuH soma rohasi . viirayuH shavasaspate . Rigveda/9/36/6
 • aa dvaabhyaa.m haribhyaamindra yaahyaa chaturbhiraa ShaDbhirhuuyamaanaH. aaShTaabhirdashabhiH somapeyamaya.m sutaH sumakha maa mRRidhaskaH. Rigveda/2/18/4
 • aa dvibarhaa amino yaatvindro vRRiShaa haribhyaa.m pariShiktamandhaH . gavyaa sutasya prabhRRitasya madhvaH satraa khedaamarushahaa vRRiShasva . Rigveda/10/116/4
 • aa dyaa.m tanoShi rashmibhiraantarikShamuru priyam. uShaH shukreNa shochiShaa .7. Rigveda/4/52/7
 • aa gaavo agmannuta bhadramakrantsiidantu goShThe raNayantvasme. prajaavatiiH pururuupaa iha syurindraaya puurviiruShaso duhaanaaH . 1. Atharvaveda/4/21/1
 • aa gaavo agmannuta bhadramakrantsiidantu goShThe raNayantvasme. prajaavatiiH pururuupaa iha syurindraaya puurviiruShaso duhaanaaH .1. Rigveda/6/28/1
 • aa gantaa maa riShaNyata prasthaavaano maapa sthaata samanyavaH . dRRiDhaa chidyamayiShNavaH.401 Samveda/401
 • aa gantaa maa riShaNyata prasthaavaano maapa sthaataa samanyavaH . sthiraa chinnamayiShNavaH . Rigveda/8/20/1
 • aa gha tvaavaa.m tmanaa yuktaH stotRRibhyo dhRRiShNaviiyaanaH . RRiNorakSha.m na chakrayoH. 1085 Samveda/1085
 • aa gha tvaavaantmanaapta stotRRibhyo dhRRiShNaviyaanaH. RRiNorakSha.m na chakryo᳡H . 2. Atharvaveda/20/122/2
 • aa gha tvaavaantmanaaptaH stotRRibhyo dhRRiShNaviyaanaH. RRINorakSha.m na chakryoH. Rigveda/1/30/14
 • aa ghaa gamadyadi shravatsahasriNiibhiruutibhiH . vaajebhirupa no havam.745 Samveda/745
 • aa ghaa gamadyadi shravatsahasriNiibhiruutibhiH. vaajebhirupa no havam . 2. Atharvaveda/20/26/2
 • aa ghaa gamadyadi shravatsahasriNiibhiruutibhiH. vaajebhirupa no havam. Rigveda/1/30/8
 • aa ghaa taa gachChaanuttaraa yugaani yatra jaamayaH kRRiNavannajaami . upa barbRRihi vRRiShabhaaya baahumanyamichChasva subhage pati.m mat . Rigveda/10/10/10
 • aa ghaa taagachChaanuttaraa yugaani yatra jaamayaH kRRiNavannajaami. upa barbRRihi vRRiShabhaayabaahumanyamichChasva subhage pati.m mat .11. Atharvaveda/18/1/11
 • aa ghaa ye agnimindhate stRRiNanti barhiraanuShak . yeShaamindro yuvaa sakhaa . Rigveda/8/45/1
 • aa ghaa ye agnimindhate stRRiNanti barhiraanuShak . yeShaamindro yuvaa sakhaa.133 Samveda/133
 • aa ghaa ye agnimindhate stRRiNanti barhiraanuShak . yeShaamindro yuvaa sakhaa.1338 Samveda/1338
 • aa ghaa yoSheva suunaryuShaa yaati prabhu~njatii . jarayantii vRRijana.m padvadiiyata utpaatayati pakShiNaH . Rigveda/1/48/5
 • aa ghaa.aagnimindhate stRRiNanti barhiraanuShak. yeShaamindro yuvaa sakhaa. upayaamagRRihiito.asyagniindraabhyaa.m tvaiSha te yoniragniindraabhyaa.m tvaa .32. Yajurveda/7/32
 • aa gnaa agna ihaavase hotraa.m yaviShTha bhaaratiim. varuutrii.m dhiShaNaa.m vaha. Rigveda/1/22/10
 • aa gomataa naasatyaa rathenaashvaavataa purushchandreNa yaatam . abhi vaa.m vishvaa niyutaH sachante spaarhayaa shriyaa tanvaa shubhaanaa . Rigveda/7/72/1
 • aa graavabhirahanyebhiraktubhirvariShTha.m vajramaa jigharti maayini. shata.m vaa yasya pracharantsve dame sa.mvartayanto vi cha vartayannahaa .3. Rigveda/5/48/3
 • aa gRRihNiita.m sa.m bRRihata.m praaNaapaanaannyarbude. nivaashaa ghoShaaH sa.m yantvamitreShu samiikShayanradite arbude tava . 11. Atharvaveda/11/9/11
 • aa haraami gavaa.m kShiiramaahaarSha.m dhaanya.m1 rasam. aahRRitaa asmaaka.m viiraa aa patniiridamastakam . 5. Atharvaveda/2/26/5
 • aa harayaH sasRRijrire.aruShiiradhi barhiShi . yatraabhi sa.mnavaamahe . Rigveda/8/69/5
 • aa harayaH sasRRijrire.aruShiiradhi barhiShi . yatraabhi sa.mnavaamahe.1490 Samveda/1490
 • aa harayaH sasRRijrire.aruShiiradhi barhiShi. yatraabhi sa.mnavaamahe . 2. Atharvaveda/20/92/2
 • aa harayaH sasRRijrire.aruShiiradhi barhiShi. yatraabhi sa.mnavaamahe . 5. Atharvaveda/20/22/5
 • aa haryataaya dhRRiShNave dhanuShTanvanti pau.m syam . shukraa vi yantyasuraaya nirNije vipaamagre mahiiyuvaH.551 Samveda/551
 • aa haryataaya dhRRiShNave dhanustanvanti pau.msyam . shukraa.m vayantyasuraaya nirNija.m vipaamagre mahiiyuvaH . Rigveda/9/99/1
 • aa haryato arjune atke avyata priyaH suunurna marjyaH . tamii.m hinvantyapaso yathaa ratha.m nadiiShvaa gabhastyoH . Rigveda/9/107/13
 • aa haryato arjuno atke avyata priyaH suunurna marjyaH . tamii.m hinvantyapaso yathaa ratha.m nadiiShvaa gabhastyoH.768 Samveda/768
 • aa hi dyaavaapRRithivii agna ubhe sadaa putro na maataraa tatantha . pra yaahyachChoshato yaviShThaathaa vaha sahasyeha devaan . Rigveda/10/1/7
 • aa hi ruhatamashvinaa rathe koshe hiraNyaye vRRiShaNvasuu . yu~njaathaa.m piivariiriShaH . Rigveda/8/22/9
 • aa hi Shmaa suunave pitaapiryajatyaapaye. sakhaa sakhye vareNyaH. Rigveda/1/26/3
 • aa hi Shmaa yaati naryashchikitvaanhuuyamaanaH sotRRibhirupa yaj~nam. svashvo yo abhiirurmanyamaanaH suShvaaNebhirmadati sa.m ha viiraiH .2. Rigveda/4/29/2
 • aa hotaa mandro vidathaanyasthaatsatyo yajvaa kavitamaH sa vedhaaH. vidyudrathaH sahasasputro agniH shochiShkeshaH pRRithivyaa.m paajo ashret. Rigveda/3/14/1
 • aa jaagRRivirvipra RRItaa matiinaa.m somaH punaano asadachchamuuShu . sapanti ya.m mithunaaso nikaamaa adhvaryavo rathiraasaH suhastaaH . Rigveda/9/97/37
 • aa jaagRRivirvipra RRitaa.m matiinaa.m somaH punaano asadachchamuuShu . sapanti ya.m mithunaaso nikaamaa adhvaryavo rathiraasaH suhastaaH.1357 Samveda/1357
 • aa jaamiratke avyata bhuje na putra oNyoH . sarajjaaro na yoShaNaa.m varo na yonimaasadam . Rigveda/9/101/14
 • aa jaamiratke avyata bhuje na putra oNyoH . sarajjaaro na yoShaNaa.m varo na yonimaasadam.1387 Samveda/1387
 • aa jaata.m jaatavedasi priya.m shishiitaatithim. syona aa gRRihapatim .42. Rigveda/6/16/42
 • aa jana.m tveShasa.mdRRisha.m maahiinaanaamupastutam . aganma bibhrato namaH . Rigveda/10/60/1
 • aa janaaya druhvaNe paarthivaani divyaani diipayo.antarikShaa. tapaa vRRiShanvishvataH shochiShaa taanbrahmadviShe shochaya kShaamapashcha . 8. Atharvaveda/20/36/8
 • aa janaaya druhvaNe paarthivaani divyaani diipayo.antarikShaa. tapaa vRRiShanvishvataH shochiShaa taanbrahmadviShe shochaya kShaamapashcha .8. Rigveda/6/22/8
 • aa ja~Nghanti saanveShaa.m jaghanaa.N upa jighnate. ashvaajani prachetaso.ashvaantsamatsu chodaya .13. Rigveda/6/75/13
 • aa ja~Nghanti saanveShaa.m jaghanaa.N2.aupa jighnate. ashvaajani prachetaso.ashvaantsamatsu chodaya .50 . Yajurveda/29/50
 • aa juhotaa duvasyataagni.m prayatyadhvare. vRRiNiidhva.m havyavaahanam .6. Rigveda/5/28/6
 • aa juhotaa haviShaa marjayadhva.m ni hotaara.m gRRihapati.m dadhidhvam . iDaspade namasaa raatahavya.m saparyataa yajata.m pastyaanaam.63 Samveda/63
 • aa juhotaa svadhvara.m shiira.m paavakashochiSham. aashu.m duutamajira.m pratnamiiDya.m shruShTii deva.m saparyata. Rigveda/3/9/8
 • aa kalashaa anuuShatendo dhaaraabhirojasaa . endrasya piitaye visha . Rigveda/9/65/14
 • aa kalasheShu dhaavati pavitre pari Shichyate . ukthairyaj~neShu vardhate . Rigveda/9/17/4
 • aa kalasheShu dhaavati shyeno varma vi gaahate . abhi droNaa kanikradat . Rigveda/9/67/14
 • aa krandaya balamojo na aa dhaa abhi ShTana duritaa baadhamaanaH. apa sedha dundubhe duchChunaamita indrasya muShTirasi viiDayasva . 2. Atharvaveda/6/126/2
 • aa krandaya balamojo na aa dhaa niH ShTanihi duritaa baadhamaanaH. apa protha dundubhe duchChunaa ita indrasya muShTirasi viiLayasva .30. Rigveda/6/47/30
 • aa krandaya balamojo na.aaadhaa niShTanihi duritaa baadhamaanaH. apa protha dundubhe duchChunaa.aita.aindrasya muShTirasi viiDayasva .56 . Yajurveda/29/56
 • aa krandaya dhanapate varamaamanasa.m kRRiNu. sarva.m pradakShiNa.m kRRiNu yo varaH pratikaamyaH . 6. Atharvaveda/2/36/6
 • aa kRRiShNena rajasaa vartamaano niveshayannamRRita.m martya.m cha . hiraNyayena savitaa rathenaa devo yaati bhuvanaani pashyan . Rigveda/1/35/2
 • aa kRRiShNena rajasaa varttamaano niveshayannamRRita.m martya.m cha. hiraNyayena savitaa rathenaa devo yaati bhuvanaani pashyan .31 . Yajurveda/34/31
 • aa kRRiShNena rajasaa varttamaano niveshayannamRRita.m martya.m cha. hiraNyayena savitaa rathenaa devo yaati bhuvanaani pashyan .43 . Yajurveda/33/43
 • aa kShodo mahi vRRita.m nadiinaa.m pariShThitamasRRija uurmimapaam. taasaamanu pravata indra panthaa.m praardayo niichiirapasaH samudram .12. Rigveda/6/17/12
 • aa maa puShTe cha poShe cha raatri devaanaa.m sumatau syaama. puurNaa darve paraa pata supuurNaa punaraa pata. sarvaanyaj~naantsa.mbhu~njatiiShamuurja.m na aa bhara . 7. Atharvaveda/3/10/7
 • aa maa puuShannupa drava sha.msiSha.m nu te apikarNa aaghRRiNe. aghaa aryo araatayaH .16. Rigveda/6/48/16
 • aa maa vaajasya prasavo jagamyaademe dyaavaapRRithivii vishvaruupe. aa maa gantaa.m pitaraa maataraa chaa maa somo.aamRRitattvena gamyaat. vaajino vaajajito vaaja.n sasRRivaa.nso bRRihaspaterbhaagamavajighrata nimRRijaanaaH .19. Yajurveda/9/19
 • aa maa.m mitraavaruNeha rakShata.m kulaayayadvishvayanmaa na aa gan. ajakaava.m durdRRishiika.m tiro dadhe maa maa.m padyena rapasaa vidattsaruH .1. Rigveda/7/50/1
 • aa maarukShaddevamaNirmahyaa ariShTataataye. ima.m methimabhisa.mvishadhva.m tanuupaana.m trivaruuthamojase . 20. Atharvaveda/8/5/20
 • aa maarukShatparNamaNirmahyaa ariShTataataye. yathaahamuttaro.asaanyaryamNa uta sa.mvidaH . 5. Atharvaveda/3/5/5
 • aa madhvo asmaa asichannamatramindraaya puurNa.m sa hi satyaraadhaaH . sa vaavRRidhe varimannaa pRRithivyaa abhi kratvaa naryaH pau.msyaishcha . Rigveda/10/29/7
 • aa madhvo asmaa asichannamatramindraaya puurNa.m sa hi satyaraadhaaH. sa vaavRRidhe varimannaa pRRithivyaa abhi kratvaa naryaH pau.msyaishcha . 7. Atharvaveda/20/76/7
 • aa mandrairindra haribhiryaahi mayuuraromabhiH . maa tvaa ke chinni yemurinna paashino.ati dhanveva taa.m ihi.1718 Samveda/1718
 • aa mandrairindra haribhiryaahi mayuuraromabhiH . maa tvaa ke chinni yemurinna paashino.ati dhanveva taa.m ihi.246 Samveda/246
 • aa mandrairindra haribhiryaahi mayuuraromabhiH. maa tvaa ke chidvi yamanvi.m na paashino.ati dhanveva taa.N ihi .1. Atharvaveda/7/117/1
 • aa mandrairindra haribhiryaahi mayuuraromabhiH. maa tvaa ke chinni yaman vi.m na paashino.ati dhanveva taa.N2.aihi .53 . Yajurveda/20/53
 • aa mandrairindra haribhiryaahi mayuuraromabhiH. maa tvaa ke chinni yamanvi.m na paashino.ati dhanveva taa.N ihi. Rigveda/3/45/1
 • aa mandramaa vareNyamaa vipramaa maniiShiNam . paantamaa puruspRRiham . Rigveda/9/65/29
 • aa mandramaa vareNyamaa vipramaa maniiShiNam . paantamaa puruspRRiham.1138 Samveda/1138
 • aa mandrasya saniShyanto vareNya.m vRRiNiimahe ahraya.m vaajamRRigmiyam. raati.m bhRRiguuNaamushija.m kavikratumagni.m raajanta.m divyena shochiShaa. Rigveda/3/2/4
 • aa maniiShaamantarikShasya nRRibhyaH srucheva ghRRita.m juhavaama vidmanaa. taraNitvaa ye piturasya sashchira RRIbhavo vaajamaruhandivo rajaH . Rigveda/1/110/6
 • aa manyethaamaa gata.m kachchidevairvishve janaaso ashvinaa havante. imaa hi vaa.m goRRijiikaa madhuuni pra mitraaso na dadurusro agre. Rigveda/3/58/4
 • aa me asya pratiivya1mindranaasatyaa gatam . devaa devebhiradya sachanastamaa . Rigveda/8/26/8
 • aa me dhana.m sarasvatii payasphaati.m cha dhaanyam. siniivaalyupaa vahaadaya.m chaudumbaro maNiH . 10. Atharvaveda/19/31/10
 • aa me hava.m naasatyaashvinaa gachChata.m yuvam . madhvaH somasya piitaye . Rigveda/8/85/1
 • aa me mahachChatabhiShagvariiya aa me dvayaa proShThapadaa susharma. aa revatii chaashvayujau bhaga.m ma aa me rayi.m bharaNya aa vahantu .5. Atharvaveda/19/7/5
 • aa me vachaa.msyudyataa dyumattamaani kartvaa . ubhaa yaata.m naasatyaa sajoShasaa prati havyaani viitaye . Rigveda/8/101/7
 • aa mitraavaruNaa bhaga.m madhvaH pavanta uurmayaH . vidaanaa asya shakmabhiH . Rigveda/9/7/8
 • aa mitre varuNe bhage madhoH pavanta uurmayaH . vidaanaa asya shakmabhiH.1135 Samveda/1135
 • aa mitre varuNe vaya.m giirbhirjuhumo atrivat. ni barhiShi sadata.m somapiitaye .1. Rigveda/5/72/1
 • aa na iLaabhirvidathe sushasti vishvaanaraH savitaa deva etu. api yathaa yuvaano matsathaa no vishva.m jagadabhipitve maniiShaa . Rigveda/1/186/1
 • aa na indo mahiimiSha.m pavasva vishvadarshataH . asmabhya.m soma gaatuvit . Rigveda/9/65/13
 • aa na indo shaatagvina.m gavaa.m poSha.m svashvyam . vahaa bhagattimuutaye.835 Samveda/835
 • aa na indo shatagvina.m gavaa.m poSha.m svashvyam . vahaa bhagattimuutaye . Rigveda/9/65/17
 • aa na indo shatagvina.m rayi.m gomantamashvinam . bharaa soma sahasriNam . Rigveda/9/67/6
 • aa na indra mahiimiSha.m pura.m na darShi gomatiim . uta prajaa.m suviiryam . Rigveda/8/6/23
 • aa na indra pRRikShase.asmaaka.m brahmodyatam . tattvaa yaachaamahe.avaH shuShNa.m yaddhannamaanuSham . Rigveda/10/22/7
 • aa na indraabRRihaspatii gRRihamindrashcha gachChatam. somapaa somapiitaye .3. Rigveda/4/49/3
 • aa na indro duuraadaa na aasaadabhiShTikRRidavase yaasadugraH. ojiShThebhirnRRipatirvajrabaahuH sa~Nge samatsu turvaNiH pRRitanyuun .1. Rigveda/4/20/1
 • aa na indro haribhiryaatvachChaarvaachiino.avase raadhase cha. tiShThaati vajrii maghavaa virapshiima.m yaj~namanu no vaajasaatau .2. Rigveda/4/20/2
 • aa na uurja.m vahatamashvinaa yuva.m madhumatyaa naH kashayaa mimikShatam. praayustaariShTa.m nii rapaa.msi mRRikShata.m sedhata.m dveSho bhavata.m sachaabhuvaa . Rigveda/1/157/4
 • aa na.aetu manaH punaH kratve dakShaaya jiivase. jyok cha suurya.m dRRishe .54. Yajurveda/3/54
 • aa na.aiDaabhirvidathe sushasti vishvaanaraH savitaa deva.aetu. api yathaa yuvaano matsathaa no vishva.m jagadabhipitve maniiShaa .34 . Yajurveda/33/34
 • aa na.aindro duuraadaa na.aaasaadabhiShTikRRidavase yaasadugraH. ojiShThebhirnRRipatirvajrabaahuH sa~Nge samatsu turvaNiH pRRitanyuun .48 . Yajurveda/20/48
 • aa na.aindro haribhiryaatvachChaarvaachiino.avase raadhase cha. tiShThaati vajrii maghavaa virapshiima.m yaj~namanu no vaajasaatau .49 . Yajurveda/20/49
 • aa naamabhirmaruto vakShi vishvaanaa ruupebhirjaatavedo huvaanaH. yaj~na.m giro jarituH suShTuti.m cha vishve ganta maruto vishva uutii .10. Rigveda/5/43/10
 • aa naaryasya dakShiNaa vyashvaa.N etu sominaH . sthuura.m cha raadhaH shatavatsahasravat . Rigveda/8/24/29
 • aa naasatyaa gachChata.m huuyate havirmadhvaH pibata.m madhupebhiraasabhiH . yuvorhi puurva.m savitoShaso rathamRRitaaya chitra.m ghRRitavantamiShyati . Rigveda/1/34/10
 • aa naasatyaa tribhirekaadashairiha devebhiryaata.m madhupeyamashvinaa . praayustaariShTa.m nii rapaa.msi mRRikShata.m sedhata.m dveSho bhavata.m sachaabhuvaa . Rigveda/1/34/11
 • aa naasatyaa tribhirekaadashairiha devebhiryaata.m madhupeyamashvinaa. praayustaariShTa.m nii rapaa.nsi mRRikShata.n sedhata.m dveSho bhavata.n sachaabhuvaa .47 . Yajurveda/34/47
 • aa naH pavasva dhaarayaa pavamaana rayi.m pRRithum . yayaa jyotirvidaasi naH . Rigveda/9/35/1
 • aa naH pavasva vasumaddhiraNyavadashvaavadgomadyavamatsuviiryam . yuuya.m hi soma pitaro mama sthana divo muurdhaanaH prasthitaa vayaskRRitaH . Rigveda/9/69/8
 • aa naH prajaa.m janayatu prajaapatiraajarasaaya samanaktvaryamaa . adurma~NgaliiH patilokamaa visha sha.m no bhava dvipade sha.m chatuShpade . Rigveda/10/85/43
 • aa naH puuShaa pavamaanaH suraatayo mitro gachChantu varuNaH sajoShasaH . bRRihaspatirmaruto vaayurashvinaa tvaShTaa savitaa suyamaa sarasvatii . Rigveda/9/81/4
 • aa naH sahasrasho bharaayutaani shataani cha . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/15
 • aa naH shuShma.m nRRiShaahya.m viiravanta.m puruspRRiham . pavasva soma dhaarayaa . Rigveda/9/30/3
 • aa naH soma pavamaanaH kiraa vasvindo bhava maghavaa raadhaso mahaH . shikShaa vayodho vasave su chetunaa maa no gayamaare asmatparaa sichaH . Rigveda/9/81/3
 • aa naH soma sa.myata.m pipyuShiimiShamindo pavasva pavamaana uurmiNaa . yaa no dohate trirahannasashchuShii kShumadvaajavanmadhumatsuviiryam.1154 Samveda/1154
 • aa naH soma sa.myata.m pipyuShiimiShamindo pavasva pavamaano asridham . yaa no dohate trirahannasashchuShii kShumadvaajavanmadhumatsuviiryam . Rigveda/9/86/18
 • aa naH soma saho juvo ruupa.m na varchase bhara . suShvaaNo devaviitaye . Rigveda/9/65/18
 • aa naH soma saho juvo ruupa.m na varchase bhara . suShvaaNo devaviitaye.834 Samveda/834
 • aa naH soma.m pavitra aa sRRijataa madhumattamam . devebhyo devashruttamam . Rigveda/9/62/21
 • aa naH some svadhvara iyaano atyo na toshate . ya.m te svadaavantsvadanti guurtayaH paure Chandayase havam . Rigveda/8/50/5
 • aa naH stomamupa dravaddhiyaano ashvo na sotRRibhiH . ya.m te svadhaavantsvadayanti dhenava indra kaNveShu raatayaH . Rigveda/8/49/5
 • aa naH stomamupa dravattuuya.m shyenebhiraashubhiH . yaatamashvebhirashvinaa . Rigveda/8/5/7
 • aa naH stuta upa vaajebhiruutii indra yaahi haribhirmandasaanaH. tirashchidaryaH savanaa puruuNyaa~NguuShebhirgRRiNaanaH satyaraadhaaH .1. Rigveda/4/29/1
 • aa naH sutaasa indavaH punaanaa dhaavataa rayim . vRRiShTidyaavo riityaapaH svarvidaH . Rigveda/9/106/9
 • aa naH sutaasa indavaH punaanaa dhaavataa rayim . vRRiShTidyaavo riityaapaH svarvidaH.1328 Samveda/1328
 • aa napaataH shavaso yaatanopema.m yaj~na.m namasaa huuyamaanaaH. sajoShasaH suurayo yasya cha stha madhvaH paata ratnadhaa indravantaH .6. Rigveda/4/34/6
 • aa naste gantu matsaro vRRiShaa mado vareNyaH . sahaavaa.m indra saanasiH pRRitanaaShaaDamartyaH.1433 Samveda/1433
 • aa naste gantu matsaro vRRiShaa mado vareNyaH. sahaavaa.N indra saanasiH pRRitanaaShaaLamartyaH . Rigveda/1/175/2
 • aa nastuja.m rayi.m bharaa.msha.m na pratijaanate. vRRikSha.m pakva.m phalama~Nkiiva dhuunuhiindra sa.mpaaraNa.m vasu. Rigveda/3/45/4
 • aa nayaitamaa rabhasva sukRRitaa.m lokamapi gachChatu prajaanan. tiirtvaa tamaa.msi bahudhaa mahaantyajo naakamaa kramataa.m tRRitiiyam . 1. Atharvaveda/9/5/1
 • aa nirekamuta priyamindra darShi janaanaam . dhRRiShataa dhRRiShNo stavamaana aa bhara . Rigveda/8/24/4
 • aa nivarta ni vartaya punarna indra gaa dehi . jiivaabhirbhunajaamahai . Rigveda/10/19/6
 • aa nivartana vartaya ni nivartana vartaya . bhuumyaashchatasraH pradishastaabhya enaa ni vartaya . Rigveda/10/19/8
 • aa no adya samanaso gantaa vishve sajoShasaH . RRIchaa giraa maruto devyadite sadane pastye mahi . Rigveda/8/27/5
 • aa no agne rayi.m bhara satraasaaha.m vareNyam . vishvaasu pRRitsu duShTaram.1525 Samveda/1525
 • aa no agne rayi.m bhara satraasaaha.m vareNyam. vishvaasu pRRitsu duShTaram . Rigveda/1/79/8
 • aa no agne suchetunaa rayi.m vishvaayupoShasam . maarDiika.m dhehi jiivase.1526 Samveda/1526
 • aa no agne suchetunaa rayi.m vishvaayupoShasam. maarDiika.m dhehi jiivase . Rigveda/1/79/9
 • aa no agne sumati.m sa.mbhalo gamedimaa.m kumaarii.m saha no bhagena. juShTaa vareShu samaneShu valguroSha.m patyaa saubhagamastvasyai . 1. Atharvaveda/2/36/1
 • aa no agne vayovRRidha.m rayi.m paavaka sha.m syam . raasvaa cha na upamaate puruspRRiha.m suniitii suyashastaram.43 Samveda/43
 • aa no agne vayovRRidha.m rayi.m paavaka sha.msyam . raasvaa cha na upamaate puruspRRiha.m suniitii svayashastaram . Rigveda/8/60/11
 • aa no ashvaavadashvinaa vartiryaasiShTa.m madhupaatamaa naraa . gomaddasraa hiraNyavat . Rigveda/8/22/17
 • aa no ashvinaa trivRRitaa rathenaarvaa~ncha.m rayi.m vahata.m suviiram . shRRiNvantaa vaamavase johaviimi vRRidhe cha no bhavata.m vaajasaatau . Rigveda/1/34/12
 • aa no barhiH sadhamaade bRRihaddivi devaa.N iiLe saadayaa sapta hotRRIn . indra.m mitra.m varuNa.m saataye bhaga.m svastya1gni.m samidhaanamiimahe . Rigveda/10/35/10
 • aa no barhii rishaadaso varuNo mitro aryamaa. siidantu manuSho yathaa. Rigveda/1/26/4
 • aa no bhadraaH kratavo yantu vishvato.adabdhaaso apariitaasa udbhidaH. devaa no yathaa sadamid vRRidhe asannapraayuvo rakShitaaro dive.adive . Rigveda/1/89/1
 • aa no bhadraaH kratavo yantu vishvato.adabdhaaso.aapariitaasa.audbhidaH. devaa no yathaa sadamid vRRidhe.aasannapraayuvo rakShitaaro divedive .14 . Yajurveda/25/14
 • aa no bhaja parameShvaa vaajeShu madhyameShu . shikShaa vasvo antamasya. 1499 Samveda/1499
 • aa no bhaja parameShvaa vaajeShu madhyameShu. shikShaa vasvo antamasya. Rigveda/1/27/5
 • aa no bhara bhagamindra dyumanta.m ni te deShNasya dhiimahi prareke. uurvaiva paprathe kaamo asme tamaa pRRiNa vasupate vasuunaam. Rigveda/3/30/19
 • aa no bhara dakShiNenaabhi savyena pra mRRisha . indra maa no vasornirbhaak . Rigveda/8/81/6
 • aa no bhara maa pari ShThaa araate maa no rakShiirdakShiNaa.m niiyamaanaam. namo viirtsaayaa asamRRiddhaye namo astvaraataye . 1. Atharvaveda/5/7/1
 • aa no bhara vRRiShaNa.m shuShmamindra dhanaspRRita.m shuushuvaasa.m sudakSham. yena va.msaama pRRitanaasu shatruuntavotibhiruta jaamii.Nrajaamiin .8. Rigveda/6/19/8
 • aa no bhara vya~njana.m gaamashvamabhya~njanam . sachaa manaa hiraNyayaa . Rigveda/8/78/2
 • aa no brahmaaNi marutaH samanyavo naraa.m na sha.msaH savanaani gantana. ashvaamiva pipyata dhenumuudhani kartaa dhiya.m jaritre vaajapeshasam. Rigveda/2/34/6
 • aa no bRRihantaa bRRihatiibhiruutii indra yaata.m varuNa vaajasaatau. yaddidyavaH pRRitanaasu prakriiLaantasya vaa.m syaama sanitaara aajeH .11. Rigveda/4/41/11
 • aa no dadhikraaH pathyaamanaktvRRitasya panthaamanvetavaa u. shRRiNotu no daivya.m shardho agniH shRRiNvantu vishve mahiShaa amuuraaH . Rigveda/7/44/5
 • aa no deva shavasaa yaahi shuShminbhavaa vRRidha indra raayo asya. mahe nRRimNaaya nRRipate suvajra mahi kShatraaya pau.msyaaya shuura .1. Rigveda/7/30/1
 • aa no devaanaamupa vetu sha.mso vishvebhisturairavase yajatraH . tebhirvaya.m suShakhaayo bhavema taranto vishvaa duritaa syaama . Rigveda/10/31/1
 • aa no devaH savitaa saaviShadvaya RRIjuuyate yajamaanaaya sunvate . yathaa devaanpratibhuuShema paakavadaa sarvataatimaditi.m vRRiNiimahe . Rigveda/10/100/3
 • aa no devaH savitaa traayamaaNo hiraNyapaaNiryajato jagamyaat. yo datravaa.N uShaso na pratiika.m vyuurNute daashuShe vaaryaaNi .8. Rigveda/6/50/8
 • aa no devebhirupa devahuutimagne yaahi vaShaTkRRiti.m juShaaNaH. tubhya.m devaaya daashataH syaama yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .3. Rigveda/7/14/3
 • aa no devebhirupa yaatamarvaaksajoShasaa naasatyaa rathena . yuvorhi naH sakhyaa pitryaaNi samaano bandhuruta tasya vittam . Rigveda/7/72/2
 • aa no diva aa pRRithivyaa RRIjiiShinnida.m barhiH somapeyaaya yaahi. vahantu tvaa harayo madrya~nchamaa~NguuShamachChaa tavasa.m madaaya .3. Rigveda/7/24/3
 • aa no divo bRRihataH parvataadaa sarasvatii yajataa gantu yaj~nam. hava.m devii jujuShaaNaa ghRRitaachii shagmaa.m no vaachamushatii shRRiNotu .11. Rigveda/5/43/11
 • aa no drapsaa madhumanto vishantvindra dehyadhiratha.m sahasram . ni Shiida hotramRRituthaa yajasva devaandevaape haviShaa saparya . Rigveda/10/98/4
 • aa no dyumnairaa shravobhiraa raayaa yaatamashvinaa . purushchandraa naasatyaa . Rigveda/8/5/32
 • aa no gahi sakhyebhiH shivebhirmahaanmahiibhiruutibhiH saraNyan. asme rayi.m bahula.m sa.mtarutra.m suvaacha.m bhaaga.m yashasa.m kRRidhii naH. Rigveda/3/1/19
 • aa no ganta.m mayobhuvaashvinaa shambhuvaa yuvam . yo vaa.m vipanyuu dhiitibhirgiirbhirvatso aviivRRidhat . Rigveda/8/8/19
 • aa no ganta.m rishaadasaa varuNa mitra barhaNaa. upema.m chaarumadhvaram .1. Rigveda/5/71/1
 • aa no ganta.m rishaadasema.m stoma.m purubhujaa . kRRita.m naH sushriyo naremaa daatamabhiShTaye . Rigveda/8/8/17
 • aa no gavyaanyashvyaa sahasraa shuura dardRRihi . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/14
 • aa no gavyebhirashvyaiH sahasrairupa gachChatam . anti Shadbhuutu vaamavaH . Rigveda/8/73/14
 • aa no gavyebhirashvyairvasavyai3rupa gachChatam. sakhaayau devau sakhyaaya sha.mbhuvendraagnii taa havaamahe .14. Rigveda/6/60/14
 • aa no gomantamashvinaa suviira.m suratha.m rayim . voLhamashvaavatiiriShaH . Rigveda/8/5/10
 • aa no gotraa dardRRihi gopate gaaH samasmabhya.m sanayo yantu vaajaaH. divakShaa asi vRRiShabha satyashuShmo.asmabhya.m su maghavanbodhi godaaH. Rigveda/3/30/21
 • aa no mahiimaramati.m sajoShaa gnaa.m devii.m namasaa raatahavyaam. madhormadaaya bRRihatiimRRitaj~naamaagne vaha pathibhirdevayaanaiH .6. Rigveda/5/43/6
 • aa no makhasya daavane.ashvairhiraNyapaaNibhiH . devaasa upa gantana . Rigveda/8/7/27
 • aa no mitra sudiitibhirvaruNashcha sadhastha aa. sve kShaye maghonaa.m sakhiinaa.m cha vRRidhase .5. Rigveda/5/64/5
 • aa no mitraavaruNaa ghRRitairgavyuutimukShatam . madhvaa rajaa.m si sukratuu.220 Samveda/220
 • aa no mitraavaruNaa ghRRitairgavyuutimukShatam . madhvaa rajaa.m si sukratuu.663 Samveda/663
 • aa no mitraavaruNaa ghRRitairgavyuutimukShatam. madhvaa rajaa.msi sukratuu. Rigveda/3/62/16
 • aa no mitraavaruNaa ghRRitairgavyuutimukShatam. madhvaa rajaa.nsi sukratuu .8 . Yajurveda/21/8
 • aa no mitraavaruNaa havyajuShTi.m ghRRitairgavyuutimukShatamiLaabhiH . prati vaamatra varamaa janaaya pRRiNiitamudno divyasya chaaroH . Rigveda/7/65/4
 • aa no naavaa matiinaa.m yaata.m paaraaya gantave . yu~njaathaamashvinaa ratham . Rigveda/1/46/7
 • aa no niyudbhiH shatiniibhiradhvara.m sahasriNiibhirupa yaahi viitaye vaayo havyaani viitaye. tavaaya.m bhaaga RRItviyaH sarashmiH suurye sachaa. adhvaryubhirbharamaaNaa aya.msata vaayo shukraa aya.msata . Rigveda/1/135/3
 • aa no niyudbhiH shatiniibhiradhvara.m sahasriNiibhirupa yaahi yaj~nam . vaayo asmintsavane maadayasva yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/92/5
 • aa no niyudbhiH shatiniibhiradhvara.n sahasriNiibhirupa yaahi yaj~nam. vaayo.a asmintsavane maadayasva yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .28 . Yajurveda/27/28
 • aa no raadhaa.msi savitaH stavadhyaa aa raayo yantu parvatasya raatau. sadaa no divyaH paayuH siShaktu yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/37/8
 • aa no ratnaani bibhrataavashvinaa gachChata.m yuvam . rudraa hiraNyavarttanii juShaaNaa vaajiniivasuu maadhvii mama shruta.m havam.1745 Samveda/1745
 • aa no ratnaani bibhrataavashvinaa gachChata.m yuvam. rudraa hiraNyavartanii juShaaNaa vaajiniivasuu maadhvii mama shruta.m havam .3. Rigveda/5/75/3
 • aa no rayi.m madachyuta.m purukShu.m vishvadhaayasam . iyartaa maruto divaH . Rigveda/8/7/13
 • aa no rudrasya suunavo namantaamadyaa huutaaso vasavo.adhRRiShTaaH. yadiimarbhe mahati vaa hitaaso baadhe maruto ahvaama devaan .4. Rigveda/6/50/4
 • aa no vaayo mahe tane yaahi makhaaya paajase . vaya.m hi te chakRRimaa bhuuri daavane sadyashchinmahi daavane . Rigveda/8/46/25
 • aa no vayovayaHshaya.m mahaanta.m gahvareShThaa.m mahaanta.m puurvineShThaam . ugra.m vacho apaavadhiiH.353 Samveda/353
 • aa no vishva aaskraa gamantu devaa mitro aryamaa varuNaH sajoShaaH. bhuvanyathaa no vishve vRRidhaasaH karantsuShaahaa vithura.m na shavaH . Rigveda/1/186/2
 • aa no vishvaabhiruutibhiH sajoShaa brahma juShaaNo haryashva yaahi. variivRRijatsthavirebhiH sushipraasme dadhadvRRiShaNa.m shuShmamindra .4. Rigveda/7/24/4
 • aa no vishvaabhiruutibhirashvinaa gachChata.m yuvam . dasraa hiraNyavartanii pibata.m somya.m madhu . Rigveda/8/8/1
 • aa no vishvaanyashvinaa dhatta.m raadhaa.msyahrayaa . kRRita.m na RRItviyaavato maa no riiradhata.m nide . Rigveda/8/8/13
 • aa no vishvaasu havya indraH samatsu bhuuShatu . upa brahmaaNi savanaani vRRitrahaa paramajyaa RRIchiiShamaH . Rigveda/8/90/1
 • aa no vishvaasu havya indraH samatsu bhuuShatu. upa brahmaaNi savanaani vRRitrahaa paramajyaa RRichiiShamaH . 3. Atharvaveda/20/104/3
 • aa no vishvaasu havyamindra.m samatsu bhuuShata . upa brahmaaNi savanaani vRRitrahanparamajyaa RRichiiShama.1492 Samveda/1492
 • aa no vishvaasu havyamindra.m samatsu bhuuShata . upa brahmaaNi savanaani vRRitrahanparamajyaa RRichiiShama.269 Samveda/269
 • aa no vishve sajoShaso devaaso gantanopa naH . vasavo rudraa avase na aa gama~nChRRiNvantu maruto havam . Rigveda/8/54/3
 • aa no vishveShaa.m rasa.m madhvaH si~nchantvadrayaH . ye paraavati sunvire janeShvaa ye arvaavatiindavaH . Rigveda/8/53/3
 • aa no yaahi mahemate sahasrote shataamagha . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/7
 • aa no yaahi paraavato haribhyaa.m haryataabhyaam . imamindra suta.m piba . Rigveda/8/6/36
 • aa no yaahi sutaavato.asmaaka.m suShTutiirupa . pibaa su shiprinnandhasaH . Rigveda/8/17/4
 • aa no yaahi sutaavato.asmaaka.m suShTutiirupa. pibaa su shiprinrandhasaH . 1. Atharvaveda/20/4/1
 • aa no yaahyupashrutyuktheShu raNayaa iha . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/11
 • aa no yaata.m divasparyaantarikShaadadhapriyaa . putraH kaNvasya vaamiha suShaava somya.m madhu . Rigveda/8/8/4
 • aa no yaata.m divo achChaa pRRithivyaa hiraNyayena suvRRitaa rathena. maa vaamanye ni yamandevayantaH sa.m yaddade naabhiH puurvyaa vaam . 5. Atharvaveda/20/143/5
 • aa no yaata.m divo achChaa pRRithivyaa hiraNyayena suvRRitaa rathena. maa vaamanye ni yamandevayantaH sa.m yaddade naabhiH puurvyaa vaam .5. Rigveda/4/44/5
 • aa no yaatamupashrutyashvinaa somapiitaye . svaahaa stomasya vardhanaa pra kavii dhiitibhirnaraa . Rigveda/8/8/5
 • aa no yaj~na.m bhaaratii tuuyametviDaa manuShvadiha chetayantii. tisro deviirbarhireda.m syona.m sarasvatiiH svapasaH sadantaam . 8. Atharvaveda/5/12/8
 • aa no yaj~na.m bhaaratii tuuyametviDaa manuShvadiha chetayantii. tisro deviirbarhireda.n syona.n sarasvatii svapasaH sadantu .33 . Yajurveda/29/33
 • aa no yaj~na.m bhaaratii tuuyametviLaa manuShvadiha chetayantii . tisro deviirbarhireda.m syona.m sarasvatii svapasaH sadantu . Rigveda/10/110/8
 • aa no yaj~na.m divispRRisha.m vaayo yaahi sumanmabhiH . antaH pavitra upari shriiNaano3.aya.m shukro ayaami te . Rigveda/8/101/9
 • aa no yaj~na.m divispRRisha.m vaayo yaahi sumanmabhiH. antaH pavitra.aupari shriiNaano.n.aya.n shukro.aayaami te .85 . Yajurveda/33/85
 • aa no yaj~na.m namovRRidha.m sajoShaa indra deva haribhiryaahi tuuyam. aha.m hi tvaa matibhirjohaviimi ghRRitaprayaaH sadhamaade madhuunaam. Rigveda/3/43/3
 • aa no yaj~naaya takShata RRIbhumadvayaH kratve dakShaaya suprajaavatiimiSham. yathaa kShayaama sarvaviirayaa vishaa tannaH shardhaaya dhaasathaa svindriyam . Rigveda/1/111/2
 • aa no.avobhirmaruto yaantvachChaa jyeShThebhirvaa bRRihaddivaiH sumaayaaH. adha yadeShaa.m niyutaH paramaaH samudrasya chiddhanayanta paare . Rigveda/1/167/2
 • aa nuuna.m raghuvartani.m ratha.m tiShThaatho ashvinaa . aa vaa.m stomaa ime mama nabho na chuchyaviirata . Rigveda/8/9/8
 • aa nuuna.m raghuvartani.m ratha.m tiShThaatho ashvinaa. aa vaa.m stomaa ime mama nabho na chuchyaviirata . 3. Atharvaveda/20/140/3
 • aa nuuna.m yaatamashvinaa rathena suuryatvachaa . bhujii hiraNyapeshasaa kavii gambhiirachetasaa . Rigveda/8/8/2
 • aa nuuna.m yaatamashvinaashvebhiH pruShitapsubhiH . dasraa hiraNyavartanii shubhaspatii paata.m somamRRitaavRRidhaa . Rigveda/8/87/5
 • aa nuuna.m yaatamashvinemaa havyaani vaa.m hitaa . ime somaaso adhi turvashe yadaavime kaNveShu vaamatha . Rigveda/8/9/14
 • aa nuuna.m yaatamashvinemaa havyaani vaa.m hitaa. ime somaaso adhi turvashe yadaavime kaNveShu vaamatha . 4. Atharvaveda/20/141/4
 • aa nuunamashvinaa yuva.m vatsasya gantamavase . praasmai yachChatamavRRika.m pRRithu chChardiryuyuta.m yaa araatayaH . Rigveda/8/9/1
 • aa nuunamashvinaa yuva.m vatsasya gantamavase. praasmai yachChatamavRRika.m pRRithu Chardiryuyuta.m yaa araatayaH . 1. Atharvaveda/20/139/1
 • aa nuunamashvinoRRIShiH stoma.m chiketa vaamayaa . aa soma.m madhumattama.m gharma.m si~nchaadatharvaNi . Rigveda/8/9/7
 • aa nuunamashvinorRRiShi stoma.m chiketa vaamayaa. aa soma.m madhumattama.m gharma.m si~nchaadatharvaNi . 2. Atharvaveda/20/140/2
 • aa pakthaaso bhalaanaso bhanantaalinaaso viShaaNinaH shivaasaH. aa yo.anayatsadhamaa aaryasya gavyaa tRRitsubhyo ajaganyudhaa nRRIn .7. Rigveda/7/18/7
 • aa papraatha mahinaa vRRiShNyaa vRRiShanvishvaa shaviShTha shavasaa . asmaa.m ava maghavangomati vraje vajri~nchitraabhiruutibhiH.863 Samveda/863
 • aa papraatha mahinaa vRRiShNyaa vRRiShanvishvaa shaviShTha shavasaa . asmaa.N ava maghavangomati vraje vajri~nchitraabhiruutibhiH . Rigveda/8/70/6
 • aa papraatha mahinaa vRRiShNyaa vRRiShanvishvaa shaviShTha shavasaa. asmaa.N ava maghavangomati vraje vajri.m chitraabhiruutibhiH . 2. Atharvaveda/20/81/2
 • aa papraatha mahinaa vRRiShNyaa vRRiShanvishvaa shaviShTha shavasaa. asmaa.N ava maghavangomati vraje vajri~nchitraabhiruutibhiH .21. Atharvaveda/20/92/21
 • aa paprau paarthiva.m rajo badbadhe rochanaa divi. na tvaavaa.N indra kashchana na jaato na janiShyate.ati vishva.m vavakShitha . Rigveda/1/81/5
 • aa paramaabhiruta madhyamaabhirniyudbhiryaatamavamaabhirarvaak. dRRiLhasya chidgomato vi vrajasya duro varta.m gRRiNate chitraraatii .11. Rigveda/6/62/11
 • aa parjanyasya vRRiShTyodasthaamaamRRitaa vayam. vya1ha.m sarveNa paapmanaa vi yakShmeNa samaayuShaa .11. Atharvaveda/3/31/11
 • aa parvatasya marutaamavaa.msi devasya traaturavri bhagasya. paatpatirjanyaada.mhaso no mitro mitriyaaduta na uruShyet .5. Rigveda/4/55/5
 • aa pashchaataannaasatyaa purastaadaashvinaa yaatamadharaadudaktaat . aa vishvataH paa~nchajanyena raayaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/72/5
 • aa pashchaataannaasatyaa purastaadaashvinaa yaatamadharaadudaktaat . aa vishvataH paa~nchajanyena raayaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/73/5
 • aa pashu.m gaasi pRRithivii.m vanaspatiinuShaasaa naktamoShadhiiH . vishve cha no vasavo vishvavedaso dhiinaa.m bhuuta praavitaaraH . Rigveda/8/27/2
 • aa pashyati prati pashyati paraa pashyati pashyati. divamantarikShamaadbhuumi.m sarva.m taddevi pashyati . 1. Atharvaveda/4/20/1
 • aa pavamaana dhaaraya rayi.m sahasravarchasam . asme indo svaabhuvam.1203 Samveda/1203
 • aa pavamaana dhaaraya rayi.m sahasravarchasam . asme indo svaabhuvam . Rigveda/9/12/9
 • aa pavamaana no bharaaryo adaashuSho gayam . kRRidhi prajaavatiiriShaH . Rigveda/9/23/3
 • aa pavamaana suShTuti.m vRRiShTi.m devebhyo duvaH . iShe pavasva sa.myatam . Rigveda/9/65/3
 • aa pavamaana suShTuti.m vRRiShTi.m devebhyo duvaH . iShe pavasva sa.myatam.906 Samveda/906
 • aa pavasva dishaa.m pata aarjiikaatsoma miiDhvaH . RRItavaakena satyena shraddhayaa tapasaa suta indraayendo pari srava . Rigveda/9/113/2
 • aa pavasva gaviShTaye mahe soma nRRichakShase . endrasya jaThare visha . Rigveda/9/66/15
 • aa pavasva hiraNyavadashvaavatsoma viiravat . vaaja.m gomantamaa bhara . Rigveda/9/63/18
 • aa pavasva hiraNyavadashvavavat soma viiravat. vaaja.m gomantamaabhara svaahaa .63. Yajurveda/8/63
 • aa pavasva madintama pavitra.m dhaarayaa kave . arkasya yonimaasadam . Rigveda/9/25/6
 • aa pavasva madintama pavitra.m dhaarayaa kave . arkasya yonimaasadam . Rigveda/9/50/4
 • aa pavasva madintama pavitra.m dhaarayaa kave . arkasya yonimaasadam.1208 Samveda/1208
 • aa pavasva mahiimiSha.m gomadindo hiraNyavat . ashvaavadvaajavatsutaH . Rigveda/9/41/4
 • aa pavasva mahiimiSha.m gomadindo hiraNyavat . ashvavatsoma viiravat.895 Samveda/895
 • aa pavasva sahasriNa.m rayi.m soma suviiryam . asme shravaa.m si dhaaraya.501 Samveda/501
 • aa pavasva sahasriNa.m rayi.m gomantamashvinam . purushchandra.m puruspRRiham . Rigveda/9/62/12
 • aa pavasva sahasriNa.m rayi.m soma suviiryam . asme shravaa.msi dhaaraya . Rigveda/9/63/1
 • aa pavasva suviirya.m mandamaanaH svaayudha . iho Shvindavaa gahi . Rigveda/9/65/5
 • aa pavasva suviirya.m mandamaanaH svaayudha . iho Shvindavaa gahi.786 Samveda/786
 • aa pra drava harivo maa vi venaH pisha~Ngaraate abhi naH sachasva. nahi tvadindra vasyo anyadastyamenaa.Nshchijjanivatashchakartha .2. Rigveda/5/31/2
 • aa pra drava paraavato.arvaavatashcha vRRitrahan . madhvaH prati prabharmaNi . Rigveda/8/82/1
 • aa pra drava paramasyaaH paraavataH shive te dyaavaapRRithivii ubhe staam. tadaya.m raajaa varuNastathaaha sa tvaayamahvatsa upedamehi . 5. Atharvaveda/3/4/5
 • aa pra yaata maruto viShNo ashvinaa puuShanmaakiinayaa dhiyaa . indra aa yaatu prathamaH saniShyubhirvRRiShaa yo vRRitrahaa gRRiNe . Rigveda/8/27/8
 • aa praagaadbhadraa yuvatirahnaH ketuuntsamiirtsati . abhuudbhadraa niveshanii vishvasya jagato raatrii.608 Samveda/608
 • aa prachyavethaamapa tanmRRijethaa.m yadvaamabhibhaa atrochuH. asmaadetamaghnyautadvashiiyo daatuH pitRRiShvihabhojanau mama .49. Atharvaveda/18/4/49
 • aa pratya~ncha.m daashuShe daashva.msa.m sarasvanta.m puShTapati.m rayiShThaam. raayaspoSha.m shravasyu.m vasaanaa iha huvema sadana.m rayiiNaam . 2. Atharvaveda/7/40/2
 • aa putraaso na maatara.m vibhRRitraaH saanau devaaso barhiShaH sadantu. aa vishvaachii vidathyaamanaktvagne maa no devataataa mRRidhaskaH .3. Rigveda/7/43/3
 • aa puuSha~nchitrabarhiShamaaghRRiNe dharuNa.m divaH. aajaa naShTa.m yathaa pashum. Rigveda/1/23/13
 • aa pyaayasva madintama soma vishvebhira.mshubhiH. bhavaa naH sushravastamaH sakhaa vRRidhe . Rigveda/1/91/17
 • aa pyaayasva sametu te vishvataH soma vRRiShNyam . bhavaa vaajasya sa.mgathe . Rigveda/9/31/4
 • aa pyaayasva sametu te vishvataH soma vRRiShNyam. bhavaa vaajasya sa.mgathe . Rigveda/1/91/16
 • aa raajaanaa maha RRItasya gopaa sindhupatii kShatriyaa yaatamarvaak . iLaa.m no mitraavaruNota vRRiShTimava diva invata.m jiiradaanuu . Rigveda/7/64/2
 • aa raatri paarthiva.m rajaH piturapraayi dhaamabhiH. divaH sadaa.msi bRRihatii vi tiShThasa aa tveSha.m vartate tamaH . 1. Atharvaveda/19/47/1
 • aa raatri paarthiva.n rajaH piturapraayi dhaamabhiH. divaH sadaa.nsi bRRihatii vi tiShThasa.aaa tveSha.m varttate tamaH .32 . Yajurveda/34/32
 • aa rabhasva jaatavedo .asmaakaarthaaya jaj~niShe. duuto no agne bhuutvaa yaatudhaanaanvi laapaya . 6. Atharvaveda/1/7/6
 • aa rabhasvajaatavedastejasvaddharo astu te. shariiramasya sa.m dahaathaina.m dhehi sukRRitaamuloke .71. Atharvaveda/18/3/71
 • aa rabhasvemaamamRRitasya shnuShTimachChidyamaanaa jaradaShTirastu te. asu.m ta aayuH punaraa bharaami rajastamo mopa gaa maa pra meShThaaH . 1. Atharvaveda/8/2/1
 • aa rayimaa suchetunamaa sukrato tanuuShvaa . paantamaa puruspRRiham . Rigveda/9/65/30
 • aa rayimaa suchetunamaa sukrato tanuuShvaa . paantamaa puruspRRiham.1139 Samveda/1139
 • aa rikha kikiraa kRRiNu paNiinaa.m hRRidayaa kave. athemasmabhya.m randhaya .7. Rigveda/6/53/7
 • aa rodasii apRRiNaa jaayamaana uta pra rikthaa adha nu prayajyo. divashchidagne mahinaa pRRithivyaa vachyantaa.m te vahnayaH saptajihvaaH. Rigveda/3/6/2
 • aa rodasii apRRiNaadota madhya.m pa~ncha devaa.N RRItushaH saptasapta . chatustri.mshataa purudhaa vi chaShTe saruupeNa jyotiShaa vivratena . Rigveda/10/55/3
 • aa rodasii apRRiNadaa svarmahajjaata.m yadenamapaso adhaarayan. so adhvaraaya pari Niiyate kaviratyo na vaajasaataye chanohitaH. Rigveda/3/2/7
 • aa rodasii bRRihatii vevidaanaaH pra rudriyaa jabhrire yaj~niyaasaH. vidanmarto nemadhitaa chikitvaanagni.m pade parame tasthivaa.msam . Rigveda/1/72/4
 • aa rodasii haryamaaNo mahitvaa navya.mnavya.m haryasi manma nu priyam . pra pastyamasura haryata.m goraaviShkRRidhi haraye suuryaaya . Rigveda/10/96/11
 • aa rodasii haryamaaNo mahitvaa navya.mnavya.m haryasi manma nu priyam. pra pastya᳡masura haryata.m goraaviShkRRidhi haraye suuryaaya . 1. Atharvaveda/20/32/1
 • aa rodasii.aapRRiNadaa svarmahajjaata.m yadenamapaso.aadhaarayan. so.aadhvaraaya pari Niiyate kaviratyo na vaajasaataye chanohitaH .75 . Yajurveda/33/75
 • aa roha charmopasiidaagnimeSha devo hanti rakShaa.msi sarvaa. iha prajaa.m janaya patyeasmai sujyaiShThyo bhavatputrasta eShaH .24. Atharvaveda/14/2/24
 • aa roha talpa.msumanasyamaaneha prajaa.m janaya patye asmai. indraaNiiva subudhaabudhyamaanaa jyotiragraa uShasaH prati jaagaraasi .31. Atharvaveda/14/2/31
 • aa rohataayurjarasa.m vRRiNaanaa anupuurva.m yatamaanaa yati ShTha . iha tvaShTaa sujanimaa sajoShaa diirghamaayuH karati jiivase vaH . Rigveda/10/18/6
 • aa rohataayurjarasa.m vRRiNaanaa anupuurva.m yatamaanaa yati stha. taanvastvaShTaa sujanimaa sajoShaaH sarvamaayurnayatu jiivanaaya . 24. Atharvaveda/12/2/24
 • aa rohatadivamuttamaamRRiShayo maa bibhiitana. somapaaH somapaayina ida.m vaH kriyatehaviraganma jyotiruttamam .64. Atharvaveda/18/3/64
 • aa rohatajanitrii.m jaatavedasaH pitRRiyaaNaiH sa.m va aa rohayaami. avaaDDhavyeShito havyavaahaiijaana.m yuktaaH sukRRitaa.m dhatta loke .1. Atharvaveda/18/4/1
 • aa rohorumupadhatsva hasta.m pari Shvajasva jaayaa.msumanasyamaanaH. prajaa.m kRRiNvaathaamihamodamaanau diirgha.m vaamaayuH savitaa kRRiNotu .39. Atharvaveda/14/2/39
 • aa rudraasa indravantaH sajoShaso hiraNyarathaaH suvitaaya gantana. iya.m vo asmatprati haryate matistRRiShNaje na diva utsaa udanyave .1. Rigveda/5/57/1
 • aa rukmairaa yudhaa nara RRIShvaa RRIShTiirasRRikShata. anvenaa.N aha vidyuto maruto jajjhatiiriva bhaanurarta tmanaa divaH .6. Rigveda/5/52/6
 • aa sa etu ya iivadaa.N adevaH puurtamaadade . yathaa chidvasho ashvyaH pRRithushravasi kaaniite3.asyaa vyuShyaadade . Rigveda/8/46/21
 • aa sa.myatamindra NaH svasti.m shatrutuuryaaya bRRihatiimamRRidhraam. yayaa daasaanyaaryaaNi vRRitraa karo vajrintsutukaa naahuShaaNi . 10. Atharvaveda/20/36/10
 • aa sa.myatamindra NaH svasti.m shatrutuuryaaya bRRihatiimamRRidhraam. yayaa daasaanyaaryaaNi vRRitraa karo vajrintsutukaa naahuShaaNi .10. Rigveda/6/22/10
 • aa sahasra.m pathibhirindra raayaa tuvidyumna tuvivaajebhirarvaak. yaahi suuno sahaso yasya nuu chidadeva iishe puruhuuta yotoH .11. Rigveda/6/18/11
 • aa sakhaayaH sabardughaa.m dhenumajadhvamupa navyasaa vachaH. sRRijadhvamanapasphuraam .11. Rigveda/6/48/11
 • aa satyo yaatu maghavaa.N RRijiiShii dravantvasya haraya upa naH. tasmaa idandhaH suShumaa sudakShamihaabhipitva.m karate gRRiNaanaH . 1. Atharvaveda/20/77/1
 • aa satyo yaatu maghavaa.N RRIjiiShii dravantvasya haraya upa naH. tasmaa idandhaH suShumaa sudakShamihaabhipitva.m karate gRRiNaanaH .1. Rigveda/4/16/1
 • aa sava.m savituryathaa bhagasyeva bhuji.m huve . agni.m samudravaasasam . Rigveda/8/102/6
 • aa sharma parvataanaa.m vRRiNiimahe nadiinaam . aa viShNoH sachaabhuvaH . Rigveda/8/31/10
 • aa sharma parvataanaamotaapaa.m vRRiNiimahe . dyaavaakShaamaare asmadrapaskRRitam . Rigveda/8/18/16
 • aa shraavayeti stotriyaaH pratyaashraavo.aanuruupaH. yajeti dhaayyaaruupa.m pragaathaa yeyajaamahaaH .24 . Yajurveda/19/24
 • aa shubhraa yaatamashvinaa svashvaa giro dasraa jujuShaaNaa yuvaakoH . havyaani cha pratibhRRitaa viita.m naH . Rigveda/7/68/1
 • aa shvaitreyasya jantavo dyumadvardhanta kRRiShTayaH. niShkagriivo bRRihaduktha enaa madhvaa na vaajayuH .3. Rigveda/5/19/3
 • aa shyenasya javasaa nuutanenaasme yaata.m naasatyaa sajoShaaH. have hi vaamashvinaa raatahavyaH shashvattamaayaa uShaso vyuShTau . Rigveda/1/118/11
 • aa siimarohatsuyamaa bhavantiiH patishchikitvaanrayividrayiiNaam. pra niilapRRiShTho atasasya dhaasestaa avaasayatpurudhapratiikaH. Rigveda/3/7/3
 • aa smaa ratha.m vRRiShapaaNeShu tiShThasi shaaryaatasya prabhRRitaa yeShu mandase. indra yathaa sutasomeShu chaakano.anarvaaNa.m shlokamaa rohase divi . Rigveda/1/51/12
 • aa soma suvaano adribhistiro vaaraaNyavyayaa . jano na puri chamvorvishaddhariH sado vaneShu dadhiShe . Rigveda/9/107/10
 • aa soma svaano adribhistiro vaaraaNyavyayaa . jano na puri chamvorvishaddhariH sado vaneShu dadhriShe.1689 Samveda/1689
 • aa soma svaano adribhistiro vaaraaNyavyayaa . jano na puri chamvorvishaddhariH sado vaneShu dadhriShe.513 Samveda/513
 • aa sotaa pari Shi~nchataashva.m na stomamaptura.m rajasturam . vanaprakShamudaprutam.1394 Samveda/1394
 • aa sotaa pari Shi~nchataashva.m na stomamaptura.m rajasturam . vanaprakShamudaprutam.580 Samveda/580
 • aa sotaa pari Shi~nchataashva.m na stomamaptura.m rajasturam . vanakrakShamudaprutam . Rigveda/9/108/7
 • aa stutaaso maruto vishva uutii achChaa suuriinsarvataataa jigaata. ye nastmanaa shatino vardhayanti yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .7. Rigveda/7/57/7
 • aa sugmyaaya sugmya.m praataa rathenaashvinaa vaa sakShaNii . huve piteva sobharii . Rigveda/8/22/15
 • aa suShTutii namasaa vartayadhyai dyaavaa vaajaaya pRRithivii amRRidhre. pitaa maataa madhuvachaaH suhastaa bharebhare no yashasaavaviShTaam .2. Rigveda/5/43/2
 • aa suShvayantii yajate upaake uShaasaanaktaa sadataa.m ni yonau . divye yoShaNe bRRihatii surukme adhi shriya.m shukrapisha.m dadhaane . Rigveda/10/110/6
 • aa suShvayantii yajate upaake uShaasaanaktaa sadataa.m ni yonau. divye yoShaNe bRRihatii surukme adhi shriya.m shukrapisha.m dadhaane . 6. Atharvaveda/5/12/6
 • aa suShvayantii yajate.aupaake.auShaasaanaktaa sadataa.m ni yonau. divye yoShaNe bRRihatii surukme.aadhi shriya.n shukrapisha.m dadhaane .31 . Yajurveda/29/31
 • aa susrasaH susraso asatiibhyo asattaraaH. sehorarasataraa lavaNaadviklediiyasiiH . 1. Atharvaveda/7/76/1
 • aa sute si~nchata shriya.m rodasyorabhishriyam . rasaa dadhiita vRRiShabham.1480 Samveda/1480
 • aa sute si~nchata shriya.m rodasyorabhishriyam . rasaa dadhiita vRRiShabham . Rigveda/8/72/13
 • aa sute si~nchata shriya.n rodasyorabhishriyam. rasaa dadhiita vRRiShabham. ta.m pratnathaa. aya.m venaH .21 . Yajurveda/33/21
 • aa suurye na rashmayo dhruvaaso vaishvaanare dadhire.agnaa vasuuni. yaa parvateShvoShadhiiShvapsu yaa maanuSheShvasi tasya raajaa . Rigveda/1/59/3
 • aa suuryo aruhachChukramarNo.ayukta yaddharito viitapRRiShThaaH. udnaa na naavamanayanta dhiiraa aashRRiNvatiiraapo arvaagatiShThan .10. Rigveda/5/45/10
 • aa suuryo na bhaanumadbhirarkairagne tatantha rodasii vi bhaasaa. chitro nayatpari tamaa.msyaktaH shochiShaa patmannaushijo na diiyan .6. Rigveda/6/4/6
 • aa suuryo yaatu saptaashvaH kShetra.m yadasyorviyaa diirghayaathe. raghuH shyenaH patayadandho achChaa yuvaa kavirdiidayadgoShu gachChan .9. Rigveda/5/45/9
 • aa svamadma yuvamaano ajarastRRiShvaviShyannataseShu tiShThati. atyo na pRRiShTha.m pruShitasya rochate divo na saanu stanayannachikradat . Rigveda/1/58/2
 • aa ta etaa vachoyujaa harii gRRibhNe sumadrathaa . yadiina brahmabhya iddadaH . Rigveda/8/45/39
 • aa ta etu manaH punaH kratve dakShaaya jiivase . jyokcha suurya.m dRRishe . Rigveda/10/57/4
 • aa ta indo madaaya ka.m payo duhantyaayavaH . devaa devebhyo madhu . Rigveda/9/62/20
 • aa ta indra mahimaana.m harayo deva te mahaH . rathe vahantu bibhrataH . Rigveda/8/65/4
 • aa ta.m bhaja saushravaseShvagna ukthauktha aa bhaja shasyamaane . priyaH suurye priyo agnaa bhavaatyujjaatena bhinadadujjanitvaiH . Rigveda/10/45/10
 • aa ta.m bhaja saushravaseShvagna.auktha.auktha.aaabhaja shasyamaane. priyaH suurye priyo.aagnaa bhavaatyujjaatena bhinadadujjanitvaiH .27 . Yajurveda/12/27
 • aa takShata saatimasmabhyamRRibhavaH saati.m rathaaya saatimarvate naraH. saati.m no jaitrii.m sa.m maheta vishvahaa jaamimajaami.m pRRitanaasu sakShaNim . Rigveda/1/111/3
 • aa tatta indraayavaH panantaabhi ya uurva.m gomanta.m titRRitsaan . sakRRitsva.m1 ye puruputraa.m mahii.m sahasradhaaraa.m bRRihatii.m dudukShan . Rigveda/10/74/4
 • aa tatta.aindraayavaH panantaabhi ya.auurva.m gomanta.m titRRitsaan. sakRRitsva.m.n ye puruputraa.m mahii.n sahasradhaaraa.m bRRihatii.m dudukShan .28 . Yajurveda/33/28
 • aa tatte dasra mantumaH puuShannavo vRRiNiimahe . yena pitRRInachodayaH . Rigveda/1/42/5
 • aa te agna idhiimahi dyumanta.m devaajaram . yuddha syaa te paniiyasii samiddiidayati dyaviiSha.m stotRRibhya aa bhara.1022 Samveda/1022
 • aa te agna idhiimahi dyumanta.m devaajaram . yuddha syaa te paniiyasii samiddiidayati dyaviiSha.m stotRRibhya aa bhara.419 Samveda/419
 • aa te agna idhiimahi dyumanta.m devaajaram. yaddha syaa te paniiyasii samiddiidayati dyaviiSha.m stotRRibhya aa bhara .4. Rigveda/5/6/4
 • aa te agna RRichaa haviH shukrasya jyotiShaspate . sushchandra dasma vishpate havyavaaTtubhya.m huuyata iSha.m stotRRibhya aa bhara.1023 Samveda/1023
 • aa te agna RRIchaa haviH shukrasya shochiShaspate. sushchandra dasma vishpate havyavaaT tubhya.m huuyata iSha.m stotRRibhya aa bhara .5. Rigveda/5/6/5
 • aa te agna RRIchaa havirhRRidaa taShTa.m bharaamasi. te te bhavantuukShaNa RRIShabhaaso vashaa uta .47. Rigveda/6/16/47
 • aa te dade vakShaNaabhya aa te.aha.m hRRidayaaddade. aa te mukhasya sa~Nkaashaatsarva.m te varcha aa dade . 1. Atharvaveda/7/114/1
 • aa te dadhaamiindriyamukthaa vishvaa shatakrato . stotRRibhya indra mRRiLaya . Rigveda/8/93/27
 • aa te dakSha.m mayobhuva.m vahnimadyaa vRRiNiimahe . paantamaa puruspRRiham . Rigveda/9/65/28
 • aa te dakSha.m mayobhuva.m vahnimadyaa vRRiNiimahe . paantamaa puruspRRiham.1137 Samveda/1137
 • aa te dakSha.m mayobhuva.m vahnimadyaa vRRiNiimahe . paantamaa puruspRRiham.498 Samveda/498
 • aa te dakSha.m vi rochanaa dadhadratnaa vi daashuShe . stotRRibhya indramarchata . Rigveda/8/93/26
 • aa te hanuu harivaH shuura shipre ruhatsomo na parvatasya pRRiShThe. anu tvaa raajannarvato na hinvan giirbhirmadema puruhuuta vishve .2. Rigveda/5/36/2
 • aa te kaaro shRRiNavaamaa vachaa.msi yayaatha duuraadanasaa rathena. ni te na.msai piipyaaneva yoShaa maryaayeva kanyaa shashvachai te. Rigveda/3/33/10
 • aa te maha indrotyugra samanyavo yatsamaranta senaaH. pataati didyunnaryasya baahvormaa te mano viShvadrya1gvi chaariit .1. Rigveda/7/25/1
 • aa te nayatu savitaa nayatu patiryaH pratikaamyaH. tvamasyai dhehi oShadhe .8. Atharvaveda/2/36/8
 • aa te pitarmarutaa.m sumnametu maa naH suuryasya sa.mdRRisho yuyothaaH. abhi no viiro arvati kShameta pra jaayemahi rudra prajaabhiH. Rigveda/2/33/1
 • aa te praaNa.m suvaamasi paraa yakShma.m suvaami te. aayurno vishvato dadhadayamagnirvareNyaH . 6. Atharvaveda/7/53/6
 • aa te raaShTramiha rohito.ahaarShiidvyaa᳡sthanmRRidho abhaya.m te abhuut. tasmai te dyaavaapRRithivii revatiibhiH kaama.m duhaathaamiha shakvariibhiH . 5. Atharvaveda/13/1/5
 • aa te rathasya puuShannajaa dhura.m vavRRityuH . vishvasyaarthinaH sakhaa sanojaa anapachyutaH . Rigveda/10/26/8
 • aa te ruchaH pavamaanasya soma yoSheva yanti sudughaaH sudhaaraaH . hariraaniitaH puruvaaro apsvachikradatkalashe devayuunaam . Rigveda/9/96/24
 • aa te saparyuu javase yunajmi yayoranu pradivaH shruShTimaavaH. iha tvaa dheyurharayaH sushipra pibaa tva1sya suShutasya chaaroH. Rigveda/3/50/2
 • aa te shuShmo vRRiShabha etu pashchaadottaraadadharaadaa purastaat. aa vishvato abhi sametvarvaa~Nindra dyumna.m svarvaddhehyasme .9. Rigveda/6/19/9
 • aa te si~nchaami kukShyoranu gaatraa vi dhaavatu . gRRibhaaya jihvayaa madhu . Rigveda/8/17/5
 • aa te si~nchaami kukShyoranu gaatraa vi dhaavatu. gRRibhaaya jihvayaa madhu . 2. Atharvaveda/20/4/2
 • aa te stotraaNyudyataani yantvantarvishvaasu maanuShiiShu dikShu. dehi nu me yanme adatto asi yujyo me saptapadaH sakhaasi . 9. Atharvaveda/5/11/9
 • aa te suparNaa aminant.N evaiH kRRiShNo nonaava vRRiShabho yadiidam. shivaabhirna smayamaanaabhiraagaatpatanti mihaH stanayantyabhraa . Rigveda/1/79/2
 • aa te svastimiimaha aareaghaamupaavasum. adyaa cha sarvataataye shvashcha sarvataataye .6. Rigveda/6/56/6
 • aa te vatso mano yamat paramaachchit sadhasthaat. agne tvaa~Nkaamayaa giraa .115 . Yajurveda/12/115
 • aa te vatso mano yamatparamaachchitsadhasthaat . agne tvaa.m kaamaye giraa.1166 Samveda/1166
 • aa te vatso mano yamatparamaachchitsadhasthaat . agne tvaa.m kaamaye giraa.8 Samveda/8
 • aa te vatso mano yamatparamaachchitsadhasthaat . agne tvaa.mkaamayaa giraa . Rigveda/8/11/7
 • aa te vRRiShanvRRiShaNo droNamasthurghRRitapruSho normayo madantaH. indra pra tubhya.m vRRiShabhiH sutaanaa.m vRRiShNe bharanti vRRiShabhaaya somam .20. Rigveda/6/44/20
 • aa te yoni.m garbha etu pumaanbaaNa iveShudhim. aa viiro.atra jaayataa.m putraste dashamaasyaH . 2. Atharvaveda/3/23/2
 • aa te.avo vareNya.m vRRiShantamasya huumahe. vRRiShajuutirhi jaj~niSha aabhuubhirindra turvaNiH .3. Rigveda/5/35/3
 • aa tena yaata.m manaso javiiyasaa ratha.m ya.m vaamRRibhavashchakrurashvinaa . yasya yoge duhitaa jaayate diva ubhe ahanii sudine vivasvataH . Rigveda/10/39/12
 • aa tiShTha ratha.m vRRiShaNa.m vRRiShaa te sutaH somaH pariShiktaa madhuuni. yuktvaa vRRiShabhyaa.m vRRiShabha kShitiinaa.m haribhyaa.m yaahi pravatopa madrik . Rigveda/1/177/3
 • aa tiShTha vRRitrahanratha.m yuktaa te brahmaNaa harii . arvaachiin.N su te mano graavaa kRRiNotu vagnunaa.1029 Samveda/1029
 • aa tiShTha vRRitrahanratha.m yuktaa te brahmaNaa harii. arvaachiina.m su te mano graavaa kRRiNotu vagnunaa . Rigveda/1/84/3
 • aa tiShThata.m suvRRita.m yo ratho vaamanu vrataani vartate haviShmaan. yena naraa naasatyeShayadhyai vartiryaathastanayaaya tmane cha . Rigveda/1/183/3
 • aa tuu bhara maakiretatpari ShThaadvidmaa hi tvaa vasupati.m vasuunaam. indra yatte maahina.m datramastyasmabhya.m taddharyashva pra yandhi. Rigveda/3/36/9
 • aa tuu gahi pra tu drava matsvaa sutasya gomataH . tantu.m tanuShva puurvya.m yathaa vide . Rigveda/8/13/14
 • aa tuu na indo shatadaatvashvya.m sahasradaatu pashumaddhiraNyavat . upa maasva bRRihatii revatiiriSho.adhi stotrasya pavamaana no gahi . Rigveda/9/72/9
 • aa tuu na indra kaushika mandasaanaH suta.m piba. navyamaayuH pra suu tira kRRidhii sahasrasaamRRiShim. Rigveda/1/10/11
 • aa tuu na indra kShumanta.m chitra.m graabha.m sa.m gRRibhaaya . mahaahastii dakShiNena.167 Samveda/167
 • aa tuu na indra kShumanta.m chitra.m graabha.m sa.m gRRibhaaya . mahaahastii dakShiNena.728 Samveda/728
 • aa tuu na indra kShumanta.m chitra.m graabha.m sa.m gRRibhaaya . mahaahastii dakShiNena . Rigveda/8/81/1
 • aa tuu na indra madryagghuvaanaH somapiitaye. haribhyaa.m yaahyadrivaH. Rigveda/3/41/1
 • aa tuu na indra madrya᳡gghuvaanaH somapiitaye. haribhyaa.m yaahyadrivaH . 1. Atharvaveda/20/23/1
 • aa tuu na indra vRRitrahannasmaakamardhamaa gahi . mahaanmahiibhiruutibhiH.181 Samveda/181
 • aa tuu na indra vRRitrahannasmaakamardhamaa gahi. mahaanmahiibhiruutibhiH .1. Rigveda/4/32/1
 • aa tuu na.aindra vRRitrahannasmaakamarddhamaa gahi. mahaan mahiibhiruutibhiH .65 . Yajurveda/33/65
 • aa tuu Shi~ncha harimii.m drorupasthe vaashiibhistakShataashmanmayiibhiH . pari Shvajadhva.m dasha kakShyaabhirubhe dhurau prati vahni.m yunakta . Rigveda/10/101/10
 • aa tuu Shi~ncha kaNvamanta.m na ghaa vidma shavasaanaat . yashastara.m shatamuuteH . Rigveda/8/2/22
 • aa tuu sushipra dampate ratha.m tiShThaa hiraNyayam . adha dyukSha.m sachevahi sahasrapaadamaruSha.m svastigaamanehasam . Rigveda/8/69/16
 • aa tuu sushipra dampate ratha.m tiShThaa hiraNyayam. adha dyukSha.m sachevahi sahasrapaadamaruSha.m svastigaamanehasam . 13. Atharvaveda/20/92/13
 • aa tva1dya sabardughaa.m huve gaayatravepasam . indra.m dhenu.m sudughaamanyaamiShamurudhaaraamara.mkRRitam . Rigveda/8/1/10
 • aa tva1dya sadhastuti.m vaavaatuH sakhyuraa gahi . upastutirmaghonaa.m pra tvaavatvadhaa te vashmi suShTutim . Rigveda/8/1/16
 • aa tvaa brahmayujaa harii vahataamindra keshinaa . upa brahmaaNi naH shRRiNu . Rigveda/8/17/2
 • aa tvaa brahmayujaa harii vahataamindra keshinaa . upa brahmaaNi naH shRRiNu.667 Samveda/667
 • aa tvaa brahmayujaa harii vahataamindra keshinaa. upa brahmaaNi naH shRRiNu . 2. Atharvaveda/20/38/2
 • aa tvaa brahmayujaa harii vahataamindra keshinaa. upa brahmaaNi naH shRRiNu . 2. Atharvaveda/20/3/2
 • aa tvaa brahmayujaa harii vahataamindra keshinaa. upa brahmaaNi naH shRRiNu . 8. Atharvaveda/20/47/8
 • aa tvaa bRRihanto harayo yujaanaa arvaagindra sadhamaado vahantu. pra ye dvitaa diva RRI~njantyaataaH susa.mmRRiShTaaso vRRiShabhasya muuraaH. Rigveda/3/43/6
 • aa tvaa chRRitatvaryamaa puuShaa bRRihaspatiH. aharjaatasya yannaama tena tvaati chRRitaamasi . 12. Atharvaveda/5/28/12
 • aa tvaa ganraaShTra.m saha varchasodihi praa~Nvishaa.m patirekaraaTtva.m vi raaja. sarvaastvaa raajanpradisho hvayantuupasadyo namasyo bhaveha . 1. Atharvaveda/3/4/1
 • aa tvaa giirbhirmahaamuru.m huve gaamiva bhojase . indra somasya piitaye . Rigveda/8/65/3
 • aa tvaa giro rathiirivaasthuH suteShu girvaNaH . abhi tvaa samanuuShata gaavo vatsa.m na dhenavaH.349 Samveda/349
 • aa tvaa giro rathiirivaasthuH suteShu girvaNaH . abhi tvaa samanuuShatendra vatsa.m na maataraH . Rigveda/8/95/1
 • aa tvaa gobhiriva vraja.m giirbhiRRINomyadrivaH . aa smaa kaama.m jarituraa manaH pRRiNa . Rigveda/8/24/6
 • aa tvaa graavaa vadanniha somii ghoSheNa vakShatu . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso.1809 Samveda/1809
 • aa tvaa graavaa vadanniha somii ghoSheNa yachChatu . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/2
 • aa tvaa harayo vRRiShaNo yujaanaa vRRiSharathaaso vRRiSharashmayo.atyaaH. asmatraa~ncho vRRiShaNo vajravaaho vRRiShNe madaaya suyujo vahantu .19. Rigveda/6/44/19
 • aa tvaa haryanta.m prayujo janaanaa.m rathe vahantu harishipramindra . pibaa yathaa pratibhRRitasya madhvo haryanyaj~na.m sadhamaade dashoNim . Rigveda/10/96/12
 • aa tvaa haryanta.m prayujo janaanaa.m rathe vahantu harishipramindra. pibaa yathaa pratibhRRitasya madhvo haryanyaj~na.m sadhamaade dashoNim . 2. Atharvaveda/20/32/2
 • aa tvaa hotaa manurhito devatraa vakShadiiDyaH . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/8
 • aa tvaa jigharmi manasaa ghRRitena pratikShiyanta.m bhuvanaani vishvaa. pRRithu.m tirashchaa vayasaa bRRihanta.m vyachiShThamannai rabhasa.m dRRishaanam .23 . Yajurveda/11/23
 • aa tvaa juvo raarahaaNaa abhi prayo vaayo vahantviha puurvapiitaye somasya puurvapiitaye. uurdhvaa te anu suunRRitaa manastiShThatu jaanatii. niyutvataa rathenaa yaahi daavane vaayo makhasya daavane . Rigveda/1/134/1
 • aa tvaa kaNvaa ahuuShata gRRiNanti vipra te dhiyaH. devebhiragna aa gahi. Rigveda/1/14/2
 • aa tvaa kaNvaa ihaavase havante vaajasaataye . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/4
 • aa tvaa madachyutaa harii shyena.m pakSheva vakShataH . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/9
 • aa tvaa rambha.m na jivrayo rarabhmaa shavasaspate . ushmasi tvaa sadhastha aa . Rigveda/8/45/20
 • aa tvaa ratha.m yathotaye sumnaaya vartayaamasi . tuvikuurmimRRitiiShahamindra shaviShTha satpate . Rigveda/8/68/1
 • aa tvaa ratha.m yathotaye sumnaaya vartayaamasi . tuvikuurmimRRitiiShahamindra.m shaviShTha satpatim.354 Samveda/354
 • aa tvaa ratha.m yathotaye sumnaaya varttayaamasi . tuvikuurmimRRitiiShahamindra.m shaviShTha satpatim.1771 Samveda/1771
 • aa tvaa rathe hiraNyaye harii mayuurashepyaa . shitipRRiShThaa vahataa.m madhvo andhaso vivakShaNasya piitaye . Rigveda/8/1/25
 • aa tvaa rathe hiraNyaye harii mayuurashepyaa . shitipRRiShThaa vahataa.m madhvo andhaso vivakShaNasya piitaye.1392 Samveda/1392
 • aa tvaa ruroha bRRihatyuta pa~Nktiraa kakubvarchasaa jaatavedaH. aa tvaa rurohoShNihaakSharo vaShaTkaara aa tvaa ruroha rohito retasaa saha . 15. Atharvaveda/13/1/15
 • aa tvaa sahasramaa shata.m yuktaa rathe hiraNyaye . brahmayujo haraya indra keshino vahantu somapiitaye . Rigveda/8/1/24
 • aa tvaa sahasramaa shata.m yuktaa rathe hiraNyaye . brahmayujo haraya indra keshino vahantu somapiitaye.1391 Samveda/1391
 • aa tvaa sahasramaa shata.m yuktaa rathe hiraNyaye . brahmayujo haraya indra keshino vahantu somapiitaye.245 Samveda/245
 • aa tvaa sakhaayaH sakhyaa vavRRityustiraH puruu chidarNavaa.m jagamyaaH . piturnapaatamaa dadhita vedhaa asminkShaye prataraa.m diidyaanaH.340 Samveda/340
 • aa tvaa shukraa achuchyavuH sutaasa indra girvaNaH . pibaa tva1syaandhasa indra vishvaasu te hitam . Rigveda/8/95/2
 • aa tvaa somasya galdayaa sadaa yaachannaha.m jyaa . bhuurNi.m mRRiga.m na savaneShu chukrudha.m ka iishaana.m na yaachiShat.307 Samveda/307
 • aa tvaa sutaasa indavo madaa ya indra girvaNaH . aapo na vajrinnanvokya.m1 saraH pRRiNanti shuura raadhase . Rigveda/8/49/3
 • aa tvaa vahantu harayo vRRiShaNa.m somapiitaye. indra tvaa suurachakShasaH. Rigveda/1/16/1
 • aa tvaa vipraa achuchyavuH sutasomaa abhi prayaH . bRRihadbhaa bibhrato haviragne martaaya daashuShe . Rigveda/1/45/8
 • aa tvaa vishantu sutaasa indra pRRiNasva kukShii viDDhi shakra dhiyehyaa naH. shrudhii hava.m giro me juShasvendra svayugbhirmatsveha mahe raNaaya . 4. Atharvaveda/2/5/4
 • aa tvaa vishantvaashavaH somaasa indra girvaNaH. sha.m te santu prachetase . 5. Atharvaveda/20/69/5
 • aa tvaa vishantvaashavaH somaasa indra girvaNaH. sha.m te santu prachetase. Rigveda/1/5/7
 • aa tvaa vishantvindavaH samudramiva sindhavaH . na tvaamindraati richyate . Rigveda/8/92/22
 • aa tvaa vishantvindavaH samudramiva sindhavaH . na tvaamindraati richyate.1660 Samveda/1660
 • aa tvaa vishantvindavaH samudramiva sindhavaH . na tvaamindraati richyate.197 Samveda/197
 • aa tvaa3dya sabardughaa.m huve gaayatravepasam . indra.m dhenu.m sudughaamanyaamiShamurudhaaraamara~NkRRitam.295 Samveda/295
 • aa tvaagama.m sha.mtaatibhiratho ariShTataatibhiH . dakSha.m te bhadramaabhaarSha.m paraa yakShma.m suvaami te . Rigveda/10/137/4
 • aa tvaagama.m sha.mtaatibhiratho ariShTataatibhiH. dakSha.m ta ugramaabhaariSha.m paraa yakShma.m suvaami te . 5. Atharvaveda/4/13/5
 • aa tvaagnaidhiimahi dyumanta.m devaajaram. yadgha saa te paniiyasii samiddiidayati dyavi.iSha.m stotRRibhya aa bhara .88. Atharvaveda/18/4/88
 • aa tvaahaarShamantarabhuurdhruvastiShThaavichaachalat. vishastvaa sarvaa vaa~nChantu maa tvadraaShTramadhi bhrashat . 1. Atharvaveda/6/87/1
 • aa tvaahaarShamantarabhuurdhruvastiShThaavichaachaliH. vishastvaa sarvaa vaa~nChantu maa tvadraaShTramadhibhrashat .11 . Yajurveda/12/11
 • aa tvaahaarShamantaredhi dhruvastiShThaavichaachaliH . vishastvaa sarvaa vaa~nChantu maa tvadraaShTramadhi bhrashat . Rigveda/10/173/1
 • aa tvashatravaa gahi nyu1kthaani cha huuyase . upame rochane divaH . Rigveda/8/82/4
 • aa tvetaa ni Shiidatendramabhi pra gaayata . sakhaaya stomavaahasaH.740 Samveda/740
 • aa tvetaa ni Shiidatendramabhi pra gaayata . sakhaayaH stomavaahasaH.164 Samveda/164
 • aa tvetaa ni Shiidatendramabhi pra gaayata. sakhaayaH stomavaahasaH . 11. Atharvaveda/20/68/11
 • aa tvetaa niShiidatendramabhi pra gaayata. sakhaayaH stomavaahasaH. Rigveda/1/5/1
 • aa va indra kRRivi.m yathaa vaajayantaH shatakratum . ma.m hiShTha.m si~ncha indubhiH.214 Samveda/214
 • aa va indra.m krivi.m yathaa vaajayantaH shatakratum. ma.mhiShTha.m si~ncha indubhiH. Rigveda/1/30/1
 • aa va RRI~njasa uurjaa.m vyuShTiShvindra.m maruto rodasii anaktana . ubhe yathaa no ahanii sachaabhuvaa sadaHsado varivasyaata udbhidaa . Rigveda/10/76/1
 • aa va.m sate maghavaa viiravadyashaH samiddho dyumnyaahutaH . kuvinno asya sumatirbhaviiyasyachChaa vaajebhiraagamat.879 Samveda/879
 • aa va.msate maghavaa viiravadyashaH samiddho dyumnyaahutaH . kuvinno asya sumatirnaviiyasyachChaa vaajebhiraagamat . Rigveda/8/103/9
 • aa vaa.m bhuuShankShitayo janma rodasyoH pravaachya.m vRRiShaNaa dakShase mahe. yadiimRRitaaya bharatho yadarvate pra hotrayaa shimyaa viitho adhvaram . Rigveda/1/151/3
 • aa vaa.m daanaaya vavRRitiiya dasraa goroheNa taugryo na jivriH. apaH kShoNii sachate maahinaa vaa.m juurNo vaamakShura.mhaso yajatraa . Rigveda/1/180/5
 • aa vaa.m dhiyo vavRRityuradhvaraa.N upemamindu.m marmRRijanta vaajinamaashumatya.m na vaajinam. teShaa.m pibatamasmayuu aa no gantamihotyaa. indravaayuu sutaanaamadribhiryuva.m madaaya vaajadaa yuvam . Rigveda/1/135/5
 • aa vaa.m graavaaNo ashvinaa dhiibhirvipraa achuchyavuH . naasatyaa somapiitaye nabhantaamanyake same . Rigveda/8/42/4
 • aa vaa.m mitraavaruNaa havyajuShTi.m namasaa devaavavasaa vavRRityaam. asmaaka.m brahma pRRitanaasu sahyaa asmaaka.m vRRiShTirdivyaa supaaraa . Rigveda/1/152/7
 • aa vaa.m naraa manoyujo.ashvaasaH pruShitapsavaH. vayo vahantu piitaye saha sumnebhirashvinaa maadhvii mama shruta.m havam .6. Rigveda/5/75/6
 • aa vaa.m prajaa.mjanayatu prajaapatirahoraatraabhyaa.m samanaktvaryamaa. adurma~Ngalii patilokamaavishema.m sha.m no bhava dvipade sha.m chatuShpade .40. Atharvaveda/14/2/40
 • aa vaa.m raajaanaavadhvare vavRRityaa.m havyebhirindraavaruNaa namobhiH . pra vaa.m ghRRitaachii baahvordadhaanaa pari tmanaa viShuruupaa jigaati . Rigveda/7/84/1
 • aa vaa.m ratha.m duhitaa suuryasya kaarShmevaatiShThadarvataa jayantii. vishve devaa anvamanyanta hRRidbhiH samu shriyaa naasatyaa sachethe . Rigveda/1/116/17
 • aa vaa.m ratha.m purumaaya.m manojuva.m jiiraashva.m yaj~niya.m jiivase huve. sahasraketu.m vanina.m shatadvasu.m shruShTiivaana.m varivodhaamabhi prayaH . Rigveda/1/119/1
 • aa vaa.m ratha.m yuvatistiShThadatra juShTvii naraa duhitaa suuryasya. pari vaamashvaa vapuShaH pata~Ngaa vayo vahantvaruShaa abhiike . Rigveda/1/118/5
 • aa vaa.m rathamavamasyaa.m vyuShTau sumnaayavo vRRiShaNo vartayantu . syuumagabhastimRRitayugbhirashvairaashvinaa vasumanta.m vahethaam . Rigveda/7/71/3
 • aa vaa.m ratho ashvinaa shyenapatvaa sumRRiLiikaH svavaa.N yaatvarvaa~N. yo martyasya manaso javiiyaantribandhuro vRRiShaNaa vaatara.mhaaH . Rigveda/1/118/1
 • aa vaa.m ratho niyutvaanvakShadavase.abhi prayaa.msi sudhitaani viitaye vaayo havyaani viitaye. pibata.m madhvo andhasaH puurvapeya.m hi vaa.m hitam. vaayavaa chandreNa raadhasaa gatamindrashcha raadhasaa gatam . Rigveda/1/135/4
 • aa vaa.m ratho rathaanaa.m yeShTho yaatvashvinaa. puruu chidasmayustira aa~NguuSho martyeShvaa .8. Rigveda/5/74/8
 • aa vaa.m ratho rodasii badbadhaano hiraNyayo vRRiShabhiryaatvashvaiH . ghRRitavartaniH pavibhii ruchaana iShaa.m voLhaa nRRipatirvaajiniivaan . Rigveda/7/69/1
 • aa vaa.m ratho.avanirna pravatvaantsRRipravandhuraH suvitaaya gamyaaH. vRRiShNaH sthaataaraa manaso javiiyaanahampuurvo yajato dhiShNyaa yaH . Rigveda/1/181/3
 • aa vaa.m sahasra.m haraya indravaayuu abhi prayaH. vahantu somapiitaye .3. Rigveda/4/46/3
 • aa vaa.m shyenaaso ashvinaa vahantu rathe yuktaasa aashavaH pata~NgaaH. ye apturo divyaaso na gRRidhraa abhi prayo naasatyaa vahanti . Rigveda/1/118/4
 • aa vaa.m sumnaiH sha.myuu iva ma.mhiShThaa vishvavedasaa . samasme bhuuShata.m narotsa.m na pipyuShiiriShaH . Rigveda/10/143/6
 • aa vaa.m sumne varimantsuuribhiH Shyaam .11. Rigveda/6/63/11
 • aa vaa.m vaahiShTho ashvinaa ratho yaatu shruto naraa . upa stomaanturasya darshathaH shriye . Rigveda/8/26/4
 • aa vaa.m vahiShThaa iha te vahantu rathaa ashvaasa uShaso vyuShTau. ime hi vaa.m madhupeyaaya somaa asminyaj~ne vRRiShaNaa maadayethaam .4. Rigveda/4/14/4
 • aa vaa.m vayo.ashvaaso vahiShThaa abhi prayo naasatyaa vahantu. pra vaa.m ratho manojavaa asarjiiShaH pRRikSha iShidho anu puurviiH .7. Rigveda/6/63/7
 • aa vaa.m vipra ihaavase.ahvatstomebhirashvinaa . aripraa vRRitrahantamaa taa no bhuuta.m mayobhuvaa . Rigveda/8/8/9
 • aa vaa.m vishvaabhiruutibhiH priyamedhaa ahuuShata . raajantaavadhvaraaNaamashvinaa yaamahuutiShu . Rigveda/8/8/18
 • aa vaa.m vishvaabhiruutibhiH priyamedhaa ahuuShata . taa vartiryaatamupa vRRiktabarhiSho juShTa.m yaj~na.m diviShTiShu . Rigveda/8/87/3
 • aa vaa.m yeShThaashvinaa huvadhyai vaatasya patmanrathyasya puShTau. uta vaa divo asuraaya manma praandhaa.msiiva yajyave bharadhvam .3. Rigveda/5/41/3
 • aa vaacho madhyamaruhad bhuraNyurayamagniH satpatishchekitaanaH. pRRiShThe pRRithivyaa nihito davidyutadadhaspada.m kRRiNutaa.m ye pRRitanyavaH .51 . Yajurveda/15/51
 • aa vaajaa yaatopa na RRIbhukShaa maho naro draviNaso gRRiNaanaaH. aa vaH piitayo.abhipitve ahnaamimaa asta.m navasvaiva gman .5. Rigveda/4/34/5
 • aa vaamagantsumatirvaajiniivasuu nyashvinaa hRRitsu kaamaa aya.msata . abhuuta.m gopaa mithunaa shubhaspatii priyaa aryamNo duryaa.N ashiimahi . Rigveda/10/40/12
 • aa vaamashvaasaH shuchayaH payaspaa vaatara.mhaso divyaaso atyaaH. manojuvo vRRiShaNo viitapRRiShThaa eha svaraajo ashvinaa vahantu . Rigveda/1/181/2
 • aa vaamashvaasaH suyujo vahantu yatarashmaya upa yantvarvaak. ghRRitasya nirNiganu vartate vaamupa sindhavaH pradivi kSharanti .4. Rigveda/5/62/4
 • aa vaamashvaaso abhimaatiShaaha indraaviShNuu sadhamaado vahantu. juShethaa.m vishvaa havanaa matiinaamupa brahmaaNi shRRiNuta.m giro me .4. Rigveda/6/69/4
 • aa vaamRRitaaya keshiniiranuuShata mitra yatra varuNa gaatumarchathaH. ava tmanaa sRRijata.m pinvata.m dhiyo yuva.m viprasya manmanaamirajyathaH . Rigveda/1/151/6
 • aa vaamupasthamadruhaa devaaH siidantu yaj~niyaaH. ihaadya somapiitaye. Rigveda/2/41/21
 • aa vaata vaahi bheShaja.m vi vaata vaahi yadrapaH . tva.m hi vishvabheShajo devaanaa.m duuta iiyase . Rigveda/10/137/3
 • aa vaata vaahi bheShaja.m vi vaata vaahi yadrapaH. tva.m hi vishvabheShaja devaanaa.m duuta iiyase . 3. Atharvaveda/4/13/3
 • aa vaatasya dhrajato ranta ityaa apiipayanta dhenavo na suudaaH. maho divaH sadane jaayamaano.achikradadvRRiShabhaH sasminnuudhan .3. Rigveda/7/36/3
 • aa vaayo bhuuSha shuchipaa upa naH sahasra.m te niyuto vishvavaara . upo te andho madyamayaami yasya deva dadhiShe puurvapeyam . Rigveda/7/92/1
 • aa vaayo bhuuSha shuchipaa.aupa naH sahasra.m te niyuto vishvavaara. upo te.aandho madyamayaami yasya deva dadhiShe puurvapeya.m vaayave tvaa .7. Yajurveda/7/7
 • aa vachyasva mahi psaro vRRiShendo dyumnavattamaH . aa yoni.m dharNasiH sadaH . Rigveda/9/2/2
 • aa vachyasva mahi psaro vRRiShendo dyumnavattamaH . aa yoni.m dharNasiH sadaH.1038 Samveda/1038
 • aa vachyasva sudakSha chamvoH suto vishaa.m vahnirna vishpatiH . vRRiShTi.m divaH pavasva riitimapaa.m jinvaa gaviShTaye dhiyaH . Rigveda/9/108/10
 • aa vachyasva sudakSha chamvoH suto vishaa.m vahnirna vishpatiH . vRRiShTi.m divaH pavasva riitimapo jinvangaviShTaye dhiyaH.1012 Samveda/1012
 • aa vahethe paraakaatpuurviirashnantaavashvinaa . iSho daasiiramartyaa . Rigveda/8/5/31
 • aa vakShi devaa.N iha vipra yakShi choshanhotarni Shadaa yoniShu triShu. prati viihi prasthita.m somya.m madhu pibaagniidhraattava bhaagasya tRRipNuhi . 5. Atharvaveda/20/67/5
 • aa vakShi devaa.N iha vipra yakShi choshanhotarni Shadaa yoniShu triShu. prati viihi prasthita.m somya.m madhu pibaagniidhraattava bhaagasya tRRipNuhi. Rigveda/2/36/4
 • aa vedhasa.m niilapRRiShTha.m bRRihanta.m bRRihaspati.m sadane saadayadhvam. saadadyoni.m dama aa diidivaa.msa.m hiraNyavarNamaruSha.m sapema .12. Rigveda/5/43/12
 • aa vi.mshatyaa tri.mshataa yaahyarvaa~Naa chatvaari.mshataa haribhiryujaanaH. aa pa~nchaashataa surathebhirindraa ShaShTyaa saptatyaa somapeyam. Rigveda/2/18/5
 • aa vibaadhyaa pariraapastamaa.msi cha jyotiShmanta.m rathamRRitasya tiShThasi. bRRihaspate bhiimamamitradambhana.m rakShohaNa.m gotrabhida.m svarvidam. Rigveda/2/23/3
 • aa vidyunmadbhirmarutaH svarkai rathebhiryaata RRIShTimadbhirashvaparNaiH. aa varShiShThayaa na iShaa vayo na paptataa sumaayaaH . Rigveda/1/88/1
 • aa vishvadeva.m satpati.m suuktairadyaa vRRiNiimahe. satyasava.m savitaaram .7. Rigveda/5/82/7
 • aa vishvataH pratya~ncha.m jigharmyarakShasaa manasaa tajjuSheta. maryashriiH spRRihayadvarNo agnirnaabhimRRishe tanvaa3 jarbhuraaNaH. Rigveda/2/10/5
 • aa vishvataH pratya~ncha.m jigharmyarakShasaa manasaa tajjuSheta. maryyashriiH spRRihayadvarNo.aagnirnaabhimRRishe tanvaa.n jarbhuraaNaH .24 . Yajurveda/11/24
 • aa vishvavaaraashvinaa gata.m naH pra tatsthaanamavaachi vaa.m pRRithivyaam . ashvo na vaajii shunapRRiShTho asthaadaa yatsedathurdhruvase na yonim . Rigveda/7/70/1
 • aa vo devaasa.aiimahe vaama.m prayatya.ndhvare. aa vo devaasa.aaashiSho yaj~niyaaso havaamahe .5. Yajurveda/4/5
 • aa vo dhiya.m yaj~niyaa.m varta uutaye devaa devii.m yajataa.m yaj~niyaamiha . saa no duhiiyadyavaseva gatvii sahasradhaaraa payasaa mahii gauH . Rigveda/10/101/9
 • aa vo hotaa johaviiti sattaH satraachii.m raati.m maruto gRRiNaanaH. ya iivato vRRiShaNo asti gopaaH so advayaavii havate va ukthaiH .18. Rigveda/7/56/18
 • aa vo makShuu tanaaya ka.m rudraa avo vRRiNiimahe . gantaa nuuna.m no.avasaa yathaa puretthaa kaNvaaya bibhyuShe . Rigveda/1/39/7
 • aa vo raajaanamadhvarasya rudra.m hotaara.m satyayaja.m rodasyoH . agni.m puraa tanayitnorachittaaddhiraNyaruupamavase kRRiNudhvam.69 Samveda/69
 • aa vo raajaanamadhvarasya rudra.m hotaara.m satyayaja.m rodasyoH. agni.m puraa tanayitnorachittaaddhiraNyaruupamavase kRRiNudhvam .1. Rigveda/4/3/1
 • aa vo ruvaNyumaushijo huvadhyai ghoSheva sha.msamarjunasya na.mshe. pra vaH puuShNe daavana aa.N achChaa vocheya vasutaatimagneH . Rigveda/1/122/5
 • aa vo vaahiShTho vahatu stavadhyai ratho vaajaa RRIbhukShaNo amRRiktaH. abhi tripRRiShThaiH savaneShu somairmade sushipraa mahabhiH pRRiNadhvam .1. Rigveda/7/37/1
 • aa vo vahantu saptayo raghuShyado raghupatvaanaH pra jigaata baahubhiH. siidataa barhiruru vaH sadaskRRita.m maadayadhva.m maruto madhvo andhasaH . Rigveda/1/85/6
 • aa vo vahantu saptayo raghuShyado raghupatvaanaH pra jigaata baahubhiH. siidataa barhiruru vaH sadaskRRita.m maadayadhva.m maruto madhvo andhasaH . 2. Atharvaveda/20/13/2
 • aa vo yakShyamRRitatva.m suviira.m yathaa vo devaa varivaH karaaNi . aa baahvorvajramindrasya dheyaamathemaa vishvaaH pRRitanaa jayaati . Rigveda/10/52/5
 • aa vo yantuudavaahaaso adya vRRiShTi.m ye vishve maruto junanti. aya.m yo agnirmarutaH samiddha eta.m juShadhva.m kavayo yuvaanaH .3. Rigveda/5/58/3
 • aa vRRiShaayasva shvasihi vardhasva prathayasva cha. yathaa~Nga.m vardhataa.m shepastena yoShitamijjahi . 1. Atharvaveda/6/101/1
 • aa vRRiShasva mahaamaha mahe nRRitama raadhase . dRRiLhashchiddRRihya maghavanmaghattaye . Rigveda/8/24/10
 • aa vRRiShasva puruuvaso sutasyendraandhasaH . vidmaa hi tvaa harivaH pRRitsu saasahimadhRRiShTa.m chiddadhRRiShvaNim . Rigveda/8/61/3
 • aa vRRitrahaNaa vRRitrahabhiH shuShmairindra yaata.m namobhiragne arvaak. yuva.m raadhobhirakavebhirindraagne asme bhavatamuttamebhiH .3. Rigveda/6/60/3
 • aa ya.m haste na khaadina.m shishu.m jaata.m na bibhrati. vishaamagni.m svadhvaram .40. Rigveda/6/16/40
 • aa ya.m naraH sudaanavo dadaashuShe divaH koshamachuchyavuH. vi parjanya.m sRRijanti rodasii anu dhanvanaa yanti vRRiShTayaH .6. Rigveda/5/53/6
 • aa ya.m pRRiNanti divi sadmabarhiShaH samudra.m na subhvaH1 svaa abhiShTayaH. ta.m vRRitrahatye anu tasthuruutayaH shuShmaa indramavaataa ahrutapsavaH . Rigveda/1/52/4
 • aa ya.m vishantiindavo vayo na vRRikShamandhasaH. virapshinvi mRRidho jahi rakShasviniiH . 2. Atharvaveda/6/2/2
 • aa yaahi kRRiNavaama ta indra brahmaaNi vardhanaa . yebhiH shaviShTha chaakano bhadramiha shravasyate bhadraa indrasya raatayaH . Rigveda/8/62/4
 • aa yaahi parvatebhyaH samudrasyaadhi viShTapaH . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/13
 • aa yaahi puurviirati charShaNiiraa.N arya aashiSha upa no haribhyaam. imaa hi tvaa matayaH stomataShTaa indra havante sakhya.m juShaaNaaH. Rigveda/3/43/2
 • aa yaahi shashvadushataa yayaathendra mahaa manasaa somapeyam. upa brahmaaNi shRRiNava imaa no.athaa te yaj~nastanve3 vayo dhaat .4. Rigveda/6/40/4
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam . eda.m barhiH sado mama . Rigveda/8/17/1
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam . eda.m barhiH sado mama.191 Samveda/191
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam . eda.m barhiH sado mama.666 Samveda/666
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam. eda.m barhiH sado mama . 1. Atharvaveda/20/38/1
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam. eda.m barhiH sado mama . 1. Atharvaveda/20/3/1
 • aa yaahi suShumaa hi ta indra soma.m pibaa imam. eda.m barhiH sado mama . 7. Atharvaveda/20/47/7
 • aa yaahi vanasaa saha gaava sachanta vartani.m yaduudhabhiH.443 Samveda/443
 • aa yaahi vanasaa saha gaavaH sachanta vartani.m yaduudhabhiH . Rigveda/10/172/1
 • aa yaahi vasvyaa dhiyaa ma.mhiShTho jaarayanmakhaH sudaanubhiH . Rigveda/10/172/2
 • aa yaahiima indavo.ashvapate gopata urvaraapate . soma.m somapate piba . Rigveda/8/21/3
 • aa yaahyadribhiH suta.m soma.m somapate piba. vRRiShannindra vRRiShabhirvRRitrahantama .1. Rigveda/5/40/1
 • aa yaahyagne pathyaa3 anu svaa mandro devaanaa.m sakhya.m juShaaNaH. aa saanu shuShmairnadayanpRRithivyaa jambhebhirvishvamushadhagvanaani .2. Rigveda/7/7/2
 • aa yaahyagne samidhaano arvaa~NindreNa devaiH saratha.m turebhiH. barhirna aastaamaditiH suputraa svaahaa devaa amRRitaa maadayantaam .11. Rigveda/7/2/11
 • aa yaahyagne samidhaano arvaa~NindreNa devaiH saratha.m turebhiH. barhirna aastaamaditiH suputraa svaahaa devaa amRRitaa maadayantaam. Rigveda/3/4/11
 • aa yaahyarvaa~Nupa vandhureShThaastavedanu pradivaH somapeyam. priyaa sakhaayaa vi muchopa barhistvaamime havyavaaho havante. Rigveda/3/43/1
 • aa yaahyarya aa pari svaahaa somasya piitaye . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/10
 • aa yaahyayamindave.ashvapate gopata urvaraapate . soma.m somapate piba.402 Samveda/402
 • aa yaahyupa naH suta.m vaajebhirmaa hRRiNiiyathaaH . mahaa.m iva yuvajaaniH.227 Samveda/227
 • aa yaata maruto diva aantarikShaadamaaduta. maava sthaata paraavataH .8. Rigveda/5/53/8
 • aa yaata pitaraHsomyaaso gambhiiraiH pathibhiH pitRRiyaaNaiH. aayurasmabhya.m dadhataH prajaa.m charaayashcha poShairabhi naH sachadhvam .62. Atharvaveda/18/4/62
 • aa yaata.m mitraavaruNaa juShaaNaavaahuti.m naraa . paata.m somamRRitaavRRidhaa . Rigveda/7/66/19
 • aa yaata.m mitraavaruNaa sushastyupa priyaa namasaa huuyamaanaa. sa.m yaavapnaHstho apaseva janaa~nChrudhiiyatashchidyatatho mahitvaa .3. Rigveda/6/67/3
 • aa yaata.m nahuShasparyaantarikShaatsuvRRiktibhiH . pibaatho ashvinaa madhu kaNvaanaa.m savane sutam . Rigveda/8/8/3
 • aa yaatamupa bhuuShata.m madhvaH pibatamashvinaa . dugdha.m payo vRRiShaNaa jenyaavasuu maa no mardhiShTamaa gatam . Rigveda/7/74/3
 • aa yaatamupa bhuuShata.m madhvaH pibatamashvinaa. dugdha.m payo vRRiShaNaa jenyaavasuu maa no mardhiShTamaa gatam .88 . Yajurveda/33/88
 • aa yaatu mitra RRitubhiH kalpamaanaH sa.mveshayanpRRithiviimusriyaabhiH. athaasmabhya.m varuNo vaayuragnirbRRihadraaShTra.m sa.mveshya.m dadhaatu . 1. Atharvaveda/3/8/1
 • aa yaatvindraH svapatirmadaaya yo dharmaNaa tuutujaanastuviShmaan . pratvakShaaNo ati vishvaa sahaa.msyapaareNa mahataa vRRiShNyena . Rigveda/10/44/1
 • aa yaatvindraH svapatirmadaaya yo dharmaNaa tuutujaanastuviShmaan. pratvakShaaNo ati vishvaa sahaa.msyapaareNa mahataa vRRiShNyena . 1. Atharvaveda/20/94/1
 • aa yaatvindro diva aa pRRithivyaa makShuu samudraaduta vaa puriiShaat. svarNaraadavase no marutvaanparaavato vaa sadanaadRRitasya .3. Rigveda/4/21/3
 • aa yaatvindro.avasa upa na iha stutaH sadhamaadastu shuuraH. vaavRRidhaanastaviShiiryasya puurviirdyaurna kShatramabhibhuuti puShyaat .1. Rigveda/4/21/1
 • aa yadashvaanvananvataH shraddhayaaha.m rathe ruham . uta vaamasya vasunashchiketati yo asti yaadvaH pashuH . Rigveda/8/1/31
 • aa yaddharii indra vivrataa veraa te vajra.m jaritaa baahvordhaat. yenaaviharyatakrato amitraanpura iShNaasi puruhuuta puurviiH . Rigveda/1/63/2
 • aa yadduvaH shatakratavaa kaama.m jaritaRRiRRiNaam . RRiNorakSha.m na shachiibhiH.1086 Samveda/1086
 • aa yadduvaH shatakratavaa kaama.m jaritRRINaam. RRiNorakSha.m na shachiibhiH .3. Atharvaveda/20/122/3
 • aa yadduvaH shatakratavaa kaama.m jaritRRINaam. RRINorakSha.m na shachiibhiH. Rigveda/1/30/15
 • aa yadduvasyaadduvase na kaarurasmaa~nchakre maanyasya medhaa. o Shu vartta maruto vipramachChemaa brahmaaNi jaritaa vo archat . Rigveda/1/165/14
 • aa yadindrashcha dadvahe sahasra.m vasurochiShaH . ojiShThamashvya.m pashum . Rigveda/8/34/16
 • aa yadiShe nRRipati.m teja aanaTChuchi reto niShikta.m dyaurabhiike. agniH shardhamanavadya.m yuvaana.m svaadhya.m janayatsuudayachcha . Rigveda/1/71/8
 • aa yadiShe nRRipati.m teja.aaanaT shuchi reto niShikta.m dyaurabhiike. agniH sharddhamanavadya.m yuvaana.nsvaadhya.m.n janayatsuudayachcha .11 . Yajurveda/33/11
 • aa yadruhaava varuNashcha naava.m pra yatsamudramiirayaava madhyam . adhi yadapaa.m snubhishcharaava pra pre~Nkha ii~Nkhayaavahai shubhe kam . Rigveda/7/88/3
 • aa yadvaa.m suuryaa ratha.m tiShThadraghuShyada.m sadaa. pari vaamaruShaa vayo ghRRiNaa varanta aatapaH .5. Rigveda/5/73/5
 • aa yadvaa.m yoShaNaa rathamatiShThadvaajiniivasuu . vishvaanyashvinaa yuva.m pra dhiitaanyagachChatam . Rigveda/8/8/10
 • aa yadvaamiiyachakShasaa mitra vaya.m cha suurayaH. vyachiShThe bahupaayye yatemahi svaraajye .6. Rigveda/5/66/6
 • aa yadvajra.m baahvorindra dhatse madachyutamahaye hantavaa u . pra parvataa anavanta pra gaavaH pra brahmaaNo abhinakShanta indram . Rigveda/8/96/5
 • aa yadyoni.m hiraNyaya.m varuNa mitra sadathaH. dhartaaraa charShaNiinaa.m yanta.m sumna.m rishaadasaa .2. Rigveda/5/67/2
 • aa yadyoni.m hiraNyayamaashuRRItasya siidati . jahaatyaprachetasaH . Rigveda/9/64/20
 • aa yaH paprau bhaanunaa rodasii ubhe dhuumena dhaavate divi. tirastamo dadRRisha uurmyaasvaa shyaavaasvaruSho vRRiShaa shyaavaa aruSho vRRiShaa .6. Rigveda/6/48/6
 • aa yaH paprau jaayamaana urvii duuredRRishaa bhaasaa kRRiShNaadhvaa. adha bahu chittama uurmyaayaastiraH shochiShaa dadRRishe paavakaH .4. Rigveda/6/10/4
 • aa yaH pura.m naarmiNiimadiidedatyaH kavirnabhanyo3 naarva . suuro na rurukvaa~nChataatmaa.1774 Samveda/1774
 • aa yaH pura.m naarmiNiimadiidedatyaH kavirnabhanyo3 naarvaa. suuro na rurukvaa~nChataatmaa . Rigveda/1/149/3
 • aa yaH somena jaTharamapiprataamandata maghavaa madhvo andhasaH. yadii.m mRRigaaya hantave mahaavadhaH sahasrabhRRiShTimushanaa vadha.m yamat .2. Rigveda/5/34/2
 • aa yaH sva1rNa bhaanunaa chitro vibhaatyarchiShaa. a~njaano ajarairabhi. Rigveda/2/8/4
 • aa yaj~nairdeva martya itthaa tavyaa.msamuutaye. agni.m kRRite svadhvare puururiiLiitaavase .1. Rigveda/5/17/1
 • aa yanmaa venaa aruhannRRitasy.N ekamaasiina.m haryatasya pRRiShThe . manashchinme hRRida aa pratyavochadachikrada~nChishumantaH sakhaayaH . Rigveda/8/100/5
 • aa yanme abhva.m vanadaH panantoshigbhyo naamimiita varNam. sa chitreNa chikite ra.msu bhaasaa jujurvaa.N yo muhuraa yuvaa bhuut. Rigveda/2/4/5
 • aa yannaH patniirgamantyachChaa tvaShTaa supaaNirdadhaatu viiraan .20. Rigveda/7/34/20
 • aa yanti divaH pRRithivii.m sachante bhuumyaaH sachante adhyantarikSham. shuddhaaH satiistaa u shumbhanta eva taa naH svargamabhi loka.m nayantu . 26. Atharvaveda/12/3/26
 • aa yantu naH pitaraH somyaaso.agniShvaattaaH pathibhirdevayaanaiH. asmin yaj~ne svadhayaa madanto.adhi bruvantu te.n.avantvasmaan .58 . Yajurveda/19/58
 • aa yasminhaste naryaa mimikShuraa rathe hiraNyaye ratheShThaaH. aa rashmayo gabhastyoH sthuurayoraadhvannashvaaso vRRiShaNo yujaanaaH .2. Rigveda/6/29/2
 • aa yasmintsapta rashmayastataa yaj~nasya netari. manuShvaddaivyamaShTama.m potaa vishva.m tadinvati. Rigveda/2/5/2
 • aa yasmintve svapaake yajatra yakShadraajantsarvataateva nu dyauH. triShadhasthastataruSho na ja.mho havyaa maghaani maanuShaa yajadhyai .2. Rigveda/6/12/2
 • aa yastasthau bhuvanaanyamartyo vishvaani somaH pari taanyarShati . kRRiNvantsa.mchRRita.m vichRRitamabhiShTaya induH siShaktyuShasa.m na suuryaH . Rigveda/9/84/2
 • aa yastatantha rodasii vi bhaasaa shravobhishcha shravasya1starutraH. bRRihadbhirvaajaiH sthavirebhirasme revadbhiragne vitara.m vi bhaahi .11. Rigveda/6/1/11
 • aa yaste agna idhate aniika.m vasiShTha shukra diidivaH paavaka. uto na ebhiH stavathairiha syaaH .8. Rigveda/7/1/8
 • aa yaste sarpiraasute.agne shamasti dhaayase. aiShu dyumnamuta shrava aa chitta.m martyeShu dhaaH .9. Rigveda/5/7/9
 • aa yasya te mahimaana.m shatamuute shatakrato . giirbhirgRRiNanti kaaravaH . Rigveda/8/46/3
 • aa yatpatantyenyaH sudughaa anapasphuraH . apasphura.m gRRibhaayata somamindraaya paatave . Rigveda/8/69/10
 • aa yatpatantyenya᳡H sudughaa anapasphuraH. apasphura.m gRRibhaayata somamindraaya paatave . 7. Atharvaveda/20/92/7
 • aa yatsaaka.m yashaso vaavashaanaaH sarasvatii saptathii sindhumaataa. yaaH suShvayanta sudughaaH sudhaaraa abhi svena payasaa piipyaanaaH .6. Rigveda/7/36/6
 • aa yayaama sa.m babarha granthii.mshchakaara te dRRiDhaan. paruu.mShi vidvaa~nChastevendreNa vi chRRitaamasi . 3. Atharvaveda/9/3/3
 • aa yayostri.m shata.m tanaa sahasraaNi cha dadmahe . taratsa mandii dhaavati.1060 Samveda/1060
 • aa yayostri.mshata.m tanaa sahasraaNi cha dadmahe . taratsa mandii dhaavati . Rigveda/9/58/4
 • aa ye rajaa.msi taviShiibhiravyata pra va evaasaH svayataaso adhrajan. bhayante vishvaa bhuvanaani harmyaa chitro vo yaamaH prayataasvRRiShTiShu . Rigveda/1/166/4
 • aa ye tanvanti rashmibhistiraH samudramojasaa. marudbhiragna aa gahi. Rigveda/1/19/8
 • aa ye tasthuH pRRiShatiiShu shrutaasu sukheShu rudraa maruto ratheShu. vanaa chidugraa jihate ni vo bhiyaa pRRithivii chidrejate parvatashchit .2. Rigveda/5/60/2
 • aa ye vishvaa paarthivaani paprathanrochanaa divaH . marutaH somapiitaye . Rigveda/8/94/9
 • aa ye vishvaa svapatyaani tasthuH kRRiNvaanaaso amRRitatvaaya gaatum. mahnaa mahadbhiH pRRithivii vi tasthe maataa putrairaditirdhaayase veH . Rigveda/1/72/9
 • aa yo dharmaaNi prathamaH sasaada tato vapuu.mShi kRRiNuShe puruuNi. dhaasyuryoni.m prathama aa viveshaa yo vaachamanuditaa.m chiketa . 2. Atharvaveda/5/1/2
 • aa yo gobhiH sRRijyata oShadhiiShvaa devaanaa.m sumna iShayannupaavasuH . aa vidyutaa pavate dhaarayaa suta indra.m somo maadayandaivya.m janam . Rigveda/9/84/3
 • aa yo muurdhaana.m pitrorarabdha nyadhvare dadhire suuro arNaH . asya patmannaruShiirashvabudhnaa RRItasya yonau tanvo juShanta . Rigveda/10/8/3
 • aa yo vanaa taatRRiShaaNo na bhaati vaarNa pathaa rathyeva svaaniit. kRRiShNaadhvaa tapuu raNvashchiketa dyauriva smayamaano nabhobhiH. Rigveda/2/4/6
 • aa yo vishvaani vaaryaa vasuuni hastayordadhe . madeShu sarvadhaa asi . Rigveda/9/18/4
 • aa yo vivaaya sachathaaya daivya indraaya viShNuH sukRRite sukRRittaraH. vedhaa ajinvattriShadhastha aaryamRRitasya bhaage yajamaanamaabhajat . Rigveda/1/156/5
 • aa yo yoni.m devakRRita.m sasaada kratvaa hya1gniramRRitaa.N ataariit. tamoShadhiishcha vaninashcha garbha.m bhuumishcha vishvadhaayasa.m bibharti .5. Rigveda/7/4/5
 • aa yonimagnirghRRitavantamasthaatpRRithupragaaNamushantamushaanaH. diidyaanaH shuchirRRiShvaH paavakaH punaH punarmaataraa navyasii kaH. Rigveda/3/5/7
 • aa yonimaruNo ruhadgamadindra.m vRRiShaa sutaH . dhruve sadasi siidati . Rigveda/9/40/2
 • aa yonimaruNo ruhadgamadindra.m vRRiShaa sutam . dhruve sadasi siidatu.925 Samveda/925
 • aa yuutheva kShumati pashvo akhyaddevaanaa.m yajjanimaantyugra. martaanaa.m chidurvashiirakRRipranvRRidhe chidarya uparasyaayoH .18. Rigveda/4/2/18
 • aa yuuthevakShumati pashvo akhyaddevaanaa.m janimaantyugraH.martaasashchidurvashiirakRRipranvRRidhe chidarya uparasyaayoH .23. Atharvaveda/18/3/23
 • aa yuvaanaH kavayo yaj~niyaaso maruto ganta gRRiNato varasyaam. achitra.m chiddhi jinvathaa vRRidhanta itthaa nakShanto naro a~Ngirasvat .11. Rigveda/6/49/11
 • aabayo anaabayo rasasta ugra aabayo. aa te karambhamadmasi . 1. Atharvaveda/6/16/1
 • aabhiH spRRidho mithatiirariShaNyannamitrasya vyathayaa manyumindra. aabhirvishvaa abhiyujo viShuuchiiraaryaaya visho.ava taariirdaasiiH .2. Rigveda/6/25/2
 • aabhirvidhemaagnaye jyeShThaabhirvyashvavat . ma.mhiShThaabhirmatibhiH shukrashochiShe . Rigveda/8/23/23
 • aabhiShTe adya giirbhirgRRiNanto.agne daashema. pra te divo na stanayanti shuShmaaH .4. Rigveda/4/10/4
 • aabhiShTvamabhiShTibhiH svaa.a3rnnaa.m shuH . prachetana prachetayendra dyumnaaya na iShe.642 Samveda/642
 • aabhogaya.m pra yadichChanta aitanaapaakaaH praa~ncho mama ke chidaapayaH. saudhanvanaasashcharitasya bhuumanaagachChata saviturdaashuSho gRRiham . Rigveda/1/110/2
 • aabhuuSheNya.m vo maruto mahitvana.m diddakSheNya.m suuryasyeva chakShaNam. uto asmaa.N amRRitatve dadhaatana shubha.m yaataamanu rathaa avRRitsata .4. Rigveda/5/55/4
 • aabhuutyaa sahajaa vajra saayaka saho bibharShi sahabhuuta uttaram. kratvaa no manyo saha medyedhi mahaadhanasya puruhuuta sa.msRRiji . 6. Atharvaveda/4/31/6
 • aabhuutyaa sahajaa vajra saayaka saho bibharShyabhibhuuta uttaram . kratvaa no manyo saha medyedhi mahaadhanasya puruhuuta sa.msRRiji . Rigveda/10/84/6
 • aachaarya᳡ upanayamaano brahmachaariNa.m kRRiNute garbhamantaH. ta.m raatriistisra udare bibharti ta.m jaata.m draShTumabhisa.myanti devaaH . 3. Atharvaveda/11/5/3
 • aachaarya᳡statakSha nabhasii ubhe ime urvii gambhiire pRRithivii.m diva.m cha. te rakShati tapasaa brahmachaarii tasmindevaaH sa.mmanaso bhavanti . 8. Atharvaveda/11/5/8
 • aachaaryo᳡ brahmachaarii brahmachaarii prajaapatiH. prajaapatirvi raajati viraaDindro.abhavadvashii . 16. Atharvaveda/11/5/16
 • aachaaryo᳡ mRRityurvaruNaH soma oShadhayaH payaH. jiimuutaa aasantsatvaanastairida.m sva1raabhRRitam . 14. Atharvaveda/11/5/14
 • aachChachChandaH prachChachChandaH sa.myachChando viyachChando bRRihachChando rathantara~nChando nikaayashChando vivadhashChando girashChando bhrajashChandaH sa.nstup Chando.anuShTup Chanda.aevashChando varivashChando vayashChando vayaskRRichChando viShparddhaashChando vishaala.m ChandashChadishChando duurohaNa.m Chandastandra.m Chando.aa~Nkaa~Nka.m ChandaH .5 . Yajurveda/15/5
 • aachChadvidhaanairgupito baarhataiH soma rakShitaH . graavNaamichChRRiNvantiShThasi na te ashnaati paarthivaH . Rigveda/10/85/4
 • aachChadvidhaanairgupito baarhataiH somaH rakShitaH. graavNaamichChRRiNvantiShThasina te ashnaati paarthivaH .5. Atharvaveda/14/1/5
 • aachyaa jaanu dakShiNato niShadyema.m yaj~namabhi gRRiNiita vishve . maa hi.msiShTa pitaraH kena chinno yadva aagaH puruShataa karaama . Rigveda/10/15/6
 • aachyaa jaanu dakShiNato niShadyema.m yaj~namabhigRRiNiita vishve. maa hi.nsiShTa pitaraH kena chinno yadva.aaagaH puruShataa karaama .62 . Yajurveda/19/62
 • aachyaa jaanudakShiNato niShadyeda.m no havirabhi gRRiNantu vishve. maa hi.msiShTa pitaraHkena chinno yadva aagaH puruShataa karaama .52. Atharvaveda/18/1/52
 • aadaanena sa.mdaanenaamitraanaa dyaamasi. apaanaa ye chaiShaa.m praaNaa asunaasuuntsamachChidan . 1. Atharvaveda/6/104/1
 • aadaaro vaa.m matiinaa.m naasatyaa matavachasaa . paata.m somasya dhRRiShNuyaa . Rigveda/1/46/5
 • aadaaya jiita.m jiitaaya lokemuShminpra yachChasi . 57. Atharvaveda/12/5/57
 • aadaaya shyeno abharatsoma.m sahasra.m savaa.N ayuta.m cha saakam. atraa purandhirajahaadaraatiirmade somasya muuraa amuuraH .7. Rigveda/4/26/7
 • aadadaanamaa~Ngirasi brahmajyamupa daasaya . 52. Atharvaveda/12/5/52
 • aadaha svadhaamanu punargarbhatvamerire . dadhaanaa naama yaj~niyam.851 Samveda/851
 • aadaha svadhaamanu punargarbhatvamerire. dadhaanaa naama yaj~niyam .12. Atharvaveda/20/69/12
 • aadaha svadhaamanu punargarbhatvamerire. dadhaanaa naama yaj~niyam .3. Atharvaveda/20/40/3
 • aadaha svadhaamanu punargarbhatvamerire. dadhaanaa naama yaj~niyam. Rigveda/1/6/4
 • aadalaabukamekakam . 1. Atharvaveda/20/132/1
 • aadasya shuShmiNo rase vishve devaa amatsata . yadii gobhirvasaayate . Rigveda/9/14/3
 • aadasya te dhvasayanto vRRitherate kRRiShNamabhva.m mahi varpaH karikrataH. yatsii.m mahiimavani.m praabhi marmRRishadabhishvasantstanayanneti naanadat . Rigveda/1/140/5
 • aada~Ngaa kuvida~Ngaa shata.m yaa bheShajaani te. teShaamasi tvamuttamamanaasraavamarogaNam . 2. Atharvaveda/2/3/2
 • aada~NgiraaH prathama.m dadhire vaya iddhaagnayaH shamyaa ye sukRRityayaa. sarva.m paNeH samavindanta bhojanamashvaavanta.m gomantamaa pashu.m naraH . Rigveda/1/83/4
 • aada~NgiraaH prathama.m dadhire vaya iddhaagnayaH shamyaa ye sukRRityayaa. sarva.m paNeH samavindanta bhojanamashvaavanta.m gomantamaa pashu.m naraH . 4. Atharvaveda/20/25/4
 • aadhatta pitaro garbha.m kumaara.m puShkarasrajam. yatheha puruSho.asat .33. Yajurveda/2/33
 • aadhiiparNaa.m kaamashalyaamiShu.m sa.mkalpakulmalaam. taa.m susa.mnataa.m kRRitvaa kaamo vidhyatu tvaa hRRidi . 2. Atharvaveda/3/25/2
 • aadhiiShamaaNaayaaH patiH shuchaayaashcha shuchasya cha . vaasovaayo.aviinaamaa vaasaa.msi marmRRijat . Rigveda/10/26/6
 • aadhreNa chittadveka.m chakaara si.mhya.m chitpetvenaa jaghaana. ava sraktiirveshyaavRRishchadindraH praayachChadvishvaa bhojanaa sudaase .17. Rigveda/7/18/17
 • aadiddha nema indriya.m yajanta aaditpaktiH puroLaasha.m ririchyaat. aaditsomo vi papRRichyaadasuShviinaadijjujoSha vRRiShabha.m yajadhyai .5. Rigveda/4/24/5
 • aadiddhotaara.m vRRiNate diviShTiShu bhagamiva papRRichaanaasa RRI~njate. devaanyatkratvaa majmanaa puruShTuto marta.m sha.msa.m vishvadhaa veti dhaayase . Rigveda/1/141/6
 • aadii.m ha.m so yathaa gaNa.m vishvasyaaviivashanmatim . atyo na gobhirajyate.770 Samveda/770
 • aadii.m ha.mso yathaa gaNa.m vishvasyaaviivashanmatim . atyo na gobhirajyate . Rigveda/9/32/3
 • aadii.m ke chitpashyamaanaasa aapya.m vasurucho divyaa abhyanuuShata . divo na vaara.m savitaa vyuurNute.1495 Samveda/1495
 • aadii.m ke chitpashyamaanaasa aapya.m vasurucho divyaa abhyanuuShata . vaara.m na devaH savitaa vyuurNute . Rigveda/9/110/6
 • aadii.m shavasyabraviidaurNavaabhamahiishuvam . te putra santu niShTuraH . Rigveda/8/77/2
 • aadii.m tritasya yoShaNo hari.m hinvantyadribhiH . indumindraaya piitaye.771 Samveda/771
 • aadii.m tritasya yoShaNo hari.m hinvantyadribhiH . indumindraaya piitaye . Rigveda/9/32/2
 • aadiimashva.m na hetaaramashuushubhannamRRitaaya . madho rasa.m sadhamaade.1010 Samveda/1010
 • aadiimashva.m na hetaaro.ashuushubhannamRRitaaya . madhvo rasa.m sadhamaade . Rigveda/9/62/6
 • aadinava.m pratidiivne ghRRitenaasmaa.N abhi kShara. vRRikShamivaashanyaa jahi yo asmaanpratidiivyati . 4. Atharvaveda/7/109/4
 • aadindraH satraa taviShiirapatyata variiyo dyaavaapRRithivii abaadhata . avaabharaddhRRiShito vajramaayasa.m sheva.m mitraaya varuNaaya daashuShe . Rigveda/10/113/5
 • aadinmaatRRIraavishadyaasvaa shuchirahi.msyamaana urviyaa vi vaavRRidhe. anu yatpuurvaa aruhatsanaajuvo ni navyasiiShvavaraasu dhaavate . Rigveda/1/141/5
 • aaditpashchaa bubudhaanaa vyakhyannaadidratna.m dhaarayanta dyubhaktam. vishve vishvaasu duryaasu devaa mitra dhiye varuNa satyamastu .18. Rigveda/4/1/18
 • aaditpashyaamyuta vaa shRRiNomyaa maa ghoSho gachChati vaa~Nmaasaam. manye bhejaano amRRitasya tarhi hiraNyavarNaa atRRipa.m yadaa vaH . 6. Atharvaveda/3/13/6
 • aaditpratnasya retaso jyotiH pashyanti vaasaram . paro yadidhyate divi.20 Samveda/20
 • aaditpratnasya retaso jyotiShpashyanti vaasaram . paro yadidhyate divaa . Rigveda/8/6/30
 • aaditsaaptasya charkirannaanuunasya mahi shravaH . shyaaviiratidhvasanpathashchakShuShaa chana sa.mnashe . Rigveda/8/55/5
 • aaditte asya viiryasya charkiranmadeShu vRRiShannushijo yadaavitha sakhiiyato yadaavitha. chakartha kaaramebhyaH pRRitanaasu pravantave. te anyaamanyaa.m nadya.m saniShNata shravasyantaH saniShNata . Rigveda/1/131/5
 • aaditte asya viirya᳡sya charkiranmadeShu vRRiShannushijo yadaavitha sakhiyato yadaavitha. chakartha kaaramebhyaH pRRitanaasu pravantave. te anyaamanyaa.m nadya.m saniShNata shravasyantaH saniShNata . 3. Atharvaveda/20/75/3
 • aaditte vishve kratu.m juShanta shuShkaadyaddeva jiivo janiShThaaH . Rigveda/1/68/3
 • aaditya chakShuraa datsva mariichayo.anu dhaavata. patsa~Nginiiraa sajantu vigate baahuviirye . 10. Atharvaveda/5/21/10
 • aaditya.m garbha.m payasaa sama~Ndhi sahasrasya pratimaa.m vishvaruupam. parivRRi~Ndhi harasaa maabhi ma.nsthaaH shataayuSha.m kRRiNuhi chiiyamaanaH .41 . Yajurveda/13/41
 • aadityaa ava hi khyataadhi kuulaadiva spashaH . sutiirthamarvato yathaanu no neShathaa sugamanehaso va uutayaH sutayo va uutayaH . Rigveda/8/47/11
 • aadityaa ha jaritara~Ngirobhyo dakShiNaamanayan. taa.m ha jaritaH pratyaaya.mstaamu ha jaritaH pratyaayan . 6. Atharvaveda/20/135/6
 • aadityaa rudraa vasavaH suniithaa dyaavaakShaamaa pRRithivii antarikSham. sajoShaso yaj~namavantu devaa uurdhva.m kRRiNvantvadhvarasya ketum. Rigveda/3/8/8
 • aadityaa rudraa vasavastvenu ta ida.m raadhaH prati gRRibhNiihya~NgiraH. ida.m raadho vibhu prabhu ida.m raadho bRRihatpRRithu . 9. Atharvaveda/20/135/9
 • aadityaa rudraa vasavo divi devaa atharvaaNaH. a~Ngiraso maniiShiNaste no mu~nchantva.mhasaH . 13. Atharvaveda/11/6/13
 • aadityaa rudraa vasavo juShantaamida.m brahma kriyamaaNa.m naviiyaH. shRRiNvantu no divyaaH paarthivaaso gojaataa uta ye yaj~niyaasaH . 4. Atharvaveda/19/11/4
 • aadityaa rudraa vasavo juShanteda.m brahma kriyamaaNa.m naviiyaH. shRRiNvantu no divyaaH paarthivaaso gojaataa uta ye yaj~niyaasaH .14. Rigveda/7/35/14
 • aadityaa vishve marutashcha vishve devaashcha vishva RRIbhavashcha vishve. indro agnirashvinaa tuShTuvaanaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .3. Rigveda/7/51/3
 • aadityaanaa.m vasuunaa.m rudriyaaNaa.m devo devaanaa.m na minaami dhaama . te maa bhadraaya shavase tatakShuraparaajitamastRRitamaShaaLham . Rigveda/10/48/11
 • aadityaanaamavasaa nuutanena sakShiimahi sharmaNaa sha.mtamena. anaagaastve adititve turaasa ima.m yaj~na.m dadhatu shroShamaaNaaH .1. Rigveda/7/51/1
 • aadityaaso aditayaH syaama puurdevatraa vasavo martyatraa. sanema mitraavaruNaa sananto bhavema dyaavaapRRithivii bhavantaH .1. Rigveda/7/52/1
 • aadityaaso aditirmaadayantaa.m mitro aryamaa varuNo rajiShThaaH. asmaaka.m santu bhuvanasya gopaaH pibantu somamavase no adya .2. Rigveda/7/51/2
 • aadityaaso ati sridho varuNo mitro aryamaa . ugra.m marudbhii rudra.m huvemendramagni.m svastaye.ati dviShaH . Rigveda/10/126/5
 • aadityairindraH sagaNo marudbhirasmaaka.m bhuutvavitaa tanuunaam . Rigveda/10/157/3
 • aadityairindraH sagaNo marudbhirasmaaka.m bhuutvavitaa tanuunaam. hatvaaya devaa asuraanyadaayandevaa devatvamabhirakShamaaNaaH . 2. Atharvaveda/20/63/2
 • aadityairindraH sagaNo marudbhirasmaaka.m bhuutvavitaa tanuunaam. hatvaaya devaa asuraanyadaayandevaa devatvamabhirakShamaaNaaH . 5. Atharvaveda/20/124/5
 • aadityairindraH sagaNo marudbhirasmabhya.m bheShajaa karat.1112 Samveda/1112
 • aadityairno bhaaratii vaShTu yaj~na.n sarasvatii saha rudrairna.aaaviit. iDopahuutaa vasubhiH sajoShaa yaj~na.m no deviiramRRiteShu dhatta .8 . Yajurveda/29/8
 • aadityanaavamaarukShaH shataaritraa.m svastaye. aharmaatyapiiparo raatri.m satraatipaaraya .25. Atharvaveda/17/1/25
 • aadityebhyo a~Ngirobhyo madhvida.m ghRRitena mishra.m prati vedayaami. shuddhahastau braahmaNasyaanihatyaita.m svarga.m sukRRitaavapiitam . 44. Atharvaveda/12/3/44
 • aadrodasii vitara.m vi Shkabhaayatsa.mvivyaanashchidbhiyase mRRiga.m kaH. jigartimindro apajarguraaNaH prati shvasantamava daanava.m han .4. Rigveda/5/29/4
 • aadRRidhnoti haviShkRRiti.m praa~ncha.m kRRiNotyadhvaram. hotraa deveShu gachChati. Rigveda/1/18/8
 • aadu me nivaro bhuvadvRRitrahaadiShTa pau.msyam . ajaatashatrurastRRitaH . Rigveda/8/93/15
 • aaduu nu te anu kratu.m svaahaa varasya yajyavaH . shvaatramarkaa anuuShatendra gotrasya daavane . Rigveda/8/63/5
 • aadya ratha.m bhaanumo bhaanumantamagne tiShTha yajatebhiH samantam. vidvaanpathiinaamurva1ntarikShameha devaanhaviradyaaya vakShi .11. Rigveda/5/1/11
 • aagaadudagaadaya.m jiivaanaa.m vraatamapyagaat. abhuudu putraaNaa.m pitaa nRRiNaa.m cha bhagavattamaH . 2. Atharvaveda/2/9/2
 • aagachChata aagatasya naama gRRihNaamyaayataH. indrasya vRRitraghno vanve vaasavasya shatakratoH . 1. Atharvaveda/6/82/1
 • aagadhitaa parigadhitaa yaa kashiikeva ja~Ngahe. dadaati mahya.m yaadurii yaashuunaa.m bhojyaa shataa . Rigveda/1/126/6
 • aagandeva RRItubhirvardhatu kShaya.m dadhaatu naH savitaa suprajaamiSham. sa naH kShapaabhirahabhishcha jinvatu prajaavanta.m rayimasme saminvatu .7. Rigveda/4/53/7
 • aaganma vishvavedasamasmabhya.m vasuvittamam. agne samraaDabhi dyumnamabhi saha.aaayachChasva .38. Yajurveda/3/38
 • aaganma vRRitrahantama.m jyeShThamagnimaanavam . yasya shrutarvaa bRRihannaarkSho aniika edhate . Rigveda/8/74/4
 • aagannRRibhuuNaamiha ratnadheyamabhuutsomasya suShutasya piitiH. sukRRityayaa yatsvapasyayaa ch.N eka.m vichakra chamasa.m chaturdhaa .2. Rigveda/4/35/2
 • aaganraatrii sa~Ngamanii vasuunaamuurja.m puShTa.m vasvaaveshayantii. amaavaasyaa᳡yai haviShaa vidhemorja.m duhaanaa payasaa na aagan . 3. Atharvaveda/7/79/3
 • aagatya vaajyadhvaana.n sarvaa mRRidho vidhuunute. agni.n sadhasthe mahati chakShuShaa nichikiiShate .18 . Yajurveda/11/18
 • aagmannaapa ushatiirbarhireda.m nyadhvare asadandevayantiiH . adhvaryavaH sunutendraaya somamabhuudu vaH sushakaa devayajyaa . Rigveda/10/30/15
 • aagne giro diva aa pRRithivyaa mitra.m vaha varuNamindramagnim. aaryamaNamaditi.m viShNumeShaa.m sarasvatii maruto maadayantaam .5. Rigveda/7/39/5
 • aagne sthuura.m rayi.m bhara pRRithu.m gomantamashvinam . a~Ndhi kha.m vartayaa pavim.1529 Samveda/1529
 • aagne sthuura.m rayi.m bhara pRRithu.m gomantamashvinam . a~Ndhi kha.m vartayaa paNim . Rigveda/10/156/3
 • aagne vaha haviradyaaya devaanindrajyeShThaasa iha maadayantaam. ima.m yaj~na.m divi deveShu dhehi yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .5. Rigveda/7/11/5
 • aagne vaha varuNamiShTaye na indra.m divo maruto antarikShaat . siidantu barhirvishva aa yajatraaH svaahaa devaa amRRitaa maadayantaam . Rigveda/10/70/11
 • aagne yaahi marutsakhaa rudrebhiH somapiitaye . sobharyaa upa suShTuti.m maadayasva svarNare . Rigveda/8/103/14
 • aagneyaH kRRiShNagriivaH saarasvatii meShii babhruH saumyaH pauShNaH shyaamaH shitipRRiShTho baarhaspatyaH shilpo vaishvadeva.aaindro.n.aruNo maarutaH kalmaaSha.aaindraagnaH sa.nhito.n.adhoraamaH saavitro vaaruNaH kRRiShNa.aekashitipaatpetvaH .58 . Yajurveda/29/58
 • aagni.m na svavRRiktibhirhotaara.m tvaa vRRiNiimahe . shiira.m paavakashochiSha.m vi vo made yaj~neShu stiirNabarhiSha.m vivakShase.420 Samveda/420
 • aagni.m na svavRRiktibhirhotaara.m tvaa vRRiNiimahe . yaj~naaya stiirNabarhiShe vi vo made shiira.m paavakashochiSha.m vivakShase . Rigveda/10/21/1
 • aagniragaami bhaarato vRRitrahaa puruchetanaH. divodaasasya satpatiH .19. Rigveda/6/16/19
 • aagrayaNashcha me vaishvadevashcha me dhruvashcha me vaishvaanarashcha ma.aaindraagnashcha me mahaavaishvadevashcha me marutvatiiyaashcha me niShkevalyashcha me saavitrashcha me saarasvatashcha me paatniivatashcha me haariyojanashcha me yaj~nena kalpantaam .20 . Yajurveda/18/20
 • aaha.m khidaami te mano raajaashvaH pRRiShTyaamiva. reShmachChinna.m yathaa tRRiNa.m mayi te veShTataa.m manaH . 2. Atharvaveda/6/102/2
 • aaha.m pitRRIntsuvidatraa.N avitsi napaata.m cha vikramaNa.m cha viShNoH . barhiShado ye svadhayaa sutasya bhajanta pitvasta ihaagamiShThaaH . Rigveda/10/15/3
 • aaha.m pitRRIntsuvidatraa.N2.aavitsi napaata.m cha vikramaNa.m cha viShNoH. barhiShado ye svadhayaa sutasya bhajanta pitvasta.aihaagamiShThaaH .56 . Yajurveda/19/56
 • aaha.m sarasvatiivatorindraagnyoravo vRRiNe . yaabhyaa.m gaayatramRRichyate . Rigveda/8/38/10
 • aaha.m tanomi te paso adhi jyaamiva dhanvani. kramasvarsha iva rohitamanavaglaayataa sadaa . 3. Atharvaveda/6/101/3
 • aaha.m tanomi te paso adhi jyaamiva dhanvani. kramasvarsha iva rohitamanavaglaayataa sadaa . 7. Atharvaveda/4/4/7
 • aaha.mpitRRIntsuvidatraa.N avitsi napaata.m cha vikramaNa.m cha viShNoH. barhiShadoye svadhayaa sutasya bhajanta pitvasta ihaagamiShThaaH .45. Atharvaveda/18/1/45
 • aahaarSha.m tvaavida.m tvaa punaraagaaH punarnava . sarvaa~Nga sarva.m te chakShuH sarvamaayushcha te.avidam . Rigveda/10/161/5
 • aahaarShamavida.m tvaa punaraagaaH punarNavaH. sarvaa~Nga sarva.m te chakShuH sarvamaayushcha te.avidam . 20. Atharvaveda/8/1/20
 • aahaarShamavida.m tvaa punaraagaaH punarNavaH. sarvaa~Nga sarva.m te chakShuH sarvamaayushcha te.avidam . 10. Atharvaveda/20/96/10
 • aahavaniiyasya chavai sa gaarhapatyasya cha dakShiNaagneshcha yaj~nasya cha yajamaanasya cha pashuunaa.m chapriya.m dhaama bhavati ya eva.m veda .15. Atharvaveda/15/6/15
 • aahutaasyabhihuta RRiShiiNaamasyaayudham. puurvaa vratasya praashnatii viiraghnii bhava mekhale . 2. Atharvaveda/6/133/2
 • aahutyaannaadyaannamatti ya eva.m veda .8. Atharvaveda/15/14/8
 • aajaami tvaajanyaa pari maaturatho pituH. yathaa mama krataavaso mama chittamupaayasi . 5. Atharvaveda/3/25/5
 • aajaasaH puuShaNa.m rathe nishRRimbhaaste janashriyam. deva.m vahantu bibhrataH .6. Rigveda/6/55/6
 • aajighra kalasha.m mahyaa tvaa vishantvindavaH. punaruurjaa nivarttasva saa naH sahasra.m dhukShvorudhaaraa payasvatii punarmaavishataad rayiH .42. Yajurveda/8/42
 • aajipate nRRipate tvamiddhi no vaaja aa vakShi sukrato . viitii hotraabhiruta devaviitibhiH sasavaa.mso vi shRRiNvire . Rigveda/8/54/6
 • aajitura.m satpati.m vishvacharShaNi.m kRRidhi prajaasvaabhagam . pra suu tiraa shachiibhirye ta ukthinaH kratu.m punata aanuShak . Rigveda/8/53/6
 • aajuhvaana iiDyo vandyashchaa yaahyagne vasubhiH sajoShaaH . tva.m devaanaamasi yahva hotaa sa enaanyakShiiShito yajiiyaan . Rigveda/10/110/3
 • aajuhvaana iiDyo vandyashchaa yaahyagne vasubhiH sajoShaaH. tva.m devaanaamasi yahva hotaa sa enaanyakShiiShito yajiiyaan . 3. Atharvaveda/5/12/3
 • aajuhvaana.aiiDyo vandyashchaayaahyagne vasubhiH sajoShaaH. tva.m devaanaamasi yahva hotaa sa.aenaan yakShiiShito yajiiyaan .28 . Yajurveda/29/28
 • aajuhvaanaa sarasvatiindraayendriyaaNi viirya.nm. iDaabhirashvinaaviSha.n samuurja.n sa.n rayi.m dadhuH .58 . Yajurveda/20/58
 • aajuhvaanaH supratiikaH purastaadagne sva.m yonimaasiida saadhuyaa. asmintsadhasthe.aadhyuttarasmin vishve devaa yajamaanashcha siidata .73 . Yajurveda/17/73
 • aajuhvaano na iiDyo devaa.N aa vakShi yaj~niyaan. agne sahasrasaa asi . Rigveda/1/188/3
 • aajya.m bibharti ghRRitamasya retaH saahasraH poShastamu yaj~namaahuH. indrasya ruupamRRiShabho vasaanaH so asmaandevaaH shiva aitu dattaH . 7. Atharvaveda/9/4/7
 • aajyasya parameShThi~njaatavedastanuuvashin. agne taulasya praashaana yaatudhaanaanvi laapaya . 2. Atharvaveda/1/7/2
 • aakare vasorjaritaa panasyate.anehasaH stubha indro duvasyati. vivasvataH sadana aa hi pipriye satraasaahamabhimaatihana.m stuhi. Rigveda/3/51/3
 • aakenipaaso ahabhirdavidhvataH sva1rNa shukra.m tanvanta aa rajaH. suurashchidashvaanyuyujaana iiyate vishvaa.N anu svadhayaa chetathaspathaH .6. Rigveda/4/45/6
 • aakii.m suuryasya rochanaadvishvaandevaa.N uSharbudhaH. vipro hoteha vakShati. Rigveda/1/14/9
 • aakramya vaajin pRRithiviimagnimichCha ruchaa tvam. bhuumyaa vRRitvaaya no bruuhi yataH khanema ta.m vayam .19 . Yajurveda/11/19
 • aakShitpuurvaasvaparaa anuurutsadyo jaataasu taruNiiShvantaH. antarvatiiH suvate apraviitaa mahaddevaanaamasuratvamekam. Rigveda/3/55/5
 • aakShNayaavaano vahantyantarikSheNa patataH . dhaataaraH stuvate vayaH . Rigveda/8/7/35
 • aakShvaika.m maNimeka.m kRRiNuShva snaahyekenaa pibaikameShaam. chaturviira.m nairRRitebhyashchaturbhyo graahyaa bandhebhyaH pari paatvasmaan . 5. Atharvaveda/19/45/5
 • aakuuti.m devii.m subhagaa.m puro dadhe chittasya maataa suhavaa no astu. yaamaashaamemi kevalii saa me astu videyamenaa.m manasi praviShTaam . 2. Atharvaveda/19/4/2
 • aakuutimagni.m prayuja.n svaahaa mano medhaamagni.m prayuja.n svaahaa chitta.m vij~naatamagni.m prayuja.n svaahaa vaacho vidhRRitimagni.m prayuja.n svaahaa prajaapataye manave svaahaa.agnaye vaishvaanaraaya svaahaa .66 . Yajurveda/11/66
 • aakuutyaa no bRRihaspata aakuutyaa na upaa gahi. atho bhagasya no dhehyatho naH suhavo bhava . 3. Atharvaveda/19/4/3
 • aakuutyai prayuje.agnaye svaahaa medhaayai manase.agnaye svaahaa diikShaayai tapase.agnaye svaahaa sarasvatyai puuShNe.n.agnaye svaahaa. aapo deviirbRRihatiirvishvashambhuvo dyaavaapRRithivii.auro.antarikSha. bRRihaspataye haviShaa vidhema svaahaa .7. Yajurveda/4/7
 • aalaaktaa yaa rurushiirShNyatho yasyaa ayo mukham. ida.m parjanyaretasa iShvai devyai bRRihannamaH .15. Rigveda/6/75/15
 • aalaapaashcha pralaapaashchaabhiilaapalapashcha ye. shariira.m sarve praavishannaayujaH prayujo yujaH . 25. Atharvaveda/11/8/25
 • aaligii cha viligii cha pitaa cha mataa cha. vidma vaH sarvato bandhvarasaaH ki.m kariShyatha . 7. Atharvaveda/5/13/7
 • aamaasu pakvamairaya aa suurya.m rohayo divi . gharma.m na saama.m tapataa suvRRiktibhirjuShTa.m girvaNase bRRihat.1431 Samveda/1431
 • aamaasu pakvamairaya aa suurya.m rohayo divi . gharma.m na saamantapataa suvRRiktibhirjuShTa.m girvaNase bRRihat . Rigveda/8/89/7
 • aamaNako maNatsakaH . 9. Atharvaveda/20/130/9
 • aame supakve shabale vipakve yo maa pishaacho ashane dadambha. tadaatmanaa prajayaa pishaachaa vi yaatayantaamagadoyamastu . 6. Atharvaveda/5/29/6
 • aaminoniti bhadyate . 1. Atharvaveda/20/131/1
 • aamuuraja pratyaavartayemaaH ketumaddundubhirvaavadiiti. samashvaparNaashcharanti no naro.asmaakamindra rathino jayantu .31. Rigveda/6/47/31
 • aamuuraja pratyaavarttayemaaH ketumad dundubhirvaavadiiti. samashvaparNaashcharanti no naro.asmaakamindra rathino jayantu .57 . Yajurveda/29/57
 • aanandaa modaaH pramudo.abhimodamudashcha ye. haso nariShTaa nRRittaani shariiramanu praavishan . 24. Atharvaveda/11/8/24
 • aanandaa modaaH pramudo.abhimodamudashcha ye. uchChiShTaajjaj~nire sarve divi devaa divishritaH . 26. Atharvaveda/11/7/26
 • aanRRityataH shikhaNDino gandharvasyaapsaraapateH. bhinadmi muShkaavapi yaami shepaH . 7. Atharvaveda/4/37/7
 • aantraaNi jatravo gudaa varatraaH . 10. Atharvaveda/11/3/10
 • aantraaNi sthaaliirmadhu pinvamaanaa gudaaH paatraaNi sudughaa na dhenuH. shyenasya patra.m na pliihaa shachiibhiraasandii naabhirudara.m na maataa .86 . Yajurveda/19/86
 • aantrebhyaste gudaabhyo vaniShThorhRRidayaadadhi . yakShma.m matasnaabhyaa.m yaknaH plaashibhyo vi vRRihaami te . Rigveda/10/163/3
 • aantrebhyaste gudaabhyo vaniShThorudaraadadhi. yakShma.m kukShibhyaamplaashernaabhyaa vi vRRihaami te . 4. Atharvaveda/2/33/4
 • aanya.m divo maatarishvaa jabhaaraamathnaadanya.m pari shyeno adreH. agniiShomaa brahmaNaa vaavRRidhaanoru.m yaj~naaya chakrathuru lokam . Rigveda/1/93/6
 • aapa idvaa u bheShajiiraapo amiivachaataniiH . aapaH sarvasya bheShajiistaaste kRRiNvantu bheShajam . Rigveda/10/137/6
 • aapa idvaa u bheShajiiraapo amiivachaataniiH. aapo vishvasya bheShajiistaaste kRRiNvantu bheShajam .3. Atharvaveda/6/91/3
 • aapa idvaa u bheShajiiraapo amiivachaataniiH. aapo vishvasya bheShajiistaastvaa mu~nchantu kShetriyaat . 5. Atharvaveda/3/7/5
 • aapaanaaso vivasvato jananta uShaso bhagam . suuraa aNva.m vi tanvate . Rigveda/9/10/5
 • aapaanaaso vivasvato jinvanta uShaso bhagam . suuraa aNva.m vi tanvate.1123 Samveda/1123
 • aapaantamanyustRRipalaprabharmaa dhuniH shimiivaa~nCharumaa.N RRIjiiShii . somo vishvaanyatasaa vanaani naarvaagindra.m pratimaanaani debhuH . Rigveda/10/89/5
 • aapaH pRRiNiita bheShaja.m varuutha.m tanve3 mama . jyokcha suurya.m dRRishe . Rigveda/10/9/7
 • aapaH pRRiNiita bheShaja.m varuutha.m tanve3 mama. jyok cha suurya.m dRRishe. Rigveda/1/23/21
 • aapaH pRRiNiita bheShaja.m varuutha.m tanve3 mama. jyokcha suurya.m dRRishe . 3. Atharvaveda/1/6/3
 • aapapruShii paarthivaanyuru rajo antarikSham. sarasvatii nidaspaatu .11. Rigveda/6/61/11
 • aapapruShii vibhaavari vyaavarjyotiShaa tamaH. uSho anu svadhaamava .6. Rigveda/4/52/6
 • aapashchidasmai pinvanta pRRithviirvRRitreShu shuuraa ma.msanta ugraaH .3. Rigveda/7/34/3
 • aapashchiddhi svayashasaH sadassu deviirindra.m varuNa.m devataa dhuH . kRRiShTiiranyo dhaarayati praviktaa vRRitraaNyanyo apratiini hanti . Rigveda/7/85/3
 • aapashchitpipyu staryo̫ na gaavo nakShannRRita.m jaritaarasta.aindra. yaahi vaayurna niyuto no.aachChaa tva.nhi dhiibhirdayase vi vaajaan .18 . Yajurveda/33/18
 • aapashchitpipyu staryo na gaavo nakShannRRita.m jaritaarasta indra. yaahi vaayurna niyuto no achChaa tva.m hi dhiibhirdayase vi vaajaan . 4. Atharvaveda/20/12/4
 • aapashchitpipyuH staryo3 na gaavo nakShannRRita.m jaritaarasta indra. yaahi vaayurna niyuto no achChaa tva.m hi dhiibhirdayase ni vaajaan .4. Rigveda/7/23/4
 • aapasputraaso abhi sa.m vishadhvamima.m jiiva.m jiivadhanyaaH sametya. taasaa.m bhajadhvamamRRita.m yamaahuryamodana.m pachati vaa.m janitrii . 4. Atharvaveda/12/3/4
 • aapataye tvaa paripataye gRRihNaami tanuunaptre shaakvaraaya shakvana.aojiShThaaya. anaadhRRiShTamasyanaadhRRiShya.m devaanaamojo.anabhishastyabhishastipaa.aanabhishastenyama~njasaa satyamupageSha.n svite maa dhaaH .5. Yajurveda/5/5
 • aapathayo vipathayo.antaspathaa anupathaaH. etebhirmahya.m naamabhiryaj~na.m viShTaara ohate .10. Rigveda/5/52/10
 • aapaye svaahaa svaapaye svaahaa.apijaaya svaahaa kratave svaahaa vasave svaahaaharpataye svaahaahne mugdhaaya svaahaa mugdhaaya vaina.nshinaaya svaahaa vina.nshina.aaantyaayanaaya svaahaa.anantyaaya bhauvanaaya svaahaa bhuvanasya pataye svaahaa.adhipataye svaahaa .20. Yajurveda/9/20
 • aapii vo asme pitareva putrogreva ruchaa nRRipatiiva turyai . iryeva puShTyai kiraNeva bhujyai shruShTiivaaneva havamaa gamiShTam . Rigveda/10/106/4
 • aapnotiima.m lokamaapnotyamum . 13. Atharvaveda/9/6/6/13
 • aapo adyaanvachaariSha.m rasena samagasmahi . payasvaanagna aa gahi ta.m maa sa.m sRRija varchasaa . Rigveda/10/9/9
 • aapo adyaanvachaariSha.m rasena samagasmahi. payasvaanagna aa gahi ta.m maa sa.m sRRija varchasaa. Rigveda/1/23/23
 • aapo agni.m prahiNuta pitRRI.Nrupema.m yaj~na.m pitaro me juShantaam. aasiinaamuurjamupa yesachante te no rayi.m sarvaviira.m ni yachChaan .40. Atharvaveda/18/4/40
 • aapo agra.m divyaa oShadhayaH. taaste yakShmamenasya1ma~Ngaada~Ngaadaniinashan . 3. Atharvaveda/8/7/3
 • aapo agre vishvamaavangarbha.m dadhaanaa amRRitaa RRitaj~naaH. yaasu deviiShvadhi deva aasiitkasmai devaaya haviShaa vidhema . 6. Atharvaveda/4/2/6
 • aapo asmaanmaataraH shundhayantu ghRRitena no ghRRitapvaH punantu . vishva.m hi ripra.m pravahanti deviirudidaabhyaH shuchiraa puuta emi . Rigveda/10/17/10
 • aapo asmaanmaataraH suudayantu ghRRitena no ghRRitapvaH᳡ punantu. vishva.m hi ripra.m pravahanti deviirudidaabhyaH shuchiraa puuta emi . 2. Atharvaveda/6/51/2
 • aapo bhadraa ghRRitamidaapa aasannagniiShomau bibhratyaapa ittaaH. tiivro raso madhupRRichaamara.mgama aa maa praaNena saha varchasaa gamet . 5. Atharvaveda/3/13/5
 • aapo bhuuyiShThaa ityeko abraviidagnirbhuuyiShTha ityanyo abraviit. vadharyantii.m bahubhyaH praiko abraviidRRitaa vadantashchamasaa.N api.mshata . Rigveda/1/161/9
 • aapo deviiH pratigRRibhNiita bhasmaitat syone kRRiNudhva.n surabhaa.au loke. tasmai namantaa.m janayaH supatniirmaateva putra.m bibhRRitaapsve.nnat .35 . Yajurveda/12/35
 • aapo ha yad bRRihatiirvishvamaayan garbha.m dadhaanaa janayantiiragnim. tato devaanaa.n samavarttataasurekaH kasmai devaaya haviShaa vidhema .25 . Yajurveda/27/25
 • aapo ha yadbRRihatiirvishvamaayangarbha.m dadhaanaa janayantiiragnim . tato devaanaa.m samavartataasurekaH kasmai devaaya haviShaa vidhema . Rigveda/10/121/7
 • aapo hi ShThaa mayobhuvastaa na uurje dadhaatana . mahe raNaaya chakShase . Rigveda/10/9/1
 • aapo hi ShThaa mayobhuvastaa na uurje dadhaatana . mahe raNaaya chakShase.1837 Samveda/1837
 • aapo hi ShThaa mayobhuvastaa na uurje dadhaatana. mahe raNaaya chakShase . 1. Atharvaveda/1/5/1
 • aapo hi ShThaa mayobhuvastaa na.a uurje dadhaatana. mahe raNaaya chakShase .14 . Yajurveda/36/14
 • aapo hi ShThaa mayobhuvastaa na.auurje dadhaatana. mahe raNaaya chakShase .50 . Yajurveda/11/50
 • aapo mauShadhiimatiiretasyaa dishaH paantu taasu krame taasu shraye taa.m pura.m praimi. taa maa rakShantu taa maa gopaayantu taabhya aatmaana.m pari dade svaahaa . 6. Atharvaveda/19/17/6
 • aapo na deviirupa yanti hotriyamava pashyanti vitata.m yathaa rajaH. praachairdevaasaH pra Nayanti devayu.m brahmapriya.m joShayante varaa iva . 2. Atharvaveda/20/25/2
 • aapo na deviirupa yanti hotriyamavaH pashyanti vitata.m yathaa rajaH. praachairdevaasaH pra Nayanti devayu.m brahmapriya.m joShayante varaaiva . Rigveda/1/83/2
 • aapo na sindhumabhi yatsamakSharantsomaasa indra.m kulyaa iva hradam . vardhanti vipraa maho asya saadane yava.m na vRRiShTirdivyena daanunaa . Rigveda/10/43/7
 • aapo na sindhumabhi yatsamakSharantsomaasa indra.m kulyaa iva hradam. vardhanti vipraa maho asya saadane yava.m na vRRiShTirdivyena daanunaa . 7. Atharvaveda/20/17/7
 • aapo revatiiH kShayathaa hi vasvaH kratu.m cha bhadra.m bibhRRithaamRRita.m cha . raayashcha stha svapatyasya patniiH sarasvatii tadgRRiNate vayo dhaat . Rigveda/10/30/12
 • aapo vatsa.m janayantiirgarbhamagre samairayan. tasyota jaayamaanasyolba aasiiddhiraNyayaH kasmai devaaya haviShaa vidhema .8. Atharvaveda/4/2/8
 • aapo vidyudabhra.m varSha.m sa.m vo.avantu sudaanava utsaa ajagaraa uta. marudbhiH prachyutaa meghaaH praavantu pRRithiviimanu . 9. Atharvaveda/4/15/9
 • aapo ya.m vaH prathama.m devayanta indrapaanamuurmimakRRiNvateLaH. ta.m vo vaya.m shuchimaripramadya ghRRitapruSha.m madhumanta.m vanema .1. Rigveda/7/47/1
 • aapo yadvaH shochistena ta.m prati shochata yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 4. Atharvaveda/2/23/4
 • aapo yadvasharastena ta.m prati harata yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 2. Atharvaveda/2/23/2
 • aapo yadvastapastena ta.m prati tapata yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 1. Atharvaveda/2/23/1
 • aapo yadvastejastena tamatejasa.m kRRiNuta yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH .5. Atharvaveda/2/23/5
 • aapo yadvo.archistena ta.m pratyarchata yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 3. Atharvaveda/2/23/3
 • aapo.aasmaan maataraH shundhayantu ghRRitena no ghRRitapvaH.n punantu. vishva.n hi ripra.m pravahanti deviirudidaabhyaH shuchiraa puuta.aemi. diikShaatapasostanuurasi taa.m tvaa shivaa.n shagmaa.m paridadhe bhadra.m varNa.m puShyan .2. Yajurveda/4/2
 • aapraa rajaa.msi divyaani paarthivaa shloka.m devaH kRRiNute svaaya dharmaNe. pra baahuu asraaksavitaa saviimani niveshayanprasuvannaktubhirjagat .3. Rigveda/4/53/3
 • aapruShaayanmadhuna RRItasya yonimavakShipannarka ulkaamiva dyoH . bRRihaspatiruddharannashmano gaa bhuumyaa udneva vi tvacha.m bibheda . Rigveda/10/68/4
 • aapruShaayanmadhunaa RRitasya yonimavakShipannarka ulkaamiva dyoH. bRRihaspatiruddharannashmano gaa bhuumyaa udneva vi tvacha.m bibheda . 4. Atharvaveda/20/16/4
 • aapuurNo asya kalashaH svaahaa sekteva kosha.m siShiche pibadhyai. samu priyaa aavavRRitranmadaaya pradakShiNidabhi somaasa indram . 3. Atharvaveda/20/8/3
 • aapuurNo asya kalashaH svaahaa sekteva kosha.m sisiche pibadhyai. samu priyaa aavavRRitranmadaaya pradakShiNidabhi somaasa indram. Rigveda/3/32/15
 • aapyaayasva madintama soma vishvebhira.nshubhiH. bhavaa naH saprathastamaH sakhaa vRRidhe .114 . Yajurveda/12/114
 • aapyaayasva sametu te vishvataH soma vRRiShNyam. bhavaa vaajasya sa~Ngathe .112 . Yajurveda/12/112
 • aaraachChatrumapa baadhasva duuramugro yaH shambaH puruhuuta tena . asme dhehi yavamadgomadindra kRRidhii dhiya.m jaritre vaajaratnaam . Rigveda/10/42/7
 • aaraachChatrumapa baadhasva duuramugro yaH shambaH puruhuuta tena. asme dhehi yavamadgomadindra kRRidhii dhiya.m jaritre vaajaratnaam . 7. Atharvaveda/20/89/7
 • aaraadaraati.m nirRRiti.m paro graahi.m kravyaadaH pishaachaan. rakSho yatsarva.m durbhuuta.m tattama ivaapa hanmasi . 12. Atharvaveda/8/2/12
 • aara~Ngareva madhverayethe saaragheva gavi niichiinabaare . kiinaareva svedamaasiShvidaanaa kShaamevorjaa suuyavasaatsachethe . Rigveda/10/106/10
 • aarchannatra marutaH sasminnaajau vishve devaaso amadannanu tvaa. vRRitrasya yadbhRRiShTimataa vadhena ni tvamindra pratyaana.m jaghantha . Rigveda/1/52/15
 • aare abhuudviShamaraudviShe viShamapraagapi. agnirviShamaherniradhaatsomo niraNayiit. da.mShTaaramanvagaadviShamahiramRRita . 26. Atharvaveda/10/4/26
 • aare aghaa ko nvi1tthaa dadarsha ya.m yu~njanti tamvaa sthaapayanti . naasmai tRRiNa.m nodakamaa bharantyuttaro dhuro vahati pradedishat . Rigveda/10/102/10
 • aare asmadamatimaare a.mha aare vishvaa.m durmati.m yannipaasi. doShaa shivaH sahasaH suuno agne ya.m deva aa chitsachase svasti .6. Rigveda/4/11/6
 • aare saa vaH sudaanavo maruta RRI~njatii sharuH. aare ashmaa yamasyatha . Rigveda/1/172/2
 • aare te goghnamuta puuruShaghna.m kShayadviira sumnamasme te astu. mRRiLaa cha no adhi cha bruuhi devaadhaa cha naH sharma yachCha dvibarhaaH . Rigveda/1/114/10
 • aare3 .asaavasmadastu hetirdevaaso asat. aare ashmaa yamasyatha . 1. Atharvaveda/1/26/1
 • aarohanChukro bRRihatiiratandro dve ruupe kRRiNute rochamaanaH. chitrashchikitvaanmahiSho vaatamaayaa yaavato lokaanabhi yadvibhaati . 42. Atharvaveda/13/2/42
 • aarohandyaamamRRitaH praava me vachaH. uttvaa yaj~naa brahmapuutaa vahantyadhvagato harayastvaa vahanti . 43. Atharvaveda/13/1/43
 • aarokaa iva ghedaha tigmaa agne tava tviShaH . dadbhirvanaani bapsati . Rigveda/8/43/3
 • aarSheyeShu ni dadha odana tvaa naanaarSheyaaNaamapyastyatra. agnirme goptaa marutashcha sarve vishve devaa abhi rakShantu pakvam . 33. Atharvaveda/11/1/33
 • aarShTiSheNo hotramRRiShirniShiidandevaapirdevasumati.m chikitvaan . sa uttarasmaadadhara.m samudramapo divyaa asRRijadvarShyaa abhi . Rigveda/10/98/5
 • aartiravartirnirRRitiH kuto nu puruShe.amatiH. raaddhiH samRRiddhiravyRRiddhirmatiruditayaH kutaH . 10. Atharvaveda/10/2/10
 • aasaa.m puurvaasaamahasu svasRRINaamaparaa puurvaamabhyeti pashchaat. taaH pratnavannavyasiirnuunamasme revaduchChantu sudinaa uShaasaH . Rigveda/1/124/9
 • aasandii ruupa.n raajaasandyai vedyai kumbhii suraadhaanii. antara.auttaravedyaa ruupa.m kaarotaro bhiShak .16 . Yajurveda/19/16
 • aasasraaNaasaH shavasaanamachChendra.m suchakre rathyaaso ashvaaH. abhi shrava RRIjyanto vaheyurnuu chinnu vaayoramRRita.m vi dasyet .3. Rigveda/6/37/3
 • aashaamaashaa.m vi dyotataa.m vaataa vaantu dishodishaH. marudbhiH prachyutaa meghaaH sa.m yantu pRRithiviimanu . 8. Atharvaveda/4/15/8
 • aashaanaamaashaapaalebhyashchaturbhyo amRRitebhyaH. ida.m bhuutasyaadhyakShebhyo vidhema haviShaa vayam . 1. Atharvaveda/1/31/1
 • aashaasamaanaasaumanasa.m prajaa.m saubhaagya.m rayim. patyuranuvrataa bhuutvaa sa.mnahyasvaamRRitaaya kam .42. Atharvaveda/14/1/42
 • aashariika.m vishariika.m balaasa.m pRRiShTyaamayam. takmaana.m vishvashaaradamarasaan ja~NgiDaskarat .10. Atharvaveda/19/34/10
 • aashasana.m vishasanamatho adhivikartanam . suuryaayaaH pashya ruupaaNi taani brahmaa tu shundhati . Rigveda/10/85/35
 • aashasana.mvishasanamatho adhivikartanam. suuryaayaaH pashya ruupaaNi taani brahmotashumbhati .28. Atharvaveda/14/1/28
 • aashiirNa uurjamuta sauprajaastva.m dakSha.m dhatta.m draviNa.m sachetasau. jaya.m kShetraaNi sahasaayamindra kRRiNvaano anyaanadharaantsapatnaan . 3. Atharvaveda/2/29/3
 • aashiityaa navatyaa yaahyarvaa~Naa shatena haribhiruhyamaanaH. aya.m hi te shunahotreShu soma indra tvaayaa pariShikto madaaya. Rigveda/2/18/6
 • aashiShashcha prashiShashcha sa.mshiSho vishiShashcha yaaH. chittaani sarve sa.mkalpaaH shariiramanu praavishan . 27. Atharvaveda/11/8/27
 • aashRRiNvanta.m yava.m deva.m yatra tvaachChaavadaamasi. taduchChrayasva dyauriva samudra ivaidhyakShitaH . 2. Atharvaveda/6/142/2
 • aashRRiNvate adRRipitaaya manma nRRichakShase sumRRiLiikaaya vedhaH. devaaya shastimamRRitaaya sha.msa graaveva sotaa madhuShudyamiiLe .3. Rigveda/4/3/3
 • aashrutkarNa shrudhii hava.m nuuchiddadhiShva me giraH. indra stomamima.m mama kRRiShvaa yujashchidantaram. Rigveda/1/10/9
 • aashu.m dadhikraa.m tamu nu ShTavaama divaspRRithivyaa uta charkiraama. uchChantiirmaamuShasaH suudayantvati vishvaani duritaani parShan .1. Rigveda/4/39/1
 • aashu.m duuta.m vivasvato vishvaa yashcharShaNiirabhi. aa jabhruH ketumaayavo bhRRigavaaNa.m vishevishe .4. Rigveda/4/7/4
 • aashubhishchidyaanvi muchaati nuunamariiramadatamaana.m chidetoH. ahyarShuuNaa.m chinnyayaa.N aviShyaamanu vrata.m saviturmokyaagaat. Rigveda/2/38/3
 • aashuH shishaano vRRiShabho na bhiimo ghanaaghanaH kShobhaNashcharShaNiinaam . sa.mkrandano.animiSha ekaviiraH shata.m senaa ajayatsaakamindraH . Rigveda/10/103/1
 • aashuH shishaano vRRiShabho na bhiimo ghanaaghanaH kShobhaNashcharShaNiinaam . sa~Nkrandano.animiSha ekaviiraH shata.m senaa ajayatsaakamindraH.1849 Samveda/1849
 • aashuH shishaano vRRiShabho na bhiimo ghanaaghanaH kShobhaNashcharShaniinaam. sa.mkrandano.animiSha ekaviiraH shata.m senaa ajayatsaakamindraH . 2. Atharvaveda/19/13/2
 • aashuH shishaano vRRiShabho na bhiimo ghanaaghanaH kShobhaNashcharShaNiinaam. sa.mkrandano.animiSha.aekaviiraH shata.n senaa.aajayat saakamindraH .33 . Yajurveda/17/33
 • aashurarSha bRRihanmate pari priyeNa dhaamnaa . yatra devaa iti bravan . Rigveda/9/39/1
 • aashurarSha bRRihanmate pari priyeNa dhaamnaa . yatra devaa iti bruvan.898 Samveda/898
 • aashustrivRRidbhaantaH pa~nchadasho vyomaa saptadasho dharuNa.a ekavi.nshaH pratuurttiraShTaadashastapo navadasho.n.abhiivarttaH savi.nsho varcho dvaavi.nshaH sambharaNastrayovi.nsho yonishchaturvi.nsho garbhaaH pa~nchavi.nsha.a ojastriNavaH kraturekatri.nshaH pratiShThaa trayastri.nsho bradhnasya viShTapa.m chatustri.nsho naakaH ShaTtri.nsho vivarto.n.aShTaachatvaari.nsho dhartra.m chatuShTomaH .23 . Yajurveda/14/23
 • aashvinaavashvaavatyeShaa yaata.m shaviirayaa. gomaddasraa hiraNyavat. Rigveda/1/30/17
 • aasiinaaso aruNiinaamupasthe rayi.m dhatta daashuShe martyaaya . putrebhyaH pitarastasya vasvaH pra yachChata ta ihorja.m dadhaata . Rigveda/10/15/7
 • aasiinaaso.aaruNiinaamupasthe rayi.m dhatta daashuShe martyaaya. putrebhyaH pitarastasya vasvaH prayachChata ta.aihorja.m dadhaata .63 . Yajurveda/19/63
 • aasiinaasoaruNiinaamupasthe rayi.m dhatta daashuShe martyaaya. putrebhyaH pitarastasyavasvaH pra yachChata ta ihorja.m dadhaata .43. Atharvaveda/18/3/43
 • aasminpisha~Ngamindavo dadhaataa venamaadishe . yo asmabhyamaraavaa . Rigveda/9/21/5
 • aasnaste gaathaa abhavannuShNihaabhyo bala.m vashe. paajasyaa᳡jjaj~ne yaj~na stanebhyo rashmayastava . 20. Atharvaveda/10/10/20
 • aasno vRRikasya vartikaamabhiike yuva.m naraa naasatyaamumuktam. uto kavi.m purubhujaa yuva.m ha kRRipamaaNamakRRiNuta.m vichakShe . Rigveda/1/116/14
 • aaso balaaso bhavatu muutra.m bhavatvaamayat. yakShmaaNaa.m sarveShaa.m viSha.m niravochamaha.m tvat . 10. Atharvaveda/9/8/10
 • aasteyiishcha vaasteyiishcha tvaraNaaH kRRipaNaashcha yaaH. guhyaaH shukraa sthuulaa apastaa biibhatsaavasaadayan . 28. Atharvaveda/11/8/28
 • aasthaapayanta yuvati.m yuvaanaH shubhe nimishlaa.m vidatheShu pajraam. arko yadvo maruto haviShmaangaayadgaatha.m sutasomo duvasyan . Rigveda/1/167/6
 • aasu Shmaa No maghavannindra pRRitsva1smabhya.m mahi varivaH suga.m kaH. apaa.m tokasya tanayasya jeSha indra suuriinkRRiNuhi smaa no ardham .18. Rigveda/6/44/18
 • aasurii chakre prathameda.m kilaasabheShajamida.m kilaasanaashanam. aniinashatkilaasa.m saruupaamakarattvacham . 2. Atharvaveda/1/24/2
 • aasyaibraahmaNaaH snapaniirharantvaviiraghniirudajantvaapaH. aryamNo agni.mparyetu puuShanpratiikShante shvashuro devarashcha .39. Atharvaveda/14/1/39
 • aatanvaanaa aayachChanto.asyanto ye cha dhaavatha. nirhastaaH shatravaH sthanendro vo.adya paraashariit . 2. Atharvaveda/6/66/2
 • aatharvaNaanaa chaturRRichebhyaH svaahaa . 1. Atharvaveda/19/23/1
 • aatharvaNaayaashvinaa dadhiiche.ashvya.m shiraH pratyairayatam. sa vaa.m madhu pra vochadRRitaayantvaaShTra.m yaddasraavapikakShya.m vaam . Rigveda/1/117/22
 • aatharvaNiiraa~NgirasiirdaiviirmanuShyajaa uta. oShadhayaH pra jaayante yadaa tva.m praaNa jinvasi . 16. Atharvaveda/11/4/16
 • aatiShTha vRRitrahan ratha.m yuktaa te brahmaNaa harii. arvaachiina.n su te mano graavaa kRRiNotu vagnunaa. upayaamagRRihiito.asiindraaya tvaa ShoDashina.aeSha te yonirindraaya tvaa ShoDashine .33. Yajurveda/8/33
 • aatiShThanta.m pari vishve abhuuSha.m Chriya.m vasaanashcharati svarochiH. mahattadvRRiShNo asurasya naamaa vishvaruupo amRRitaani tasthau . 3. Atharvaveda/4/8/3
 • aatiShThanta.m pari vishve abhuuSha~nChriyo vasaanashcharati svarochiH. mahattadvRRiShNo asurasya naamaa vishvaruupo amRRitaani tasthau. Rigveda/3/38/4
 • aatiShThanta.m pari vishve.aabhuuSha~nChriyo vasaanashcharati svarochiH. mahattad vRRiShNo.aasurasya naamaa vishvaruupo.aamRRitaani tasthau .22 . Yajurveda/33/22
 • aatithyaruupa.m maasara.m mahaaviirasya nagnahuH. ruupamupasadaametattisro raatriiH suraasutaa .14 . Yajurveda/19/14
 • aatmaa devaanaa.m bhuvanasya garbho yathaavasha.m charati deva eShaH . ghoShaa idasya shRRiNvire na ruupa.m tasmai vaataaya haviShaa vidhema . Rigveda/10/168/4
 • aatmaa pitustanuurvaasa ojodaa abhya~njanam . turiiyamidrohitasya paakasthaamaana.m bhoja.m daataaramabravam . Rigveda/8/3/24
 • aatmaa te vaato raja aa naviinotpashurna bhuurNiryavase sasavaan . antarmahii bRRihatii rodasiime vishvaa te dhaama varuNa priyaaNi . Rigveda/7/87/2
 • aatmaa yaj~nasya ra.mhyaa suShvaaNaH pavate sutaH . pratna.m ni paati kaavyam . Rigveda/9/6/8
 • aatmaana.m pitara.m putra.m pautra.m pitaamaham. jaayaa.m janitrii.m maatara.m ye priyaastaanupa hvaye . 30. Atharvaveda/9/5/30
 • aatmaana.m te manasaaraadajaanaamavo divaa patayanta.m pata.mgam. shiro apashya.m pathibhiH sugebhirareNubhirjehamaana.m patatri . Rigveda/1/163/6
 • aatmaana.m te manasaaraadajaanaamavo divaa patayanta.m pata~Ngam. shiro.aapashya.m pathibhiH sugebhirareNubhirjehamaana.m patattri .17 . Yajurveda/29/17
 • aatmane me varchodaa varchase pavasvaujase me varchodaa varchase pavasvaayuShe me varchodaa varchase pavasva vishvaabhyo me prajaabhyo varchodasau varchase pavethaam .28. Yajurveda/7/28
 • aatmannupasthe na vRRikasya loma mukhe shmashruuNi na vyaaghraloma. keshaa na shiirShan yashase shriyai shikhaa si.nhasya loma tviShirindriyaaNi .92 . Yajurveda/19/92
 • aatmanvannabho duhyate ghRRita.m paya RRItasya naabhiramRRita.m vi jaayate . samiichiinaaH sudaanavaH priiNanti ta.m naro hitamava mehanti peravaH . Rigveda/9/74/4
 • aatmanvatyurvaraa naariiyamaagantasyaa.m naro vapata biijamasyaam. saa vaHprajaa.m janayadvakShaNaabhyo bibhratii dugdhamRRiShabhasya retaH .14. Atharvaveda/14/2/14
 • aatodinau nitodinaavatho sa.mtodinaavuta. api nahyaamyasya meDhra.m ya itaH strii pumaa~njabhaara .3. Atharvaveda/7/95/3
 • aatsoma indriyo raso vajraH sahasrasaa bhuvat . uktha.m yadasya jaayate . Rigveda/9/47/3
 • aavaamagantsumatirvaajiniivasuu nya᳡shvinaa hRRitsu kaamaa ara.msata. abhuuta.m gopaamithunaa shubhaspatii priyaa aryamNo duryaa.N ashiimahi .5. Atharvaveda/14/2/5
 • aavada.mstva.m shakune bhadramaa vada tuuShNiimaasiinaH sumati.m chikiddhi naH. yadutpatanvadasi karkariryathaa bRRihadvadema vidathe suviiraaH. Rigveda/2/43/3
 • aavadindra.m yamunaa tRRitsavashcha praatra bheda.m sarvataataa muShaayat. ajaasashcha shigravo yakShavashcha bali.m shiirShaaNi jabhrurashvyaani .19. Rigveda/7/18/19
 • aavaH kutsamindra yasmi~nchaakanpraavo yudhyanta.m vRRiShabha.m dashadyum . shaphachyuto reNurnakShata dyaamuchChvaitreyo nRRiShaahyaaya tasthau . Rigveda/1/33/14
 • aavaH shama.m vRRiShabha.m tugryaasu kShetrajeShe maghava~nChvitrya.m gaam . jyok chidatra tasthivaa.mso akra~nChatruuyataamadharaa vedanaakaH . Rigveda/1/33/15
 • aavahantii poShyaa vaaryaaNi chitra.m ketu.m kRRiNute chekitaanaa. iiyuShiiNaamupamaa shashvatiinaa.m vibhaatiinaa.m prathamoShaa vyashvait . Rigveda/1/113/15
 • aavahantyaruNiirjyotiShaagaanmahii chitraa rashmibhishchekitaanaa. prabodhayantii suvitaaya devyu1Shaa iiyate suyujaa rathena .3. Rigveda/4/14/3
 • aavarvRRitatiiradha nu dvidhaaraa goShuyudho na niyava.m charantiiH . RRIShe janitriirbhuvanasya patniirapo vandasva savRRidhaH sayoniiH . Rigveda/10/30/10
 • aavatasta aavataH paraavatasta aavataH. ihaiva bhava maa nu gaa maa puurvaananu gaaH pitRRInasu.m badhnaami te dRRiDham . 1. Atharvaveda/5/30/1
 • aaviH sannihita.m guhaa jarannaama mahatpadam. tatreda.m sarvamaarpitamejatpraaNatpratiShThitam . 6. Atharvaveda/10/8/6
 • aaviraatmaana.m kRRiNute yadaa sthaama jighaa.msati. atho ha brahmabhyo vashaa yaach~naaya kRRiNute manaH . 30. Atharvaveda/12/4/30
 • aavirabhuunmahi maaghonameShaa.m vishva.m jiiva.m tamaso niramochi . mahi jyotiH pitRRibhirdattamaagaaduruH panthaa dakShiNaayaa adarshi . Rigveda/10/107/1
 • aavirmaryaa aa vaaja.m vaajino agma.m devasya savituH savam . svargaa.m arvanto jayata.435 Samveda/435
 • aavirmaryaa.aaavitto.aagnirgRRihapatiraavitta.aindro vRRiddhashravaa.aaavittau mitraavaruNau dhRRitavrataavaavittaH puuShaa vishvavedaa.aaavitte dyaavaapRRithivii vishvashambhuvaavaavittaaditirurusharmaa .9. Yajurveda/10/9
 • aavishankalasha.m suto vishvaa arShannabhi shriyaH . indurindraaya dhiiyate.489 Samveda/489
 • aavishankalasha.m suto vishvaa arShannabhi shriyaH . shuuro na goShu tiShThati . Rigveda/9/62/19
 • aaviShkRRiNuShva ruupaaNi maatmaanamapa guuhathaaH. atho sahasrachakSho tva.m prati pashyaaH kimiidinaH . 5. Atharvaveda/4/20/5
 • aaviShTitaaghaviShaa pRRidaakuuriva charmaNaa. saa braahmaNasya raajanya tRRiShTaiShaa gauranaadyaa . 3. Atharvaveda/5/18/3
 • aaviShTyo vardhate chaaruraasu jihmaanaamuurdhvaH svayashaa upasthe. ubhe tvaShTurbibhyaturjaayamaanaatpratiichii si.mha.m prati joShayete . Rigveda/1/95/5
 • aavivaasanparaavato atho arvaavataH sutaH . indraaya sichyate madhu . Rigveda/9/39/5
 • aavivaasanparaavato atho arvaavataH sutaH . indraaya sichyate madhu.902 Samveda/902
 • aavo yasya dvibarhaso.arkeShu saanuShagasat. aajaavindrasyendo praavo vaajeShu vaajinam . Rigveda/1/176/5
 • aaya vanenatii janii . 8. Atharvaveda/20/131/8
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadan maatara.m puraH. pitara.m cha prayantsvaH .6. Yajurveda/3/6
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadanmaatara.m puraH . pitara.m cha prayantsvaH . Rigveda/10/189/1
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadanmaatara.m puraH . pitara.m cha prayantsvaH.1376 Samveda/1376
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadanmaatara.m puraH . pitara.m cha prayantsvaH.630 Samveda/630
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadanmaatara.m puraH. pitara.m cha prayantsvaH . 1. Atharvaveda/6/31/1
 • aaya.m gauH pRRishnirakramiidasadanmaatara.m puraH. pitara.m cha prayantsva᳡H . 4. Atharvaveda/20/48/4
 • aaya.m janaa abhichakShe jagaamendraH sakhaaya.m sutasomamichChan. vadangraavaava vedi.m bhriyaate yasya jiiramadhvaryavashcharanti .12. Rigveda/5/31/12
 • aayaasaaya svaahaa praayaasaaya svaahaa sa.myaasaaya svaahaa viyaasaaya svaahodyaasaaya svaahaa. shuche svaahaa shochate svaahaa shochamaanaaya svaahaa shokaaya svaahaa .11 . Yajurveda/39/11
 • aayaatvindro.avasa.aupa na.aiha stutaH sadhamaadastu shuuraH. vaavRRidhaanastaviShiiryasya puurviirdyaurna kShatramabhibhuuti puShyaat .47 . Yajurveda/20/47
 • aayajii vaajasaatamaa taa hyu1chchaa vijarbhRRitaH. hariiivaandhaa.msi bapsataa. Rigveda/1/28/7
 • aayamadya sukRRita.m praatarichChanniShTeH putra.m vasumataa rathena. a.mshoH suta.m paayaya matsarasya kShayadviira.m vardhaya suunRRitaabhiH . Rigveda/1/125/3
 • aayamaganparNamaNirbalii balena pramRRiNantsapatnaan. ojo devaanaa.m paya oShadhiinaa.m varchasaa maa jinvatvaprayaavan . 1. Atharvaveda/3/5/1
 • aayamagantsa.mvatsaraH patirekaaShTake tava. saa na aayuShmatii.m prajaa.m raayaspoSheNa sa.m sRRija . 8. Atharvaveda/3/10/8
 • aayamagantsavitaa kShureNoShNena vaaya udakenehi. aadityaa rudraa vasava undantu sachetasaH somasya raaj~no vapata prachetasaH . 1. Atharvaveda/6/68/1
 • aayamaganyuvaa bhiShakpRRishnihaaparaajitaH. sa vai svajasya jambhana ubhayorvRRishchikasya cha . 15. Atharvaveda/10/4/15
 • aayane te paraayaNe duurvaa rohantu puShpiNiiH . hradaashcha puNDariikaaNi samudrasya gRRihaa ime . Rigveda/10/142/8
 • aayane te paraayaNe duurvaa rohantu puShpiNiiH. utso vaa tatra jaayataa.m hrado vaa puNDariikavaan . 1. Atharvaveda/6/106/1
 • aayantaara.m mahi sthira.m pRRitanaasu shravojitam . bhuureriishaanamojasaa . Rigveda/8/32/14
 • aayoShTvaa sadane saadayaamyavatashChaayaayaa.n samudrasya hRRidaye. rashmiivatii.m bhaasvatiimaa yaa dyaa.m bhaasyaa pRRithiviimorvantarikSham .63 . Yajurveda/15/63
 • aayurasmai dhehi jaatavedaH prajaa.m tvaShTaradhinidhehyasmai. raayaspoSha.m savitaraa suvaasmai shata.m jiivaati sharadastavaayam . 2. Atharvaveda/2/29/2
 • aayurasyaayurme daaH svaahaa . 4. Atharvaveda/2/17/4
 • aayurdaa agne jarasa.m vRRiNaano ghRRitapratiiko ghRRitapRRiShTho agne. ghRRita.m piitvaa madhu chaaru gavya.m piteva putraanabhi rakShataadimam . 1. Atharvaveda/2/13/1
 • aayurdada.m vipashchita.m shrutaa.m kaNvasya viirudham. aabhaariSha.m vishvabheShajiimasyaadRRiShTaanni shamayat . 3. Atharvaveda/6/52/3
 • aayurme paahi praaNa.m me paahyapaana.m me paahi vyaana.m me paahi chakShurme paahi shrotra.m me paahi vaacha.m me pinva mano me jinvaatmaana.m me paahi jyotirme yachCha .17 . Yajurveda/14/17
 • aayurvishvaayuH pari paasati tvaa puuShaa tvaa paatu prapathe purastaat . yatraasate sukRRito yatra te yayustatra tvaa devaH savitaa dadhaatu . Rigveda/10/17/4
 • aayurvishvaayuH pari paatu tvaa puuShaa tvaa paatu prapathe purastaat.yatraasate sukRRito yatra ta iiyustatra tvaa devaH savitaa dadhaatu .55. Atharvaveda/18/2/55
 • aayuryaj~nena kalpataa.m praaNo yaj~nena kalpataa.m chakShuryaj~nena kalpataa.n shrotra.m yaj~nena kalpataa.m pRRiShTha.m yaj~nena kalpataa.m yaj~no yaj~nena kalpataam. prajaapateH prajaa.aabhuuma sva.nrdevaa.aaganmaamRRitaa.aabhuuma .21. Yajurveda/9/21
 • aayuryaj~nena kalpataa.m praaNo yaj~nena kalpataa.m chakShuryaj~nena kalpataa.n shrotra.m yaj~nena kalpataa.m vaagyaj~nena kalpataa.m mano yaj~nena kalpataamaatmaa yaj~nena kalpataa.m brahmaa yaj~nena kalpataa.m jyotiryaj~nena kalpataa.n sva.nryaj~nena kalpataa.m pRRiShTha.m yaj~nena kalpataa.m yaj~no yaj~nena kalpataam. stomashcha yajushcha.aRRik cha saama cha bRRihachcha rathantara~ncha. svardevaa.aaganmaamRRitaa.aabhuuma prajaapateH prajaa.aabhuuma veT svaahaa .29 . Yajurveda/18/29
 • aayuryaj~nena kalpataa.n svaahaa praaNo yaj~nena kalpataa.n svaahaa.apaano yaj~nena kalpataa.n svaahaa vyaano yaj~nena kalpataa.n svaahodaano yaj~nena kalpataa.n svaahaa samaano yaj~nena kalpataa.n svaahaa chakShuryaj~nena kalpataa.n svaahaa shrotra.m yaj~nena kalpataa.n svaahaa vaagyaj~nena kalpataa.n svaahaa mano yaj~nena kalpataa.n svaahaa.a.atmaa yaj~nena kalpataa.n svaahaa brahmaa yaj~nena kalpataa.n svaahaa jyotiryaj~nena kalpataa.n svaahaa sva.nryaj~nena kalpataa.n svaahaa pRRiShTha.m yaj~nena kalpataa.n svaahaa yaj~no yaj~nena kalpataa.n svaahaa .33 . Yajurveda/22/33
 • aayuryatte atihita.m paraachairapaanaH praaNaH punaraa taavitaam. agniShTadaahaarnirRRiterupasthaattadaatmani punaraa veshayaami te . 3. Atharvaveda/7/53/3
 • aayuShaayuShkRRitaa.m jiivaayuShmaa~njiiva maa mRRithaaH. praaNenaatmanvataa.m jiiva maa mRRityorudagaa vasham . 8. Atharvaveda/19/27/8
 • aayushcha ruupa.m cha naama cha kiirtishcha praaNashchaapaanashcha chakShushcha shrotra.m cha . 9. Atharvaveda/12/5/9
 • aayuShe tvaa varchase tvaujase cha balaaya cha. yathaa hiraNyatejasaa vibhaasaasi janaa.N anu . 3. Atharvaveda/19/26/3
 • aayuShmaanagne haviShaa vRRidhaano ghRRitapratiiko ghRRitayoniredhi. ghRRita.m piitvaa madhu chaaru gavya.m piteva putramabhi rakShataadimaantsvaahaa .17 . Yajurveda/35/17
 • aayuShmataamaayuShkRRitaa.m praaNena jiiva maa mRRithaaH. vya1ha.m sarveNa paapmanaa vi yakShmeNa samaayuShaa . 8. Atharvaveda/3/31/8
 • aayuSho.asi prataraNa.m vipra.m bheShajamuchyase. tadaa~njana tva.m shantaate shamaapo abhaya.m kRRitam . 1. Atharvaveda/19/44/1
 • aayuShya.m.n varchchasya.n.n raayaspoShamaudbhidam. ida.n hiraNya.m varchchasvajjaitraayaavishataadu maam .50 . Yajurveda/34/50
 • aa~NgirasaanaamaadyaiH pa~nchaanuvaakaiH svaahaa . 1. Atharvaveda/19/22/1
 • aa~njana.m pRRithivyaa.m jaata.m bhadra.m puruShajiivanam. kRRiNotvapramaayuka.m rathajuutimanaagasam . 3. Atharvaveda/19/44/3
 • aa~njanagandhi.m surabhi.m bahvannaamakRRiShiivalaam . praaha.m mRRigaaNaa.m maataramaraNyaanimasha.msiSham . Rigveda/10/146/6
 • aa~njanasya madughasya kuShThasya naladasya cha. turo bhagasya hastaabhyaamanurodhanamudbhare .3. Atharvaveda/6/102/3
 • abhaagaH sannapa pareto asmi tava kratvaa taviShasya prachetaH . ta.m tvaa manyo akraturjihiiLaaha.m svaa tanuurbaladeyaaya mehi . Rigveda/10/83/5
 • abhaagaH sannapa pareto asmi tava kratvaa taviShasya prachetaH. ta.m tvaa manyo akraturjihiiDaaha.m svaa tanuurbaladaavaa na ehi . 5. Atharvaveda/4/32/5
 • abhaya.m dyaavaapRRithivii ihaastu no.abhaya.m somaH savitaa naH kRRiNotu. abhaya.m no.astuurva1ntarikSha.m saptaRRiShiiNaa.m cha haviShaabhaya.m no astu . 1. Atharvaveda/6/40/1
 • abhaya.m mitraadabhayamamitraadabhaya.m j~naataadabhaya.m puro yaH. abhaya.m naktamabhaya.m divaa naH sarvaa aashaa mama mitra.m bhavantu .6. Atharvaveda/19/15/6
 • abhaya.m mitraavaruNaavihaastu no.archiShaattriNo nudata.m pratiichaH. maa j~naataara.m maa pratiShThaa.m vidanta mitho vighnaanaa upa yantu mRRityum .3. Atharvaveda/6/32/3
 • abhaya.m naH karatyantarikShamabhaya.m dyaavaapRRithivii ubhe ime. abhaya.m pashchaadabhaya.m purastaaduttaraadadharaadabhaya.m no astu . 5. Atharvaveda/19/15/5
 • abhi brahmiiranuuShata yahviiRRItasya maataraH . marmRRijyante divaH shishum . Rigveda/9/33/5
 • abhi brahmiiranuuShata yahviirRRitasya maataraH . marjayantiirdivaH shishum.870 Samveda/870
 • abhi droNaani babhravaH shukraa RRItasya dhaarayaa . vaaja.m gomantamakSharan . Rigveda/9/33/2
 • abhi droNaani babhravaH shukraa RRitasya dhaarayaa . vaaja.m gomantamakSharan.765 Samveda/765
 • abhi dvijanmaa trii rochanaani vishvaa rajaa.m si shushuchaano asthaat . hotaa yajiShTho apaa.m sadhasthe.1775 Samveda/1775
 • abhi dvijanmaa trii rochanaani vishvaa rajaa.msi shushuchaano asthaat. hotaa yajiShTho apaa.m sadhasthe . Rigveda/1/149/4
 • abhi dvijanmaa trivRRidannamRRijyate sa.mvatsare vaavRRidhe jagdhamii.m punaH. anyasyaasaa jihvayaa jenyo vRRiShaa nya1nyena vanino mRRiShTa vaaraNaH . Rigveda/1/140/2
 • abhi dyaa.m mahinaa bhuvamabhii3maa.m pRRithivii.m mahiim . kuvitsomasyaapaamiti . Rigveda/10/119/8
 • abhi dyubhna.m bRRihadyasha iShaspate diidihi deva devayum . vi kosha.m madhyama.m yuva.1011 Samveda/1011
 • abhi dyumna.m bRRihadyasha iShaspate didiihi deva devayuH . vi kosha.m madhyama.m yuva . Rigveda/9/108/9
 • abhi dyumna.m bRRihadyasha iShaspate didiihi deva devayum . vi kosha.m madhyama.m yuva.579 Samveda/579
 • abhi dyumnaani vanina indra.m sachante akShitaa. piitvii somasya vaavRRidhe . 7. Atharvaveda/20/6/7
 • abhi dyumnaani vanina indra.m sachante akShitaa. piitvii somasya vaavRRidhe. Rigveda/3/40/7
 • abhi gaavo adhanviShuraapo na pravataa yatiiH . punaanaa indramaashata . Rigveda/9/24/2
 • abhi gaavo adhanviShuraapo na pravataa yatiiH . punaanaa indramaashata.962 Samveda/962
 • abhi gaavo anuuShata yoShaa jaaramiva priyam . agannaaji.m yathaa hitam . Rigveda/9/32/5
 • abhi gandharvamatRRiNadabudhneShu rajassvaa . indro brahmabhya idvRRidhe . Rigveda/8/77/5
 • abhi gavyaani viitaye nRRimNaa punaano arShasi . sanadvaajaH pari srava . Rigveda/9/62/23
 • abhi gavyaani viitaye nRRimNaa punaano arShasi . sanadvaajaH pari srava.1062 Samveda/1062
 • abhi gotraaNi sahasaa gaahamaano.adaaya ugraH shatamanyurindraH. dushchyavanaH pRRitanaaShaaDayodhyo.asmaaka.m senaa avatu pra yutsu . 7. Atharvaveda/19/13/7
 • abhi gotraaNi sahasaa gaahamaano.adayo viiraH shatamanyurindraH . dushchyavanaH pRRitanaaShaaDayudhyo3.asmaaka.m senaa avatu pra yutsu.1855 Samveda/1855
 • abhi gotraaNi sahasaa gaahamaano.adayo viiraH shatamanyurindraH . dushchyavanaH pRRitanaaShaaLayudhyo3.asmaaka.m senaa avatu pra yutsu . Rigveda/10/103/7
 • abhi gotraaNi sahasaa gaahamaano.adayo viiraH shatamanyurindraH. dushchyavanaH pRRitanaaShaaDayudhyo.n.aasmaaka.n senaa avatu pra yutsu .39 . Yajurveda/17/39
 • abhi hi satya somapaa ubhe babhuutha rodasii . indraasi sunvato vRRidhaH patirdivaH . Rigveda/8/98/5
 • abhi hi satya somapaa ubhe babhuutha rodasii . indraasi sunvato vRRidhaH patirdivaH.1248 Samveda/1248
 • abhi hi satya somapaa ubhe babhuutha rodasii. indraasi sunvato vRRidhaH patirdivaH . 2. Atharvaveda/20/64/2
 • abhi jaitriirasachanta spRRidhaana.m mahi jyotistamaso nirajaanan. ta.m jaanatiiH pratyudaayannuShaasaH patirgavaamabhavadeka indraH. Rigveda/3/31/4
 • abhi kaNvaa anuuShataapo na pravataa yatiiH . indra.m vananvatii matiH . Rigveda/8/6/34
 • abhi kranda stanaya garbhamaa dhaa udanvataa pari diiyaa rathena. dRRiti.m su karSha viShita.m nya~ncha.m samaa bhavantuudvato nipaadaaH .7. Rigveda/5/83/7
 • abhi kranda stanayaardayodadhi.m bhuumi.m parjanya payasaa sama~Ndhi. tvayaa sRRiShTa.m bahulamaitu varShamaashaaraiShii kRRishaguretvastam . 6. Atharvaveda/4/15/6
 • abhi kratvendra bhuuradha jmanna te vivya~Nmahimaana.m rajaa.msi. svenaa hi vRRitra.m shavasaa jaghantha na shatruranta.m vividadyudhaa te .6. Rigveda/7/21/6
 • abhi kShipaH samagmata marjayantiiriShaspatim . pRRiShThaa gRRibhNata vaajinaH . Rigveda/9/14/7
 • abhi na iLaa yuuthasya maataa smannadiibhirurvashii vaa gRRiNaatu. urvashii vaa bRRihaddivaa gRRiNaanaabhyuurNvaanaa prabhRRithasyaayoH .19. Rigveda/5/41/19
 • abhi no deviiravasaa mahaH sharmaNaa nRRipatniiH. achChinnapatraaH sachantaam. Rigveda/1/22/11
 • abhi no narya.m vasu viira.m prayatadakShiNam. vaama.m gRRihapati.m naya .2. Rigveda/6/53/2
 • abhi no vaajasaatama.m rayimarSha puruspRRiham . indo sahasrabharNasa.m tuvidyumna.m vibhvaasaham . Rigveda/9/98/1
 • abhi pra bhara dhRRiShataa dhRRiShanmanaH shravashchitte asadbRRihat . arShantvaapo javasaa vi maataro hano vRRitra.m jayaa svaH . Rigveda/8/89/4
 • abhi pra dadrurjanayo na garbha.m rathaaiva pra yayuH saakamadrayaH. atarpayo visRRita ubja uurmiintva.m vRRitaa.N ariNaa indra sindhuun .5. Rigveda/4/19/5
 • abhi pra gopati.m girendramarcha yathaa vide . suunu.m satyasya satpatim.1489 Samveda/1489
 • abhi pra gopati.m girendramarcha yathaa vide . suunu.m satyasya satpatim.168 Samveda/168
 • abhi pra gopati.m girendramarcha yathaa vide . suunu.m satyasya satpatim . Rigveda/8/69/4
 • abhi pra gopati.m girendramarcha yathaa vide. suunu.m satyasya satpatim . 1. Atharvaveda/20/92/1
 • abhi pra gopati.m girendramarcha yathaa vide. suunu.m satyasya satpatim . 4. Atharvaveda/20/22/4
 • abhi pra sthaataaheva yaj~na.m yaateva patmantmanaa hinota .5. Rigveda/7/34/5
 • abhi pra vaH suraadhasamindramarcha yathaa vide . yo jaritRRibhyo maghavaa puruuvasuH sahasreNeva shikShati . Rigveda/8/49/1
 • abhi pra vaH suraadhasamindramarcha yathaa vide . yo jaritRRibhyo maghavaa puruuvasuH sahasreNeva shikShati.235 Samveda/235
 • abhi pra vaH suraadhasamindramarcha yathaa vide . yo jaritRRibhyo maghavaa puruuvasuH sahasreNeva shikShati.811 Samveda/811
 • abhi pra vaH suraadhasamindramarcha yathaa vide. yo jaritRRibhyo maghavaa puruuvasuH sahasreNeva shikShati . 1. Atharvaveda/20/51/1
 • abhi pravanta samaneva yoShaaH kalyaaNyaH1 smayamaanaaso agnim. ghRRitasya dhaaraaH samidho nasanta taa juShaaNo haryati jaatavedaaH .8. Rigveda/4/58/8
 • abhi prayaa.m si vaahasaa daashvaa.m ashnoti martyaH . kShaya.m paavakashochiShaH.1557 Samveda/1557
 • abhi prayaa.msi sudhitaani hi khyo ni tvaa dadhiita rodasii yajadhyai. avaa no maghavanvaajasaataavagne vishvaani duritaa tarema taa tarema tavaavasaa tarema .15. Rigveda/6/15/15
 • abhi prayaa.msi vaahasaa daashvaa.N ashnoti martyaH. kShaya.m paavakashochiShaH. Rigveda/3/11/7
 • abhi prehi dakShiNato bhavaa me.adhaa vRRitraaNi ja~Nghanaava bhuuri . juhomi te dharuNa.m madhvo agramubhaa upaa.mshu prathamaa pibaava . Rigveda/10/83/7
 • abhi prehi dakShiNato bhavaa no.adhaa vRRitraaNi ja~Nghanaava bhuuri. juhomi te dharuNa.m madhvo agramubhaavupaa.mshu prathamaa pibaava . 7. Atharvaveda/4/32/7
 • abhi prehi maapa vena ugrashchettaa sapatnahaa. aa tiShTha mitravardhana tubhya.m devaa adhi bruvan . 2. Atharvaveda/4/8/2
 • abhi priya.m divaspadamadhvaryubhirguhaa hitam . suuraH pasyati chakShasaa.1127 Samveda/1127
 • abhi priyaa divaH kavirvipraH sa dhaarayaa sutaH . somo hinve paraavati.1204 Samveda/1204
 • abhi priyaa divaspadaa somo hinvaano arShati . viprasya dhaarayaa kaviH . Rigveda/9/12/8
 • abhi priyaa divaspadamadhvaryubhirguhaa hitam . suuraH pashyati chakShasaa . Rigveda/9/10/9
 • abhi priyaa maruto yaa vo ashvyaa havyaa mitra prayaathana . aa barhirindro varuNasturaa nara aadityaasaH sadantu naH . Rigveda/8/27/6
 • abhi priyaaNi kaavyaa vishvaa chakShaaNo arShati . haristu~njaana aayudhaa . Rigveda/9/57/2
 • abhi priyaaNi kaavyaa vishvaa chakShaaNo arShati . haristu~njaana aayudhaa.1762 Samveda/1762
 • abhi priyaaNi pavate chanohito naamaani yahvo adhi yeShu vardhate . aa suuryasya bRRihato bRRihannadhi ratha.m viShva~nchamaruhadvichakShaNaH . Rigveda/9/75/1
 • abhi priyaaNi pavate chanohito naamaani yahvo adhi yeShu vardhate . aa suuryasya bRRihato bRRihannadhi ratha.m viShva~nchamaruhadvichakShaNaH.554 Samveda/554
 • abhi priyaaNi pavate chanohito naamaani yahvo adhi yeShu vardhate . aa suuryasya bRRihato bRRihannadhi ratha.m viShva~nchamaruhadvichakShaNaH.700 Samveda/700
 • abhi priyaaNi pavate punaano devo devaantsvena rasena pRRi~nchan . indurdharmaaNyRRituthaa vasaano dasha kShipo avyata saano avye . Rigveda/9/97/12
 • abhi shyaava.m na kRRishanebhirashva.m nakShatrebhiH pitaro dyaamapi.mshan . raatryaa.m tamo adadhurjyotirahanbRRihaspatirbhinadadri.m vidadgaaH . Rigveda/10/68/11
 • abhi shyaava.m na kRRishanebhirashva.m nakShatrebhiH pitaro dyaamapi.mshan. raatryaa.m tamo adadhurjyotirahanbRRihaspatirbhinadadri.m vidadgaaH . 11. Atharvaveda/20/16/11
 • abhi sidhmo ajigaadasya shatruunvi tigmena vRRiShabheNaa puro.abhet . sa.m vajreNaasRRijadvRRitramindraH pra svaa.m matimatirachChaashadaanaH . Rigveda/1/33/13
 • abhi somaasa aayavaH pavante madya.m madam . abhi kosha.m madhushchutam . Rigveda/9/23/4
 • abhi somaasa aayavaH pavante madya.m madam . samudrasyaadhi viShTape maniiShiNo matsaraaso madachyutaH.518 Samveda/518
 • abhi somaasa aayavaH pavante madya.m madam . samudrasyaadhi viShTape maniiShiNo matsaraaso madachyutaH.856 Samveda/856
 • abhi somaasa aayavaH pavante madya.m madam . samudrasyaadhi viShTapi maniiShiNo matsaraasaH svarvidaH . Rigveda/9/107/14
 • abhi suuyavasa.m naya na navajvaaro adhvane . puuShanniha kratu.m vidaH . Rigveda/1/42/8
 • abhi suvaanaasa indavo vRRiShTayaH pRRithiviimiva . indra.m somaaso akSharan . Rigveda/9/17/2
 • abhi svapuubhirmitho vapanta vaatasvanasaH shyenaa aspRRidhran .3. Rigveda/7/56/3
 • abhi svarantu ye tava rudraasaH sakShata shriyam . uto marutvatiirvisho abhi prayaH . Rigveda/8/13/28
 • abhi svavRRiShTi.m made asya yudhyato raghviiriva pravaNe sasruruutayaH. indro yadvajrii dhRRiShamaaNo andhasaa bhinadvalasya paridhii.Nriva tritaH . Rigveda/1/52/5
 • abhi ta.m nirRRitirdhattaamashvamivaashvaabhidhaanyaa. malvo yo mahya.m krudhyati sa u paashaanna muchyate . 10. Atharvaveda/4/36/10
 • abhi taShTeva diidhayaa maniiShaamatyo na vaajii sudhuro jihaanaH. abhi priyaaNi marmRRishatparaaNi kavii.NrichChaami sa.mdRRishe sumedhaaH. Rigveda/3/38/1
 • abhi te madhunaa payo.atharvaaNo ashishrayuH . deva.m devaaya devayu . Rigveda/9/11/2
 • abhi te madhunaa payo.atharvaaNo ashishrayuH . deva.m devaaya devayu.652 Samveda/652
 • abhi te.adhaa.m sahamaanaamupa te.adhaa.m sahiiyasiim. maamanu pra te mano vatsa.m gauriva dhaavatu pathaa vaariva dhaavatu .6. Atharvaveda/3/18/6
 • abhi tiShThaami te manyu.m paarShNyaa prapadena cha. yathaavasho na vaadiSho mama chittamupaayasi . 3. Atharvaveda/6/42/3
 • abhi tripRRiShTha.m vRRiShaNa.m vayodhaamaa~NgoShiNamavaavasha.mta vaaNiiH . vanaa vasaano varuNo na sindhurvi ratnadhaa dayate vaaryaaNi.1408 Samveda/1408
 • abhi tripRRiShTha.m vRRiShaNa.m vayodhaamaa~NgoShiNamavaavashanta vaaNiiH . vanaa vasaano varuNo na sindhuurvi ratnadhaa dayate vaaryaaNi.528 Samveda/528
 • abhi tripRRiShTha.m vRRiShaNa.m vayodhaamaa~NguuShaaNaamavaavashanta vaaNiiH . vanaa vasaano varuNo na sindhuunvi ratnadhaa dayate vaaryaaNi . Rigveda/9/90/2
 • abhi tvaa deva savitariishaana.m vaaryaaNaam. sadaavanbhaagamiimahe. Rigveda/1/24/3
 • abhi tvaa devaH savitaabhi somo aviivRRidhat. abhi tvaa vishvaa bhuutaanyabhiivarto yathaasasi . 3. Atharvaveda/1/29/3
 • abhi tvaa devaH savitaabhi somo aviivRRitat . abhi tvaa vishvaa bhuutaanyabhiivarto yathaasasi . Rigveda/10/174/3
 • abhi tvaa gotamaa giraa jaatavedo vicharShaNe. dyumnairabhi pra NonumaH . Rigveda/1/78/1
 • abhi tvaa gotamaa giraanuuShata pra daavane. indra vaajaaya ghRRiShvaye .9. Rigveda/4/32/9
 • abhi tvaa jarimaahita gaamukShaNamiva rajjvaa. yastvaa mRRityurabhyadhatta jaayamaana.m supaashayaa. ta.m te satyasya hastaabhyaamudamu~nchadbRRihaspatiH .8. Atharvaveda/3/11/8
 • abhi tvaa manujaatena dadhaami mama vaasasaa. yathaa.aso mama kevalo naanyaasaa.m kiirtayaashchana .1. Atharvaveda/7/37/1
 • abhi tvaa naktiiruShaso vavaashire.agne vatsa.m na svasareShu dhenavaH. divaivedaratirmaanuShaa yugaa kShapo bhaasi puruvaara sa.myataH. Rigveda/2/2/2
 • abhi tvaa paajo rakShaso vi tasthe mahi jaj~naanamabhi tatsu tiShTha. tava pratnena yujyena sakhyaa vajreNa dhRRiShNo apa taa nudasva .7. Rigveda/6/21/7
 • abhi tvaa puurvapiitaya indra stomebhiraayavaH . samiichiinaasa RRIbhavaH samasvaranrudraa gRRiNanta puurvyam . Rigveda/8/3/7
 • abhi tvaa puurvapiitaya indra stomebhiraayavaH . samiichiinaasa RRibhavaH samasvaranrudraa gRRiNanta puurvyam.1573 Samveda/1573
 • abhi tvaa puurvapiitaya indra stomebhiraayavaH . samiichiinaasa RRibhavaH samasvaranrudraa gRRiNanta puurvyam.256 Samveda/256
 • abhi tvaa puurvapiitaya indra stomebhiraayavaH. samiichiinaasa RRibhavaH samasvaranrudraa gRRiNanta puurvyam . 1. Atharvaveda/20/99/1
 • abhi tvaa puurvapiitaye sRRijaami somya.m madhu. marudbhiragna aa gahi. Rigveda/1/19/9
 • abhi tvaa shuura nonumo.adugdhaa iva dhenavaH . iishaanamasya jagataH svardRRishamiishaanamindra tasthuShaH.233 Samveda/233
 • abhi tvaa shuura nonumo.adugdhaa iva dhenavaH . iishaanamasya jagataH svardRRishamiishaanamindra tasthuShaH.680 Samveda/680
 • abhi tvaa shuura nonumo.adugdhaa iva dhenavaH. iishaanamasya jagataH svardRRishamiishaanamindra tasthuShaH . 1. Atharvaveda/20/121/1
 • abhi tvaa shuura nonumo.adugdhaa.a iva dhenavaH. iishaanamasya jagataH svardRRishamiishaanamindra tasthuShaH .35 . Yajurveda/27/35
 • abhi tvaa shuura nonumo.adugdhaaiva dhenavaH. iishaanamasya jagataH svardRRishamiishaanamindra tasthuShaH .22. Rigveda/7/32/22
 • abhi tvaa sindho shishuminna maataro vaashraa arShanti payaseva dhenavaH . raajeva yudhvaa nayasi tvamitsichau yadaasaamagra.m pravataaminakShasi . Rigveda/10/75/4
 • abhi tvaa varchasaa giraH si~nchantiiraacharaNyavaH. abhi vatsa.m na dhenavaH . 1. Atharvaveda/20/48/1
 • abhi tvaa varchasaasichannaapo divyaaH payasvatiiH. yathaaso mitravardhanastathaa tvaa savitaa karat . 6. Atharvaveda/4/8/6
 • abhi tvaa vRRiShabhaa sute suta.m sRRijaami piitaye . tRRimpaa vyashnuhii madam.161 Samveda/161
 • abhi tvaa vRRiShabhaa sute suta.m sRRijaami piitaye . tRRimpaa vyashnuhii madam.731 Samveda/731
 • abhi tvaa vRRiShabhaa sute suta.m sRRijaami piitaye . tRRimpaa vyashnuhii madam . Rigveda/8/45/22
 • abhi tvaa vRRiShabhaa sute suta.m sRRijaami piitaye. tRRimpaa vya᳡shnuhii madam . 1. Atharvaveda/20/22/1
 • abhi tvaa yoShaNo dasha jaara.m na kanyaanuuShata . mRRijyase soma saataye . Rigveda/9/56/3
 • abhi tvendra varimataH puraa tvaa.mhuuraNaaddhuve. hvayaamyugra.m chettaara.m puruNaamaanamekajam . 1. Atharvaveda/6/99/1
 • abhi tvorNomipRRithivyaa maaturvastreNa bhadrayaa. jiiveShu bhadra.m tanmayi svadhaa pitRRiShusaa tvayi .52. Atharvaveda/18/2/52
 • abhi tya.m deva.m savitaaramoNyoH kavikratumarchaami satyasava.m ratnadhaamabhi priya.m matim uurdhvaa yasyaamatirbhaa adidyutatsaviimani hiraNyapaaNiramimiita sukratuH kRRipaa svaH.464 Samveda/464
 • abhi tya.m deva.m savitaaramoNyoH᳡ kavikratum. archaami satyasava.m ratnadhaamabhi priya.m matim . 1. Atharvaveda/7/14/1
 • abhi tya.m deva.n savitaaramoNyoH.n kavikratumarchaami satyasava.n ratnadhaamabhi priya.m mati.m kavim. uurdhvaa yasyaamatirbhaa.aadidyutat saviimani hiraNyapaaNiramimiita sukratuH kRRipaa svaH. prajaabhyastvaa prajaastvaa.anupraaNantu prajaastvamanupraaNihi .25. Yajurveda/4/25
 • abhi tya.m gaavaH payasaa payovRRidha.m soma.m shriiNanti matibhiH svarvidam . dhana.mjayaH pavate kRRitvyo raso vipraH kaviH kaavyenaa svarchanaaH . Rigveda/9/84/5
 • abhi tya.m madya.m madamindavindra iti kShara . abhi vaajino arvataH . Rigveda/9/6/2
 • abhi tya.m meSha.m puruhuutamRRigmiyamindra.m giirbhirmadataa vasvo arNavam . yasya dyaavo na vicharanti maanuSha.m bhuje ma.m hiShThamabhi vipramarchata.376 Samveda/376
 • abhi tya.m meSha.m puruhuutamRRigmiyamindra.m giirbhirmadataa vasvo arNavam. yasya dyaavo na vicharanti maanuShaa bhuje ma.mhiShThamabhi vipramarchata . Rigveda/1/51/1
 • abhi tya.m puurvya.m mada.m suvaano arSha pavitra aa . abhi vaajamuta shravaH . Rigveda/9/6/3
 • abhi tya.m viira.m girvaNasamarchendra.m brahmaNaa jaritarnavena. shravadiddhavamupa cha stavaano raasadvaajaa.N upa maho gRRiNaanaH .6. Rigveda/6/50/6
 • abhi vaa.m nuunamashvinaa suhotaa stomaiH siShakti naasatyaa vivakvaan . puurviibhiryaata.m pathyaabhirarvaaksvarvidaa vasumataa rathena . Rigveda/7/67/3
 • abhi vaajii vishvaruupo janitra.m hiraNyaya.m bibhradatka.m suparNaH . suuryasya bhaanumRRituthaa vasaanaH pari svaya.m medhamRRijro jajaana.1843 Samveda/1843
 • abhi vaayu.m viityarShaa gRRiNaano3.abhi mitraavaruNaa puuyamaanaH . abhii nara.m dhiijavana.m ratheShThaamabhiindra.m vRRiShaNa.m vajrabaahum.1426 Samveda/1426
 • abhi vaayu.m viityarShaa gRRiNaano3.abhi mitraavaruNaa puuyamaanaH . abhii nara.m dhiijavana.m ratheShThaamabhiindra.m vRRiShaNa.m vajrabaahum . Rigveda/9/97/49
 • abhi vahnaya uutaye.anuuShata prashastaye . na deva vivrataa harii RRItasya yat . Rigveda/8/12/15
 • abhi vahniramartyaH sapta pashyati vaavahiH . krivirdeviiratarpayat . Rigveda/9/9/6
 • abhi vardhataa.m payasaabhi raaShTreNa vardhataam. rayyaa sahasravarchasemau staamanupakShitau . 2. Atharvaveda/6/78/2
 • abhi vastraa suvasanaanyarShaabhi dhenuuH sudughaaH puuyamaanaH . abhi chandraa bhartave no hiraNyaabhyashvaanrathino deva soma . Rigveda/9/97/50
 • abhi vastraa suvasanaanyarShaabhi dhenuuH sudughaaH puuyamaanaH . abhi chandraa bharttave no hiraNyaabhyashvaanrathino deva soma.1427 Samveda/1427
 • abhi venaa anuuShateyakShanti prachetasaH . majjantyavichetasaH . Rigveda/9/64/21
 • abhi vipraa anuuShata gaavo vatsa.m na dhenavaH . indra.m somasya piitaye.1197 Samveda/1197
 • abhi vipraa anuuShata gaavo vatsa.m na maataraH . indra.m somasya piitaye . Rigveda/9/12/2
 • abhi vipraa anuuShata muurdhanyaj~nasya kaaravaH . dadhaanaashchakShasi priyam . Rigveda/9/17/6
 • abhi vishvaani vaaryaabhi devaa.N RRItaavRRidhaH . somaH punaano arShati . Rigveda/9/42/5
 • abhi vo arche poShyaavato nRRInvaastoShpati.m tvaShTaara.m raraaNaH. dhanyaa sajoShaa dhiShaNaa namobhirvanaspatii.NroShadhii raaya eShe .8. Rigveda/5/41/8
 • abhi vo devii.m dhiya.m dadhidhva.m pra vo devatraa vaacha.m kRRiNudhvam .9. Rigveda/7/34/9
 • abhi vo viiramandhaso madeShu gaaya giraa mahaa vichetasam . indra.m naama shrutya.m shaakina.m vacho yathaa.265 Samveda/265
 • abhi vo viiramandhaso madeShu gaaya giraa mahaa vichetasam . indra.m naama shrutya.m shaakina.m vacho yathaa . Rigveda/8/46/14
 • abhi vraja.m na tatniShe suura upaakachakShasam . yadindra mRRiLayaasi naH . Rigveda/8/6/25
 • abhi vrataani pavate punaano devo devaantsvena rasena pRRi~nchan . indurdharmaaNyRRituthaa vasaano dasha kShipo avyata saano avye.1021 Samveda/1021
 • abhi vyayasva khadirasya saaramojo dhehi spandane shi.mshapaayaam. akSha viiLo viiLita viiLayasva maa yaamaadasmaadava jiihipo naH. Rigveda/3/53/19
 • abhi ya.m devii nirRRitishchidiishe nakShanta indra.m sharadaH supRRikShaH. upa tribandhurjaradaShTimetyasvavesha.m ya.m kRRiNavanta martaaH .7. Rigveda/7/37/7
 • abhi ya.m devyaditirgRRiNaati sava.m devasya saviturjuShaaNaa. abhi samraajo varuNo gRRiNantyabhi mitraaso aryamaa sajoShaaH .4. Rigveda/7/38/4
 • abhi yaj~na.m gRRiNiihi no gnaavo neShTaH piba RRItunaa. tva.m hi ratnadhaa asi. Rigveda/1/15/3
 • abhi yaj~na.m gRRiNiihi no gnaavo neShTaH piba.aRRitunaa. tva.nhi ratnadhaa .aasi .21 . Yajurveda/26/21
 • abhi ye mitho vanuShaH sapante raati.m divo raatiShaachaH pRRithivyaaH. ahirbudhnya uta naH shRRiNotu varuutryekadhenubhirni paatu .5. Rigveda/7/38/5
 • abhi ye tvaa vibhaavari stomairgRRiNanti vahnayaH. maghairmaghoni sushriyo daamanvantaH suraatayaH sujaate ashvasuunRRite .4. Rigveda/5/79/4
 • abhi yo mahinaa diva.m mitro babhuuva saprathaaH. abhi shravobhiH pRRithiviim. Rigveda/3/59/7
 • abhibhuurahamaagama.m vishvakarmeNa dhaamnaa . aa vashchittamaa vo vratamaa vo.aha.m samiti.m dade . Rigveda/10/166/4
 • abhibhuurasyetaaste pa~ncha dishaH kalpantaa.m brahm.Nstva.m brahmaasi savitaasi satyaprasavo varuNo.asi satyaujaa.aindro.asi vishaujaa rudro.n.asi sushevaH. bahukaara shreyaskara bhuuyaskarendrasya vajro.asi tena me radhya .28. Yajurveda/10/28
 • abhibhuuryaj~no abhibhuuragnirabhibhuuH somo abhibhuurindraH. abhya1ha.m vishvaaH pRRitanaa yathaasaanyevaa vidhemaagnihotraa ida.m haviH . 1. Atharvaveda/6/97/1
 • abhibhuve.abhibha~Ngaaya vanvate.aShaaLhaaya sahamaanaaya vedhase. tuvigraye vahnaye duShTariitave satraasaahe nama indraaya vochata. Rigveda/2/21/2
 • abhidhaa.aasi bhuvanamasi yantaasi dharttaa. sa tvamagni.m vaishvaanara.n saprathasa.m gachCha svaahaakRRitaH .3 . Yajurveda/22/3
 • abhii na aa vavRRitsva chakra.m na vRRittamarvataH. niyudbhishcharShaNiinaam .4. Rigveda/4/31/4
 • abhii navante adruhaH priyamindrasya kaamyam . vatsa.m na puurva aayuni jaata.m rihanti maataraH.550 Samveda/550
 • abhii navante adruhaH priyamindrasya kaamyam . vatsa.m na puurva aayuni jaata.m rihanti maataraH . Rigveda/9/100/1
 • abhii no agna ukthamijjuguryaa dyaavaakShaamaa sindhavashcha svaguurtaaH. gavya.m yavya.m yanto diirghaaheSha.m varamaruNyo varanta . Rigveda/1/140/13
 • abhii no arSha divyaa vasuunyabhi vishvaa paarthivaa puuyamaanaH . abhi yena draviNamashnavaamaabhyaarSheya.m jamadagnivannaH . Rigveda/9/97/51
 • abhii no arSha divyaa vasuunyabhi vishvaa paarthivaa puuyamaanaH . abhi yena draviNamashnavaamaabhyaarSheya.m jamadagnivannaH.1428 Samveda/1428
 • abhii no vaajasaatama rayimarSha shataspRRiham . indo sahasrabharNasa.m tuvidyumna.m vibhaasaham.1238 Samveda/1238
 • abhii no vaajasaatama.m rayimarSha shataspRRiham . indo sahasrabharNasa.m tuvidyumna.m vibhaasaham.549 Samveda/549
 • abhii Shatastadaa bharendra jyaayaH kaniiyasaH. puruvasurhi maghavantsanaadasi bharebhare cha havyaH .24. Rigveda/7/32/24
 • abhii Shu NaH sakhiinaamavitaa jaritaRRiRRiNaam . shata.m bhavaasyuutaye.684 Samveda/684
 • abhii Shu NaH sakhiinaamavitaa jaritRRINaam. shata.m bhavaasyuutaye .41 . Yajurveda/27/41
 • abhii Shu NaH sakhiinaamavitaa jaritRRINaam. shata.m bhavaasyuutibhiH . 3. Atharvaveda/20/124/3
 • abhii Shu NaH sakhiinaamavitaa jaritRRINaam. shata.m bhavaasyuutibhiH .3. Rigveda/4/31/3
 • abhii Shu NaH sakhiinaamavitaa jaritRRINaam. shata.m bhavaasyuutibhiH .6 . Yajurveda/36/6
 • abhii Shu Nastva.m rayi.m mandasaanaH sahasriNam . prayantaa bodhi daashuShe . Rigveda/8/93/21
 • abhii Shva1ryaH pau.msyairbhavema dyaurna bhuumi.m girayo naajraan . taa no vishvaani jaritaa chiketa paraatara.m su niRRItirjihiitaam . Rigveda/10/59/3
 • abhii.nma.m mahimaa diva.m vipro babhuuva saprathaaH. uta shravasaa pRRithivii.n sa.n siidasva mahaa.N2.a asi rochasva devaviitamaH. vi dhuumamagne.aaruSha.m miyeddhya sRRija prashasta darshatam .17 . Yajurveda/38/17
 • abhii3damekameko asmi niShShaaLabhii dvaa kimu trayaH karanti . khale na parShaanprati hanmi bhuuri ki.m maa nindanti shatravo.anindraaH . Rigveda/10/48/7
 • abhii3mamaghnyaa uta shriiNanti dhenavaH shishum . somamindraaya paatave . Rigveda/9/1/9
 • abhiihi manyo tavasastaviiyaantapasaa yujaa vi jahi shatruun . amitrahaa vRRitrahaa dasyuhaa cha vishvaa vasuunyaa bharaa tva.m naH . Rigveda/10/83/3
 • abhiihi manyo tavasastaviiyaantapasaa yujaa vi jahi shatruun. amitrahaa vRRitrahaa dasyuhaa cha vishvaa vasuunyaa bharaa tva.m naH . 3. Atharvaveda/4/32/3
 • abhiika aasaa.m padaviirabodhyaadityaanaamahve chaaru naama. aapashchidasmaa aramanta deviiH pRRithagvrajantiiH pari ShiimavRRi~njan. Rigveda/3/56/4
 • abhiimavanvantsvabhiShTimuutayo.antarikShapraa.m taviShiibhiraavRRitam. indra.m dakShaasa RRIbhavo madachyuta.m shatakratu.m javanii suunRRitaaruhat . Rigveda/1/51/2
 • abhiimRRitasya dohanaa anuuShata yonau devasya sadane pariivRRitaaH. apaamupasthe vibhRRito yadaavasadadha svadhaa adhayadyaabhiriiyate . Rigveda/1/144/2
 • abhiimRRitasya viShTapa.m duhate pRRishnimaataraH . chaaru priyatama.m haviH . Rigveda/9/34/5
 • abhiiShatastadaa bharendra jyaayaH kaniiyasaH . puruuvasurhi maghavanbabhuuvitha bharebhare cha havyaH.309 Samveda/309
 • abhiishunaa meyaa aasanvyaamenaanumeyaaH. keshaa naDaa iva vardhantaa.m shiirShNaste asitaaH pari . 2. Atharvaveda/6/137/2
 • abhiivartena haviShaa yenendro abhivaavRRite . tenaasmaanbrahmaNaspate.abhi raaShTraaya vartaya . Rigveda/10/174/1
 • abhiivartena maNinaa yenendro abhivaavRRidhe. tenaasmaanbrahmaNaspate .abhi raaShTraaya vardhaya . 1. Atharvaveda/1/29/1
 • abhiivarto abhibhavaH sapatnakShayaNo maNiH. raaShTraaya mahya.m badhyataa.m sapatnebhyaH paraabhuve . 4. Atharvaveda/1/29/4
 • abhiivasvaH pra jihiite yavaH pakvaH patho bilam. janaH sa bhadramedhati raaShTre raaj~naH parikShitaH . 10. Atharvaveda/20/127/10
 • abhiivRRita.m kRRishanairvishvaruupa.m hiraNyashamya.m yajato bRRihantam . aasthaadratha.m savitaa chitrabhaanuH kRRiShNaa rajaa.msi taviShii.m dadhaanaH . Rigveda/1/35/4
 • abhiivRRitaa hiraNyena yadatiShTha RRitaavari. ashvaH samudro bhuutvaadhyaskandadvashe tvaa . 16. Atharvaveda/10/10/16
 • abhikhyaa no maghavannaadhamaanaantsakhe bodhi vasupate sakhiinaam . raNa.m kRRidhi raNakRRitsatyashuShmaabhakte chidaa bhajaa raaye asmaan . Rigveda/10/112/10
 • abhikrandankalasha.m vaajyarShati patirdivaH shatadhaaro vichakShaNaH . harirmitrasya sadaneShu siidati marmRRijaano.avibhiH sindhubhirvRRiShaa . Rigveda/9/86/11
 • abhikrandankalasha.m vaajyarShati patirdivaH shatadhaaro vichakShaNaH . harirmitrasya sadaneShu siidati marmRRijaano.avibhiH sindhubhirvRRiShaa.1032 Samveda/1032
 • abhikrandanstanayannaruNaH shiti~Ngo bRRihachChepo.anu bhuumau jabhaara. brahmachaarii si~nchati saanau retaH pRRithivyaa.m tena jiivanti pradishashchatasraH . 12. Atharvaveda/11/5/12
 • abhinakShanto abhi ye tamaanashurnidhi.m paNiinaa.m parama.m guhaa hitam. te vidvaa.msaH pratichakShyaanRRitaa punaryata u aayantadudiiyuraavisham. Rigveda/2/24/6
 • abhipravanta samaneva yoShaaH kalyaaNyaH.n smayamaanaaso.aagnim. ghRRitasya dhaaraaH samidho nasanta taa juShaaNo haryati jaatavedaaH .96 . Yajurveda/17/96
 • abhiShTane te adrivo yatsthaa jagachcha rejate. tvaShTaa chittava manyava indra vevijyate bhiyaarchannanu svaraajyam . Rigveda/1/80/14
 • abhiShTaye sadaavRRidha.m svarmiiLheShu ya.m naraH . naanaa havanta uutaye . Rigveda/8/68/5
 • abhivlagyaa chidadrivaH shiirShaa yaatumatiinaam. Chindhi vaTuuriNaa padaa mahaavaTuuriNaa padaa . Rigveda/1/133/2
 • abhivRRiShTaa oShadhayaH praaNena samavaadiran. aayurvai naH praatiitaraH sarvaa naH surabhiirakaH . 6. Atharvaveda/11/4/6
 • abhivRRitya sapatnaanabhi yaa no araatayaH . abhi pRRitanyanta.m tiShThaabhi yo na irasyati . Rigveda/10/174/2
 • abhivRRitya sapatnaanabhi yaa no araatayaH. abhi pRRitanyanta.m tiShThaabhi yo no durasyati . 2. Atharvaveda/1/29/2
 • abhra.m piibo majjaa nidhanam . 18. Atharvaveda/9/7/18
 • abhraaji shardho maruto yadarNasa.m moShathaa vRRikSha.m kapaneva vedhasaH. adha smaa no aramati.m sajoShasashchakShuriva yantamanu neShathaa sugam .6. Rigveda/5/54/6
 • abhraataro na yoShaNo vyantaH patiripo na janayo durevaaH. paapaasaH santo anRRitaa asatyaa ida.m padamajanataa gabhiiram .5. Rigveda/4/5/5
 • abhraateva pu.msa eti pratiichii gartaarugiva sanaye dhanaanaam. jaayeva patya ushatii suvaasaa uShaa hasreva ni riNiite apsaH . Rigveda/1/124/7
 • abhraatRRighnii.mvaruNaapashughnii.m bRRihaspate. indraapatighnii.m putriNiimaasmabhya.m savitarvaha.62. Atharvaveda/14/1/62
 • abhraatRRivyo anaa tvamanaapirindra januShaa sanaadasi . yudhedaapitvamichChase . Rigveda/8/21/13
 • abhraatRRivyo anaa tvamanaapirindra januShaa sanaadasi . yudhedaapitvamichChase.1389 Samveda/1389
 • abhraatRRivyo anaa tvamanaapirindra januShaa sanaadasi . yudhedaapitvamichChase.399 Samveda/399
 • abhraatRRivyo.aanaa tvamanaapirindra januShaa sanaadasi. yudhedaapitvamichChase . 1. Atharvaveda/20/114/1
 • abhrapruSho na vaachaa pruShaa vasu haviShmanto na yaj~naa vijaanuShaH . sumaaruta.m na brahmaaNamarhase gaNamastoShyeShaa.m na shobhase . Rigveda/10/77/1
 • abhrirasi naaryasi tvayaa vayamagni.n shakema khanitu.n sadhastha aa. jaagatena Chandasaa~Ngirasvat .10 . Yajurveda/11/10
 • abhriye didyunnakShatriye yaa vishvaavasu.m gandharva.m sachadhve. taabhyo vo deviirnama itkRRiNomi . 4. Atharvaveda/2/2/4
 • abhutsyu pra devyaa saaka.m vaachaahamashvinoH . vyaavardevyaa mati.m vi raati.m martyebhyaH . Rigveda/8/9/16
 • abhutsyu pra devyaa saaka.m vaachaahamashvinoH. vyaavardevyaa mati.m vi raati.m martyebhyaH . 1. Atharvaveda/20/142/1
 • abhuuddevaH savitaa vandyo nu na idaaniimahna upavaachyo nRRibhiH. vi yo ratnaa bhajati maanavebhyaH shreShTha.m no atra draviNa.m yathaa dadhat .1. Rigveda/4/54/1
 • abhuudduutaHprahito jaatavedaaH saaya.m nyahna upavandyo nRRibhiH. praadaaH pitRRibhyaHsvadhayaa te akShannaddhi tva.m deva prayataa havii.mShi .65. Atharvaveda/18/4/65
 • abhuudida.m vayunamo Shu bhuuShataa ratho vRRiShaNvaanmadataa maniiShiNaH. dhiya.mjinvaa dhiShNyaa vishpalaavasuu divo napaataa sukRRite shuchivrataa . Rigveda/1/182/1
 • abhuudu bhaa u a.mshave hiraNya.m prati suuryaH . vyakhyajjihvayaasitaH . Rigveda/1/46/10
 • abhuudu paarametave panthaa RRItasya saadhuyaa . adarshi vi srutirdivaH . Rigveda/1/46/11
 • abhuudu vo vidhate ratnadheyamidaa naro daashuShe martyaaya. pibata vaajaa RRIbhavo dade vo mahi tRRitiiya.m savana.m madaaya .4. Rigveda/4/34/4
 • abhuuduShaa indratamaa maghonyajiijanatsuvitaaya shravaa.msi . vi divo devii duhitaa dadhaatya~Ngirastamaa sukRRite vasuuni . Rigveda/7/79/3
 • abhuuduShaa rushatpashuraagniradhaayyRRitviyaH. ayoji vaa.m vRRiShaNvasuu ratho dasraavamartyo maadhvii mama shruta.m havam .9. Rigveda/5/75/9
 • abhuureko rayipate rayiiNaamaa hastayoradhithaa indra kRRiShTiiH. vi toke apsu tanaye cha suure.avochanta charShaNayo vivaachaH .1. Rigveda/6/31/1
 • abhuuru viira girvaNo mahaa.N indra dhane hite. bhare vitantasaayyaH .1. Rigveda/6/45/13
 • abhuurvaukShiirvyu1 aayuraanaDdarShannu puurvo aparo nu darShat . dve pavaste pari ta.m na bhuuto yo asya paare rajaso viveSha . Rigveda/10/27/7
 • abhuutirupahriyamaaNaa paraabhuutirupahRRitaa . 35. Atharvaveda/12/5/35
 • abhya.nrShata suShTuti.m gavyamaajimasmaasu bhadraa draviNaani dhatta. ima.m yaj~na.m nayata devataa no ghRRitasya dhaaraa madhumatpavante .98 . Yajurveda/17/98
 • abhya1ktaaktaa svara.mkRRitaa sarva.m bharantii durita.m parehi. jaaniihi kRRitye kartaara.m duhiteva pitara.m svam . 25. Atharvaveda/10/1/25
 • abhya1nyadeti paryanyadasyate.ahoraatraabhyaa.m mahiShaH kalpamaanaH. suurya.m vaya.m rajasi kShiyanta.m gaatuvida.m havaamahe naadhamaanaaH . 43. Atharvaveda/13/2/43
 • abhya1rShaanapachyuto rayi.m samatsu saasahiH . athaa no vasyasaskRRidhi . Rigveda/9/4/8
 • abhya3rShaanapachyuto vaajintsamatsu saasahiH . athaa no vasyasaskRRidhi.1054 Samveda/1054
 • abhyaadadhaami samidhamagne vratapate tvayi. vrata.m cha shraddhaa.m chopaimiindhe tvaa diikShito.aaham .24 . Yajurveda/20/24
 • abhyaaramidadrayo niShikta.m puShkare madhu . avatasya visarjane . Rigveda/8/72/11
 • abhyaaramidadrayo niShikta.m puShkare madhu . avaTasya visarjane.1603 Samveda/1603
 • abhyaavartasva pashubhiH sahainaa.m pratya~Nenaa.m devataabhiH sahaidhi. maa tvaa praapachChapatho maabhichaaraH sve kShetre anamiivaa vi raaja . 22. Atharvaveda/11/1/22
 • abhyaavarttasva pRRithivi yaj~nena payasaa saha. vapaa.m te.aagniriShito.aarohat .103 . Yajurveda/12/103
 • abhyabhi hi shravasaa tatardithotsa.m na ka.m chijjanapaanamakShitam . sharyaabhirna bharamaaNo gabhastyoH . Rigveda/9/110/5
 • abhyabhi hi shravasaa tatardithotsa.m na ka.m chijjanapaanamakShitam . sharyaabhirna bharamaaNo gabhastyoH.1507 Samveda/1507
 • abhyarcha nabhaakavadindraagnii yajasaa giraa . yayorvishvamida.m jagadiya.m dyauH pRRithivii mahyu1pasthe bibhRRito vasu nabhantaamanyake same . Rigveda/8/40/4
 • abhyarSha bRRihadyasho maghavadbhyo dhruva.m rayim . iSha.m stotRRibhya aa bhara.971 Samveda/971
 • abhyarSha bRRihadyasho maghavadbhyo dhruva.m rayim . iSha.m stotRRibhya aa bhara . Rigveda/9/20/4
 • abhyarSha mahaanaa.m devaanaa.m viitimandhasaa . abhi vaajamuta shravaH . Rigveda/9/1/4
 • abhyarSha sahasriNa.m rayi.m gomantamashvinam . abhi vaajamuta shravaH . Rigveda/9/63/12
 • abhyarSha svaayudha soma dvibarhasa.m rayim . athaa no vasyasaskRRidhi.1053 Samveda/1053
 • abhyarSha svaayudha soma dvibarhasa.m rayim . athaa no vasyasaskRRidhi . Rigveda/9/4/7
 • abhyarSha vichakShaNa pavitra.m dhaarayaa sutaH . abhi vaajamuta shravaH . Rigveda/9/51/5
 • abhyarShata suShTuti.m gavyamaajimasmaasu bhadraa draviNaani dhatta. ima.m yaj~na.m nayata devataa no ghRRitasya dhaaraa madhumatpavante .10. Rigveda/4/58/10
 • abhyavasthaaH pra jaayante pra vavrervavrishchiketa. upasthe maaturvi chaShTe .1. Rigveda/5/19/1
 • abhya~njana.m surabhi saa samRRiddhirhiraNya.m varchastadu puutrimameva. sarvaa pavitraa vitataadhyasmattanmaa taariinnirRRitirmo araatiH .3. Atharvaveda/6/124/3
 • abhya᳡rchata suShTuti.m gavyamaajimasmaasu bhadraa draviNaani dhatta. ima.m yaj~na.m nayata devataa no ghRRitasya dhaaraa madhumatpavantaam . 1. Atharvaveda/7/82/1
 • abhyuurNoti yannagna.m bhiShakti vishva.m yatturam . premandhaH khyanniH shroNo bhuut . Rigveda/8/79/2
 • abjaamukthairahi.m gRRiNiiShe budhne nadiinaa.m rajaHsu Shiidan .16. Rigveda/7/34/16
 • abodhi hotaa yajathaaya devaanuurdhvo agniH sumanaaH praatarasthaat . samiddhasya rushadadarshi paajo mahaandevastamaso niramochi.1747 Samveda/1747
 • abodhi hotaa yajathaaya devaanuurdhvo agniH sumanaaH praatarasthaat. samiddhasya rushadadarshi paajo mahaandevastamaso niramochi .2. Rigveda/5/1/2
 • abodhi jaara uShasaamupasthaaddhotaa mandraH kavitamaH paavakaH. dadhaati ketumubhayasya jantorhavyaa deveShu draviNa.m sukRRitsu .1. Rigveda/7/9/1
 • abodhyagniH samidhaa janaanaa.m prati dhenumivaayatiimuShaasam . yahvaa iva pra vayaamujjihaanaaH pra bhaanavaH sasrate naakamachCha.73 Samveda/73
 • abodhyagniH samidhaa janaanaa.m prati dhenumivaayatiimuShaasam . yahvaa iva pra vayaamujjihaanaaH pra bhaanavaH sasrate naakamachCha.1746 Samveda/1746
 • abodhyagniH samidhaa janaanaa.m prati dhenumivaayatiimuShaasam. yahvaa iva pra vayaamujjihaanaaH pra bhaanavaH sisrate naakamachCha . 46. Atharvaveda/13/2/46
 • abodhyagniH samidhaa janaanaa.m prati dhenumivaayatiimuShaasam. yahvaa.aiva pra vayaamujjihaanaaH pra bhaanavaH sisrate naakamachCha .24 . Yajurveda/15/24
 • abodhyagniH samidhaa janaanaa.m prati dhenumivaayatiimuShaasam. yahvaaiva pra vayaamujjihaanaaH pra bhaanavaH sisrate naakamachCha .1. Rigveda/5/1/1
 • abodhyagnirjma udeti suuryaa vyuu3Shaashchandraa mahyaavo archiShaa . aayukShaataamashvinaa yaatave ratha.m praasaaviiddevaH savitaa jagatpRRithak.1758 Samveda/1758
 • abodhyagnirjma udeti suuryo vyu1Shaashchandraa mahyaavo archiShaa. aayukShaataamashvinaa yaatave ratha.m praasaaviiddevaH savitaa jagatpRRithak . Rigveda/1/157/1
 • abudhne raajaa varuNo vanasyordhva.m stuupa.m dadate puutadakShaH. niichiinaaH sthurupari budhna eShaamasme antarnihitaaH ketavaH syuH. Rigveda/1/24/7
 • abudhramu tya indravanto agnayo jyotirbharanta uShaso vyuShTiShu . mahii dyaavaapRRithivii chetataamapo.adyaa devaanaamava aa vRRiNiimahe . Rigveda/10/35/1
 • achCha RRIShe maaruta.m gaNa.m daanaa mitra.m na yoShaNaa. divo vaa dhRRiShNava ojasaa stutaa dhiibhiriShaNyata .14. Rigveda/5/52/14
 • achCha tvaa yantu havinaH sajaataa agnirduuto ajiraH sa.m charaatai. jaayaaH putraaH sumanaso bhavantu bahu.m bali.m prati pashyaasaa ugraH . 3. Atharvaveda/3/4/3
 • achChaa cha tvainaa namasaa vadaamasi ki.m muhushchidvi diidhayaH . santi kaamaaso harivo dadiShTva.m smo vaya.m santi no dhiyaH . Rigveda/8/21/6
 • achChaa giro matayo devayantiiragni.m yanti draviNa.m bhikShamaaNaaH. susa.mdRRisha.m supratiika.m sva~ncha.m havyavaahamarati.m maanuShaaNaam .3. Rigveda/7/10/3
 • achChaa hi somaH kalashaa.N asiShyadadatyo na voLhaa raghuvartanirvRRiShaa . athaa devaanaamubhayasya janmano vidvaa.N ashnotyamuta itashcha yat . Rigveda/9/81/2
 • achChaa hi tvaa sahasaH suuno a~NgiraH sruchashcharantyadhvare . uurjo napaata.m ghRRitakeshamiimahe.agni.m yaj~neShu puurvyam . Rigveda/8/60/2
 • achChaa hi tvaa sahasaH suuno a~NgiraH sruchashcharantyadhvare . uurjo napaata.m ghRRitakeshamiimahe.agni.m yaj~neShu puurvyam.1553 Samveda/1553
 • achChaa hi tvaa sahasaH suuno a~NgiraH sruchashcharantyadhvare. uurjo napaata.m ghRRitakeshamiimahe.agni.m yaj~neShu puurvyam . 3. Atharvaveda/20/103/3
 • achChaa kavi.m nRRimaNo gaa abhiShTau svarShaataa maghavannaadhamaanam. uutibhistamiShaNo dyumnahuutau ni maayaavaanabrahmaa dasyurarta .9. Rigveda/4/16/9
 • achChaa kosha.m madhushchutamasRRigra.m vaare avyaye . avaavashanta dhiitayaH . Rigveda/9/66/11
 • achChaa kosha.m madhushchutamasRRigra.m vaare avyaye . avaavashanta dhiitayaH.658 Samveda/658
 • achChaa ma indra.m matayaH svarvidaH sadhriichiirvishvaa ushatiiranuuShata . pari Shvajante janayo yathaa pati.m marya.m na shundhyu.m maghavaanamuutaye . Rigveda/10/43/1
 • achChaa ma indra.m matayaH svarvidaH sadhriichiirvishvaa ushatiiranuuShata. pari Shvajante janayo yathaa pati.m marya.m na shundhyu.m maghavaanamuutaye . 1. Atharvaveda/20/17/1
 • achChaa mahii bRRihatii sha.mtamaa giirduuto na gantvashvinaa huvadhyai. mayobhuvaa sarathaa yaatamarvaagganta.m nidhi.m dhuramaaNirna naabhim .8. Rigveda/5/43/8
 • achChaa na indra.m yashasa.m yashobhiryashasvina.m namasaanaa vidhema. sa no raasva raaShTramindrajuuta.m tasya te raatau yashasaH syaama . 2. Atharvaveda/6/39/2
 • achChaa naH shiirashochiSha.m giro yantu darshatam . achChaa yaj~naaso namasaa puruuvasu.m puruprashastamuutaye . Rigveda/8/71/10
 • achChaa naH shiirashochiSha.m giro yantu darshatam . achChaa yaj~naaso namasaa puruuvasu.m puruprashastamuutaye.1554 Samveda/1554
 • achChaa no a~Ngirastama.m yaj~naaso yantu sa.myataH . hotaa yo asti vikShvaa yashastamaH . Rigveda/8/23/10
 • achChaa no mitramaho deva devaanagne vochaH sumati.m rodasyoH. viihi svasti.m sukShiti.m divo nRRIndviSho a.mhaa.msi duritaa tarema taa tarema tavaavasaa tarema .11. Rigveda/6/2/11
 • achChaa no mitramaho deva devaanagne vochaH sumati.m rodasyoH. viihi svasti.m sukShiti.m divo nRRIndviSho a.mhaa.msi duritaa tarema taa tarema tavaavasaa tarema .6. Rigveda/6/14/6
 • achChaa no yaahyaa vahaabhi prayaa.m si viitaye . aa devaantsomapiitaye.1384 Samveda/1384
 • achChaa no yaahyaa vahaabhi prayaa.msi viitaye. aa devaantsomapiitaye .44. Rigveda/6/16/44
 • achChaa nRRichakShaa asaratpavitre naama dadhaanaH kavirasya yonau . siidanhoteva sadane chamuuShuupemagmannRRiShayaH sapta vipraaH . Rigveda/9/92/2
 • achChaa samudramindavo.asta.m gaavo na dhenavaH . agmannRRitasya yonimaa . Rigveda/9/66/12
 • achChaa samudramindavo.asta.m gaavo na dhenavaH . agmannRRitasya yonimaa.659 Samveda/659
 • achChaa sindhu.m maatRRitamaamayaasa.m vipaashamurvii.m subhagaamaganma. vatsamiva maataraa sa.mrihaaNe samaana.m yonimanu sa.mcharantii. Rigveda/3/33/3
 • achChaa va indra.m matayaH svaryuvaH sadhriichiirvishvaa ushatiiranuuShata . pari Shvajanta janayo yathaa pati.m marya.m na shundhyu.m maghavaanamuutaye.375 Samveda/375
 • achChaa vada tavasa.m giirbhiraabhiH stuhi parjanya.m namasaa vivaasa. kanikradadvRRiShabho jiiradaanuu reto dadhaatyoShadhiiShu garbham .1. Rigveda/5/83/1
 • achChaa vadaa tanaa giraa jaraayai brahmaNaspatim . agni.m mitra.m na darshatam . Rigveda/1/38/13
 • achChaa vivakmi rodasii sumeke graavNo yujaano adhvare maniiShaa. imaa u te manave bhuurivaaraa uurdhvaa bhavanti darshataa yajatraaH. Rigveda/3/57/4
 • achChaa vo agnimavase deva.m gaasi sa no vasuH. raasatputra RRIShuuNaamRRitaavaa parShati dviShaH .1. Rigveda/5/25/1
 • achChaa vo deviimuShasa.m vibhaatii.m pra vo bharadhva.m namasaa suvRRiktim. uurdhva.m madhudhaa divi paajo ashretpra rochanaa ruruche raNvasa.mdRRik. Rigveda/3/61/5
 • achChaa vocheya shushuchaanamagni.m hotaara.m vishvabharasa.m yajiShTham. shuchyuudho atRRiNanna gavaamandho na puuta.m pariShiktama.mshoH .19. Rigveda/4/1/19
 • achChaa yo gantaa naadhamaanamuutii itthaa vipra.m havamaana.m gRRiNantam. upa tmani dadhaano dhuryaa3shuuntsahasraaNi shataani vajrabaahuH .4. Rigveda/4/29/4
 • achChaaya.m vo marutaH shloka etvachChaa viShNu.m niShiktapaamavobhiH. uta prajaayai gRRiNate vayo dhuryuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .9. Rigveda/7/36/9
 • achChaayameti shavasaa ghRRitaa chidiiDaano vahnirnamasaa . 4. Atharvaveda/5/27/4
 • achChaayameti shavasaa ghRRiteneDaano vahnirnamasaa. agni.n srucho.a adhvareShu prayatsu .14 . Yajurveda/27/14
 • achChidraa sharma jaritaH puruuNi devaa.N achChaa diidyaanaH sumedhaaH. ratho na sasnirabhi vakShi vaajamagne tva.m rodasii naH sumeke. Rigveda/3/15/5
 • achChidraa suuno sahaso no adya stotRRibhyo mitramahaH sharma yachCha. agne gRRiNantama.mhasa uruShyorjo napaatpuurbhiraayasiibhiH . Rigveda/1/58/8
 • achChinnasya te deva soma suviiryasya raayaspoShasya daditaaraH syaama. saa prathamaa s.NskRRitirvishvavaaraa sa prathamo varuNo mitro.aagniH .14. Yajurveda/7/14
 • acheti dasraa vyuu1naakamRRiNvatho yu~njate vaa.m rathayujo diviShTiShvadhvasmaano diviShTiShu. adhi vaa.m sthaama bandhure rathe dasraa hiraNyaye. patheva yantaavanushaasataa rajo.a~njasaa shaasataa rajaH . Rigveda/1/139/4
 • acheti divo duhitaa maghonii vishve pashyantyuShasa.m vibhaatiim . aasthaadratha.m svadhayaa yujyamaanamaa yamashvaasaH suyujo vahanti . Rigveda/7/78/4
 • achetyagnishchikitirhavyavaaDna sumadrathaH.447 Samveda/447
 • achetyagnishchikiturhavyavaaT sa sumadrathaH . agniH shukreNa shochiShaa bRRihatsuuro arochata divi suuryo arochata . Rigveda/8/56/5
 • achikitvaa.mshchikituShashchidatra kaviinpRRichChaami vidvano na vidvaan. vi yastastambha ShaDimaa rajaa.msyajasya ruupe kimapi svidekam . 7. Atharvaveda/9/9/7
 • achikitvaa~nchikituShashchidatra kaviinpRRichChaami vidmane na vidvaan. vi yastastambha ShaLimaa rajaa.msyajasya ruupe kimapi svidekam . Rigveda/1/164/6
 • achikradad vRRiShaa harirmahaan mitro na darshataH. sa.n suuryyeNa didyutadudadhirnidhiH .22 . Yajurveda/38/22
 • achikradadvRRiShaa harirmahaanmitro na darshataH . sa.m suuryeNa didyute.1042 Samveda/1042
 • achikradadvRRiShaa harirmahaanmitro na darshataH . sa.m suuryeNa didyute.497 Samveda/497
 • achikradadvRRiShaa harirmahaanmitro na darshataH . sa.m suuryeNa rochate . Rigveda/9/2/6
 • achikradatsvapaa iha bhuvadagne vyachasva rodasii uruuchii. yu~njantu tvaa maruto vishvavedasa aamu.m naya namasaa raatahavyam . 1. Atharvaveda/3/3/1
 • achittii yachchakRRimaa daivye jane diinairdakShaiH prabhuutii puuruShatvataa. deveShu cha savitarmaanuSheShu cha tva.m no atra suvataadanaagasaH .3. Rigveda/4/54/3
 • achodaso no dhanvantvindavaH pra suvaanaaso bRRihaddiveShu harayaH . vi cha nashanna iSho araatayo.aryo nashanta saniShanta no dhiyaH . Rigveda/9/79/1
 • achodaso no dhanvantvindavaH pra svaanaaso bRRihaddeveShu harayaH . vi chidashnaanaa iShayo araatayo.aryo naH santu saniShantu no dhiyaH.555 Samveda/555
 • achyutaa chidvo ajmannaa naanadati parvataaso vanaspatiH . bhuumiryaameShu rejate . Rigveda/8/20/5
 • achyutachyutsamado gamiShTho mRRidho jetaa puraetaayodhyaH. indreNa gupto vidathaa nichikyaddhRRiddyotano dviShataa.m yaahi shiibham . 12. Atharvaveda/5/20/12
 • adaabhyaH puraetaa vishaamagnirmaanuShiiNaam . tuurNii rathaH sadaa navaH.1556 Samveda/1556
 • adaabhyaH puraetaa vishaamagnirmaanuShiiNaam. tuurNii rathaH sadaa navaH. Rigveda/3/11/5
 • adaabhyena shochiShaagne rakShastva.m daha . gopaa RRItasya diidihi . Rigveda/10/118/7
 • adaabhyo bhuvanaani prachaakashadvrataani devaH savitaabhi rakShate. praasraagbaahuu bhuvanasya prajaabhyo dhRRitavrato maho ajmasya raajati .4. Rigveda/4/53/4
 • adaanme paurukutsyaH pa~nchaashata.m trasadasyurvadhuunaam . ma.mhiShTho aryaH satpatiH . Rigveda/8/19/36
 • adaanyaantsomapaanmanyamaano yaj~nasya vidvaantsamaye na dhiiraH. yadenashchakRRivaanbaddha eSha ta.m vishvakarmanpra mu~nchaa svastaye . 3. Atharvaveda/2/35/3
 • adaarasRRidbhavatu deva somaasminyaj~ne maruto mRRiDataa naH. maa no vidadabhibhaa mo ashastirmaa no vidadvRRijinaa dveShyaa yaa . 1. Atharvaveda/1/20/1
 • adabdha indo pavase madintama aatmendrasya bhavasi dhaasiruttamaH . abhi svaranti bahavo maniiShiNo raajaanamasya bhuvanasya ni.msate . Rigveda/9/85/3
 • adabdhasya svadhaavato duutasya rebhataH sadaa . agneH sakhya.m vRRiNiimahe . Rigveda/8/44/20
 • adabdhebhiH savitaH paayubhiShTva.m shivebhiradya pari paahi no gayam. hiraNyajihvaH suvitaaya navyase rakShaa maakirno aghasha.msa iishata .3. Rigveda/6/71/3
 • adabdhebhiH savitaH paayubhiShTva.n shivebhiradya pari paahi no gayam. hiraNyajihvaH suvitaaya navyase rakShaa maakirno.aaghasha.nsa.a iishata .69 . Yajurveda/33/69
 • adabdhebhiH savitaH paayubhiShTva.n shivebhiradya pari paahi no gayam. hiraNyajihvaH suvitaaya navyase rakShaa maakirno.aaghasha.nsa.aiishata .84 . Yajurveda/33/84
 • adabdhebhistava gopaabhiriShTe.asmaaka.m paahi triShadhastha suuriin. rakShaa cha no daduShaa.m shardho agne vaishvaanara pra cha taariiH stavaanaH .7. Rigveda/6/8/7
 • adabdho divipRRithivyaamutaasi na ta aapurmahimaanamantarikShe. adabdhena brahmaNaavaavRRidhaanaH sa tva.m na indra divi Sha~nchCharma yachCha tavedviShNo bahudhaaviiryaa᳡Ni. tva.m naH pRRiNiihi pashubhirvishvaruupaiH sudhaayaa.m maa dhehi parame vyo᳡man .12. Atharvaveda/17/1/12
 • adadaa arbhaa.m mahate vachasyave kakShiivate vRRichayaamindra sunvate. menaabhavo vRRiShaNashvasya sukrato vishvettaa te savaneShu pravaachyaa . Rigveda/1/51/13
 • adanti tvaa pipiilikaa vi vRRishchanti mayuuryaH᳡. sarve bhala bravaatha shaarkoTamarasa.m viSham . 7. Atharvaveda/7/56/7
 • adardarutsamasRRijo vi khaani tvamarNavaanbadbadhaanaa.m aramNaaH . mahaantamindra parvata.m vi yadvaH sRRijaddhaaraa ava yaddaanavaanhan.315 Samveda/315
 • adardarutsamasRRijo vi khaani tvamarNavaanbadbadhaanaa.N aramNaaH. mahaantamindra parvata.m vi yadvaH sRRijo vi dhaaraa ava daanava.m han .1. Rigveda/5/32/1
 • adarshi gaatururave variiyasii panthaa RRItasya samaya.msta rashmibhishchakShurbhagasya rashmibhiH. dyukSha.m mitrasya saadanamaryamNo varuNasya cha. athaa dadhaate bRRihadukthya.m1 vaya upastutya.m bRRihadvayaH . Rigveda/1/136/2
 • adarshi gaatuvittamo yasminvrataanyaadadhuH . upo Shu jaatamaaryasya vardhanamagni.m nakShanta no giraH . Rigveda/8/103/1
 • adarshi gaatuvittamo yasminvrataanyaadadhuH . upo Shu jaatamaaryasya vardhanamagni.m nakShantu no giraH.47 Samveda/47
 • adarshi gaatuvittamo yasminvrataanyaadadhuH . upoShu jaatamaaryasya vardhanamagni.m nakShantu no giraH.1515 Samveda/1515
 • adatrayaa dayate vaaryaaNi puuShaa bhago aditirvasta usraH. indro viShNurvaruNo mitro agnirahaani bhadraa janayanta dasmaaH .3. Rigveda/5/49/3
 • adbhiH soma papRRichaanasya te raso.avyo vaara.m vi pavamaana dhaavati . sa mRRijyamaanaH kavibhirmadintama svadasvendraaya pavamaana piitaye . Rigveda/9/74/9
 • adbhirannaadiibhirannamatti ya eva.m veda .6. Atharvaveda/15/14/6
 • adbhyaH kShiira.m vyapibat kru~N~Naa~Ngiraso dhiyaa. RRitena satyamindriya.m vipaana.nshukramandhasa.aindrasyendriyamida.m payo.amRRita.m madhu .73 . Yajurveda/19/73
 • adbhyaH sambhRRitaH pRRithivyai rasaachcha vishvakarmaNaH samavarttataagre. tasya tvaShTaa vidadhad ruupameti tanmartyasya devatvamaajaanamagre .17 . Yajurveda/31/17
 • adbhyaH svaahaa vaarbhyaH svaahodakaaya svaahaa tiShThantiibhyaH svaahaa sravantiibhyaH svaahaa syandamaanaabhyaH svaahaa kuupyaabhyaH svaahaa suudyaabhyaH svaahaa dhaaryaabhyaH svaahaarNavaaya svaahaa samudraaya svaahaa sariraaya svaahaa .25 . Yajurveda/22/25
 • adbhyastvaa raaja varuNo hvayatu somastvaa hvayatu parvatebhyaH. indrastvaa hvayatu viDbhya aabhyaH shyeno bhuutvaa visha aa patemaaH . 3. Atharvaveda/3/3/3
 • addhiidindra prasthitemaa havii.mShi chano dadhiShva pachatota somam . prayasvantaH prati haryaamasi tvaa satyaaH santu yajamaanasya kaamaaH . Rigveda/10/116/8
 • adediShTa vRRitrahaa gopatirgaa antaH kRRiShNaa.N aruShairdhaamabhirgaat. pra suunRRitaa dishamaana RRItena durashcha vishvaa avRRiNodapa svaaH. Rigveda/3/31/21
 • adevaaddevaH prachataa guhaa yanprapashyamaano amRRitatvamemi . shiva.m yatsantamashivo jahaami svaatsakhyaadaraNii.m naabhimemi . Rigveda/10/124/2
 • adevena manasaa yo riShaNyati shaasaamugro manyamaano jighaa.msati. bRRihaspate maa praNaktasya no vadho ni karma manyu.m durevasya shardhataH. Rigveda/2/23/12
 • adevRRighnyapatighniihaidhi shivaa pashubhyaH suyamaa suvarchaaH. prajaavatiiviirasuurdevRRikaamaa syonemamagni.m gaarhapatya.m saparya .18. Atharvaveda/14/2/18
 • adha dhaarayaa madhvaa pRRichaanastiro roma pavate adridugdhaH . indurindrasya sakhya.m juShaaNo devo devasya matsaro madaaya . Rigveda/9/97/11
 • adha dhaarayaa madhvaa pRRichaanastiro roma pavate adridugdhaH . indurindrasya sakhya.m juShaaNo devo devasya matsaro madaaya.1020 Samveda/1020
 • adha drapso a.mshumatyaa upasthe.adhaarayattanva.m titviShaaNaH . visho adeviirabhyaa3charantiirbRRihaspatinaa yujendraH sasaahe . Rigveda/8/96/15
 • adha drapso a.mshumatyaa upasthe.adhaarayattanva.m᳡ titviShaaNaH. visho adeviirabhyaacharantiirbRRihaspatinaa yujendraH sasaahe . 9. Atharvaveda/20/137/9
 • adha dyaushchitte apa saa nu vajraaddvitaanamadbhiyasaa svasya manyoH. ahi.m yadindro abhyohasaana.m ni chidvishvaayuH shayathe jaghaana .9. Rigveda/6/17/9
 • adha dyutaanaH pitroH sachaasaamanuta guhya.m chaaru pRRishneH. maatuShpade parame anti ShadgorvRRiShNaH shochiShaH prayatasya jihvaa .10. Rigveda/4/5/10
 • adha gmantaa nahuSho hava.m suureH shrotaa raajaano amRRitasya mandraaH. nabhojuvo yanniravasya raadhaH prashastaye mahinaa rathavate . Rigveda/1/122/11
 • adha gmantoshanaa pRRichChate vaa.m kadarthaa na aa gRRiham . aa jagmathuH paraakaaddivashcha gmashcha martyam . Rigveda/10/22/6
 • adha jihvaa paapatiiti pra vRRiShNo goShuyudho naashaniH sRRijaanaa. shuurasyeva prasitiH kShaatiragnerdurvarturbhiimo dayate vanaani .5. Rigveda/6/6/5
 • adha jmo adha vaa divo bRRihato rochanaadadhi . ayaa vardhasva tanvaa giraa mamaa jaataa sukrato pRRiNa . Rigveda/8/1/18
 • adha jmo adha vaa divo bRRihato rochanaadadhi . ayaa vardhasva tanvaa giraa mamaa jaataa sukrato pRRiNa.52 Samveda/52
 • adha kratvaa maghavantubhya.m devaa anu vishve adaduH somapeyam. yatsuuryasya haritaH patantiiH puraH satiiruparaa etashe kaH .5. Rigveda/5/29/5
 • adha kShapaa pariShkRRito vaajaa.m abhi pra gaahate . yadii vivasvato dhiyo hari.m hinvanti yaatave.1631 Samveda/1631
 • adha kShapaa pariShkRRito vaajaa.N abhi pra gaahate . yadii vivasvato dhiyo hari.m hinvanti yaatave . Rigveda/9/99/2
 • adha plaayogirati daasadanyaanaasa~Ngo agne dashabhiH sahasraiH . adhokShaNo dasha mahya.m rushanto naLaa iva saraso niratiShThan . Rigveda/8/1/33
 • adha pra jaj~ne taraNirmamattu pra rochyasyaa uShaso na suuraH. induryebhiraaShTa sveduhavyaiH sruveNa si~ncha~njaraNaabhi dhaama . Rigveda/1/121/6
 • adha priyamiShiraaya ShaShTi.m sahasraasanam . ashvaanaaminna vRRiShNaam . Rigveda/8/46/29
 • adha raatri tRRiShTadhuumamashiirShaaNamahi.m kRRiNu. akShau vRRikasya nirjahyaastena ta.m drupade jahi . 1. Atharvaveda/19/50/1
 • adha raatri tRRiShTadhuumamashiirShaaNamahi.m kRRiNu. hanuu vRRikasya jambhayaastena.m drupade jahi . 8. Atharvaveda/19/47/8
 • adha shruta.m kavaSha.m vRRiddhamapsvanu druhyu.m ni vRRiNagvajrabaahuH. vRRiNaanaa atra sakhyaaya sakhya.m tvaayanto ye amadannanu tvaa .12. Rigveda/7/18/12
 • adha shveta.m kalasha.m gobhirakta.m kaarShmannaa vaajyakramiitsasavaan . aa hinvire manasaa devayantaH kakShiivate shatahimaaya gonaam . Rigveda/9/74/8
 • adha shveta.m kalasha.m gobhiraktamaapipyaana.m maghavaa shukramandhaH. adhvaryubhiH prayata.m madhvo agramindro madaaya prati dhatpibadhyai shuuro madaaya prati dhatpibadhyai .5. Rigveda/4/27/5
 • adha sma yasyaarchayaH samyaksa.myanti dhuuminaH. yadiimaha trito divyupa dhmaateva dhamati shishiite dhmaatarii yathaa .5. Rigveda/5/9/5
 • adha smaa na udavataa sajoShaso ratha.m devaaso abhi vikShu vaajayum. yadaashavaH padyaabhistitrato rajaH pRRithivyaaH saanau ja~Nghananta paaNibhiH. Rigveda/2/31/2
 • adha smaa no vRRidhe bhavendra naayamavaa yudhi. yadantarikShe patayanti parNino didyavastigmamuurdhaanaH .11. Rigveda/6/46/11
 • adha smaa te charShaNayo yadejaanindra traatota bhavaa varuutaa. asmaakaaso ye nRRitamaaso arya indra suurayo dadhire puro naH .7. Rigveda/6/25/7
 • adha smaasya panayanti bhaaso vRRithaa yattakShadanuyaati pRRithviim. sadyo yaH syandro viShito dhaviiyaanRRiNo na taayurati dhanvaa raaT .5. Rigveda/6/12/5
 • adha svanaaduta bibhyuH patatriNo drapsaa yatte yavasaado vyasthiran. suga.m tatte taavakebhyo rathebhyo.agne sakhye maa riShaamaa vaya.m tava . Rigveda/1/94/11
 • adha svanaanmarutaa.m vishvamaa sadma paarthivam . arejanta pra maanuShaaH . Rigveda/1/38/10
 • adha svapnasya nirvide.abhu~njatashcha revataH. ubhaa taa basri nashyataH . Rigveda/1/120/12
 • adha syaa yoShaNaa mahii pratiichii vashamashvyam . adhirukmaa vi niiyate . Rigveda/8/46/33
 • adha te vishvamanu haasadiShTaya aapo nimneva savanaa haviShmataH. yatparvate na samashiita haryata indrasya vajraH shnathitaa hiraNyayaH . Rigveda/1/57/2
 • adha te vishvamanu haasadiShTaya aapo nimneva savanaa haviShmataH. yatparvate na samashiita haryata indrasya vajraH shnathitaa hiraNyayaH . 2. Atharvaveda/20/15/2
 • adha tvaa vishve pura indra devaa eka.m tavasa.m dadhire bharaaya. adevo yadabhyauhiShTa devaantsvarShaataa vRRiNata indramatra .8. Rigveda/6/17/8
 • adha tvamindra viddhya1smaanmaho raaye nRRipate vajrabaahuH . rakShaa cha no maghonaH paahi suuriinanehasaste harivo abhiShTau . Rigveda/10/61/22
 • adha tvaShTaa te maha ugra vajra.m sahasrabhRRiShTi.m vavRRitachChataashrim. nikaamamaramaNasa.m yena navantamahi.m sa.m piNagRRijiiShin .10. Rigveda/6/17/10
 • adha tviShiimaa.m abhyojasaa kRRivi.m yudhaabhavadaa rodasii apRRiNadasya majmanaa pra vaavRRidhe . adhattaanya.m jaThare premarichyata pra chetaya saina.m sashchaddevo deva.m satya induH satyamindram.1488 Samveda/1488
 • adha tviShiimaa.N abhyojasaa krivi.m yudhaabhavadaa rodasii apRRiNadasya majmanaa pra vaavRRidhe. adhattaanya.m jaThare premarichyata saina.m sashchaddevo deva.m satyamindra.m satya induH. Rigveda/2/22/2
 • adha tya.m drapsa.m vibhva.m vichakShaNa.m viraabharadiShitaH shyeno adhvare . yadii visho vRRiNate dasmamaaryaa agni.m hotaaramadha dhiirajaayata . Rigveda/10/11/4
 • adha tya.mdrapsa.m vibhva.m᳡ vichakShaNa.m viraabharadiShiraH shyeno adhvare. yadii vishovRRiNate dasmamaaryaa agni.m hotaaramadha dhiirajaayata .21. Atharvaveda/18/1/21
 • adha yachchaarathe gaNe shatamuShTraa.N achikradat . adha shvitneShu vi.mshati.m shataa . Rigveda/8/46/31
 • adha yadime pavamaana rodasii imaa cha vishvaa bhuvanaabhi majmanaa . yuuthe na niShThaa vRRiShabho vi raajasi.1496 Samveda/1496
 • adha yadime pavamaana rodasii imaa cha vishvaa bhuvanaabhi majmanaa . yuuthe na niShThaa vRRiShabho vi tiShThase . Rigveda/9/110/9
 • adha yadraajaanaa gaviShTau saratsaraNyuH kaarave jaraNyuH . vipraH preShThaH sa hyeShaa.m babhuuva paraa cha vakShaduta parShadenaan . Rigveda/10/61/23
 • adhaa chinnu yaddidhiShaamahe vaamabhi priya.m rekNaH patyamaanaaH . dadvaa.N vaa yatpuShyati rekNaH samvaarannakirasya maghaani . Rigveda/10/132/3
 • adhaa gaava upamaati.m kanaayaa anu shvaantasya kasya chitpareyuH . shrudhi tva.m sudraviNo nastva.m yaaLaashvaghnasya vaavRRidhe suunRRitaabhiH . Rigveda/10/61/21
 • adhaa ha yadvayamagne tvaayaa paDbhirhastebhishchakRRimaa tanuubhiH. ratha.m na kranto apasaa bhurijorRRita.m yemuH sudhya aashuShaaNaaH .14. Rigveda/4/2/14
 • adhaa ha yanto ashvinaa pRRikShaH sachanta suurayaH . taa ya.msato maghavadbhyo dhruva.m yashashChardirasmabhya.m naasatyaa . Rigveda/7/74/5
 • adhaa hi kaavyaa yuva.m dakShasya puurbhiradbhutaa. ni ketunaa janaanaa.m chikethe puutadakShasaa .4. Rigveda/5/66/4
 • adhaa hi vikShviiDyo.asi priyo no atithiH. raNvaH puriiva juuryaH suunurna trayayaayyaH .7. Rigveda/6/2/7
 • adhaa hiindra girvaNa upa tvaa kaama iimahe sasRRigmahe . udeva gmanta udabhiH.406 Samveda/406
 • adhaa hiindra girvaNa upa tvaa kaama iimahe sasRRigmahe . udeva gmanta udabhiH.710 Samveda/710
 • adhaa hiindra girvaNa upa tvaa kaamaanmahaH sasRRijmahe . udeva yanta udabhiH . Rigveda/8/98/7
 • adhaa hiindra girvaNa upa tvaa kaamaanmahaH sasRRijmahe. udeva yanta udabhiH . 1. Atharvaveda/20/100/1
 • adhaa hinvaana indriya.m jyaayo mahitvamaanashe . abhiShTikRRidvicharShaNiH . Rigveda/9/48/5
 • adhaa hinvaana indriya.m jyaayo mahitvamaanashe . abhiShTikRRidvicharShaNiH.839 Samveda/839
 • adhaa hotaa nyasiido yajiiyaaniLaspada iShayanniiDyaH san. ta.m tvaa naraH prathama.m devayanto maho raaye chitayanto anu gman .2. Rigveda/6/1/2
 • adhaa hyagna eShaa.m suviiryasya ma.mhanaa. tamidyahva.m na rodasii pari shravo babhuuvatuH .4. Rigveda/5/16/4
 • adhaa hyagne kratorbhadrasya dakShasya saadhoH . rathiirRRitasya bRRihato babhuutha.1778 Samveda/1778
 • adhaa hyagne kratorbhadrasya dakShasya saadhoH. rathiirRRitasya bRRihato babhuutha .2. Rigveda/4/10/2
 • adhaa hyagne kratorbhadrasya dakShasya saadhoH. rathiirRRitasya bRRihato babhuutha .45 . Yajurveda/15/45
 • adhaa hyagne mahnaa niShadyaa sadyo jaj~naano havyo babhuutha . ta.m te devaaso anu ketamaayannadhaavardhanta prathamaasa uumaaH . Rigveda/10/6/7
 • adhaa maaturuShasaH sapta vipraa jaayemahi prathamaa vedhaso nRRIn. divasputraa a~Ngiraso bhavemaadri.m rujema dhanina.m shuchantaH .15. Rigveda/4/2/15
 • adhaa mahii na aayasyanaadhRRiShTo nRRipiitaye. puurbhavaa shatabhujiH .14. Rigveda/7/15/14
 • adhaa manye bRRihadasuryamasya yaani daadhaara nakiraa minaati. divedive suuryo darshato bhuudvi sadmaanyurviyaa sukraturdhaat .2. Rigveda/6/30/2
 • adhaa manye shratte asmaa adhaayi vRRiShaa chodasva mahate dhanaaya. maa no akRRite puruhuuta yonaavindra kShudhyadbhyo vaya aasuti.m daaH . Rigveda/1/104/7
 • adhaa naro nyohate.adhaa niyuta ohate. adhaa paaraavataa iti chitraa ruupaaNi darshyaa .11. Rigveda/5/52/11
 • adhaa no vishvasaubhaga hiraNyavaashiimattama . dhanaani suShaNaa kRRidhi . Rigveda/1/42/6
 • adhaa nvasya jenyasya puShTau vRRithaa rebhanta iimahe taduu nu . saraNyurasya suunurashvo viprashchaasi shravasashcha saatau . Rigveda/10/61/24
 • adhaa nvasya sa.mdRRisha.m jaganvaanagneraniika.m varuNasya ma.msi . sva1ryadashmannadhipaa u andho.abhi maa vapurdRRishaye niniiyaat . Rigveda/7/88/2
 • adhaa te apratiShkuta.m devii shuShma.m saparyataH . ubhe sushipra rodasii . Rigveda/8/93/12
 • adhaa tva hi naskaro vishvaa asmabhya.m sukShitiiH . vaajadraviNaso giraH.1551 Samveda/1551
 • adhaa tva.m hi naskaro vishvaa asmabhya.m sukShitiiH . vaajadraviNaso giraH . Rigveda/8/84/6
 • adhaa yathaa naH pitaraH paraasaH pratnaaso agna RRItamaashuShaaNaaH. shuchiidayandiidhitimukthashaasaH kShaamaa bhindanto aruNiirapa vran .16. Rigveda/4/2/16
 • adhaa yathaa naH pitaraH paraasaH pratnaaso.aagna.aRRitamaashuShaaNaaH. shuchiidayan diidhitimukthashaasaH kShaamaa bhindanto.aaruNiirapa vran .69 . Yajurveda/19/69
 • adhaa yathaa naHpitaraH paraasaH pratnaaso agna RRitamaashashaanaaH. shuchiidayandiidhyata ukthashaasaHkShaamaa bhindanto aruNiirapa vran .21. Atharvaveda/18/3/21
 • adhaa yo vishvaa bhuvanaabhi majmaneshaanakRRitpravayaa abhyavardhata. aadrodasii jyotiShaa vahniraatanotsiivyantamaa.msi dudhitaa samavyayat. Rigveda/2/17/4
 • adhaakRRiNoH prathama.m viirya.m mahadyadasyaagre brahmaNaa shuShmamairayaH. ratheShThena haryashvena vichyutaaH pra jiirayaH sisrate sadhrya1k pRRithak. Rigveda/2/17/3
 • adhaakRRiNoH pRRithivii.m sa.mdRRishe dive yo dhautiinaamahihannaariNakpathaH. ta.m tvaa stomebhirudabhirna vaajina.m deva.m devaa ajanantsaasyukthyaH. Rigveda/2/13/5
 • adhaarayanta vahnayo.abhajanta sukRRityayaa. bhaaga.m deveShu yaj~niyam. Rigveda/1/20/8
 • adhaarayata.m pRRithiviimuta dyaa.m mitraraajaanaa varuNaa mahobhiH. vardhayatamoShadhiiH pinvata.m gaa ava vRRiShTi.m sRRijata.m jiiradaanuu .3. Rigveda/5/62/3
 • adhaasu mandro aratirvibhaavaava syati dvivartanirvaneShaaT . uurdhvaa yachChreNirna shishurdanmakShuu sthira.m shevRRidha.m suuta maataa . Rigveda/10/61/20
 • adhaayi dhiitirasasRRigrama.mshaastiirthe na dasmamupa yantyuumaaH . abhyaanashma suvitasya shuuSha.m navedaso amRRitaanaamabhuuma . Rigveda/10/31/3
 • adhaayyagnirmaanuShiiShu vikShva1paa.m garbho mitra RRItena saadhan. aa haryato yajataH saanvasthaadabhuudu vipro havyo matiinaam. Rigveda/3/5/3
 • adhaH pashyasva mopari sa.mtaraa.m paadakau hara . maa te kashaplakau dRRishantstrii hi brahmaa babhuuvitha . Rigveda/8/33/19
 • adharaa~ncha.m pra hiNomi namaH kRRitvaa takmane. shakambharasya muShTihaa punaretu mahaavRRiShaan . 4. Atharvaveda/5/22/4
 • adharo.adhara uttarebhyo guuDhaH pRRithivyaa motsRRipat. vajreNaavahataH shayaam . 2. Atharvaveda/6/134/2
 • adhenu.m dasraa starya.m1 viShaktaamapinvata.m shayave ashvinaa gaam. yuva.m shachiibhirvimadaaya jaayaa.m nyuuhathuH purumitrasya yoShaam . Rigveda/1/117/20
 • adhi bRRibuH paNiinaa.m varShiShThe muurdhannasthaat. uruH kakSho na gaa~NgyaH .31. Rigveda/6/45/31
 • adhi bruuhi maa rabhathaaH sRRijema.m tavaiva santsarvahaayaa ihaastu. bhavaasharvau mRRiData.m sharma yachChatamapasidhya durita.m dhattamaayuH . 7. Atharvaveda/8/2/7
 • adhi dvayoradadhaa ukthya.m1 vacho yatasruchaa mithunaa yaa saparyataH. asa.myatto vrate te kSheti puShyati bhadraa shaktiryajamaanaaya sunvate . Rigveda/1/83/3
 • adhi dvayoradadhaa ukthya.m1 vacho yatasruchaa mithunaa yaa saparyataH. asa.myatto vrate te kSheti puShyati bhadraa shaktiryajamaanaaya sunvate . 3. Atharvaveda/20/25/3
 • adhi dyaamasthaadvRRiShabho vichakShaNo.aruuruchadvi divo rochanaa kaviH . raajaa pavitramatyeti roruvaddivaH piiyuuSha.m duhate nRRichakShasaH . Rigveda/9/85/9
 • adhi na indraiShaa.m viShNo sajaatyaanaam . itaa maruto ashvinaa . Rigveda/8/83/7
 • adhi na.a indraiShaa.m viShNo sajaatyaa.nnaam. itaa maruto.a ashvinaa. ta.m pratnathaa. aya.m venaH. ye devaasaH. aa na.aiDaabhiH. vishvebhiH somya.m madhu. omaasashcharShaNiidhRRitaH .47 . Yajurveda/33/47
 • adhi no bruuta.m pRRitanaasuugrau sa.m vajreNa sRRijata.m yaH kimiidii. staumi bhavaasharvau naathito johaviimi tau no mu~nchatama.mhasaH . 7. Atharvaveda/4/28/7
 • adhi peshaa.msi vapate nRRituurivaaporNute vakSha usreva barjaham. jyotirvishvasmai bhuvanaaya kRRiNvatii gaavo na vraja.m vyu1Shaa aavartamaH . Rigveda/1/92/4
 • adhi putropamashravo napaanmitraatitherihi . pituShTe asmi vanditaa . Rigveda/10/33/7
 • adhi saanau ni jighnate vajreNa shataparvaNaa. mandaana indro andhasaH sakhibhyo gaatumichChatyarchannanu svaraajyam . Rigveda/1/80/6
 • adhi shriya.m ni dadhushchaarumasmindivo yadakShii amRRitaa akRRiNvan. adha kSharanti sindhavo na sRRiShTaaH pra niichiiragne aruShiirajaanan . Rigveda/1/72/10
 • adhi shriye duhitaa suuryasya ratha.m tasthau purubhujaa shatotim. pra maayaabhirmaayinaa bhuutamatra naraa nRRituu janimanyaj~niyaanaam .5. Rigveda/6/63/5
 • adhi skanda viirayasva garbhamaa dhehi yonyaam. vRRiShaasi vRRiShNyaavanprajaayai tvaa nayaamasi . 8. Atharvaveda/5/25/8
 • adhi yaa bRRihato divo3.abhi yuutheva pashyataH . RRItaavaanaa samraajaa namase hitaa . Rigveda/8/25/7
 • adhi yadasminvaajiniiva shubhaH spardhante dhiyaH suure na vishaH . apo vRRiNaanaH pavate kaviiyanvraja.m na pashuvardhanaaya manma.539 Samveda/539
 • adhi yadasminvaajiniiva shubhaH spardhante dhiyaH suurye na vishaH . apo vRRiNaanaH pavate kaviiyanvraja.m na pashuvardhanaaya manma . Rigveda/9/94/1
 • adhi yastasthau keshavantaa vyachasvantaa na puShTyai . vanoti shipraabhyaa.m shipriNiivaan . Rigveda/10/105/5
 • adhiinnvatra saptati.m cha sapta cha . sadyo didiShTa taanvaH sadyo didiShTa paarthyaH sadyo didiShTa maayavaH . Rigveda/10/93/15
 • adhiitiiradhyagaadayamadhi jiivapuraa agan. shata.m hyasya bhiShajaH sahasramuta viirudhaH . 3. Atharvaveda/2/9/3
 • adhiiva yadgiriiNaa.m yaama.m shubhraa achidhvam . suvaanairmandadhva indubhiH . Rigveda/8/7/14
 • adhiivaasa.m pari maatuu rihannaha tuvigrebhiH satvabhiryaati vi jrayaH. vayo dadhatpadvate rerihatsadaanu shyenii sachate vartaniiraha . Rigveda/1/140/9
 • adhipatnyasi bRRihatii digvishve te devaa.aadhipatayo bRRihaspatirhetiinaa.m pratidharttaa triNavatrayastri.nshau tvaa stomau pRRithivyaa.n shrayataa.m vaishvadevaagnimaarute.aukthe.aavyathaayai stabhniitaa.n shaakvararaivate saamanii pratiShThityaa.aantarikSha.aRRiShayastvaa prathamajaa deveShu divo maatrayaa varimNaa prathantu vidharttaa chaayamadhipatishcha te tvaa sarve sa.mvidaanaa naakasya pRRiShThe svarge loke yajamaana~ncha saadayantu .14 . Yajurveda/15/14
 • adhukShata priya.m madhu dhaaraa sutasya vedhasaH . apo vasiShTa sukratuH . Rigveda/9/2/3
 • adhukShata priya.m madhu dhaaraa sutasya vedhasaH . apo vasiShTa sukratuH.1039 Samveda/1039
 • adhukShatpipyuShiimiShamuurja.m saptapadiimariH . suuryasya sapta rashmibhiH . Rigveda/8/72/16
 • adhvaryaa adribhiH suta.m soma.m pavitra aa naya . punaahiindraaya paatave.1225 Samveda/1225
 • adhvaryaa adribhiH suta.m soma.m pavitra aa naya . puniihiindraaya paatave.499 Samveda/499
 • adhvaryaa draavayaa tva.m somamindraH pipaasati . upo nuuna.m yuyuje vRRiShaNaa harii aa cha jagaama vRRitrahaa.308 Samveda/308
 • adhvaryavaa tu hi Shi~ncha soma.m viiraaya shipriNe . bharaa sutasya piitaye . Rigveda/8/32/24
 • adhvaryavaH kartanaa shruShTimasmai vane nipuuta.m vana unnayadhvam. juShaaNo hastyamabhi vaavashe va indraaya soma.m madira.m juhota. Rigveda/2/14/9
 • adhvaryavaH payasodharyathaa goH somebhirii.m pRRiNataa bhojamindram. vedaahamasya nibhRRita.m ma etadditsanta.m bhuuyo yajatashchiketa. Rigveda/2/14/10
 • adhvaryavashchakRRivaa.mso madhuuni pra vaayave bharata chaaru shukram. hoteva naH prathamaH paahyasya deva madhvo rarimaa te madaaya .3. Rigveda/5/43/3
 • adhvaryavo bharatendraaya somamaamatrebhiH si~nchataa madyamandhaH. kaamii hi viiraH sadamasya piiti.m juhota vRRiShNe tadideSha vaShTi. Rigveda/2/14/1
 • adhvaryavo haviShmanto hi bhuutaachChaapa itoshatiirushantaH . ava yaashchaShTe aruNaH suparNastamaasyadhvamuurmimadyaa suhastaaH . Rigveda/10/30/2
 • adhvaryavo ya uraNa.m jaghaana nava chakhvaa.msa.m navati.m cha baahuun. yo arbudamava niichaa babaadhe tamindra.m somasya bhRRithe hinota. Rigveda/2/14/4
 • adhvaryavo yaH shata.m shambarasya puro bibhedaashmaneva puurviiH. yo varchinaH shatamindraH sahasramapaavapadbharataa somamasmai. Rigveda/2/14/6
 • adhvaryavo yaH shatamaa sahasra.m bhuumyaa upasthe.avapajjaghanvaan. kutsasyaayoratithigvasya viiraannyaavRRiNagbharataa somamasmai. Rigveda/2/14/7
 • adhvaryavo yaH svashna.m jaghaana yaH shuShNamashuSha.m yo vya.msam. yaH pipru.m namuchi.m yo rudhikraa.m tasmaa indraayaandhaso juhota. Rigveda/2/14/5
 • adhvaryavo yannaraH kaamayaadhve shruShTii vahanto nashathaa tadindre. gabhastipuuta.m bharata shrutaayendraaya soma.m yajyavo juhota. Rigveda/2/14/8
 • adhvaryavo yo apo vavrivaa.msa.m vRRitra.m jaghaanaashanyeva vRRikSham. tasmaa eta.m bharata tadvashaay.N eSha indro arhati piitimasya. Rigveda/2/14/2
 • adhvaryavo yo divyasya vasvo yaH paarthivasya kShamyasya raajaa. tamuurdara.m na pRRiNataa yavenendra.m somebhistadapo vo astu. Rigveda/2/14/11
 • adhvaryavo yo dRRibhiika.m jaghaana yo gaa udaajadapa hi bala.m vaH. tasmaa etamantarikShe na vaatamindra.m somairorNuta juurna vastraiH. Rigveda/2/14/3
 • adhvaryavo.apa itaa samudramapaa.m napaata.m haviShaa yajadhvam . sa vo dadaduurmimadyaa supuuta.m tasmai soma.m madhumanta.m sunota . Rigveda/10/30/3
 • adhvaryavo.aruNa.m dugdhama.mshu.m juhotana vRRiShabhaaya kShitiinaam . gauraadvediiyaa.N avapaanamindro vishvaahedyaati sutasomamichChan . Rigveda/7/98/1
 • adhvaryavo.aruNa.m dugdhama.mshu.m juhotana vRRiShabhaaya kShitiinaam. gauraadvediiyaa.N avapaanamindro vishvaahedyaati sutasomamichChan . 1. Atharvaveda/20/87/1
 • adhvaryo adribhiH suta.m soma.m pavitra aa sRRija . puniihiindraaya paatave . Rigveda/9/51/1
 • adhvaryo draavayaa tva.m somamindraH pipaasati . upa nuuna.m yuyuje vRRiShaNaa harii aa cha jagaama vRRitrahaa . Rigveda/8/4/11
 • adhvaryo viira pra mahe sutaanaamindraaya bhara sa hyasya raajaa. yaH puurvyaabhiruta nuutanaabhirgiirbhirvaavRRidhe gRRiNataamRRiShiiNaam .13. Rigveda/6/44/13
 • adhvaryo.aadribhiH suta.n soma.m pavitra.aaa naya. puniihiindraaya paatave .31 . Yajurveda/20/31
 • adhvaryu.m vaa madhupaaNi.m suhastyamagnidha.m vaa dhRRitadakSha.m damuunasam . viprasya vaa yatsavanaani gachChatho.ata aa yaata.m madhupeyamashvinaa . Rigveda/10/41/3
 • adhvaryubhiH pa~nchabhiH sapta vipraaH priya.m rakShante nihita.m pada.m veH. praa~ncho madantyukShaNo ajuryaa devaa devaanaamanu hi vrataa guH. Rigveda/3/7/7
 • adhyakSho vaajii mama kaama ugraH kRRiNotu mahyamasapatnameva. vishve devaa mama naatha.m bhavantu sarve devaa havamaa yantu ma imam . 7. Atharvaveda/9/2/7
 • adhyavochadadhivaktaa prathamo daivyo bhiShak. ahiishch.N sarvaa~njambhayantsarvaashcha yaatudhaanyo.n.adharaachiiH paraa suva .5 . Yajurveda/16/5
 • adidyutatsvapaako vibhaavaagne yajasva rodasii uruuchii. aayu.m na ya.m namasaa raatahavyaa a~njanti suprayasa.m pa~ncha janaaH .4. Rigveda/6/11/4
 • adite mitra varuNota mRRiLa yadvo vaya.m chakRRimaa kachchidaagaH. urvashyaamabhaya.m jyotirindra maa no diirghaa abhi nashantamisraaH. Rigveda/2/27/14
 • aditerhastaa.m sruchametaa.m dvitiiyaa.m saptaRRiShayo bhuutakRRito yaamakRRiNvan. saa gaatraaNi viduShyodanasya darvirvedyaamadhyena.m chinotu . 24. Atharvaveda/11/1/24
 • aditiH shmashru vapatvaapa undantu varchasaa. chikitsatu prajaapatirdiirghaayutvaaya chakShase . 2. Atharvaveda/6/68/2
 • aditirdyaavaapRRithivii RRIta.m mahadindraaviShNuu marutaH svarbRRihat . devaa.N aadityaa.N avase havaamahe vasuunrudraantsavitaara.m suda.msasam . Rigveda/10/66/4
 • aditirdyauraditirantarikShamaditirmaataa sa pitaa sa putraH. vishve devaa aditiH paxa~ncha janaa aditirjaatamaditirjanitvam . Rigveda/1/89/10
 • aditirdyauraditirantarikShamaditirmaataa sa pitaa sa putraH. vishve devaa aditirpa~ncha janaa aditirjaatamaditirjanitvam . 1. Atharvaveda/7/6/1
 • aditirdyauraditirantarikShamaditirmaataa sa pitaa sa putraH. vishve devaa.aaditiH pa~ncha janaa.aaditirjaatamaditirjanitvam .23 . Yajurveda/25/23
 • aditirhyajaniShTa dakSha yaa duhitaa tava . taa.m devaa anvajaayanta bhadraa amRRitabandhavaH . Rigveda/10/72/5
 • aditirmaadityaiH pratiichyaa dishaH paatu baahuchyutaa pRRithiviidyaamivopari. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe ye devaanaa.m hutabhaagaa iha stha.27. Atharvaveda/18/3/27
 • aditirna uruShyatvaditiH sharma yachChatu . maataa mitrasya revato.aryamNo varuNasya chaanehaso va uutayaH sutayo va uutayaH . Rigveda/8/47/9
 • aditirno divaa pashumaditirnaktamadvayaaH . aditiH paatva.mhasaH sadaavRRidhaa . Rigveda/8/18/6
 • aditiShTvaa devii vishvadevyaavatii pRRithivyaaH sadhasthe.aa~Ngirasvat khanatvavaTa devaanaa.m tvaa patniirdeviirvishvadevyaavatiiH pRRithivyaaH sadhasthe.aa~Ngirasvad dadhatuukhe dhiShaNaastvaa deviirvishvadevyaavatiiH pRRithivyaaH sadhasthe.aa~Ngirasvadabhii.nndhataamukhe varuutriiShTvaa deviirvishvadevyaavatiiH pRRithivyaaH sadhasthe.aa~NgirasvachChrapayantuukhe gnaastvaa deviirvishvadevyaavatiiH pRRithivyaaH sadhasthe.aa~Ngirasvat pachantuukhe janayastvaa.aChinnapatraa deviirvishvadevyaavatiiH pRRithivyaaH sadhasthe.aa~Ngirasvat pachantuukhe .61 . Yajurveda/11/61
 • aditsanta.m chidaaghRRiNe puuShandaanaaya chodaya. paNeshchidvi mradaa manaH .3. Rigveda/6/53/3
 • adityaastvaa muurddhannaajigharmi devayajane pRRithivyaa.aiDaayaaspadamasi ghRRitavat svaahaa. asme ramasvaasme te bandhustve raayo me raayo maa vaya.n raayaspoSheNa viyauShma toto raayaH .22. Yajurveda/4/22
 • adityaastvaa pRRiShThe saadayaamyantarikShasya dhartrii.m viShTambhanii.m dishaamadhipatnii.m bhuvanaanaam. uurmirdrapso.aapaamasi vishvakarmaa ta.aRRiShirashvinaadhvaryuu saadayataamiha tvaa .5 . Yajurveda/14/5
 • adityaastvagasyadityai sada.aaasiida. astabhnaad dyaa.m vRRiShabho.aantarikShamamimiita varimaaNampRRithivyaaH. aasiidadvishvaa bhuvanaani samraaD vishvettaani varuNasya vrataani .30. Yajurveda/4/30
 • adityai raasnaasi viShNorveShpo.nsyuurjje tvaa.adabdhena tvaa chakShuShaavapashyaami. agnerjihvaasi suhuurdevebhyo dhaamne dhaamne me bhava yajuShe yajuShe .30. Yajurveda/1/30
 • adityai raasnaasiindraaNyaa.auShNiiShaH. puuShaasi gharmaaya diiShva .3 . Yajurveda/38/3
 • adityai raasnaasyaditiShTe bila.m gRRibhNaatu. kRRitvaaya saa mahiimukhaa.m mRRinmayii.m yonimagnaye. putrebhyaH praayachChadaditiH shrapayaaniti .59 . Yajurveda/11/59
 • adityai vyundanamasi viShNo stupo.n.asyuurNamradasa.m tvaa stRRiNaami svaasasthaa.m devebhyo bhuvapataye svaahaa bhuvanapataye svaahaa bhuutaanaa.m pataye svaahaa .2. Yajurveda/2/2
 • ado yadavadhaavatyavatkamadhi parvataat. tatte kRRiNomi bheShaja.m subheShaja.m yathaasasi . 1. Atharvaveda/2/3/1
 • ado yadavarochate chatuShpakShamiva ChadiH. tenaa te sarva.m kShetriyama~Ngebhyo naashayaamasi . 3. Atharvaveda/3/7/3
 • ado yaddaaru plavate sindhoH paare apuuruSham . tadaa rabhasva durhaNo tena gachCha parastaram . Rigveda/10/155/3
 • ado yaddevi prathamaanaa purastaaddevairuktaa vyasarpo mahitvam. aa tvaa subhuutamavishattadaaniimakalpayathaaH pradishashchatasraH . 55. Atharvaveda/12/1/55
 • ado yatte hRRidi shrita.m manaska.m patayiShNukam. tatasta iirShyaa.m mu~nchaami niruuShmaaNa.m dRRiteriva . 3. Atharvaveda/6/18/3
 • adrau chidasmaa antarduroNe vishaa.m na vishvo amRRitaH svaadhiiH . Rigveda/1/70/4
 • adribhiH sutaH pavase pavitra aa.N indavindrasya jaThareShvaavishan . tva.m nRRichakShaa abhavo vichakShaNa soma gotrama~Ngirobhyo.avRRiNorapa . Rigveda/9/86/23
 • adribhiH sutaH pavate gabhastyorvRRiShaayate nabhasaa vepate matii . sa modate nasate saadhate giraa nenikte apsu yajate pariimaNi . Rigveda/9/71/3
 • adribhiH suto matibhishchanohitaH prarochayanrodasii maataraa shuchiH . romaaNyavyaa samayaa vi dhaavati madhordhaaraa pinvamaanaa divedive . Rigveda/9/75/4
 • adriNaa te mandina indra tuuyaantsunvanti somaanpibasi tvameShaam . pachanti te vRRiShabhaa.N atsi teShaa.m pRRikSheNa yanmaghavanhuuyamaanaH . Rigveda/10/28/3
 • adrogha satya.m tava tanmahitva.m sadyo yajjaato apibo ha somam. na dyaava indra tavasasta ojo naahaa na maasaaH sharado varanta. Rigveda/3/32/9
 • adroghamaa vahoshato yaviShThya devaa.N ajasra viitaye . abhi prayaa.msi sudhitaa vaso gahi mandasva dhiitibhirhitaH . Rigveda/8/60/4
 • adRRishramasya ketavo vi rashmayo janaa.N anu . bhraajanto agnayo yathaa . Rigveda/1/50/3
 • adRRishramasya ketavo vi rashmayo janaa.N2.aanu. bhraajanto agnayo yathaa. upayaamagRRihiito.asi suuryaaya tvaa bhraajaayaiSha te yoniH suuryaaya tvaa bhraajaaya. suurya bhraajiShTha bhraajiShThastva.m deveShvasi bhraajiShTho.aha.m manuShye.nShu bhuuyaasam .40. Yajurveda/8/40
 • adRRishrannasya ketavo vi rashmayo janaa.m anu . bhraajanto agnayo yathaa.634 Samveda/634
 • adRRishrannasya ketavo vi rashmayo janaa.N anu. bhraajanto agnayo yathaa . 15. Atharvaveda/20/47/15
 • adRRishrannasya ketavo vi rashmayo janaa.N anu. bhraajanto agnayo yathaa . 18. Atharvaveda/13/2/18
 • adRRiShTaanhantyaayatyatho hanti paraayatii. atho avaghnatii hantyatho pinaShTi pi.mShatii . Rigveda/1/191/2
 • aduuhamityaa.m puuShakam . 18. Atharvaveda/20/131/18
 • adveSho adya barhiShaH stariimaNi graavNaa.m yoge manmanaH saadha iimahe . aadityaanaa.m sharmaNi sthaa bhuraNyasi svastya1gni.m samidhaanamiimahe . Rigveda/10/35/9
 • adveSho no maruto gaatumetana shrotaa hava.m jariturevayaamarut. viShNormahaH samanyavo yuyotana smadrathyo3 na da.msanaapa dveShaa.msi sanutaH .8. Rigveda/5/87/8
 • adya no deva savitaH prajaavatsaaviiH saubhagam . paraa duHShvapnya.m suva.141 Samveda/141
 • adyaa chinnuu chittadapo nadiinaa.m yadaabhyo arado gaatumindra. ni parvataa admasado na sedustvayaa dRRiLhaani sukrato rajaa.msi .3. Rigveda/6/30/3
 • adyaa devaa uditaa suuryasya nira.mhasaH pipRRitaa niravadyaat. tanno mitro varuNo maamahantaamaditiH sindhuH pRRithivii uta dyauH . Rigveda/1/115/6
 • adyaa devaa.auditaa suuryyasya nira.nhasaH pipRRitaa niravadyaat. tanno mitro varuNo maamahantaamaditiH sindhuH pRRithivii.auta dyauH .42 . Yajurveda/33/42
 • adyaa duuta.m vRRiNiimahe vasumagni.m purupriyam . dhuumaketu.m bhaaRRijiika.m vyuShTiShu yaj~naanaamadhvarashriyam . Rigveda/1/44/3
 • adyaa muriiya yadi yaatudhaano asmi yadi vaayustatapa puuruShasya . adhaa sa viirairdashabhirvi yuuyaa yo maa mogha.m yaatudhaanetyaaha . Rigveda/7/104/15
 • adyaa muriiya yadi yaatudhaano asmi yadi vaayustatapa puuruShasya. adhaa sa viirairdashabhirvi yuuyaa yo maa mogha.m yaatudhaanetyaaha . 15. Atharvaveda/8/4/15
 • adyaa no deva savitaH prajaavatsaaviiH saubhagam. paraa duHShvapnya.m suva .4. Rigveda/5/82/4
 • adyaadyaa shvaHshva indra traasva pare cha naH . vishvaa cha no jaritRRIntsatpate ahaa divaa nakta.m cha rakShiShaH . Rigveda/8/61/17
 • adyaadyaa shvaHshvaH indra traasva pare cha naH . vishvaa cha no jaritaRRiRRintsatpate ahaa divaa nakta.m cha rakShiShaH.1458 Samveda/1458
 • adyaagne adya savitaradya devi sarasvati. adyaasya brahmaNaspate dhanurivaa taanayaa pasaH . 6. Atharvaveda/4/4/6
 • adyedu praaNiidamamannimaahaapiivRRito adhayanmaaturuudhaH . emenamaapa jarimaa yuvaanamaheLanvasuH sumanaa babhuuva . Rigveda/10/32/8
 • agachChadu vipratamaH sakhiiyannasuudayatsukRRite garbhamadriH. sasaana maryo yuvabhirmakhasyannathaabhavada~NgiraaH sadyo archan. Rigveda/3/31/7
 • agachChata.m kRRipamaaNa.m paraavati pituH svasya tyajasaa nibaadhitam. svarvatiirita uutiiryuvoraha chitraa abhiike abhavannabhiShTayaH . Rigveda/1/119/8
 • aganma mahaa namasaa yaviShTha.m yo diidaaya samiddhaH sve duroNe . chitrabhaanu.m rodasii antarurvii svaahuta.m vishvataH pratya~ncham.1304 Samveda/1304
 • aganma mahaa namasaa yaviShTha.m yo diidaaya samiddhaH sve duroNe. chitrabhaanu.m rodasii antarurvii svaahuta.m vishvataH pratya~ncham .1. Rigveda/7/12/1
 • aganma svaH1sva᳡raganma sa.m suuryasya jyotiShaaganma .3. Atharvaveda/16/9/3
 • aganma vRRitrahantama.m jyeShThamagnimaanavam . ya sma shrutarvannaarkShe bRRihadaniika idhyate.89 Samveda/89
 • agannindra shravo bRRihaddyumna.m dadhiShva duShTaram. utte shuShma.m tiraamasi . 3. Atharvaveda/20/20/3
 • agannindra shravo bRRihaddyumna.m dadhiShva duShTaram. utte shuShma.m tiraamasi . 6. Atharvaveda/20/57/6
 • agannindra shravo bRRihaddyumna.m dadhiShva duShTaram. utte shuShma.m tiraamasi. Rigveda/3/37/10
 • agastyaH khanamaanaH khanitraiH prajaamapatya.m balamichChamaanaH. ubhau varNaavRRiShirugraH pupoSha satyaa deveShvaashiSho jagaama . Rigveda/1/179/6
 • agastyasya nadbhyaH saptii yunakShi rohitaa . paNiinnyakramiirabhi vishvaanraajannaraadhasaH . Rigveda/10/60/6
 • agavyuuti kShetramaaganma devaa urvii satii bhuumira.mhuuraNaabhuut. bRRihaspate pra chikitsaa gaviShTaavitthaa sate jaritra indra panthaam .20. Rigveda/6/47/20
 • agha.m pachyamaanaa duHShvapnya.m pakvaa . 32. Atharvaveda/12/5/32
 • aghaashvasyeda.m bheShajamubhayo svajasya cha. indro me.ahimaghaayantamahi.m paidvo arandhayat . 10. Atharvaveda/10/4/10
 • aghaayataamapi nahyaa mukhaani sapatneShu vajramarpayaitam. indreNa dattaa prathamaa shataudanaa bhraatRRivyaghnii yajamaanasya gaatuH . 1. Atharvaveda/10/9/1
 • aghadviShTaa devajaataa viiruchChapathayopanii. aapo malamiva praaNaikShiitsarvaanmachChapathaa.N adhi . 1. Atharvaveda/2/7/1
 • aghamastvaghakRRite shapathaH shapathiiyate. pratyakpratiprahiNmo yathaa kRRityaakRRita.m hanat . 5. Atharvaveda/10/1/5
 • aghasha.msaduHsha.msaabhyaa.m kareNaanukareNa cha. yakShma.m cha sarva.m teneto mRRityu.m cha nirajaamasi . 2. Atharvaveda/12/2/2
 • aghaviShaa nipatantii tamo nipatitaa . 26. Atharvaveda/12/5/26
 • aghnate viShNave vayamariShyantaH sudaanave . shrudhi svayaavantsindho puurvachittaye . Rigveda/8/25/12
 • aghnye padaviirbhava braahmaNasyaabhishastyaa . 58. Atharvaveda/12/5/58
 • aghnye pra shiro jahi brahmajyasya kRRitaagaso devapiiyoraraadhasaH . 60. Atharvaveda/12/5/60
 • aghorachakShurapatighnii syonaa shagmaa sushevaa suyamaa gRRihebhyaH.viirasuurdevRRikaamaa sa.m tvayaidhiShiimahi sumanasyamaanaa .17. Atharvaveda/14/2/17
 • aghorachakShurapatighnyedhi shivaa pashubhyaH sumanaaH suvarchaaH . viirasuurdevakaamaa syonaa sha.m no bhava dvipade sha.m chatuShpade . Rigveda/10/85/44
 • agna aa yaahi viitaye gRRiNaano havyadaataye . ni hotaa satsi barhiShi.1 Samveda/1
 • agna aa yaahi viitaye gRRiNaano havyadaataye . ni hotaa satsi barhiShi.660 Samveda/660
 • agna aa yaahi viitaye gRRiNaano havyadaataye. ni hotaa satsi barhiShi .10. Rigveda/6/16/10
 • agna aa yaahyagnibhirhotaara.m tvaa vRRiNiimahe . aa tvaamanaktu prayataa haviShmatii yajiShTha.m barhiraasade . Rigveda/8/60/1
 • agna aa yaahyagnibhirhotaara.m tvaa vRRiNiimahe . aa tvaamanaktu prayataa haviShmatii yajiShTha.m barhiraasade.1552 Samveda/1552
 • agna aa yaahyagnibhirhotaara.m tvaa vRRiNiimahe. aa tvaamanaktu prayataa haviShmatii yajiShTha.m barhiraasade . 2. Atharvaveda/20/103/2
 • agna aayuu.m Shi pavasa aasuvorjamiSha.m cha naH . aare baadhasva duchChunaam.1518 Samveda/1518
 • agna aayuu.m Shi pavasa aasuvorjamiSha.m cha naH . aare baadhasva duchChunaam.627 Samveda/627
 • agna aayuu.m Shi pavase aa suvorja.m iSha.m cha naH . aare baadhasva duchChunaam.1464 Samveda/1464
 • agna aayuu.mShi pavasa aa suvorjamiSha.m cha naH . aare baadhasva duchChunaam . Rigveda/9/66/19
 • agna iLaa samidhyase viitihotro amartyaH. juShasva suu no adhvaram. Rigveda/3/24/2
 • agna indrashcha daashuShe hato vRRitraaNyaprati. ubhaa hi vRRitrahantamaa . 1. Atharvaveda/7/110/1
 • agna ojiShThamaa bhara dyumnamasmabhyamadhrigo . pra no raaye paniiyase ratsi vaajaaya panthaam.81 Samveda/81
 • agna ojiShThamaa bhara dyumnamasmabhyamadhrigo. pra no raayaa pariiNasaa ratsi vaajaaya panthaam .1. Rigveda/5/10/1
 • agna.aaayuu.nShi pavasa.a aa suvorjamiSha.m cha naH. aare baadhasva duchChunaam .16 . Yajurveda/35/16
 • agna.aaayuu.nShi pavasa.aaa suvorjamiSha.m cha naH. aare baadhasva duchChunaam .38 . Yajurveda/19/38
 • agna.aindra varuNa mitra devaaH sharddhaH pra yanta maarutota viShNo. ubhaa naasatyaa rudro.aadha gnaaH puuShaa bhagaH sarasvatii juShanta .48 . Yajurveda/33/48
 • agnaa yo martyo duvo dhiya.m jujoSha dhiitibhiH. bhasannu Sha pra puurvya iSha.m vuriitaavase .1. Rigveda/6/14/1
 • agnaa3i patniivantsajuurdevena tvaShTraa soma.m piba svaahaa. prajaapatirvRRiShaasi retodhaa reto mayi dhehi prajaapateste vRRiShNo retodhaso retodhaamashiiya .10. Yajurveda/8/10
 • agnaavagnishcharati praviShTa RRiShiiNaa.m putro abhishastipaa u. namaskaareNa namasaa te juhomi maa devaanaa.m mithuyaa karma bhaagam . 9. Atharvaveda/4/39/9
 • agnaavagnishcharati praviShTa.aRRiShiiNaa.m putro.aabhishastipaavaa. sa naH syonaH suyajaa yajeha devebhyo havya.n sadamaprayuchChantsvaahaa .4. Yajurveda/5/4
 • agnaaviShNuu mahi dhaama priya.m vaa.m viitho ghRRitasya guhyaa juShaaNau. damedame suShTutyaa vaavRRidhaanau prati vaa.m jihvaa ghRRitamuchcharaNyaat .2. Atharvaveda/7/29/2
 • agnaaviShNuu mahi tadvaa.m mahitva.m paatho ghRRitasya guhyasya naama. damedame sapta ratnaa dadhaanau prati vaa.m jihvaa ghRRitamaa charaNyaat . 1. Atharvaveda/7/29/1
 • agnau suurye chandramasi maatarishvanbrahmachaarya1psu samidhamaa dadhaati. taasaamarchii.mShi pRRithagabhre charanti taasaamaajya.m puruSho varShamaapaH . 13. Atharvaveda/11/5/13
 • agnau tuShaanaa vapa jaatavedasi paraH kambuukaa.N apa mRRiDDhi duuram. eta.m shushruma gRRiharaajasya bhaagamatho vidma nirRRiterbhaagadheyam . 29. Atharvaveda/11/1/29
 • agnaye brahma RRIbhavastatakShuragni.m mahaamavochaamaa suvRRiktim . agne praava jaritaara.m yaviShThaagne mahi draviNamaa yajasva . Rigveda/10/80/7
 • agnaye gaayatraaya trivRRite raathantaraayaaShTaakapaala.aindraaya traiShTubhaaya pa~nchadashaaya baarhataayaikaadashakapaalo vishvebhyo devebhyo jaagatebhyaH saptadashebhyo vairuupebhyo dvaadashakapaalo mitraavaruNaabhyaamaanuShTubhaabhyaamekavi.nshaabhyaa.m vairaajaabhyaa.m payasyaa.n bRRihaspataye paa~Nktaaya triNavaaya shaakvaraaya charuH savitra.aauShNihaaya trayastri.nshaaya raivataaya dvaadashakapaalaH praajaapatyashcharuradityai viShNupatnyai charuragnaye vaishvaanaraaya dvaadashakapaalo.anumatyaa.aaShTaakapaalaH .60 . Yajurveda/29/60
 • agnaye gRRihapataye svaahaa somaaya vanaspataye svaahaa marutaamojase svaahendrasyendriyaaya svaahaa. pRRithivi maatarmaa maa hi.nsiirmo.aaha.m tvaam .23. Yajurveda/10/23
 • agnaye kavyavaahanaaya svaahaa somaaya pitRRimate svaahaa. apahataa.aasuraa rakShaa.nsi vediShadaH .29. Yajurveda/2/29
 • agnaye kuTaruunaalabhate vanaspatibhya.auluukaanagniiShomaabhyaa.m chaaShaanashvibhyaa.m mayuuraan mitraavaruNaabhyaa.m kapotaan .23 . Yajurveda/24/23
 • agnaye piivaana.m pRRithivyai piiThasarpiNa.m vaayave chaaNDaalamantarikShaaya va.nshanartina.m dive khalati.n suuryaaya haryakSha.m nakShatrebhyaH kirmira.m chandramase kilaasamahne shukla.m pi~NgaakSha.n raatryai kRRiShNa.m pi~NgaakSham .21 . Yajurveda/30/21
 • agnaye svaahaa somaaya svaahaapaa.m modaaya svaahaa savitre svaahaa vaayave svaahaa viShNave svaahendraaya svaahaa bRRihaspataye svaahaa mitraaya svaahaa varuNaaya svaahaa .6 . Yajurveda/22/6
 • agnaye svaahaa somaaya svaahendraaya svaahaa pRRithivyai svaahaa.antarikShaaya svaahaa dive svaahaa digbhyaH svaahaa.a.ashaabhyaH svaahorvyai.n dishe svaahaarvaachyai dishe svaahaa .27 . Yajurveda/22/27
 • agnaye tvaa mahya.m varuNo dadaatu so.n.amRRitattvamashiiyaayurdaatra.aedhi mayo mahya.m pratigrahiitre rudraaya tvaa mahya.m varuNo dadaatu so.n.amRRitattvamashiiya praaNo daatra.aedhi vayo mahya.m pratigrahiitre bRRihaspataye tvaa mahya.m varuNo dadaatu so.n.amRRitattvamashiiya tvagdaatra.aedhi mayo mahya.m pratigrahiitre yamaaya tvaa mahya.m varuNo dadaatu so.n.amRRitattvamashiiya hayo daatra.aedhi vayo mahya.m pratigrahiitre .47. Yajurveda/7/47
 • agnaye.aniikavate prathamajaanaalabhate marudbhyaH saantapanebhyaH savaatyaan marudbhyo gRRihamedhibhyo baShkihaan marudbhyaH kriiDibhyaH sa.nsRRiShTaan marudbhyaH svatavadbhyo.anusRRiShTaan .16 . Yajurveda/24/16
 • agnaye.aniikavate rohitaa~njiranaDvaanadhoraamau saavitrau pauShNau rajatanaabhii vaishvadevau pisha~Ngau tuuparau maarutaH kalmaaSha.aaagneyaH kRRiShNo.n.ajaH saarasvatii meShii vaaruNaH petvaH .59 . Yajurveda/29/59
 • agnayekavyavaahanaaya svadhaa namaH .71. Atharvaveda/18/4/71
 • agne achChaa vadeha naH pratya~NnaH sumanaa bhava . pra no yachCha vishaspate dhanadaa asi nastvam . Rigveda/10/141/1
 • agne achChaa vadeha naH pratya~NnaH sumanaa bhava. pra No yachCha vishaa.m pate dhanadaa asi nastvam . 2. Atharvaveda/3/20/2
 • agne akravyaanniH kravyaada.m nudaa devayajana.m vaha . 42. Atharvaveda/12/2/42
 • agne apaa.m samidhyase duroNe nityaH suuno sahaso jaatavedaH. sadhasthaani mahayamaana uutii. Rigveda/3/25/5
 • agne baadhasva vi mRRidho vi durgahaapaamiivaamapa rakShaa.msi sedha . asmaatsamudraadbRRihato divo no.apaa.m bhuumaanamupa naH sRRijeha . Rigveda/10/98/12
 • agne bhava suShamidhaa samiddha uta barhirurviyaa vi stRRiNiitaam .1. Rigveda/7/17/1
 • agne bhraataH sahaskRRita rohidashva shuchivrata . ima.m stoma.m juShasva me . Rigveda/8/43/16
 • agne bhuuriiNi tava jaatavedo deva svadhaavo.amRRitasya naama. yaashcha maayaa maayinaa.m vishvaminva tve puurviiH sa.mdadhuH pRRiShTabandho. Rigveda/3/20/3
 • agne brahma gRRibhNiiShva dharuNamasyantarikSha.m dRRi.nha brahmavani tvaa kShatravani sajaatavanyupadadhaami bhraatRRivyasya vadhaaya. dhartramasi diva.m dRRi.nha brahmavani tvaa kShatravani sajaatavanyupadadhaami bhraatRRivyasya vadhaaya. vishvaabhyastvaashaabhya.aupadadhaami chita sthordhvachito bhRRiguuNaama~Ngirasaa.m tapasaa tapyadhvam .18. Yajurveda/1/18
 • agne charuryaj~niyastvaadhyarukShachChuchistapiShThastapasaa tapainam. aarSheyaa daivaa abhisa.mgatya bhaagamima.m tapiShThaa RRitubhistapantu . 16. Atharvaveda/11/1/16
 • agne chikiddhya1sya na ida.m vachaH sahasya. ta.m tvaa sushipra dampate stomairvardhantyatrayo giirbhiH shumbhantyatrayaH .4. Rigveda/5/22/4
 • agne daa daashuShe rayi.m viiravanta.m pariiNasam. shishiihi naH suunumataH. Rigveda/3/24/5
 • agne devaa.m ihaa vaha jaj~naano vRRiktabarhiShe . asi hotaa na iiDyaH.792 Samveda/792
 • agne devaa.N ihaa vaha jaj~naano vRRiktabarhiShe. asi hotaa na iiDyaH . 3. Atharvaveda/20/101/3
 • agne devaa.N ihaa vaha saadayaa yoniShu triShu. pari bhuuSha piba RRItunaa. Rigveda/1/15/4
 • agne devaa.N ihaavaha jaj~naano vRRiktabarhiShe. asi hotaa na iiDyaH. Rigveda/1/12/3
 • agne dhRRitavrataaya te samudraayeva sindhavaH . giro vaashraasa iirate . Rigveda/8/44/25
 • agne divaH suunurasi prachetaastanaa pRRithivyaa uta vishvavedaaH. RRIdhagdevaa.N iha yajaa chikitvaH. Rigveda/3/25/1
 • agne divo arNamachChaa jigaasyachChaa devaa.N uuchiShe dhiShNyaa ye. yaa rochane parastaatsuuryasya yaashchaavastaadupatiShThanta aapaH. Rigveda/3/22/3
 • agne divo.aarNamachChaa jigaasyachChaa devaa.N2.auuchiShe dhiShNyaa ye. yaa rochane parastaat suuryasya yaashchaavastaadupatiShThanta.aaapaH .49 . Yajurveda/12/49
 • agne dyumnena jaagRRive sahasaH suunavaahuta. eda.m barhiH sado mama. Rigveda/3/24/3
 • agne ghRRitasya dhiitibhistepaano deva shochiShaa . aa devaanvakShi yakShi cha . Rigveda/8/102/16
 • agne gRRihapate sugRRihapatistvayaa.agne.aha.m gRRihapatinaa bhuuyaasa.n sugRRihapatistva.m mayaa.agne gRRihapatinaa bhuuyaaH. asthuuri Nau gaarhapatyaani santu shata.n himaaH suuryyasyaavRRitamanvaavarte .27. Yajurveda/2/27
 • agne ha.msi nya1triNa.m diidyanmartyeShvaa . sve kShaye shuchivrata . Rigveda/10/118/1
 • agne indrashcha daashuSho duroNe sutaavato yaj~namihopa yaatam. amardhantaa somapeyaaya devaa. Rigveda/3/25/4
 • agne jaataan pra Nudaa naH sapatnaan pratyajaataan nuda jaatavedaH. adhi no bruuhi sumanaa.aaheD.Nstava syaama sharma.nstrivaruutha.audbhau .1 . Yajurveda/15/1
 • agne jaataanpra Nudaa me sapatnaanpratyajaataa~njaatavedo nudasva. adhaspada.m kRRiNuShva ye pRRitanyavo.anaagasaste vayamaditaye syaama .1. Atharvaveda/7/34/1
 • agne jaayasvaaditirnaathiteya.m brahmaudana.m pachati putrakaamaa. saptaRRiShayo bhuutakRRitaste tvaa manthantu prajayaa saheha . 1. Atharvaveda/11/1/1
 • agne jarasva svapatya aayunyuurjaa pinvasva samiSho didiihi naH. vayaa.msi jinva bRRihatashcha jaagRRiva ushigdevaanaamasi sukraturvipaam. Rigveda/3/3/7
 • agne jaritarvishpatistapaano deva rakShasaH . aproShivaangRRihapate mahaa.m asi divaspaayurduroNayuH.39 Samveda/39
 • agne jaritarvishpatistepaano deva rakShasaH . aproShivaangRRihapatirmahaa.N asi divaspaayurduroNayuH . Rigveda/8/60/19
 • agne juShasva no haviH puroLaasha.m jaatavedaH. praataHsaave dhiyaavaso. Rigveda/3/28/1
 • agne juShasva prati harya tadvacho mandra svadhaava RRItajaata sukrato. yo vishvataH pratya~N~Nasi darshato raNvaH sa.mdRRiShTau pitumaa.N iva kShayaH . Rigveda/1/144/7
 • agne kadaa ta aanuShagbhuvaddevasya chetanam. adhaa hi tvaa jagRRibhrire martaaso vikShviiDyam .2. Rigveda/4/7/2
 • agne kavirvedhaa asi hotaa paavaka yakShyaH . mandro yajiShTho adhvareShviiDyo viprebhiH shukra manmabhiH . Rigveda/8/60/3
 • agne keturvishaamasi preShThaH shreShTha upasthasat . bodhaa stotre vayo dadhat . Rigveda/10/156/5
 • agne keturvishaamasi preShThaH shreShTha upasthasat . bodhaa stotre vayo dadhat.1531 Samveda/1531
 • agne maakiShTe devasya raatimadevo yuyota . tvamiishiShe vasuunaam . Rigveda/8/71/8
 • agne manmaani tubhya.m ka.m ghRRita.m na juhva aasani . sa deveShu pra chikiddhi tva.m hyasi puurvyaH shivo duuto vivasvato nabhantaamanyake same . Rigveda/8/39/3
 • agne manyu.m pratinudanpareShaa.m tva.m no gopaaH pari paahi vishvataH. apaa~ncho yantu nivataa durasyavo.amaiShaa.m chitta.m prabudhaa.m vi neshat . 2. Atharvaveda/5/3/2
 • agne manyu.m pratinudanpareShaamadabdho gopaaH pari paahi nastvam . pratya~ncho yantu nigutaH punaste3.amaiShaa.m chitta.m prabudhaa.m vi neshat . Rigveda/10/128/6
 • agne marudbhiH shubhayadbhirRRikvabhiH soma.m piba mandasaano gaNashribhiH. paavakebhirvishvaminvebhiraayubhirvaishvaanara pradivaa ketunaa sajuuH .8. Rigveda/5/60/8
 • agne mRRiDa mahaa.m asyaya aa devayu.m janam . iyetha barhiraasadam.23 Samveda/23
 • agne mRRiLa mahaa.N asi ya iimaa devayu.m janam. iyetha barhiraasadam .1. Rigveda/4/9/1
 • agne nakShatramajaramaa suurya.m rohayo divi . dadhajjyotirjanebhyaH.1530 Samveda/1530
 • agne nakShatramajaramaa suurya.m rohayo divi . dadhajjyotirjanebhyaH . Rigveda/10/156/4
 • agne naya supathaa raaye asmaanvishvaani deva vayunaani vidvaan. yuyodhya1smajjuhuraaNameno bhuuyiShThaa.m te namaukti.m vidhema . Rigveda/1/189/1
 • agne naya supathaa raaye.aasmaan vishvaani deva vayunaani vidvaan. yuyodhya.nsmajjuhuraaNameno bhuuyiShThaa.m te nama.aukti.m vidhema .16 . Yajurveda/40/16
 • agne naya supathaa raaye.aasmaan vishvaani deva vayunaani vidvaan. yuyodhya.nsmajjuhuraaNameno bhuuyiShThaa.m te nama.aukti.m vidhema .36. Yajurveda/5/36
 • agne naya supathaa raaye.aasmaan vishvaani deva vayunaani vidvaan. yuyodhya.nsmajjuhuraaNameno bhuuyiShThaa.m te nama.aukti.m vidhema svaahaa .43. Yajurveda/7/43
 • agne nemiraraa.N iva devaa.Nstva.m paribhuurasi. aa raadhashchitramRRi~njase .6. Rigveda/5/13/6
 • agne ni paahi nastva.m prati Shma deva riiShataH . bhindhi dveShaH sahaskRRita . Rigveda/8/44/11
 • agne paavaka rochiShaa mandrayaa deva jihvayaa . aa devaanvakShi yakShi cha.1521 Samveda/1521
 • agne paavaka rochiShaa mandrayaa deva jihvayaa. aa devaan vakShi yakShi cha .8 . Yajurveda/17/8
 • agne paavaka rochiShaa mandrayaa deva jihvayaa. aa devaanvakShi yakShi cha .1. Rigveda/5/26/1
 • agne patniirihaa vaha devaanaamushatiirupa. tvaShTaara.n somapiitaye .20 . Yajurveda/26/20
 • agne patniirihaavaha devaanaamushatiirupa. tvaShTaara.m somapiitaye. Rigveda/1/22/9
 • agne pavasva svapaa asme varchaH suviiryam . dadhadrayi.m mayi poSham . Rigveda/9/66/21
 • agne pavasva svapaa asme varchaH suviiryam . dadhadrayi.m mayi poSham.1520 Samveda/1520
 • agne pavasva svapaa.aasme varchaH suviiryam. dadhadrayi.m mayi poSham. upayaamagRRihiito.asyagnaye tvaa varchasa.aeSha te yoniragnaye tvaa varchase. agne varchasvin varchasvaa.Nstva.m deveShvasi varchasvaanaha.m manuShye.nShu bhuuyaasam .38. Yajurveda/8/38
 • agne prehi prathamo devataanaa.m chakShurdevaanaamuta maanuShaaNaam. iyakShamaaNaa bhRRigubhiH sajoShaaH svaryantu yajamaanaaH svasti . 5. Atharvaveda/4/14/5
 • agne prehi prathamo devayataa.m chakShurdevaanaamuta martyaanaam. iyakShamaaNaa bhRRigubhiH sajoShaaH sva.nryyantu yajamaanaaH svasti .69 . Yajurveda/17/69
 • agne pRRitanaaShaaTpRRitanaaH sahasva. punaH kRRityaa.m kRRityaakRRite pratiharaNena haraamasi . 8. Atharvaveda/5/14/8
 • agne puurvaa anuuShaso vibhaavaso diidetha vishvadarshataH . asi graameShvavitaa purohito.asi yaj~neShu maanuShaH . Rigveda/1/44/10
 • agne rakShaa No a.m hasaH prati sma deva riiShataH . tapiShThairajaro daha.24 Samveda/24
 • agne rakShaa No a.mhasaH prati Shma deva riiShataH. tapiShThairajaro daha .13. Rigveda/7/15/13
 • agne sa kSheShadRRitapaa RRItejaa uru jyotirnashate devayuShTe. ya.m tva.m mitreNa varuNaH sajoShaa deva paasi tyajasaa martama.mhaH .1. Rigveda/6/3/1
 • agne sahantamaa bhara dyumnasya praasahaa rayim. vishvaa yashcharShaNiirabhyaa3saa vaajeShu saasahat .1. Rigveda/5/23/1
 • agne sahasraakSha shatamuurddha~nChata.m te praaNaaH sahasra.m vyaanaaH. tva.n saahasrasya raaya.aiishiShe tasmai te vidhema vaajaaya svaahaa .71 . Yajurveda/17/71
 • agne sahasva pRRitanaa abhimaatiirapaasya. duShTarastarannaraatiirvarcho dhaa yaj~navaahase. Rigveda/3/24/1
 • agne sahasva pRRitanaa.aabhimaatiirapaasya. duShTarastarannaraatiirvarcho dhaa yaj~navaahasi .37. Yajurveda/9/37
 • agne sahasvaanabhibhuurabhiidasi niicho nyu᳡bja dviShataH sapatnaan. iya.m maatraa miiyamaanaa mitaa cha sajaataa.mste balihRRitaH kRRiNotu . 6. Atharvaveda/11/1/6
 • agne samidhamaahaarSha.m bRRihate jaatavedase. sa me shraddhaa.m cha medhaa.m cha jaatavedaaH pra yachChatu . 1. Atharvaveda/19/64/1
 • agne sapatnaanadharaanpaadayaasmadvyathayaa sajaatamutpipaana.m bRRihaspate. indraagnii mitraavaruNaavadhare padyantaamapratimanyuuyamaanaaH . 31. Atharvaveda/13/1/31
 • agne shakema te vaya.m yama.m devasya vaajinaH. ati dveShaa.msi tarema. Rigveda/3/27/3
 • agne sharddha mahate saubhagaaya tava dyumnaanyuttamaani santu. sa.m jaaspatya.n suyamamaa kRRiNuShva shatruuyataamabhi tiShThaa mahaa.nsi .12 . Yajurveda/33/12
 • agne shardha mahate saubhagaaya tava dyumnaanyuttamaani santu. sa.m jaaspatya.m suyamamaa kRRiNuShva shatruuyataamabhi tiShThaa mahaa.msi . 10. Atharvaveda/7/73/10
 • agne shardha mahate saubhagaaya tava dyumnaanyuttamaani santu. sa.m jaaspatya.m suyamamaa kRRiNuShva shatruuyataamabhi tiShThaa mahaa.msi .3. Rigveda/5/28/3
 • agne shardhantamaa gaNa.m piShTa.m rukmebhira~njibhiH. visho adya marutaamava hvaye divashchidrochanaadadhi .1. Rigveda/5/56/1
 • agne shukreNa shochiShaa vishvaabhirdevahuutibhiH. ima.m stoma.m juShasva naH. Rigveda/1/12/12
 • agne shukreNa shochiShoru prathayase bRRihat . abhikrandanvRRiShaayase vi vo made garbha.m dadhaasi jaamiShu vivakShase . Rigveda/10/21/8
 • agne stoma.m juShasva me vardhasvaanena manmanaa . prati suuktaani harya naH . Rigveda/8/44/2
 • agne stoma.m manaamahe sidhramadya divispRRishaH . devasya draviNasyavaH.1405 Samveda/1405
 • agne sukhatame rathe devaa.m iiDita aa vaha . asi hotaa manurhitaH.1350 Samveda/1350
 • agne sukhatame rathe devaa.N iiLita aa vaha. asi hotaa manurhitaH. Rigveda/1/13/4
 • agne sutasya piitaye vishvairuumebhiraa gahi. devebhirhavyadaataye .1. Rigveda/5/51/1
 • agne svaahaa kRRiNuhi jaataveda.a indraaya havyam. vishve devaa havirida.m juShantaam .22 . Yajurveda/27/22
 • agne svaahaa kRRiNuhi jaatavedaH. indraaya yaj~na.m vishve devaa havirida.m juShantaam . 12. Atharvaveda/5/27/12
 • agne tamadyaashva.m na stomaiH kratu.m na bhadra.m hRRidispRRiSham . RRidhyaamaa ta ohaiH.1777 Samveda/1777
 • agne tamadyaashva.m na stomaiH kratu.m na bhadra.m hRRidispRRisham . RRidhyaamaa ta ohaiH.434 Samveda/434
 • agne tamadyaashva.m na stomaiH kratu.m na bhadra.m hRRidispRRisham. RRIdhyaamaa ta ohaiH .1. Rigveda/4/10/1
 • agne tamadyaashva.m na stomaiH kratu.m na bhadra.n hRRidispRRisham. RRidhyaamaa ta.aohaiH .44 . Yajurveda/15/44
 • agne tamadyaashvanna stomaiH kratunna bhadra.n hRRidispRRisham. RRidhyaamaa ta.aohaiH .77 . Yajurveda/17/77
 • agne tapastapyaamaha upa tapyaamahe tapaH. shrutaani shRRiNvanto vayamaayuShmantaH sumedhasaH . 2. Atharvaveda/7/61/2
 • agne tava shravo vayo mahi bhraajante archayo vibhaavaso . bRRihadbhaano shavasaa vaajamukthya.m 3 dadhaasi daashuShe kave.1816 Samveda/1816
 • agne tava shravo vayo mahi bhraajante archayo vibhaavaso . bRRihadbhaano shavasaa vaajamukthya.m1 dadhaasi daashuShe kave . Rigveda/10/140/1
 • agne tava shravo vayo mahi bhraajante.aarchayo vibhaavaso. bRRihadbhaano shavasaa vaajamukthya.m.n dadhaasi daashuShe kave .106 . Yajurveda/12/106
 • agne tava tyadukthya.m deveShvastyaapyam. sa naH satto manuShvadaa devaanyakShi viduShTaro vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/13
 • agne tava tye ajarendhaanaaso bRRihadbhaaH . ashvaa iva vRRiShaNastaviShiiyavaH . Rigveda/8/23/11
 • agne trii te vaajinaa trii Shadhasthaa tisraste jihvaa RRItajaata puurviiH. tisra u te tanvo devavaataastaabhirnaH paahi giro aprayuchChan. Rigveda/3/20/2
 • agne tRRitiiye savane hi kaaniShaH puroLaasha.m sahasaH suunavaahutam. athaa deveShvadhvara.m vipanyayaa dhaa ratnavantamamRRiteShu jaagRRivim. Rigveda/3/28/5
 • agne tva.m no antama uta traataa shivo bhavaa varuuthyaH . vasuragnirvasushravaa achChaa nakShi dyumattama.m rayi.m daaH .1. Rigveda/5/24/1
 • agne tva.m no antama uta traataa shivo bhavaa varuuthyaH . vasuragnirvasushravaa achChaa nakShi dyumattama.m rayi.m daaH .2. Rigveda/5/24/2
 • agne tva.m no antama uta traataa shivo bhuvo varuuthyaH.1107 Samveda/1107
 • agne tva.m no antama uta traataa shivo bhuvo varuuthyaH.448 Samveda/448
 • agne tva.m no antama.auta traataa shivo bhavaa varuuthyaH.n. vasuragnirvasushravaa.aachChaa nakShi dyumattama.n rayi.m daaH. ta.m tvaa shochiShTha diidivaH sumnaaya nuunamiimahe sakhibhyaH .48 . Yajurveda/15/48
 • agne tva.m no.a antama.auta traataa shivo bhavaa varuuthyaH.n. vasuragnirvasushravaa.aachChaa nakShi dyumattama.n rayi.m daaH .47 . Yajurveda/25/47
 • agne tva.m no.aantama.auta traataa shivo bhavaa varuuthyaH.n. vasuragnirvasushravaa.aachChaa nakShi dyumattama.n rayi.m daaH .25. Yajurveda/3/25
 • agne tva.m paarayaa navyo asmaantsvastibhirati durgaaNi vishvaa. puushcha pRRithvii bahulaa na urvii bhavaa tokaaya tanayaaya sha.m yoH . Rigveda/1/189/2
 • agne tva.m puriiShyo.n rayimaan puShTimaa.N2.aasi. shivaaH kRRitvaa dishaH sarvaaH sva.m yonimihaasadaH .59 . Yajurveda/12/59
 • agne tva.m yashaa asyaa mitraavaruNaa vaha . RRItaavaanaa samraajaa puutadakShasaa . Rigveda/8/23/30
 • agne tva.n su jaagRRihi vaya.n su mandiShiimahi. rakShaa No.aaprayuchChan prabudhe naH punaskRRidhi .14. Yajurveda/4/14
 • agne tvacha.m yaatudhaanasya bhindhi hi.msraashanirharasaa hantvenam . pra parvaaNi jaatavedaH shRRiNiihi kravyaatkraviShNurvi chinotu vRRikNam . Rigveda/10/87/5
 • agne tvacha.m yaatudhaanasya bhindhi hi.msraashanirharasaa hantvenam. pra parvaaNi jaatavedaH shRRiNiihi kravyaatkraviShNurvi chinotvenam . 4. Atharvaveda/8/3/4
 • agne tvamasmadyuyodhyamiivaa anagnitraa abhyamanta kRRiShTiiH. punarasmabhya.m suvitaaya deva kShaa.m vishvebhiramRRitebhiryajatra . Rigveda/1/189/3
 • agne vaajajid vaaja.m tvaa sariShyanta.m vaajajita.n sammaarjmi. namo devebhyaH svadhaa pitRRibhyaH suyame me bhuuyaastam .7. Yajurveda/2/7
 • agne vaajasya gomata iishaanaH sahaso yaho . asme dehi jaatavedo mahi shravaH.1561 Samveda/1561
 • agne vaajasya gomata iishaanaH sahaso yaho . asme dehi jaatavedo mahi shravaH.99 Samveda/99
 • agne vaajasya gomata iishaanaH sahaso yaho. asme dhehi jaatavedo mahi shravaH . Rigveda/1/79/4
 • agne vaajasya gomata.aiishaanaH sahaso yaho. asme dhehi jaatavedo mahi shravaH .35 . Yajurveda/15/35
 • agne vaishvaanara vishvairmaa devaiH paahi svaahaa . 4. Atharvaveda/2/16/4
 • agne verhotra.m verduutya.nmavataa.m tvaa.m dyaavaapRRithivii.aava tva.m dyaavaapRRithivii sviShTakRRiddevebhya.aindra.aaajjyena haviShaa bhuutsvaahaa sa.m jyotiShaa jyotiH .9. Yajurveda/2/9
 • agne viihi haviShaa yakShi devaantsvadhvaraa kRRiNuhi jaatavedaH .3. Rigveda/7/17/3
 • agne viihi puroLaashamaahuta.m tiroahnyam. sahasaH suunurasyadhvare hitaH. Rigveda/3/28/3
 • agne vishvaani vaaryaa vaajeShu saniShaamahe. tve devaasa erire. Rigveda/3/11/9
 • agne vishvebhiH svaniika devairuurNaavanta.m prathamaH siida yonim. kulaayina.m ghRRitavanta.m savitre yaj~na.m naya yajamaanaaya saadhu .16. Rigveda/6/15/16
 • agne vishvebhiraa gahi devebhirhavyadaataye. hotaara.m tvaa vRRiNiimahe .4. Rigveda/5/26/4
 • agne vishvebhiragnibhirdevebhirmahayaa giraH. yaj~neShu ya u chaayavaH. Rigveda/3/24/4
 • agne vishvebhiragnibhirjoShi brahma sahaskRRita . ye devatraa ya aayuShu tebhirno mahayaa giraH.1503 Samveda/1503
 • agne vivasvadaa bharaasmabhyamuutaye mahe . devo hyasi no dRRishe.10 Samveda/10
 • agne vivasvaduShasashchitra.m raadho amartya . aa daashuShe jaatavedo vahaa tvamadyaa devaa.m uSharbudhaH.1780 Samveda/1780
 • agne vivasvaduShasashchitra.m raadho amartya . aa daashuShe jaatavedo vahaa tvamadyaa devaa.m uSharbudhaH.40 Samveda/40
 • agne vivasvaduShasashchitra.m raadho amartya . aa daashuShe jaatavedo vahaa tvamadyaa devaa.N uSharbudhaH . Rigveda/1/44/1
 • agne vratapaastve vratapaa yaa tava tanuuriya.n saa mayi yo mama tanuureShaa saa tvayi. saha nau vratapate vrataanyanu me diikShaa.m diikShaapatirmanyataamanu tapastapaspatiH .6. Yajurveda/5/6
 • agne vratapaastve vratapaa yaa tava tanuurmayyabhuudeShaa saa tvayi yo mama tanuustvayyabhuudiya.n saa mayi. yathaayatha.m nau vratapate vrataanyanu me diikShaa.m diikShaapatirama.nstaanu tapastapaspatiH .40. Yajurveda/5/40
 • agne vratapate vrata.m chariShyaami tachChakeya.m tanme raadhyataam. idamahamanRRitaat satyamupaimi .5. Yajurveda/1/5
 • agne vratapate vratamachaariSha.m tadashaka.m tanme.araadhiidamaha.m ya.aevaa.asmi so.n.asmi .28. Yajurveda/2/28
 • agne vRRidhaana aahuti.m puroLaasha.m jaatavedaH. juShasva tiroahnyam. Rigveda/3/28/6
 • agne ya.m yaj~namadhvara.m vishvataH paribhuurasi. sa iddeveShu gachChati. Rigveda/1/1/4
 • agne yaahi duutya.m1 maa riShaNyo devaa.N achChaa brahmakRRitaa gaNena. sarasvatii.m maruto ashvinaapo yakShi devaan ratnadheyaaya vishvaan .5. Rigveda/7/9/5
 • agne yaahi sushastibhirhavyaa juhvaana aanuShak . yathaa duuto babhuutha havyavaahanaH . Rigveda/8/23/6
 • agne yadadya visho adhvarasya hotaH paavakashoche veShTva.m hi yajvaa. RRItaa yajaasi mahinaa vi yadbhuurhavyaa vaha yaviShTha yaa te adya .14. Rigveda/6/15/14
 • agne yajasva haviShaa yajiiyaa~nChruShTii deShNamabhi gRRiNiihi raadhaH. tva.m hyasi rayipatii rayiiNaa.m tva.m shukrasya vachaso manotaa. Rigveda/2/9/4
 • agne yajiShTho adhvare devaa.m devayate yaja . hotaa mandro vi raajasyati sridhaH.100 Samveda/100
 • agne yajiShTho adhvare devaandevayate yaja. hotaa mandro vi raajasyati sridhaH. Rigveda/3/10/7
 • agne yatte divi varchaH pRRithivyaa.m yadoShadhiiShvapsvaa yajatra. yenaantarikShamurvaa.ntatantha tveShaH sa bhaanurarNavo nRRichakShaaH .48 . Yajurveda/12/48
 • agne yatte divi varchaH pRRithivyaa.m yadoShadhiiShvapsvaa yajatra. yenaantarikShamurvaatatantha tveShaH sa bhaanurarNavo nRRichakShaaH. Rigveda/3/22/2
 • agne yatte harastena ta.m prati hara yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 2. Atharvaveda/2/19/2
 • agne yatte shochistena ta.m prati shocha yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 4. Atharvaveda/2/19/4
 • agne yatte shukra.m yachchandra.m yatpuuta.m yachcha yaj~niyam. taddevebhyo bharaamasi .104 . Yajurveda/12/104
 • agne yatte tapastena ta.m prati tapa yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 1. Atharvaveda/2/19/1
 • agne yatte tejastena tamatejasa.m kRRiNu yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH .5. Atharvaveda/2/19/5
 • agne yatte.archistena ta.m pratyarcha yo3 .asmaandveShTi ya.m vaya.m dviShmaH . 3. Atharvaveda/2/19/3
 • agne yukShvaa hi ye tavaashvaaso deva saadhavaH. ara.m vahanti manyave .36 . Yajurveda/13/36
 • agne yukShvaa hi ye tavaashvaaso deva saadhavaH. ara.m vahanti manyave .43. Rigveda/6/16/43
 • agne yu~NkShvaa hi ye tavaashvaaso deva saadhavaH . ara.m vahantyaashavaH.1383 Samveda/1383
 • agne yu~NkShvaa hi ye tavaashvaaso deva saadhavaH . ara.m vahantyaashavaH.25 Samveda/25
 • agne.aachChaa vadeha naH prati naH sumanaa bhava. pra no yachCha sahasrajit tva.n hi dhanadaa.aasi svaahaa .28. Yajurveda/9/28
 • agne.aa~NgiraH shata.m te santvaavRRitaH sahasra.m ta.aupaavRRitaH. adhaa poShasya poSheNa punarno naShTamaakRRidhi punarno rayimaakRRidhi .8 . Yajurveda/12/8
 • agne.abhyaavarttinnabhi maa nivarttasvaayuShaa varchasaa prajayaa dhanena. sanyaa medhayaa rayyaa poSheNa .7 . Yajurveda/12/7
 • agne.adabdhaayo.ashiitama paahi maa didyoH paahi prasityai paahi duriShTyai paahi duradmanyaa.aaviSha.m naH pitu.m kRRiNu. suShadaa yonau svaahaa vaaDagnaye sa.mveshapataye svaahaa sarasvatyai yashobhaginyai svaahaa .20. Yajurveda/2/20
 • agne.ajaniShThaa mahate viiryaa᳡ya brahmaudanaaya paktave jaatavedaH. saptaRRiShayo bhuutakRRitaste tvaajiijanannasyai rayi.m sarvaviira.m ni yachCha . 3. Atharvaveda/11/1/3
 • agneH pakShatirvaayornipakShatirindrasya tRRitiiyaa somasya chaturthyadityai pa~nchamiindraaNyai ShaShThii marutaa.n saptamii bRRihaspateraShTamya.nryamNo navamii dhaaturdashamiindrasyaikaadashii varuNasya dvaadashii yamasya trayodashii .4 . Yajurveda/25/4
 • agneH prajaata.m pari yaddhiraNyamamRRita.m dadhre adhi martyeShu. ya enadveda sa idenamarhati jaraamRRityurbhavati yo bibharti . 1. Atharvaveda/19/26/1
 • agneH puurve bhraataro arthameta.m rathiivaadhvaanamanvaavariivuH . tasmaadbhiyaa varuNa duuramaaya.m gauro na kShepnoravije jyaayaaH . Rigveda/10/51/6
 • agneH saa.mtapanasyaahamaayuShe padamaa rabhe. addhaatiryasya pashyati dhuumamudyantamaasyataH . 2. Atharvaveda/6/76/2
 • agneH shariiramasi paarayiShNu rakShohaasi sapatnahaa. atho amiivachaatanaH puutudrurnaama bheShajam . 28. Atharvaveda/8/2/28
 • agneH stoma.m manaamahe sidhramadya divispRRishaH. devasya draviNasyavaH .2. Rigveda/5/13/2
 • agneraniikamapa.aaaviveshaapaa.m napaat pratirakShannasurya.nm. damedame samidha.m yakShyagne prati te jihvaa ghRRitamuchcharaNyat svaahaa .24. Yajurveda/8/24
 • agnerapnasaH samidastu bhadraagnirmahii rodasii aa vivesha . agnireka.m chodayatsamatsvagnirvRRitraaNi dayate puruuNi . Rigveda/10/80/2
 • agnerbhaaga stha. apaa.m shukramaapo deviirvarcho asmaasu dhatta. prajaapatervo dhaamnaasmai lokaaya saadaye . 7. Atharvaveda/10/5/7
 • agnerbhaago.n.asi diikShaayaa.a aadhipatya.m brahma spRRita.m trivRRitstoma.a indrasya bhaago.n.asi viShNoraadhipatya.m kShatra.n spRRita.m pa~nchadasha stomo nRRichakShasaa.m bhaago.n.asi dhaaturaadhipatya.m janitra.n spRRita.n saptadasha stomo mitrasya bhaago.n.asi varuNasyaadhipatya.m divo vRRiShTirvaata spRRita.a ekavi.nsha stomaH .24 . Yajurveda/14/24
 • agnergaayatryabhavatsayugvoShNihayaa savitaa sa.m babhuuva . anuShTubhaa soma ukthairmahasvaanbRRihaspaterbRRihatii vaachamaavat . Rigveda/10/130/4
 • agnerghaaso apaa.m garbho yaa rohanti punarNavaaH. dhruvaaH sahasranaamniirbheShajiiH santvaabhRRitaaH . 8. Atharvaveda/8/7/8
 • agnerindrasya somasya devaanaamuutibhirvayam. ariShyantaH sachemahyabhi Shyaama pRRitanyataH. Rigveda/2/8/6
 • agnerivaasya dahata eti shuShmiNa uteva matto vilapannapaayati. anyamasmadichChatu ka.m chidavratastapurvadhaaya namo astu takmane . 1. Atharvaveda/6/20/1
 • agnerivaasya dahato daavasya dahataH pRRithak. etaametasyerShyaamudnaagnimiva shamaya .2. Atharvaveda/7/45/2
 • agnerjanitramasi vRRiShaNau stha.aurvashyasyaayurasi puruuravaa.aasi. gaayatreNa tvaa Chandasaa manthaami traiShTubhena tvaa Chandasaa manthaami jaagatena tvaa Chandasaa manthaami .2. Yajurveda/5/2
 • agnermanve prathamasya prachetasaH paa~nchajanyasya bahudhaa yamindhate. vishovishaH pravishivaa.msamiimahe sa no mu~nchatva.mhasaH . 1. Atharvaveda/4/23/1
 • agnervarma pari gobhirvyayasva sa.m prorNuShva piivasaa medasaa cha . nettvaa dhRRiShNurharasaa jarhRRiShaaNo dadhRRigvidhakShyanparya~Nkhayaate . Rigveda/10/16/7
 • agnervarmapari gobhirvyayasva sa.m prorNuShva medasaa piivasaa cha. nettvaadhRRiShNurharasaa jarhRRiShaaNo dadhRRigvidhakShanparii~Nkhayaatai .58. Atharvaveda/18/2/58
 • agnervaya.m prathamasyaamRRitaanaa.m manaamahe chaaru devasya naama. sa no mahyaa aditaye punardaatpitara.m cha dRRisheya.m maatara.m cha. Rigveda/1/24/2
 • agnervo.apannagRRihasya sadasi saadayaamiindraagnyorbhaagadheyii stha mitraavaruNayorbhaagadheyii stha vishveShaa.m devaanaa.m bhaagadheyii stha. amuuryaa.aupa suurye yaabhirvaa suuryaH saha. taa no hinvantvadhvaram .24. Yajurveda/6/24
 • agneShTe praaNamamRRitaadaayuShmato vanve jaatavedasaH. yathaa na riShyaa amRRitaH sajuurasastatte kRRiNomi tadu te samRRidhyataam . 13. Atharvaveda/8/2/13
 • agnestanuurasi vaacho visarjana.m devaviitaye tvaa gRRihNaami bRRihad graavaasi vaanaspatyaH sa.aida.m devebhyo haviH shamiiShva sushami shamiiShva. haviShkRRidehi haviShkRRidehi .15. Yajurveda/1/15
 • agnestanuurasi viShNave tvaa somasya tanuurasi viShNave tvaa.atitheraatithyamasi viShNave tvaa shyenaaya tvaa somabhRRite viShNave tvaa.agnaye tvaa raayaspoShade viShNave tvaa .1. Yajurveda/5/1
 • agni.m hinvantu no dhiyaH saptimaashumivaajiShu . tena jeShma dhana.mdhanam.1527 Samveda/1527
 • agni.m hotaara.m manye daasvanta.m vasoH suunu.m sahaso jaatavedasa.m vipra.m na jaatavedasam . ya uurdhvaro svadhvaro devo devaachyaa kRRipaa . ghRRitasya vibhraaShTimanu shukrashochiSha aajuhvaanasya sarpiShaH.1813 Samveda/1813
 • agni.m hotaara.m manye daasvanta.m vasoH suunu.m sahaso jaatavedasa.m vipra.m na jaatavedasam . ya uurdhvayaa svadhvaro devo devaachyaa kRRipaa . ghRRitasya vibhraaShTimanu shukrashochiSha aajuhvaanasya sarpiShaH.465 Samveda/465
 • agni.m suunu.m sahaso jaatavedasa.m daanaaya vaaryaaNaam . dvitaa yo bhuudamRRito martyeShvaa hotaa mandratamo vishi.1555 Samveda/1555
 • agni.m bruumo vanaspatiinoShadhiiruta viirudhaH. indra.m bRRihaspati.m suurya.m te no mu~nchantva.mhasaH . 1. Atharvaveda/11/6/1
 • agni.m devaaso agriyamindhate vRRitrahantamam. yenaa vasuunyaabhRRitaa tRRiLahaa rakShaa.msi vaajinaa .48. Rigveda/6/16/48
 • agni.m devaaso maanuShiiShu vikShu priya.m dhuH kSheShyanto na mitram. sa diidayadushatiiruurmyaa aa dakShaayyo yo daasvate dama aa. Rigveda/2/4/3
 • agni.m dhiibhirmaniiShiNo medhiraaso vipashchitaH . admasadyaaya hinvire . Rigveda/8/43/19
 • agni.m duuta.m prati yadabraviitanaashvaH kartvo ratha uteha kartvaH. dhenuH kartvaa yuvashaa kartvaa dvaa taani bhraataranu vaH kRRitvyemasi . Rigveda/1/161/3
 • agni.m duuta.m puro dadhe havyavaahamupa bruve . devaa.N aa saadayaadiha . Rigveda/8/44/3
 • agni.m duuta.m puro dadhe havyavaahamupabruve. devaa.N2.aaa saadayaadiha .17 . Yajurveda/22/17
 • agni.m duuta.m vRRiNiimahe hotaara.m vishvavedasam . asya yaj~nasya sukratum.3 Samveda/3
 • agni.m duuta.m vRRiNiimahe hotaara.m vishvavedasam . asya yaj~nasya sukratum.790 Samveda/790
 • agni.m duuta.m vRRiNiimahe hotaara.m vishvavedasam. asya yaj~nasya sukratum . 1. Atharvaveda/20/101/1
 • agni.m duuta.m vRRiNiimahe hotaara.m vishvavedasam. asya yaj~nasya sukratum. Rigveda/1/12/1
 • agni.m dveSho yotavai no gRRiNiimasyagni.m sha.m yoshcha daatave . vishvaasu vikShvaviteva havyo bhuvadvastuRRIShuuNaam . Rigveda/8/71/15
 • agni.m ghRRitena vaavRRidhuH stomebhirvishvacharShaNim. svaadhiibhirvachasyubhiH .6. Rigveda/5/14/6
 • agni.m hinvantu no dhiyaH saptimaashumivaajiShu . tena jeShma dhana.mdhanam . Rigveda/10/156/1
 • agni.m hotaara.m manye daasvanta.m vasu.m suunu.m sahaso jaatavedasa.m vipra.m na jaatavedasam. ya uurdhvayaa svadhvaro devo devaachyaa kRRipaa. ghRRitasya vibhraaShTimanu vaShTi shochiShaa juhvaanasya sarpiShaH . 3. Atharvaveda/20/67/3
 • agni.m hotaara.m manye daasvanta.m vasu.m suunu.m sahaso jaatavedasa.m vipra.m na jaatavedasam. ya uurdhvayaa svadhvaro devo devaachyaa kRRipaa. ghRRitasya vibhraaShTimanu vaShTi shochiShaajuhvaanasya sarpiShaH . Rigveda/1/127/1
 • agni.m hotaara.m pra vRRiNe miyedhe gRRitsa.m kavi.m vishvavidamamuuram. sa no yakShaddevataataa yajiiyaanraaye vaajaaya vanate maghaani. Rigveda/3/19/1
 • agni.m hotaaramiiLate vasudhiti.m priya.m chetiShThamarati.m nyerire havyavaaha.m nyerire. vishvaayu.m vishvavedasa.m hotaara.m yajata.m kavim. devaaso raNvamavase vasuuyavo giirbhii raNva.m vasuuyavaH . Rigveda/1/128/8
 • agni.m mandra.m purupriya.m shiira.m paavakashochiSham . hRRidbhirmandrebhiriimahe . Rigveda/8/43/31
 • agni.m manye pitaramagnimaapimagni.m bhraatara.m sadamitsakhaayam . agneraniika.m bRRihataH saparya.m divi shukra.m yajata.m suuryasya . Rigveda/10/7/3
 • agni.m na maa mathita.m sa.m didiipaH pra chakShaya kRRiNuhi vasyaso naH . athaa hi te mada aa soma manye revaa.N iva pra charaa puShTimachCha . Rigveda/8/48/6
 • agni.m naro diidhitibhiraraNyorhastachyuta.m janayata prashastam . duuredRRisha.m gRRihapatimathavyum.72 Samveda/72
 • agni.m naro diidhitibhiraraNyorhastachyuta.m janayata prashastam . duuredRRisha.m gRRihapatimathavyum.1373 Samveda/1373
 • agni.m naro diidhitibhiraraNyorhastachyutii janayanta prashastam. duuredRRisha.m gRRihapatimatharyum .1. Rigveda/7/1/1
 • agni.m stomena bodhaya samidhaano amartyam. havyaa deveShu no dadhat .1. Rigveda/5/14/1
 • agni.m sudiiti.m sudRRisha.m gRRiNanto namasyaamastveDya.m jaatavedaH. tvaa.m duutamarati.m havyavaaha.m devaa akRRiNvannamRRitasya naabhim. Rigveda/3/17/4
 • agni.m sumnaaya dadhire puro janaa vaajashravasamiha vRRiktabarhiShaH. yatasruchaH surucha.m vishvadevya.m rudra.m yaj~naanaa.m saadhadiShTimapasaam. Rigveda/3/2/5
 • agni.m suunu.m sahaso jaatavedasa.m daanaaya vaaryaaNaam . dvitaa yo bhuudamRRito martyeShvaa hotaa mandratamo vishi . Rigveda/8/71/11
 • agni.m suunu.m sanashruta.m sahaso jaatavedasam. vahni.m devaa akRRiNvata. Rigveda/3/11/4
 • agni.m ta.m manye yo vasurasta.m ya.m yanti dhenavaH . astamarvanta aashavo.asta.m nityaaso vaajina iSha.m stotRRibhya aa bhara.425 Samveda/425
 • agni.m ta.m manye yo vasurasta.m ya.m yanti dhenavaH . astamarvanta aashavosta.m nityaaso vaajina iSha.m stotRRibhya aa bhara.1737 Samveda/1737
 • agni.m ta.m manye yo vasurasta.m ya.m yanti dhenavaH. astamarvanta aashavo.asta.m nityaaso vaajina iSha.m stotRRibhya aa bhara .1. Rigveda/5/6/1
 • agni.m ta.m manye yo vasurasta.m ya.m yanti dhenavaH. astamarvanta.aaashavo.asta.m nityaaso vaajina.aiSha.nstotRRibhya.aaa bhara .41 . Yajurveda/15/41
 • agni.m te vasuvantamRRichChantu. ye maa.aghaayavaH praachyaa disho᳡.abhidaasaat . 1. Atharvaveda/19/18/1
 • agni.m vaH puurvya.m giraa devamiiLe vasuunaam . saparyantaH purupriya.m mitra.m na kShetrasaadhasam . Rigveda/8/31/14
 • agni.m vaH puurvya.m huve hotaara.m charShaNiinaam . tamayaa vaachaa gRRiNe tamu vaH stuShe . Rigveda/8/23/7
 • agni.m vardhantu no giro yato jaayata ukthyaH. mahe vaajaaya draviNaaya darshataH. Rigveda/3/10/6
 • agni.m visha iiLate maanuShiiryaa agni.m manuSho nahuSho vi jaataaH . agnirgaandharvii.m pathyaamRRitasyaagnergavyuutirghRRita aa niShattaa . Rigveda/10/80/6
 • agni.m vishvaa abhi pRRikShaH sachante samudra.m na sravataH sapta yahviiH. na jaamibhirvi chikite vayo no vidaa deveShu pramati.m chikitvaan . Rigveda/1/71/7
 • agni.m vishvaayuvepasa.m marya.m na vaajina.m hitam . sapti.m na vaajayaamasi . Rigveda/8/43/25
 • agni.m vo devamagnibhiH sajoShaa yajiShTha.m duutamadhvare kRRiNudhvam . yo martyeShu nidhruvirRRitaavaa tapurmuurdhaa ghRRitaannaH paavakaH.1219 Samveda/1219
 • agni.m vo devamagnibhiH sajoShaa yajiShTha.m duutamadhvare kRRiNudhvam. yo martyeShu nidhruvirRRitaavaa tapurmuurdhaa ghRRitaannaH paavakaH .1. Rigveda/7/3/1
 • agni.m vo devayajyayaagni.m prayatyadhvare . agni.m dhiiShu prathamamagnimarvatyagni.m kShaitraaya saadhase . Rigveda/8/71/12
 • agni.m vo vRRidhantamadhvaraaNaa.m puruutamam . achChaa naptre sahasvate . Rigveda/8/102/7
 • agni.m vo vRRidhantamadhvaraaNaa.m puruutamam . achChaa naptre sahasvate.21 Samveda/21
 • agni.m vo vRRidhantamadhvaraaNaa.m puruutamam . achChaa naptre sahasvate.946 Samveda/946
 • agni.m yanturamapturamRRitasya yoge vanuShaH. vipraa vaajaiH samindhate. Rigveda/3/27/11
 • agni.m yunajmi shavasaa ghRRitena divya.n suparNa.m vayasaa bRRihantam. tena vaya.m gamema bradhnasya viShTapa.n svo.n ruhaaNaa.aadhi naakamuttamam .51 . Yajurveda/18/51
 • agni.n hotaara.m manye daasvanta.m vasu.n suunu.n sahaso jaatavedasa.m vipra.m na jaatavedasam. ya.auurdhvayaa svadhvaro devo devaachyaa kRRipaa. ghRRitasya vibhraaShTimanu vaShTi shochiShaa.a.ajuhvaanasya sarpiShaH .47 . Yajurveda/15/47
 • agni.n hRRidayenaashani.nhRRidayaagreNa pashupati.m kRRitsnahRRidayena bhava.m yaknaa. sharva.m matasnaabhyaamiishaana.m manyunaa mahaadevamantaHparshavyenogra.m deva.m vaniShThunaa vasiShThahanuH shi~Ngiini koshyaabhyaam .8 . Yajurveda/39/8
 • agni.n stomena bodhaya samidhaano.aamartyam. havyaa deveShu no dadhat.15 . Yajurveda/22/15
 • agniH kravyaadbhuutvaa brahmagavii brahmajya.m pravishyaatti . 41. Atharvaveda/12/5/41
 • agniH pachanrakShatu tvaa purastaadindro rakShatu dakShiNato marutvaan. varuNastvaa dRRi.mhaaddharuNe pratiichyaa uttaraattvaa somaH sa.m dadaatai . 24. Atharvaveda/12/3/24
 • agniH pareShu dhaamasu kaamo bhuutasya bhavyasya. samraaDeko vi raajati .3. Atharvaveda/6/36/3
 • agniH pashuraasiittenaayajanta sa.aeta.m lokamajayad yasminnagniH sa te loko bhaviShyati ta.m jeShyasi pibaitaa.aapaH. vaayuH pashuraasiittenaayajanta sa.aeta.m lokamajayad yasmin vaayuH sa te loko bhaviShyati ta.m jeShyasi pibaitaa.aapaH. suuryaH pashuraasiittenaayajanta sa.aeta.m lokamajayad yasmintsuuryyaH sa te loko bhaviShyati ta.m jeShyasi pibaitaa.aapaH .17 . Yajurveda/23/17
 • agniH praaNaantsa.m dadhaati chandraH praaNena sa.mhitaH. vya1ha.m sarveNa paapmanaa vi yakShmeNa samaayuShaa . 6. Atharvaveda/3/31/6
 • agniH praataHsavane paatvasmaanvaishvaanaro vishvakRRidvishvasha.mbhuuH. sa naH paavako draviNe dadhaatvaayuShmantaH sahabhakShaaH syaama . 1. Atharvaveda/6/47/1
 • agniH pratnena janmanaa shumbhaanastanvaa.n3 svaam . kavirvipreNa vaavRRidhe.1711 Samveda/1711
 • agniH pratnena manmanaa shumbhaanastanva.m1 svaam . kavirvipreNa vaavRRidhe . Rigveda/8/44/12
 • agniH priyeShu dhaamasu kaamo bhuutasya bhavyasya . sabhraaDeko viraajati.1710 Samveda/1710
 • agniH priyeShu dhaamasu kaamo bhuutasya bhavyasya. samraaDeko viraajati .117 . Yajurveda/12/117
 • agniH pRRithurdharmaNaspatirjuShaaNo.aagniH pRRithurdharmaNaspatiraajyasya vetu svaahaa. svaahaakRRitaaH suuryasya rashmibhiryatadhva.n sajaataanaa.m madhyameShThyaaya .29. Yajurveda/10/29
 • agniH puurva aa rabhataa.m prendro nudatu baahumaan. braviitu sarvo yaatumaanayamasmiityetya . 4. Atharvaveda/1/7/4
 • agniH puurvebhirRRiShibhiriiDyo nuutanairuta. sa devaa.N eha vakShati. Rigveda/1/1/2
 • agniH sanoti viiryaaNi vidvaantsanoti vaajamamRRitaaya bhuuShan. sa no devaa.N eha vahaa purukSho. Rigveda/3/25/2
 • agniH sapti.m vaajambhara.m dadaatyagnirviira.m shrutya.m karmaniShThaam . agnii rodasii vi charatsama~njannagnirnaarii.m viirakukShi.m pura.mdhim . Rigveda/10/80/1
 • agniH shuchivratatamaH shuchirvipraH shuchiH kaviH . shuchii rochata aahutaH . Rigveda/8/44/21
 • agniH srucho adhvareShu prayakShu sa yakShadasya mahimaanamagneH . 5. Atharvaveda/5/27/5
 • agniH suuryashchandramaa bhuumiraapo dyaurantarikSha.m pradisho dishashcha. aartavaa RRitubhiH sa.mvidaanaa anena maa trivRRitaa paarayantu . 2. Atharvaveda/5/28/2
 • agnihotra.m cha shraddhaa cha vaShaTkaaro vrata.m tapaH. dakShiNeShTa.m puurta.m chochChiShTe.adhi samaahitaaH . 9. Atharvaveda/11/7/9
 • agnii rakShaa.msi sedhati shukrashochiramartyaH. shuchiH paavaka iiDyaH . 26. Atharvaveda/8/3/26
 • agnii rakShaa.msi sedhati shukrashochiramartyaH. shuchiH paavaka iiDyaH .10. Rigveda/7/15/10
 • agnii rakShastapatu yadvideva.m kravyaatpishaacha iha maa pra paasta. nudaama enamapa rudhmo asmadaadityaa enama~NgirasaH sachantaam . 43. Atharvaveda/12/3/43
 • agniiparjanyaavavata.m dhiya.m me.asminhave suhavaa suShTuti.m naH. iLaamanyo janayadgarbhamanyaH prajaavatiiriSha aa dhattamasme .16. Rigveda/6/52/16
 • agniiShomaa cheti tadviirya.m vaa.m yadamuShNiitamavasa.m paNi.m gaaH. avaatirata.m bRRisayasya sheSho.avindata.m jyotireka.m bahubhyaH . Rigveda/1/93/4
 • agniiShomaa haviShaH prasthitasya viita.m haryata.m vRRiShaNaa juShethaam. susharmaaNaa svavasaa hi bhuutamathaa dhatta.m yajamaanaaya sha.m yoH . Rigveda/1/93/7
 • agniiShomaa pipRRitamarvato na aa pyaayantaamusriyaa havyasuudaH. asme balaani maghavatsu dhatta.m kRRiNuta.m no adhvara.m shruShTimantam . Rigveda/1/93/12
 • agniiShomaa savedasaa sahuutii vanata.m giraH. sa.m devatraa babhuuvathuH . Rigveda/1/93/9
 • agniiShomaa vRRiShaNaa vaajasaataye puruprashastaa vRRiShaNaa upa bruve . yaaviijire vRRiShaNo devayajyayaa taa naH sharma trivaruutha.m vi ya.msataH . Rigveda/10/66/7
 • agniiShomaa ya aahuti.m yo vaa.m daashaaddhaviShkRRitim. sa prajayaa suviirya.m vishvamaayurvyashnavat . Rigveda/1/93/3
 • agniiShomaa yo adya vaamida.m vachaH saparyati. tasmai dhatta.m suviirya.m gavaa.m poSha.m svashvyam . Rigveda/1/93/2
 • agniiShomaabhyaa.m kaamaaya mitraaya varuNaaya cha. tebhyo yaachanti braahmaNaasteShvaa vRRishchate.adadat . 26. Atharvaveda/12/4/26
 • agniiShomaapathikRRitaa syona.m devebhyo ratna.m dadhathurvi lokam. upa preShyanta.mpuuShaNa.m yo vahaatya~njoyaanaiH pathibhistatra gachChatam .53. Atharvaveda/18/2/53
 • agniiShomaavadadhuryaa turiiyaasiidyaj~nasya pakShaavRRiShayaH kalpayantaH. gaayatrii.m triShTubha.m jagatiimanuShTubha.m bRRihadarkii.m yajamaanaaya sva᳡raabharantiim . 14. Atharvaveda/8/9/14
 • agniiShomaavanena vaa.m yo vaa.m ghRRitena daashati. tasmai diidayata.m bRRihat . Rigveda/1/93/10
 • agniiShomaavima.m su me shRRiNuta.m vRRiShaNaa havam. prati suuktaani haryata.m bhavata.m daashuShe mayaH . Rigveda/1/93/1
 • agniiShomaavimaani no yuva.m havyaa jujoShatam. aa yaatamupa naH sachaa . Rigveda/1/93/11
 • agniiShomayorujjitimanuujjeSha.m vaajasya maa prasavena prohaami. agniiShomau tamapanudataa.m yo.n.asmaan dveShTi ya.m cha vaya.m dviShmo vaajasyaina.m prasavenaapohaami. indraagnyorujjitimanuujjeSha.m vaajasya maa prasavena prohaami. indraagnii tamapanudataa.m yo.n.asmaan dveShTi ya.m cha vaya.m dviShmo vaajasyaina.m prasavenaapohaami .15. Yajurveda/2/15
 • agnimachChaa devayataa.m manaa.msi chakShuu.mShiiva suurye sa.m charanti. yadii.m suvaate uShasaa viruupe shveto vaajii jaayate agre ahnaam .4. Rigveda/5/1/4
 • agnimadya hotaaramavRRiNiitaaya.m yajamaanaH pachan paktiiH pachan puroDaasha.m badhnannindraaya chChaagam. suupasthaa.a adya devo vanaspatirabhavadindraaya chChaagena. adyatta.m medastaH prati pachataagrabhiidaviivRRidhat puroDaashena tvaamadya RRiShe .23 . Yajurveda/28/23
 • agnimadya hotaaramavRRiNiitaaya.m yajamaanaH pachan paktiiH pachan puroDaasha.m badhnannindraaya vayodhase Chaagam. suupasthaa.aadya devo vanaspatirabhavadindraaya vayodhase Chaagena. aghatta.m medastaH pratipachataa.agrabhiidaviivRRidhat puroDashena. tvaamadya.aRRiShe .46 . Yajurveda/28/46
 • agnimadya hotaaramavRRiNiitaaya.m yajamaanaH pachan paktiiH pachan puroDaashaan badhnannashvibhyaa.m Chaaga.n sarasvatyai meShamindraaya.aRRiShabha.n sunvannashvibhyaa.n sarasvatyaa.aindraaya sutraamNe suraasomaan .59 . Yajurveda/21/59
 • agnimagni.m haviimabhiH sadaa havanta vishpatim . havyavaaha.m purupriyam.791 Samveda/791
 • agnimagni.m haviimabhiH sadaa havanta vishpatim. havyavaaha.m purupriyam . 2. Atharvaveda/20/101/2
 • agnimagni.m haviimabhiH sadaa havanta vishpatim. havyavaaha.m purupriyam. Rigveda/1/12/2
 • agnimagni.m vaH samidhaa duvasyata priya.mpriya.m vo atithi.m gRRiNiiShaNi. upa vo giirbhiramRRita.m vivaasata devo deveShu vanate hi vaarya.m devo deveShu vanate hi no duvaH .6. Rigveda/6/15/6
 • agnimagni.m vo adhrigu.m huvema vRRiktabarhiShaH . agni.m hitaprayasaH shashvatiiShvaa hotaara.m charShaNiinaam . Rigveda/8/60/17
 • agnimantashChaadayasi puruShaanpashubhiH saha. vijaavati prajaavati vi te paashaa.mshchRRitaamasi . 14. Atharvaveda/9/3/14
 • agnimastoShyRRigmiyamagnimiiLaa yajadhyai . agnirdevaa.N anaktu na ubhe hi vidathe kavirantashcharati duutya.m1 nabhantaamanyake same . Rigveda/8/39/1
 • agnimiiDe purohita.m yaj~nasya devamRRitvijam . hotaara.m ratnadhaatamam.605 Samveda/605
 • agnimiiDiShvaavase gaathaabhiH shiirashochiSham . agni.m raaye purumiiDha shruta.m naro.agniH sudiitaye ChardiH.49 Samveda/49
 • agnimiiDiShvaavase gaathaabhiH shiirashochiSham. agni.m raaye purumiiDha shruta.m naro.agni.m sudiitaye ChardiH . 1. Atharvaveda/20/103/1
 • agnimiiLe bhujaa.m yaviShTha.m shaasaa mitra.m durdhariitum . yasya dharmantsva1reniiH saparyanti maaturuudhaH . Rigveda/10/20/2
 • agnimiiLe purohita.m yaj~nasya devamRRitvijam. hotaara.m ratnadhaatamam. Rigveda/1/1/1
 • agnimiiLenya.m kavi.m ghRRitapRRiShTha.m saparyata. vetu me shRRiNavaddhavam .5. Rigveda/5/14/5
 • agnimiiLiShvaavase gaathaabhiH shiirashochiSham . agni.m raaye purumiiLha shruta.m naro.agni.m sudiitaye ChardiH . Rigveda/8/71/14
 • agnimindhaano manasaa dhiya.m sacheta martyaH . agnimindhe vivasvabhiH.19 Samveda/19
 • agnimindhaano manasaa dhiya.m sacheta martyaH . agnimiidhe vivasvabhiH . Rigveda/8/102/22
 • agnimukthaiRRIShayo vi hvayante.agni.m naro yaamani baadhitaasaH . agni.m vayo antarikShe patanto.agniH sahasraa pari yaati gonaam . Rigveda/10/80/5
 • agnimuShasamashvinaa dadhikraa.m vyuShTiShu havate vahnirukthaiH. sujyotiSho naH shRRiNvantu devaaH sajoShaso adhvara.m vaavashaanaaH. Rigveda/3/20/1
 • agninaa rayimashnavatpoShameva divedive. yashasa.m viiravattamam. Rigveda/1/1/3
 • agninaa turvasha.m yadu.m paraavata ugraadeva.m havaamahe . agnirnayannavavaastva.m bRRihadratha.m turviiti.m dasyave sahaH . Rigveda/1/36/18
 • agninaagniH samidhyate kavirgRRihapatiryuvaa . havyavaaDjuhvaasyaH.844 Samveda/844
 • agninaagniH samidhyate kavirgRRihapatiryuvaa. havyavaaD juhvaasyaH. Rigveda/1/12/6
 • agninendreNa varuNena viShNunaadityai rudrairvasubhiH sachaabhuvaa . sajoShasaa uShasaa suuryeNa cha soma.m pibatamashvinaa . Rigveda/8/35/1
 • agniraagniidhraatsuShTubhaH svarkaadRRitunaa soma.m pibatu . 2. Atharvaveda/20/2/2
 • agniraasiina utthito.ashvinaa . 19. Atharvaveda/9/7/19
 • agnirapsaamRRitiiShaha.m viira.m dadaati satpatim. yasya trasanti shavasaH sa.mchakShi shatravo bhiyaa .4. Rigveda/6/14/4
 • agnirasmi janmanaa jaatavedaa ghRRita.m me chakShuramRRita.m ma aasan . tridhaaturarko rajaso vimaano.ajasra.m jyotirhavirasmi sarvam.613 Samveda/613
 • agnirasmi janmanaa jaatavedaa ghRRita.m me chakShuramRRita.m ma aasan. arkastridhaatuu rajaso vimaano.ajasro gharmo havirasmi naama. Rigveda/3/26/7
 • agnirasmi janmanaa jaatavedaa ghRRita.m me chakShuramRRita.m ma.aaasan. arkastridhaatuu rajaso vimaano.ajasro gharmo havirasmi naama .66 . Yajurveda/18/66
 • agniratri.m bharadvaaja.m gaviShThira.m praavannaH kaNva.m trasadasyumaahave . agni.m vasiShTho havate purohito mRRiLiikaaya purohitaH . Rigveda/10/150/5
 • agnirbhuumyaamoShadhiiShvagnimaapo bibhratyagnirashmasu. agnirantaH puruSheShu goShvashveShvagnayaH . 19. Atharvaveda/12/1/19
 • agnirdaaddraviNa.m viirapeshaa agniRRIShi.m yaH sahasraa sanoti . agnirdivi havyamaa tataanaagnerdhaamaani vibhRRitaa purutraa . Rigveda/10/80/4
 • agnirdadaati satpati.m saasaaha yo yudhaa nRRibhiH. agniratya.m raghuShyada.m jetaaramaparaajitam .6. Rigveda/5/25/6
 • agnirdevataa vaato devataa suuryo devataa chandramaa devataa vasavo devataa rudraa devataa.a.adityaa devataa maruto devataa vishve devaa devataa bRRihaspatirdevatendro devataa varuNo devataa .20 . Yajurveda/14/20
 • agnirdevebhirmanuShashcha jantubhistanvaano yaj~na.m purupeshasa.m dhiyaa. rathiirantariiyate saadhadiShTibhirjiiro damuunaa abhishastichaatanaH. Rigveda/3/3/6
 • agnirdeveShu raajatyagnirmarteShvaavishan. agnirno havyavaahano.agni.m dhiibhiH saparyata .4. Rigveda/5/25/4
 • agnirdeveShu sa.mvasuH sa vikShu yaj~niyaasvaa . sa mudaa kaavyaa puru vishva.m bhuumeva puShyati devo deveShu yaj~niyo nabhantaamanyake same . Rigveda/8/39/7
 • agnirdevo devaanaamabhavatpurohito.agni.m manuShyaa3 RRIShayaH samiidhire . agni.m maho dhanasaataavaha.m huve mRRiLiika.m dhanasaataye . Rigveda/10/150/4
 • agnirdhiyaa sa chetati keturyaj~nasya puurvyaH. artha.m hyasya taraNi. Rigveda/3/11/3
 • agnirdiva aa tapatyagnerdevasyorva1ntarikSham. agni.m martaasa indhate havyavaaha.m ghRRitapriyam . 20. Atharvaveda/12/1/20
 • agnirdyaavaapRRithivii vishvajanye aa bhaati devii amRRite amuuraH. kShayanvaajaiH purushchandro namobhiH. Rigveda/3/25/3
 • agnirekaakSharaNe praaNamudajayat tamujjeShamashvinau dvya.nkShareNa dvipado manuShyaa.nnudajayataa.m taanujjeSha.m viShNustrya.nkShareNa triil.Nlokaanudajayat taanujjeSha.m.n somashchaturakShareNa chatuShpadaH pashuunudajayat taanujjeSham .31. Yajurveda/9/31
 • agnirena.m kravyaatpRRithivyaa nudataamudoShatu vaayurantarikShaanmahato varimNaH . 72. Atharvaveda/12/5/72
 • agnirha naama dhaayi dannapastamaH sa.m yo vanaa yuvate bhasmanaa dataa . abhipramuraa juhvaa svadhvara ino na prothamaano yavase vRRiShaa . Rigveda/10/115/2
 • agnirha tya.m jarataH karNamaavaagniradbhyo niradahajjaruutham . agniratri.m gharma uruShyadantaragnirnRRimedha.m prajayaasRRijatsam . Rigveda/10/80/3
 • agnirhi jaani puurvyashChando na suuro archiShaa . te bhaanubhirvi tasthire . Rigveda/8/7/36
 • agnirhi vaajina.m vishe dadaati vishvacharShaNiH . agnii raaye svaabhuva.m sa priito yaati vaaryamiSha.m stotRRibhya aa bhara.1738 Samveda/1738
 • agnirhi vaajina.m vishe dadaati vishvacharShaNiH. agnii raaye svaabhuva.m sa priito yaati vaaryamiSha.m stotRRibhya aa bhara .3. Rigveda/5/6/3
 • agnirhi vidmanaa nido devo martamuruShyati. sahaavaa yasyaavRRito rayirvaajeShvavRRitaH .5. Rigveda/6/14/5
 • agnirhotaa daasvataH kShayasya vRRiktabarhiShaH. ya.m yaj~naasashcharanti ya.m sa.m vaajaasaH shravasyavaH .2. Rigveda/5/9/2
 • agnirhotaa gRRihapatiH sa raajaa vishvaa veda janimaa jaatavedaaH. devaanaamuta yo martyaanaa.m yajiShThaH sa pra yajataamRRitaavaa .13. Rigveda/6/15/13
 • agnirhotaa kavikratuH satyashchitrashravastamaH. devo devebhiraa gamat. Rigveda/1/1/5
 • agnirhotaa no adhvare vaajii sanpari Niiyate. devo deveShu yaj~niyaH .1. Rigveda/4/15/1
 • agnirhotaa nyasiidadyajiiyaanupasthe maatuH surabhaa u loke. yuvaa kaviH puruniHShTha RRItaavaa dhartaa kRRiShTiinaamuta madhya iddhaH .6. Rigveda/5/1/6
 • agnirhotaa purohito.adhvarasya vicharShaNiH. sa veda yaj~namaanuShak. Rigveda/3/11/1
 • agnirhotaadhvaryuShTe bRRihaspatirindro brahmaa dakShiNataste astu. huto.aya.m sa.msthito yaj~na eti yatra puurvamayana.m hutaanaam .15. Atharvaveda/18/4/15
 • agniriddhi prachetaa agnirvedhastama RRIShiH. agni.m hotaaramiiLate yaj~neShu manuSho vishaH .2. Rigveda/6/14/2
 • agniriishe bRRihataH kShatriyasyaagnirvaajasya paramasya raayaH. dadhaati ratna.m vidhate yaviShTho vyaanuSha~Nmartyaaya svadhaavaan .3. Rigveda/4/12/3
 • agniriishe bRRihato adhvarasyaagnirvishvasya haviShaH kRRitasya. kratu.m hyasya vasavo juShantaathaa devaa dadhire havyavaaham .4. Rigveda/7/11/4
 • agniriishe vasavyasyaagnirmahaH saubhagasya. taanyasmabhya.m raasate .8. Rigveda/4/55/8
 • agnirindraaya pavate divi shukro vi raajati . mahiShiiva vi jaayate.1825 Samveda/1825
 • agnirindro varuNo mitro aryamaa vaayuH puuShaa sarasvatii sajoShasaH . aadityaa viShNurmarutaH svarbRRihatsomo rudro aditirbrahmaNaspatiH . Rigveda/10/65/1
 • agniriShaa.m sakhye dadaatu na iishe yo vaaryaaNaam . agni.m toke tanaye shashvadiimahe vasu.m santa.m tanuupaam . Rigveda/8/71/13
 • agniriva manyo tviShitaH sahasva senaaniirnaH sahure huuta edhi . hatvaaya shatruunvi bhajasva veda ojo mimaano vi mRRidho nudasva . Rigveda/10/84/2
 • agniriva manyo tviShitaH sahasva senaaniirnaH sahure huuta edhi. hatvaaya shatruunvi bhajasva veda ojo mimaano vi mRRidho nudasva . 2. Atharvaveda/4/31/2
 • agnirivaitu pratikuulamanukuulamivodakam. sukho ratha iva vartataa.m kRRityaa kRRityaakRRita.m punaH .13. Atharvaveda/5/14/13
 • agnirjaagaara tamRRichaH kaamayante.agnirjaagaara tamu saamaani yanti. agnirjaagaara tamaya.m soma aaha tavaahamasmi sakhye nyokaaH .15. Rigveda/5/44/15
 • agnirjaagaara tamRRichaH kaamayantegnirjaagaara tamu saamaani yanti . agnirjaagaara tamaya.m soma aaha tavaahamasmi sakhye nyokaaH.1827 Samveda/1827
 • agnirjaataa devaanaamagnirveda martaanaamapiichyam . agniH sa draviNodaa agnirdvaaraa vyuurNute svaahuto naviiyasaa nabhantaamanyake same . Rigveda/8/39/6
 • agnirjaato arochata ghnandasyuu~njyotiShaa tamaH. avindadgaa apaH svaH .4. Rigveda/5/14/4
 • agnirjaato atharvaNaa vidadvishvaani kaavyaa . bhuvadduuto vivasvato vi vo made priyo yamasya kaamyo vivakShase . Rigveda/10/21/5
 • agnirjaj~ne juhvaa3 rejamaano mahasputraa.N aruShasya prayakShe. mahaangarbho mahyaa jaatameShaa.m mahii pravRRiddharyashvasya yaj~naiH. Rigveda/3/31/3
 • agnirjuShata no giro hotaa yo maanuSheShvaa . sa yakShaddaivya.m janam.1406 Samveda/1406
 • agnirjuShata no giro hotaa yo maanuSheShvaa. sa yakShaddaivya.m janam .3. Rigveda/5/13/3
 • agnirjyotirjyotiragniH svaahaa suuryo jyotirjyotiH suuryaH svaahaa. agnirvarcho jyotirvarchaH svaahaa suuryo varcho jyotirvarchaH svaahaa. jyotiH suuryaH suuryo jyotiH svaahaa .9. Yajurveda/3/9
 • agnirjyotirjyotiragnirindro jyotirjyotirindraH . suuryo jyotirjyotiH suuryaH.1831 Samveda/1831
 • agnirjyotiShaa jyotiShmaan rukmo varchasaa varchasvaan. sahasradaa.a asi sahasraaya tvaa .40 . Yajurveda/13/40
 • agnirmaa paatu vasubhiH purastaattasminkrame tasmi~nChraye taa.m pura.m praimi. sa maa rakShatu sa maa gopaayatu tasmaa aatmaana.m pari dade svaaha . 1. Atharvaveda/19/17/1
 • agnirmaagninaavatu praaNaayaapaanaayaayuShe varchasa ojase tejase svastaye subhuutaye svaahaa . 6. Atharvaveda/19/45/6
 • agnirmaagoptaa pari paatu vishvata udyantsuuryo nudataa.m mRRityupaashaan.vyuChantiiruShasaH parvataa dhruvaaH sahasra.m praaNaa mayyaa yatantaam .30. Atharvaveda/17/1/30
 • agnirmuurddhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa.a ayam. apaa.n retaa.nsi jinvati. indrasya tvaujasaa saadayaami .14 . Yajurveda/13/14
 • agnirmuurddhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa.aayam. apaa.n retaa.nsi jinvati .12. Yajurveda/3/12
 • agnirmuurddhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa.aayam. apaa.n retaa.nsi jinvati .20 . Yajurveda/15/20
 • agnirmuurdhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa ayam . apaa.m retaa.m si jinvati.1532 Samveda/1532
 • agnirmuurdhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa ayam . apaa.m retaa.m si jinvati.27 Samveda/27
 • agnirmuurdhaa divaH kakutpatiH pRRithivyaa ayam . apaa.m retaa.msi jinvati . Rigveda/8/44/16
 • agnirna shuShka.m vanamindra hetii rakSho ni dhakShyashanirna bhiimaa. gambhiiraya RRIShvayaa yo rurojaadhvaanayadduritaa dambhayachcha .10. Rigveda/6/18/10
 • agnirna ye bhraajasaa rukmavakShaso vaataaso na svayujaH sadyauutayaH . praj~naataaro na jyeShThaaH suniitayaH susharmaaNo na somaa RRIta.m yate . Rigveda/10/78/2
 • agnirna yo vana aa sRRijyamaano vRRithaa paajaa.msi kRRiNute nadiiShu . jano na yudhvaa mahata upabdiriyarti somaH pavamaana uurmim . Rigveda/9/88/5
 • agnirnaH shatruunpratyetu vidvaanpratidahannabhishastimaraatim. sa senaa.m mohayatu pareShaa.m nirhastaa.mshcha kRRiNavajjaatavedaaH . 1. Atharvaveda/3/1/1
 • agnirnetaa bhagaiva kShitiinaa.m daiviinaa.m deva RRItupaa RRItaavaa. sa vRRitrahaa sanayo vishvavedaaH parShadvishvaati duritaa gRRiNantam. Rigveda/3/20/4
 • agnirno duutaH pratyetu vidvaanpratidahannabhishastimaraatim. sa chittaani mohayatu pareShaa.m nirhastaa.mshcha kRRiNavajjaatavedaaH . 1. Atharvaveda/3/2/1
 • agnirno yaj~namupa vetu saadhuyaagni.m naro vi bharante gRRihegRRihe. agnirduuto abhavaddhavyavaahano.agni.m vRRiNaanaa vRRiNate kavikratum .4. Rigveda/5/11/4
 • agniRRIShiH pavamaanaH paa~nchajanyaH purohitaH . tamiimahe mahaagayam . Rigveda/9/66/20
 • agnirRRiShiH pavamaanaH paa~nchajanyaH purohitaH . tamiimahe mahaagayam.1519 Samveda/1519
 • agnirRRiShiH pavamaanaH paa~nchajanyaH purohitaH. tamiimahe mahaagayam. upayaamagRRihiito.asyagnaye tvaa varchasa.aeSha te yoniragnaye tvaa varchase .9 . Yajurveda/26/9
 • agnirukthe purohito graavaaNo barhiradhvare . RRichaa yaami maruto brahmaNaspate devaa avo vareNyam.48 Samveda/48
 • agnirukthe purohito graavaaNo barhiradhvare . RRIchaa yaami maruto brahmaNaspati.m devaa.N avo vareNyam . Rigveda/8/27/1
 • agnirvai naH padavaayaH somo daayaada uchyate. hantaabhishastendrastathaa tadvedhaso viduH . 14. Atharvaveda/5/18/14
 • agnirvanaspatiinaamadhipatiH sa maavatu. asminbrahmaNyasminkarmaNyasyaa.m purodhaayaamasyaa.m pratiShThaayaamasyaa.m chittyaamasyaamaakuutyaamasyaamaashiShyasyaa.m devahuutyaa.m svaahaa . 2. Atharvaveda/5/24/2
 • agnirvavne suviiryamagniH kaNvaaya saubhagam . agniH praavanmitrota medhyaatithimagniH saataa upastutam . Rigveda/1/36/17
 • agnirvRRitraaNi ja~Nghanad draviNasyurvipanyayaa. samiddhaH shukra.aaahutaH .9 . Yajurveda/33/9
 • agnirvRRitraaNi ja~NghanaddraviNasyurvipanyayaa . samiddhaH shukra aahutaH.1396 Samveda/1396
 • agnirvRRitraaNi ja~NghanaddraviNasyurvipanyayaa . samiddhaH shukra aahutaH.4 Samveda/4
 • agnirvRRitraaNi ja~NghanaddraviNasyurvipanyayaa. samiddhaH shukra aahutaH .34. Rigveda/6/16/34
 • agniryava indro yavaH somo yavaH. yavayaavaano devaa yavayantvenam . 13. Atharvaveda/9/2/13
 • agnishcha ma.aaapashcha me viirudhashcha ma.aoShadhayashcha me kRRiShTapachyaashcha me.akRRiShTapachyaashcha me graamyaashcha me pashava.aaaraNyaashcha me vitta~ncha me vittishcha me bhuuta~ncha me bhuutishcha me yaj~nena kalpantaam .14 . Yajurveda/18/14
 • agnishcha ma.aindrashcha me somashcha ma.aindrashcha me savitaa cha ma.aindrashcha me sarasvatii cha ma.aindrashcha me puuShaa cha ma.aindrashcha me bRRihaspatishcha ma.aindrashcha me yaj~nena kalpantaam .16 . Yajurveda/18/16
 • agnishcha me gharmashcha me.arkashcha me suuryashcha me praaNashcha me.ashvamedhashcha me pRRithivii cha me.aditishcha me ditishcha me dyaushcha me.a~NgulayaH shakvarayo dishashcha me yaj~nena kalpantaam .22 . Yajurveda/18/22
 • agnishcha pRRithivii cha sannate te me sa.m namataamado vaayushchaantarikSha.m cha sannate te me sa.m namataamada.a aadityashcha dyaushcha sannate te me sa.m namataamada.aaapashcha varuNashcha sannate te me sa.m namataamadaH. sapta sa.nsado.a aShTamii bhuutasaadhanii. sakaamaa.N2 ..aadhvanaskuru sa.mj~naanamastu me.amunaa .1 . Yajurveda/26/1
 • agnishcha yanmaruto vishvavedaso divo vahadhva uttaraadadhi ShNubhiH. te mandasaanaa dhunayo rishaadaso vaama.m dhatta yajamaanaaya sunvate .7. Rigveda/5/60/7
 • agnishriyo maruto vishvakRRiShTaya aa tveShamugramava iimahe vayam. te svaanino rudriyaa varShanirNijaH si.mhaa na heShakratavaH sudaanavaH. Rigveda/3/26/5
 • agniShTe ni shamayatu yadi te mana udyutam. kRRiNomi vidvaanbheShaja.m yathaanunmadito.asasi . 2. Atharvaveda/6/111/2
 • agniShvaattaaH pitara eha gachChata sadaHsadaH sadata supraNiitayaH . attaa havii.mShi prayataani barhiShyathaa rayi.m sarvaviira.m dadhaatana . Rigveda/10/15/11
 • agniShvaattaaH pitara.aeha gachChata sadaHsadaH sadata supraNiitayaH. attaa havii.nShi prayataani barhiShyathaa rayi.n sarvaviira.m dadhaatana .59 . Yajurveda/19/59
 • agniShvaattaaHpitara eha gachChata sadaHsadaH sadata supraNiitayaH. atto havii.mShi prayataani barhiShirayi.m cha naH sarvaviira.m dadhaata .44. Atharvaveda/18/3/44
 • agniShvaattaanRRitumato havaamahe naaraasha.nse somapiitha.m ya.aaashuH. te no vipraasaH suhavaa bhavantu vaya.n syaama patayo rayiiNaam .61 . Yajurveda/19/61
 • agnistakmaanamapa baadhataamitaH somo graavaa varuNaH puutadakShaaH. vedirbarhiH samidhaH shoshuchaanaa apa dveShaa.msyamuyaa bhavantu . 1. Atharvaveda/5/22/1
 • agnistigmena shochiShaa ya.m sadvishva.m nyaa3triNam . agnirno va.m sate rayim.22 Samveda/22
 • agnistigmena shochiShaa yaasad vishva.m nya1triNam. agnirno vanate rayim .28. Rigveda/6/16/28
 • agnistigmena shochiShaa yaasadvishva.m nya.ntriNam. agnirno vanate rayim .16 . Yajurveda/17/16
 • agnistriiNi tridhaatuunyaa kSheti vidathaa kaviH . sa trii.Nrekaadashaa.N iha yakShachcha piprayachcha no vipro duutaH pariShkRRito nabhantaamanyake same . Rigveda/8/39/9
 • agnistuvishravastama.m tuvibrahmaaNamuttamam. atuurta.m shraavayatpati.m putra.m dadaati daashuShe .5. Rigveda/5/25/5
 • agnivaasaaH pRRithivya᳡sitaj~nuustviShiimanta.m sa.mshita.m maa kRRiNotu . 21. Atharvaveda/12/1/21
 • agnyaadheyamatho diikShaa kaamaprashChandasaa saha. utsannaa yaj~naaH satraaNyuchChiShTe.adhi samaahitaaH . 8. Atharvaveda/11/7/8
 • agorudhaaya gaviShe dyukShaaya dasmya.m vachaH . ghRRitaatsvaadiiyo madhunashcha vochata . Rigveda/8/24/20
 • agorudhaaya gaviShe dyukShaaya dasmya.m vachaH. ghRRitaatsvaadiiyo madhunashcha vochata . 2. Atharvaveda/20/65/2
 • agra indra varuNa mitra devaaH shardhaH pra yanta maarutota viShNo. ubhaa naasatyaa rudro adha gnaaH puuShaa bhagaH sarasvatii juShanta .2. Rigveda/5/46/2
 • agra.m pibaa madhuunaa.m suta.m vaayo diviShTiShu. tva.m hi puurvapaa asi .1. Rigveda/4/46/1
 • agrameShyoShadhiinaa.m jyotiShevaabhidiipayan. uta traataasi paakasyaatho hantaasi rakShasaH . 3. Atharvaveda/4/19/3
 • agre bRRihannuShasaamuurdhvo asthaannirjaganvaantamaso jyotiShaagaat . agnirbhaanunaa rushataa sva~Nga aa jaato vishvaa sadmaanyapraaH . Rigveda/10/1/1
 • agre bRRihannuShasaamuurdhvo.aasthaannirjaganvaan tamaso jyotiShaagaat. agnirbhaanunaa rushataa sva~Nga.aaa jaato vishvaa sadmaanyapraaH .13 . Yajurveda/12/13
 • agre sindhuunaa.m pavamaano arShatyagre vaacho agriyo goShu gachChasi . agre vaajasya bhajase mahaddhana.m svaayudhaH sotRRibhiH soma suuyase.1033 Samveda/1033
 • agre sindhuunaa.m pavamaano arShatyagre vaacho agriyo goShu gachChati . agre vaajasya bhajate mahaadhana.m svaayudhaH sotRRibhiH puuyate vRRiShaa . Rigveda/9/86/12
 • agrego raajaapyastaviShyate vimaano ahnaa.m bhuvaneShvarpitaH . harirghRRitasnuH sudRRishiiko arNavo jyotiirathaH pavate raaya okyaH . Rigveda/9/86/45
 • agrego raajaapyastaviShyate vimaano ahnaa.m bhuvaneShvarpitaH . harirghRRitasnuH sudRRishiiko arNavo jyotiirathaH pavate raaya okyaH.1616 Samveda/1616
 • agreNiirasi svaavesha.aunnetRRINaametasya vittaadadhi tvaa sthaasyati devastvaa savitaa madhvaanaktu supippalaabhyastvauShadhiibhyaH. dyaamagreNaaspRRikSha.aaantarikSha.m madhyenaapraaH pRRithiviimupareNaadRRi.nhiiH .2. Yajurveda/6/2
 • aha.m bhuumimadadaamaaryaayaaha.m vRRiShTi.m daashuShe martyaaya. ahamapo anaya.m vaavashaanaa mama devaaso anu ketamaayan .2. Rigveda/4/26/2
 • aha.m bhuva.m vasunaH puurvyaspatiraha.m dhanaani sa.m jayaami shashvataH . maa.m havante pitara.m na jantavo.aha.m daashuShe vi bhajaami bhojanam . Rigveda/10/48/1
 • aha.m cha tva.m cha vRRitrahantsa.m yujyaava sanibhya aa . araatiivaa chidadrivo.anu nau shuura ma.msate bhadraa indrasya raatayaH . Rigveda/8/62/11
 • aha.m chana tatsuuribhiraanashyaa.m tava jyaaya indra sumnamojaH. tvayaa yatstavante sadhaviira viiraastrivaruuthena nahuShaa shaviShTha .7. Rigveda/6/26/7
 • aha.m daa.m gRRiNate puurvya.m vasvaha.m brahma kRRiNava.m mahya.m vardhanam . aha.m bhuva.m yajamaanasya choditaayajvanaH saakShi vishvasminbhare . Rigveda/10/49/1
 • aha.m garbhamadadhaamoShadhiiShvaha.m vishveShu bhuvaneShvantaH . aha.m prajaa ajanaya.m pRRithivyaamaha.m janibhyo apariiShu putraan . Rigveda/10/183/3
 • aha.m gRRibhNaami manasaa manaa.msi mama chittamanu chittebhireta. mama vasheShu hRRidayaani vaH kRRiNomi mama yaatamanuvartmaana eta . 2. Atharvaveda/6/94/2
 • aha.m gRRibhNaami manasaa manaa.msi mama chittamanu chittebhireta. mama vasheShu hRRidayaani vaH kRRiNomi mama yaatamanuvartmaana eta .6. Atharvaveda/3/8/6
 • aha.m gu~Ngubhyo atithigvamiShkaramiSha.m na vRRitratura.m vikShu dhaarayam . yatparNayaghna uta vaa kara~njahe praaha.m mahe vRRitrahatye ashushravi . Rigveda/10/48/8
 • aha.m hi te harivo brahma vaajayuraaji.m yaami sadotibhiH . tvaamideva tamame samashvayurgavyuragra mathiinaam . Rigveda/8/53/8
 • aha.m hotaa nyasiida.m yajiiyaanvishve devaa maruto maa junanti . aharaharashvinaadhvaryava.m vaa.m brahmaa samidbhavati saahutirvaam . Rigveda/10/52/2
 • aha.m huvaana aarkShe shrutarvaNi madachyuti . shardhaa.msiiva stukaavinaa.m mRRikShaa shiirShaa chaturNaam . Rigveda/8/74/13
 • aha.m jajaana pRRithiviimuta dyaamahamRRituu.mrajanaya.m sapta sindhuun. aha.m satyamanRRita.m yadvadaami yo agniiShomaavajuShe sakhaayaa .3. Atharvaveda/6/61/3
 • aha.m keturaha.m muurdhaahamugraa vivaachanii . mamedanu kratu.m patiH sehaanaayaa upaacharet . Rigveda/10/159/2
 • aha.m manurabhava.m suuryashchaaha.m kakShiivaa.N RRIShirasmi vipraH. aha.m kutsamaarjuneya.m nyRRi~nje.aha.m kavirushanaa pashyataa maa .1. Rigveda/4/26/1
 • aha.m pachaamyaha.m dadaami mamedu karmankaruNe.adhi jaayaa. kaumaaro loko ajaniShTa putronvaarabhethaa.m vaya uttaraavat . 47. Atharvaveda/12/3/47
 • aha.m pashuunaamadhipaa asaani mayi puShTa.m puShTapatirdadhaatu. mahyamaudumbaro maNirdraviNaani ni yachChatu . 6. Atharvaveda/19/31/6
 • aha.m piteva vetasuu.NrabhiShTaye tugra.m kutsaaya smadibha.m cha randhayam . aha.m bhuva.m yajamaanasya raajani pra yadbhare tujaye na priyaadhRRiShe . Rigveda/10/49/4
 • aha.m pratnena janmanaa giraH shumbhaami kaNvavat . yenendraH shuShmamiddadhe.1501 Samveda/1501
 • aha.m pratnena manmanaa giraH shumbhaami kaNvavat . yenendraH shuShmamiddadhe . Rigveda/8/6/11
 • aha.m pratnena manmanaa giraH shumbhaami kaNvavat. yenendraH shuShmamiddadhe . 2. Atharvaveda/20/115/2
 • aha.m puro mandasaano vyaira.m nava saaka.m navatiiH shambarasya. shatatama.m veshya.m sarvataataa divodaasamatithigva.m yadaavam .3. Rigveda/4/26/3
 • aha.m raajaa varuNo mahya.m taanyasuryaaNi prathamaa dhaarayanta. kratu.m sachante varuNasya devaa raajaami kRRiShTerupamasya vavreH .2. Rigveda/4/42/2
 • aha.m raaShTrii sa.mgamanii vasuunaa.m chikituShii prathamaa yaj~niyaanaam . taa.m maa devaa vyadadhuH purutraa bhuuristhaatraa.m bhuuryaaveshayantiim . Rigveda/10/125/3
 • aha.m raaShTrii sa.mgamanii vasuunaa.m chikituShii prathamaa yaj~niyaanaam. taa.m maa devaa vyadadhuH purutraa bhuuristhaatraa.m bhuuryaaveshayantaH . 2. Atharvaveda/4/30/2
 • aha.m randhaya.m mRRigaya.m shrutarvaNe yanmaajihiita vayunaa chanaanuShak . aha.m vesha.m namramaayave.akaramaha.m savyaaya paDgRRibhimarandhayam . Rigveda/10/49/5
 • aha.m rudraaya dhanuraa tanomi brahmadviShe sharave hantavaa u . aha.m janaaya samada.m kRRiNomyaha.m dyaavaapRRithivii aa vivesha . Rigveda/10/125/6
 • aha.m rudraaya dhanuraa tanomi brahmadviShe sharave hantavaa u. aha.m janaaya samada.m kRRiNomyaha.m dyaavaapRRithivii aa vivesha . 5. Atharvaveda/4/30/5
 • aha.m rudrebhirvasubhishcharaamyahamaadityairuta vishvadevaiH . aha.m mitraavaruNobhaa bibharmyahamindraagnii ahamashvinobhaa . Rigveda/10/125/1
 • aha.m rudrebhirvasubhishcharaamyahamaadityairuta vishvadevaiH. aha.m mitraavaruNobhaa bibharmyahamindraagnii ahamashvinobhaa . 1. Atharvaveda/4/30/1
 • aha.m sa yo navavaastva.m bRRihadratha.m sa.m vRRitreva daasa.m vRRitrahaarujam . yadvardhayanta.m prathayantamaanuShagduure paare rajaso rochanaakaram . Rigveda/10/49/6
 • aha.m sapta sravato dhaaraya.m vRRiShaa dravitnvaH pRRithivyaa.m siiraa adhi . ahamarNaa.msi vi tiraami sukraturyudhaa vida.m manave gaatumiShTaye . Rigveda/10/49/9
 • aha.m saptahaa nahuSho nahuShTaraH praashraavaya.m shavasaa turvasha.m yadum . aha.m nya1nya.m sahasaa sahaskara.m nava vraadhato navati.m cha vakShayam . Rigveda/10/49/8
 • aha.m so asmi yaH puraa sute vadaami kaani chit. ta.m maa vyantyaadhyo3 vRRiko na tRRiShNaja.m mRRiga.m vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/7
 • aha.m somamaahanasa.m bibharmyaha.m tvaShTaaramuta puuShaNa.m bhagam . aha.m dadhaami draviNa.m haviShmate supraavye3 yajamaanaaya sunvate . Rigveda/10/125/2
 • aha.m somamaahanasa.m bibharmyaha.m tvaShTaaramuta puuShaNa.m bhagam. aha.m dadhaami draviNaa haviShmate supraavyaa yajamaanaaya sunvate . 6. Atharvaveda/4/30/6
 • aha.m suuryasya pari yaamyaashubhiH praitashebhirvahamaana ojasaa . yanmaa saavo manuSha aaha nirNija RRIdhakkRRiShe daasa.m kRRitvya.m hathaiH . Rigveda/10/49/7
 • aha.m suve pitaramasya muurdhanmama yonirapsva1ntaH samudre . tato vi tiShThe bhuvanaanu vishvotaamuu.m dyaa.m varShmaNopa spRRishaami . Rigveda/10/125/7
 • aha.m suve pitaramasya muurdhanmama yonirapsva1ntaH samudre. tato vi tiShThe bhuvanaani vishvotaamuu.m dyaa.m varShmaNopa spRRishaami . 7. Atharvaveda/4/30/7
 • aha.m taa vishvaa chakara.m nakirmaa daivya.m saho varate apratiitam. yanmaa somaaso mamadanyadukthobhe bhayete rajasii apaare .6. Rigveda/4/42/6
 • aha.m tadaasu dhaaraya.m yadaasu na devashchana tvaShTaadhaarayadrushat . spaarha.m gavaamuudhassu vakShaNaasvaa madhormadhu shvaatrya.m somamaashiram . Rigveda/10/49/10
 • aha.m taShTeva vandhura.m paryachaami hRRidaa matim . kuvitsomasyaapaamiti . Rigveda/10/119/5
 • aha.m vadaami nettva.m sabhaayaamaha tva.m vada. mamedasastva.m kevalo naanyaasaa.m kiirtayaashchana . 4. Atharvaveda/7/38/4
 • aha.m viShyaamimayi ruupamasyaa vedaditpashyanmanasaH kulaayam. na steyamadmimanasodamuchye svaya.m shrathnaano varuNasya paashaan .57. Atharvaveda/14/1/57
 • aha.m vivecha pRRithiviimuta dyaamahamRRituu.mrajanaya.m sapta saakam. aha.m satyamanRRita.m yadvadaamyaha.m daivii.m pari vaacha.m vishashcha . 2. Atharvaveda/6/61/2
 • ahaa araatimavidaH syonamapyabhuurbhadre sukRRitasya loke. evaaha.m tvaa.m kShetriyaannirRRityaa jaamisha.msaaddruho mu~nchaami varuNasya paashaat. anaagasa.m brahmaNaa tvaa kRRiNomi shive te dyaavaapRRithivii ubhe staam . 7. Atharvaveda/2/10/7
 • ahaa yadindra sudinaa vyuchChaandadho yatketumupama.m samatsu. nya1gniH siidadasuro na hotaa huvaano atra subhagaaya devaan .3. Rigveda/7/30/3
 • ahaani gRRidhraaH paryaa va aagurimaa.m dhiya.m vaarkaaryaa.m cha deviim. brahma kRRiNvanto gotamaaso arkairuurdhva.m nunudra utsadhi.m pibadhyai . Rigveda/1/88/4
 • ahaani sha.m bhavantu naH sha.n raatriiH prati dhiiyataam. shanna.a indraagnii bhavataamavobhiH shanna.a indraavaruNaa raatahavyaa. shanna.a indraapuuShaNaa vaajasaatau shamindraasomaa suvitaaya sha.myoH .11 . Yajurveda/36/11
 • ahaavyagne haviraasye te sruchiiva ghRRita.m chamviiva somaH . vaajasani.m rayimasme suviira.m prashasta.m dhehi yashasa.m bRRihantam . Rigveda/10/91/15
 • ahaavyagne haviraasye.n te sruchii.nva ghRRita.m chamvii.nva somaH. vaajasani.n rayimasme suviira.m prashasta.m dhehi yashasa.m bRRihantam .79 . Yajurveda/20/79
 • ahaH ketunaa juShataa.n sujyotirjyotiShaa svaahaa. raatriH ketunaa juShataa.n sujyotirjyotiShaa svaahaa .21 . Yajurveda/37/21
 • ahamapo apinvamukShamaaNaa dhaaraya.m diva.m sadana RRItasya. RRItena putro aditerRRitaavota tridhaatu prathayadvi bhuuma .4. Rigveda/4/42/4
 • ahamasmi mahaamaho.abhinabhyamudiiShitaH . kuvitsomasyaapaamiti . Rigveda/10/119/12
 • ahamasmi prathamajaa RRitasya puurva.m devebhyo amRRitasya naama . yo maa dadaati sa idevamaavadahamannamannamadantamadmi.594 Samveda/594
 • ahamasmi sahamaana uttaro naama bhuumyaam. abhiiShaaDasmi vishvaaShaaDaashaamaashaa.m viShaasahiH . 54. Atharvaveda/12/1/54
 • ahamasmi sahamaanaatha tvamasi saasahiH . ubhe sahasvatii bhuutvii sapatnii.m me sahaavahai . Rigveda/10/145/5
 • ahamasmi sahamaanaatho tvamasi saasahiH. ubhe sahasvatii bhuutvaa sapatnii.m me sahaavahai . 5. Atharvaveda/3/18/5
 • ahamasmi sapatnahendra ivaariShTo akShataH . adhaH sapatnaa me padorime sarve abhiShThitaaH . Rigveda/10/166/2
 • ahamatka.m kavaye shishnatha.m hathairaha.m kutsamaavamaabhiruutibhiH . aha.m shuShNasya shnathitaa vadharyama.m na yo rara aarya.m naama dasyave . Rigveda/10/49/3
 • ahamenaavudatiShThipa.m gaavau shraantasadaaviva. kurkuraaviva kuujantaavudavantau vRRikaaviva . 2. Atharvaveda/7/95/2
 • ahameta.m gavyayamashvya.m pashu.m puriiShiNa.m saayakenaa hiraNyayam . puruu sahasraa ni shishaami daashuShe yanmaa somaasa ukthino amandiShuH . Rigveda/10/48/4
 • ahametaa~nChaashvasato dvaadvendra.m ye vajra.m yudhaye.akRRiNvata . aahvayamaanaa.N ava hanmanaahana.m dRRiLhaa vadannanamasyurnamasvinaH . Rigveda/10/48/6
 • ahameva svayamida.m vadaami juShTa.m devaanaamuta maanuShaaNaam. ya.m kaamaye tantamugra.m kRRiNomi ta.m brahmaaNa.m tamRRiShi.m ta.m sumedhaam . 3. Atharvaveda/4/30/3
 • ahameva svayamida.m vadaami juShTa.m devebhiruta maanuShebhiH . ya.m kaamaye ta.mtamugra.m kRRiNomi ta.m brahmaaNa.m tamRRiShi.m ta.m sumedhaam . Rigveda/10/125/5
 • ahameva vaata iva pra vaamyaarabhamaaNaa bhuvanaani vishvaa . paro divaa para enaa pRRithivyaitaavatii mahinaa sa.m babhuuva . Rigveda/10/125/8
 • ahameva vaataiva pra vaamyaarabhamaaNaa bhuvanaani vishvaa. paro divaa para enaa pRRithivyaitaavatii mahimnaa sa.m babhuuva . 8. Atharvaveda/4/30/8
 • ahamevaasmyamaavaasyaa maamaa vasanti sukRRito mayiime. mayi devaa ubhaye saadhyaashchendrajyeShThaaH samagachChanta sarve . 2. Atharvaveda/7/79/2
 • ahamiddhi pituShpari medhaamRRitasya jagrabha . aha.m suurya ivaajani . Rigveda/8/6/10
 • ahamiddhi pituShpari medhaamRRitasya jagrabha. aha.m suurya ivaajani . 1. Atharvaveda/20/115/1
 • ahamiddhi pituShpari medhaamRRitasya jagraha . aha.m suurya ivaajani.1500 Samveda/1500
 • ahamiddhi pituShpari medhaamRRitasya jagraha . aha.m suurya ivaajani.152 Samveda/152
 • ahamindro na paraa jigya iddhana.m na mRRityave.ava tasthe kadaa chana . somaminmaa sunvanto yaachataa vasu na me puuravaH sakhye riShaathana . Rigveda/10/48/5
 • ahamindro rodho vakSho atharvaNastritaaya gaa ajanayamaheradhi . aha.m dasyubhyaH pari nRRimNamaa dade gotraa shikShandadhiiche maatarishvane . Rigveda/10/48/2
 • ahamindro varuNaste mahitvorvii gabhiire rajasii sumeke. tvaShTeva vishvaa bhuvanaani vidvaantsamairaya.m rodasii dhaaraya.m cha .3. Rigveda/4/42/3
 • ahannahi.m parishayaanamarNa ojaayamaana.m tuvijaata tavyaan. na te mahitvamanu bhuudadha dyauryadanyayaa sphigyaa3 kShaamavasthaaH. Rigveda/3/32/11
 • ahannahi.m parvate shishriyaaNa.m tvaShTaasmai vajra.m svarya.m tatakSha . vaashraa iva dhenavaH syandamaanaa a~njaH samudramava jagmuraapaH . Rigveda/1/32/2
 • ahannahi.m parvate shishriyaaNa.m tvaShTaasmai vajra.m svarya.m tatakSha. vaashraa iva dhenavaH syandamaanaa a~njaH samudramava jagmuraapaH . 6. Atharvaveda/2/5/6
 • ahannindro adahadagnirindo puraa dasyuunmadhyandinaadabhiike. durge duroNe kratvaa na yaataa.m puruu sahasraa sharvaa ni barhiit .3. Rigveda/4/28/3
 • ahanvRRitra.m vRRitratara.m vya.msamindro vajreNa mahataa vadhena . skandhaa.msiiva kulishenaa vivRRikNaahiH shayata upapRRikpRRithivyaaH . Rigveda/1/32/5
 • ahanvRRitramRRichiiShama aurNavaabhamahiishuvam . himenaavidhyadarbudam . Rigveda/8/32/26
 • aharaharaprayaava.m bharanto.ashvaayeva tiShThate ghaasamasmai. raayaspoSheNa samiShaa madanto.agne maa te prativeshaa riShaama .75 . Yajurveda/11/75
 • ahashcha kRRiShNamahararjuna.m cha vi vartete rajasii vedyaabhiH. vaishvaanaro jaayamaano na raajaavaatirajjyotiShaagnistamaa.msi .1. Rigveda/6/9/1
 • ahashcha raatriicha pariShkandau mano vipatham. maatarishvaa cha pavamaanashcha vipathavaahau vaataH saarathiireShmaa pratodaH. kiirtishcha yashashcha puraHsaraavaina.m kiirtirgachChatyaa yashogachChati ya eva.m veda .20. Atharvaveda/15/2/20
 • ahastaa yadapadii vardhata kShaaH shachiibhirvedyaanaam . shuShNa.m pari pradakShiNidvishvaayave ni shishnathaH . Rigveda/10/22/14
 • aheLamaana upa yaahi yaj~na.m tubhya.m pavanta indavaH sutaasaH. gaavo na vajrintsvamoko achChendraa gahi prathamo yaj~niyaanaam .1. Rigveda/6/41/1
 • aheLataa manasaa shruShTimaa vaha duhaanaa.m dhenu.m pipyuShiimasashchatam. padyaabhiraashu.m vachasaa cha vaajina.m tvaa.m hinomi puruhuuta vishvahaa. Rigveda/2/32/3
 • ahema yaj~na.m pathaamuraaNaa imaa.m suvRRikti.m vRRiShaNaa juShethaam . shruShTiiveva preShito vaamabodhi prati stomairjaramaaNo vasiShThaH . Rigveda/7/73/3
 • aheryaataara.m kamapashya indra hRRidi yatte jaghnuSho bhiiragachChat . nava cha yannavati.m cha sravantiiH shyeno na bhiito ataro rajaa.msi . Rigveda/1/32/14
 • ahiinaa.m sarveShaa.m viSha.m paraa vahantu sindhavaH. hataastirashchiraajayo nipiShTaasaH pRRidaakavaH . 20. Atharvaveda/10/4/20
 • ahiriva bhogaiH paryeti baahu.m jyaayaa heti.m paribaadhamaanaH. hastadhno vishvaa vayunaani vidvaanpumaanpumaa.msa.m pari paatu vishvataH .14. Rigveda/6/75/14
 • ahiriva bhogaiH paryeti baahu.N jyaayaa heti.m paribaadhamaanaH. hastaghno vishvaa vayunaani vidvaan pumaan pumaa.nsa.m pari paatu vishvataH .51 . Yajurveda/29/51
 • ahitena chidarvataa jiiradaanuH siShaasati . pravaachyamindra tattava viiryaaNi kariShyato bhadraa indrasya raatayaH . Rigveda/8/62/3
 • ahnaapratya~Nvraatyo raatryaa praa~Nnamo vraatyaaya .5. Atharvaveda/15/18/5
 • ahne cha tvaa raatraye chobhaabhyaa.m pari dadmasi. araayebhyo jighatsubhya ima.m me pari rakShata . 20. Atharvaveda/8/2/20
 • ahne paaraavataanaalabhate raatryai siichaapuurahoraatrayoH sandhibhyo jatuurmaasebhyo daatyauhaantsa.mvatsaraaya mahataH suparNaan .25 . Yajurveda/24/25
 • ahoraatraabhyaa.m nakShatrebhyaH suuryaachandramasaabhyaam. bhadraahamasmabhya.m raaja~nChakadhuuma tva.m kRRidhi . 3. Atharvaveda/6/128/3
 • ahoraatrairvimita.m tri.mshada~Nga.m trayodasha.m maasa.m yo nirmimiite. tasya devasya kruddhasyaitadaago ya eva.m vidvaa.msa.m braahmaNa.m jinaati. udvepaya rohita pra kShiNiihi brahmajyasya prati mu~ncha paashaan . 8. Atharvaveda/13/3/8
 • ahoraatre anveShi bibhratkShemyastiShThanprataraNaH suviiraH. anaaturaantsumanasastalpa bibhrajjyogeva naH puruShagandhiredhi . 49. Atharvaveda/12/2/49
 • ahoraatre ida.m bruumaH suuryaachandramasaavubhaa. vishvaanaadityaanbruumaste no mu~nchantva.mhasaH . 5. Atharvaveda/11/6/5
 • ahoraatrenaasike ditishchaaditishcha shiirShakapaale sa.mvatsaraH shiraH .4. Atharvaveda/15/18/4
 • ahrutamasi havirdhaana.m dRRi.nhasva maa hvaarmaa te yaj~napatirhvaarShiit. viShNustvaa kramataamuru vaataayaapahata.nrakSho yachChantaa.m pa~ncha .9. Yajurveda/1/9
 • ahula kusha varttaka . 6. Atharvaveda/20/131/6
 • aibhiragne duvo giro vishvebhiH somapiitaye. devebhiryaahi yakShi cha. Rigveda/1/14/1
 • aibhiragne saratha.m yaahyarvaa~N naanaaratha.m vaa vibhavo hyashvaaH. patniivatastri.mshata.m trii.mshcha devaananuShvadhamaa vaha maadayasva. Rigveda/3/6/9
 • aibhiragne saratha.m yaahyarvaa~Nnaanaaratha.m vaa vibhavo hyashvaaH. patniivatastri.mshata.m trii.mshcha devaananuShvadhamaa vaha maadayasva .4. Atharvaveda/20/13/4
 • aibhirdade vRRiShNyaa pau.m syaani yebhiraukShadvRRitrahatyaaya vajrii . ye karmaNaH kriyamaaNasya mahna RRite karmamudajaayanta devaaH.1784 Samveda/1784
 • aibhirdade vRRiShNyaa pau.msyaani yebhiraukShadvRRitrahatyaaya vajrii . ye karmaNaH kriyamaaNasya mahna RRItekarmamudajaayanta devaaH . Rigveda/10/55/7
 • aichChaama tvaa bahudhaa jaatavedaH praviShTamagne apsvoShadhiiShu . ta.m tvaa yamo achikechchitrabhaano dashaantaruShyaadatirochamaanam . Rigveda/10/51/3
 • aina.m brahmagachChati brahmavarchasii bhavati .8. Atharvaveda/15/10/8
 • aina.m nikaamogachChati nikaame nikaamasya bhavati ya eva.m veda .11. Atharvaveda/15/11/11
 • aina.m priya.mgachChati priyaH priyasya bhavati ya eva.m veda .7. Atharvaveda/15/11/7
 • aina.m shraddhaagachChatyaina.m yaj~no gachChatyaina.m loko gachChatyainamanna.m gachChatyainamannaadya.mgachChati ya eva.m veda .5. Atharvaveda/15/7/5
 • aina.m vasho gachChativashii vashinaa.m bhavati ya eva.m veda .9. Atharvaveda/15/11/9
 • ainaandyataamindraagnii somo raajaa cha medinau. indro marutvaanaadaanamamitrebhyaH kRRiNotu naH .3. Atharvaveda/6/104/3
 • ainamaapogachChatyaina.m shraddhaa gachChatyaina.m varSha.m gachChati ya eva.m veda .3. Atharvaveda/15/7/3
 • ainamindriya.mgachChatiindriyavaanbhavati .10. Atharvaveda/15/10/10
 • aindraagna.m paavamaana.m mahaanaamniirmahaavratam. uchChiShTe yaj~nasyaa~Ngaanyantargarbha iva maatari . 6. Atharvaveda/11/7/6
 • aindraagna.m varma bahula.m yadugra.m vishve devaa naatividhyanti sarve. tanme tanva.m᳡ traayataa.m sarvato bRRihadaayuShmaa~njaradaShTiryathaasaani . 19. Atharvaveda/8/5/19
 • aindraH praaNo.aa~Nge.aa~Nge nidiidhyadaindra.audaano.aa~Nge.aa~Nge nidhiitaH. deva tvaShTarbhuuri te sa.nsametu salakShmaa yadviShuruupa.m bhavaati. devatraa yantamavase sakhaayo.anu tvaa maataa pitaro madantu .20. Yajurveda/6/20
 • aiShaa.m yaj~namuta varcho dade.aha.m raayaspoShamuta chittaanyagne. sapatnaa asmadadhare bhavantuuttama.m naakamadhi rohayemam .4. Atharvaveda/1/9/4
 • aiShu chaakandhi puruhuuta suuriShu vRRidhaaso ye maghavannaanashurmagham . archanti toke tanaye pariShTiShu medhasaataa vaajinamahraye dhane . Rigveda/10/147/3
 • aiShu chetadvRRiShaNvatyantaRRIjreShvaruShii . svabhiishuH kashaavatii . Rigveda/8/68/18
 • aiShu dhaa viiravadyasha uSho maghoni suuriShu. ye no raadhaa.msyahrayaa maghavaano araasata sujaate ashvasuunRRite .6. Rigveda/5/79/6
 • aiShu dyaavaapRRithivii dhaata.m mahadasme viireShu vishvacharShaNi shravaH . pRRikSha.m vaajasya saataye pRRikSha.m raayota turvaNe . Rigveda/10/93/10
 • aiShu nahya vRRiShaajina.m hariNasyaa bhiya.m kRRidhi. paraa~Namitra eShatvarvaachii gaurupeShatu . 3. Atharvaveda/6/67/3
 • aitaanratheShu tasthuShaH kaH shushraava kathaa yayuH. kasmai sasruH sudaase anvaapaya iLaabhirvRRiShTayaH saha .2. Rigveda/5/53/2
 • aitu devastraayamaaNaH kuShTho himavataspari. takmaana.m sarva.m naashaya sarvaashcha yaatudhaanyaH᳡ . 1. Atharvaveda/19/39/1
 • aitu praaNa aitu mana aitu chakShuratho balam. shariiramasya samvidaa.m tatpadbhyaa.m prati tiShThatu . 13. Atharvaveda/5/30/13
 • aitu puuShaa rayirbhagaH svasti sarvadhaatamaH . ururadhvaa svastaye . Rigveda/8/31/11
 • aja.m cha pachata pa~ncha chaudanaan. sarvaa dishaH sa.mmanasaH sadhriichiiH saantardeshaaH prati gRRihNantu ta etam . 37. Atharvaveda/9/5/37
 • ajaa anyasya vahnayo harii anyasya sa.mbhRRitaa. taabhyaa.m vRRitraaNi jighnate .3. Rigveda/6/57/3
 • ajaa roha sukRRitaa.m yatra lokaH sharabho na chatto.ati durgaaNyeShaH. pa~nchaudano brahmaNe diiyamaanaH sa daataara.m tRRiptyaa tarpayaati . 9. Atharvaveda/9/5/9
 • ajaa vRRita indra shuurapatniirdyaa.m cha yebhiH puruhuuta nuunam. rakSho agnimashuSha.m tuurvayaaNa.m si.mho na dame apaa.msi vastoH . Rigveda/1/174/3
 • ajaagaara kevikaa . 17. Atharvaveda/20/129/17
 • ajaare pisha~Ngilaa shvaavitkurupisha~Ngilaa. shasha.aaaskandamarShatyahiH panthaa.m vi sarpati .56 . Yajurveda/23/56
 • ajaashvaH pashupaa vaajapastyo dhiya.mjinvo bhuvane vishve arpitaH. aShTraa.m puuShaa shithiraamudvariivRRijatsa.mchakShaaNo bhuvanaa deva iiyate .2. Rigveda/6/58/2
 • ajaataa aasannRRitavo.atho dhaataa bRRihaspatiH. indraagnii ashvinaa tarhi ka.m te jyeShThamupaasata . 5. Atharvaveda/11/8/5
 • ajaatashatrumajaraa svarvatyanu svadhaamitaa dasmamiiyate. sunotana pachata brahmavaahase puruShTutaaya pratara.m dadhaatana .1. Rigveda/5/34/1
 • ajaH pakvaH svarge loke dadhaati pa~nchaudano nirRRiti.m baadhamaanaH. tena lokaantsuuryavato jayema . 18. Atharvaveda/9/5/18
 • ajaiSha.m tvaa sa.mlikhitamajaiShamuta sa.mrudham. avi.m vRRiko yathaa mathadevaa mathnaami te kRRitam . 5. Atharvaveda/7/50/5
 • ajaiShmaadyaasanaama chaabhuumaanaagaso vayam . jaagratsvapnaH sa.mkalpaH paapo ya.m dviShmasta.m sa RRIchChatu yo no dveShTi tamRRichChatu . Rigveda/10/164/5
 • ajaiShmaadyaasanaama chaabhuumaanaagaso vayam . uSho yasmaadduShShvapnyaadabhaiShmaapa taduchChatvanehaso va uutayaH sutayo va uutayaH . Rigveda/8/47/18
 • ajaiShmaadyaasanaamaadyaabhuumanaagaso vayam .1. Atharvaveda/16/6/1
 • ajamanajmi payasaa ghRRitena divya.m suparNa.m payasa.m bRRihantam. tena geShma sukRRitasya loka.m svaraarohanto abhi naakamuttamam . 6. Atharvaveda/4/14/6
 • ajasramindumaruSha.m bhuraNyumagnimiiDe puurvachitti.m namobhiH. sa parvabhirRRitushaH kalpamaano gaa.m maa hi.nsiiraditi.m viraajam .43 . Yajurveda/13/43
 • ajastrinaake tridive tripRRiShThe naakasya pRRiShThe dadivaa.msa.m dadhaati. pa~nchaudano brahmaNe diiyamaano vishvaruupaa dhenuH kaamadughaasyekaa . 10. Atharvaveda/9/5/10
 • ajiijanannamRRita.m martyaaso.asremaaNa.m taraNi.m viiLujambham. dasha svasaaro agruvaH samiichiiH pumaa.msa.m jaatamabhi sa.m rabhante. Rigveda/3/29/13
 • ajiijano amRRita martyaaya amRRitasya dharmannamRRitasya chaaruNaH . sadaasaro vaajamachChaa saniShyadat.1508 Samveda/1508
 • ajiijano amRRita martyeShvaa.N RRItasya dharmannamRRitasya chaaruNaH . sadaasaro vaajamachChaa saniShyadat . Rigveda/9/110/4
 • ajiijano hi pavamaana suurya.m vidhaare shakmanaa payaH . gojiirayaa ra.m hamaaNaH purandhyaa.1365 Samveda/1365
 • ajiijano hi pavamaana suurya.m vidhaare shakmanaa payaH . gojiirayaa ra.mhamaaNaH pura.mdhyaa . Rigveda/9/110/3
 • ajiijano hi pavamaana suuryya.m vidhaare shakmanaa payaH. gojiirayaa ra.nhamaaNaH purandhyaa .18 . Yajurveda/22/18
 • ajiitaye.ahataye pavasva svastaye sarvataataye bRRihate . tadushanti vishva ime sakhaayastadaha.m vashmi pavamaana soma . Rigveda/9/96/4
 • ajiraadhiraajau shyenau sa.mpaatinaaviva. aajya.m pRRitanyato hataa.m yo naH kashchaabhyaghaayati . 3. Atharvaveda/7/70/3
 • ajiraasastadapa iiyamaanaa aatasthivaa.mso amRRitasya naabhim. anantaasa uravo vishvataH sii.m pari dyaavaapRRithivii yanti panthaaH .2. Rigveda/5/47/2
 • ajiraaso harayo ye ta aashavo vaataa iva prasakShiNaH . yebhirapatya.m manuShaH pariiyase yebhirvishva.m svardRRishe . Rigveda/8/49/8
 • ajo agnirajamu jyotiraahuraja.m jiivataa brahmaNe deyamaahuH. ajastamaa.msyapa hanti duuramasmi.mlloke shraddadhaanena dattaH . 7. Atharvaveda/9/5/7
 • ajo bhaagastapasaa ta.m tapasva ta.m te shochistapatu ta.m te archiH . yaaste shivaastanvo jaatavedastaabhirvahaina.m sukRRitaamu lokam . Rigveda/10/16/4
 • ajo hya1gnerajaniShTa shokaadvipro viprasya sahaso vipashchit. iShTa.m puurtamabhipuurta.m vaShaTkRRita.m taddevaa RRitushaH kalpayantu . 13. Atharvaveda/9/5/13
 • ajo hya1gnerajaniShTa shokaatso apashyajjanitaaramagre. tena devaa devataamagra aayantena rohaanruruhurmedhyaasaH . 1. Atharvaveda/4/14/1
 • ajo hyagnerajaniShTa shokaat so.a apashyajjanitaaramagre. tena devaa devataamagramaay.Nstena rohamaayannupa medhyaasaH. sharabhamaaraNyamanu te dishaami tena chinvaanastanvo.n niShiida. sharabha.m te shugRRichChatu ya.m dviShmasta.m te shugRRichChatu .51 . Yajurveda/13/51
 • ajo na kShaa.m daadhaara pRRithivii.m tastambha dyaa.m mantrebhiH satyaiH . Rigveda/1/67/5
 • ajo vaa idamagne vya᳡kramata tasyora iyamabhavaddyauH pRRiShTham. antarikSha.m madhya.m dishaH paarshve samudrau kukShii . 20. Atharvaveda/9/5/20
 • ajobhaagastapasasta.m tapasva ta.m te shochistapatu ta.m te archiH. yaasteshivaastanvo᳡ jaatavedastaabhirvahaina.m sukRRitaamu lokam .8. Atharvaveda/18/2/8
 • ajohaviidashvinaa taugryo vaa.m proLhaH samudramavyathirjaganvaan. niShTamuuhathuH suyujaa rathena manojavasaa vRRiShaNaa svasti . Rigveda/1/117/15
 • ajohaviidashvinaa vartikaa vaamaasno yatsiimamu~nchata.m vRRikasya. vi jayuShaa yayathuH saanvadrerjaata.m viShvaacho ahata.m viSheNa . Rigveda/1/117/16
 • ajohaviinnaasatyaa karaa vaa.m mahe yaamanpurubhujaa purandhiH. shruta.m tachChaasuriva vadhrimatyaa hiraNyahastamashvinaavadattam . Rigveda/1/116/13
 • ajosyaja svargo᳡si tvayaa lokama~NgirasaH praajaanan. ta.m loka.m puNya.m pra j~neSham . 16. Atharvaveda/9/5/16
 • ajre chidasmai kRRiNuthaa nya~nchana.m durge chidaa susaraNam . eShaa chidasmaadashaniH paro nu saasredhantii vi nashyatu . Rigveda/8/27/18
 • ajyeShThaaso akaniShThaasa ete sa.m bhraataro vaavRRidhuH saubhagaaya. yuvaa pitaa svapaa rudra eShaa.m sudughaa pRRishniH sudinaa marudbhyaH .5. Rigveda/5/60/5
 • akaamo dhiiro amRRitaH svaya.mbhuu rasena tRRipto na kutashchanonaH. tameva vidvaanna bibhaaya mRRityoraatmaana.m dhiiramajara.m yuvaanam . 44. Atharvaveda/10/8/44
 • akaari brahma samidhaana tubhya.m sha.msaatyuktha.m yajate vyuu dhaaH. hotaaramagni.m manuSho ni Shedurnamasyanta ushijaH sha.msamaayoH .11. Rigveda/4/6/11
 • akaari ta indra gotamebhirbrahmaaNyoktaa namasaa haribhyaam. supeshasa.m vaajamaa bharaa naH praatarmakShuu dhiyaavasurjagamyaat . Rigveda/1/63/9
 • akaari vaamandhaso variimannastaari barhiH supraayaNatamam. uttaanahasto yuvayurvavandaa vaa.m nakShanto adraya aa~njan .3. Rigveda/6/63/3
 • akarma te svapaso abhuuma RRItamavasrannuShaso vibhaatiiH. anuunamagni.m purudhaa sushchandra.m devasya marmRRijatashchaaru chakShuH .19. Rigveda/4/2/19
 • akarma tesvapaso abhuuma RRitamavasrannuShaso vibhaatiiH. vishva.m tadbhadra.m yadavanti devaabRRihadvadema vidathe suviiraaH .24. Atharvaveda/18/3/24
 • akarmaa dasyurabhi no amanturanyavrato amaanuShaH . tva.m tasyaamitrahanvadhardaasasya dambhaya . Rigveda/10/22/8
 • akraantsamudraH prathame vidharma.m janayanprajaa bhuvanasya gopaaH . vRRiShaa pavitre adhi saano avye bRRihatsomo vaavRRidhe svaano adriH.529 Samveda/529
 • akraantsamudraH prathame vidharman janayanprajaa bhuvanasya gopaaH . vRRiShaa pavitre adhi saano avye bRRihatsomo vaavRRidhe svaano adriH. 1253 Samveda/1253
 • akraantsamudraH prathame vidharma~njanayanprajaa bhuvanasya raajaa . vRRiShaa pavitre adhi saano avye bRRihatsomo vaavRRidhe suvaana induH . Rigveda/9/97/40
 • akran karma karmakRRitaH saha vaachaa mayobhuvaa. devebhyaH karma kRRitvaasta.m preta sachaabhuvaH .47. Yajurveda/3/47
 • akrandadagni stanayanniva dyauH kShaamaa rerihad viirudhaH sama~njan. sadyo jaj~naano vi hiimiddho.aakhyadaa rodasii bhaanunaa bhaatyantaH .21 . Yajurveda/12/21
 • akrandadagni stanayanniva dyauH kShaamaa rerihad viirudhaH sama~njan. sadyo jaj~naano vi hiimiddho.aakhyadaa rodasii bhaanunaa bhaatyantaH .33 . Yajurveda/12/33
 • akrandadagni stanayanniva dyauH kShaamaa rerihad viirudhaH sama~njan. sadyo jaj~naano vi hiimiddho.aakhyadaa rodasii bhaanunaa bhaatyantaH .6 . Yajurveda/12/6
 • akrandadagniH stanayanniva dyauH kShaamaa rerihadviirudhaH sama~njan . sadyo jaj~naano vi hiimiddho akhyadaa rodasii bhaanunaa bhaatyantaH . Rigveda/10/45/4
 • akravihastaa sukRRite paraspaa ya.m traasaathe varuNeLaasvantaH. raajaanaa kShatramahRRiNiiyamaanaa sahasrasthuuNa.m bibhRRithaH saha dvau .6. Rigveda/5/62/6
 • akro na babhriH samithe mahiinaa.m didRRikSheyaH suunave bhaaRRijiikaH. udusriyaa janitaa yo jajaanaapaa.m garbho nRRitamo yahvo agniH. Rigveda/3/1/12
 • akShaaH phalavatii.m dyuva.m datta gaa.m kShiiriNiimiva. sa.m maa kRRitasya dhaarayaa dhanuH snaavneva nahyata .9. Atharvaveda/7/50/9
 • akShaanaho nahyatanota somyaa iShkRRiNudhva.m rashanaa ota pi.mshata . aShTaavandhura.m vahataabhito ratha.m yena devaaso anayannabhi priyam . Rigveda/10/53/7
 • akShaasa ida~Nkushino nitodino nikRRitvaanastapanaastaapayiShNavaH . kumaaradeShNaa jayataH punarhaNo madhvaa sampRRiktaaH kitavasya barhaNaa . Rigveda/10/34/7
 • akShadrugdho raajanyaH paapa aatmaparaajitaH. sa braahmaNasya gaamadyaadadya jiivaani maa shvaH . 2. Atharvaveda/5/18/2
 • akShairmaa diivyaH kRRiShimitkRRiShasva vitte ramasva bahu manyamaanaH . tatra gaavaH kitava tatra jaayaa tanme vi chaShTe savitaayamaryaH . Rigveda/10/34/13
 • akShannamiimadanta hyava priyaa adhuuShata . astoShata svabhaanavo vipraa naviShThayaa matii yojaa nvindra te harii.415 Samveda/415
 • akShannamiimadanta hyava priyaa adhuuShata. astoShata svabhaanavo vipraa naviShThayaa matii yojaa nvindra te harii . Rigveda/1/82/2
 • akShannamiimadanta hyava priyaa.aadhuuShata. astoShata svabhaanavo vipraa naviShThayaa matii yojaa nvi.nndra te harii .51. Yajurveda/3/51
 • akShannamiimadanta hyava priyaa.N adhuuShata. astoShata svabhaanavo vipraayaviShThaa iimahe .61. Atharvaveda/18/4/61
 • akShaNvantaH karNavantaH sakhaayo manojaveShvasamaa babhuuvuH . aadaghnaasa upakakShaasa u tve hradaa iva snaatvaa u tve dadRRishre . Rigveda/10/71/7
 • akSharaajaaya kitava.m kRRitaayaadinavadarsha.m tretaayai kalpina.m dvaaparaayaadhikalpinamaaskandaaya sabhaasthaaNu.m mRRityave govyachChamantakaaya goghaata.m kShudhe yo gaa.m vikRRintanta.m bhikShamaaNa.aupa tiShThati duShkRRitaaya charakaachaarya.m paapmane sailagam .18 . Yajurveda/30/18
 • akShetravitkShetravida.m hyapraaT sa praiti kShetravidaanushiShTaH . etadvai bhadramanushaasanasyota sruti.m vindatya~njasiinaam . Rigveda/10/32/7
 • akShiibhyaa.m te naasikaabhyaa.m karNaabhyaa.m Chubukaadadhi . yakShma.m shiirShaNya.m mastiShkaajjihvaayaa vi vRRihaami te . Rigveda/10/163/1
 • akShiibhyaa.m te naasikaabhyaa.m karNaabhyaa.m Chubukaadadhi. yakShma.m shiirShaNya.m mastiShkaajjihvaayaa vi vRRihaami te . 1. Atharvaveda/2/33/1
 • akShiibhyaa.m te naasikaabhyaa.m karNaabhyaa.m Chubukaadadhi. yakShma.m shiirShaNya.m᳡ mastiShkaajjihvaayaa vi vRRihaami te . 17. Atharvaveda/20/96/17
 • akShitaasta upasado.akShitaaH santu raashayaH. pRRiNanto akShitaaH santvattaaraH santvakShitaaH . 3. Atharvaveda/6/142/3
 • akShiti.mbhuuyasiim .27. Atharvaveda/18/4/27
 • akShitotiH sanedima.m vaajamindraH sahasriNam. yasminvishvaani pau.msyaa . 7. Atharvaveda/20/69/7
 • akShitotiH sanedima.m vaajamindraH sahasriNam. yasminvishvaani pau.msyaa. Rigveda/1/5/9
 • akShNashchidgaatuvittaraanulbaNena chakShasaa . ni chinmiShantaa nichiraa ni chikyatuH . Rigveda/8/25/9
 • akSho na chakryoH shuura bRRihanpra te mahnaa ririche rodasyoH. vRRikShasya nu te puruhuuta vayaa vyuu3tayo ruruhurindra puurviiH .3. Rigveda/6/24/3
 • akShodayachChavasaa kShaama budhna.m vaarNa vaatastaviShiibhirindraH. dRRiLhaanyaubhnaadushamaana ojo.avaabhinatkakubhaH parvataanaam .4. Rigveda/4/19/4
 • akShumopasha.m vitata.m sahasraakSha.m viShuuvati. avanaddhamabhihita.m brahmaNaa vi chRRitaamasi . 8. Atharvaveda/9/3/8
 • akShyau cha te mukha.m cha te vyaaghra jambhayaamasi. aatsarvaanvi.mshati.m nakhaan . 3. Atharvaveda/4/3/3
 • akShyau᳡ nau madhusa.mkaashe aniika.m nau sama~njanam. antaH kRRiNuShva maa.m hRRidi mana innau sahaasati .1. Atharvaveda/7/36/1
 • akShyau ni vidhya hRRidaya.m ni vidhya jihvaa.m ni tRRinddhi pra dato mRRiNiihi. pishaacho asya yatamo jaghaasaagne yaviShTha prati ta.m shRRiNiihi . 4. Atharvaveda/5/29/4
 • akupyantaH kupaayakuH . 8. Atharvaveda/20/130/8
 • alaabuka.m nikhaatakam . 2. Atharvaveda/20/132/2
 • alaabuuni pRRiShaatakaanyashvatthapalaasham. pipiilikaavaTashvaso vidyutsvaaparNashapho goshapho jaritarothaamo daiva . 3. Atharvaveda/20/135/3
 • alaatRRiNo bala indra brajo goH puraa hantorbhayamaano vyaara. sugaanpatho akRRiNonniraje gaaH praavanvaaNiiH puruhuuta.m dhamantiiH. Rigveda/3/30/10
 • alaayyasya parashurnanaasha tamaa pavasva deva soma . aakhu.m chideva deva soma . Rigveda/9/67/30
 • alarShiraati.m vasudaamupa stuhi bhadraa indrasya raatayaH . yo asya kaama.m vidhato na roShati mano daanaaya chodayan. 1320 Samveda/1320
 • alasaalaasi puurvaa silaa~njaalaasyuttaraa. niilaagalasaalaa .4. Atharvaveda/6/16/4
 • algaNDuunhanmi mahataa vadhena duunaa aduunaa arasaa abhuuvan. shiShTaanashiShTaanni tiraami vaachaa yathaa krimiiNaa.m nakiruchChiShaatai . 3. Atharvaveda/2/31/3
 • aliklavaa jaaShkamadaa gRRidhraaH shyenaaH patattriNaH. dhvaa~NkShaaH shakunayastRRipyantvamitreShu samiikShayanradite arbude tava . 9. Atharvaveda/11/9/9
 • amaa ghRRita.m kRRiNute kevalamaachaaryo᳡ bhuutvaa varuNo yadyadaichChatprajaapatau. tadbrahmachaarii praayachChatsvaanmitro adhyaatmanaH . 15. Atharvaveda/11/5/15
 • amaa kRRitvaa paapmaana.m yastenaanya.m jighaa.msati. ashmaanastasyaa.m dagdhaayaa.m bahulaaH phaTkarikrati . 3. Atharvaveda/4/18/3
 • amaadeShaa.m bhiyasaa bhuumirejati naurna puurNaa kSharati vyathiryatii. duuredRRisho ye chitayanta emabhirantarmahe vidathe yetire naraH .2. Rigveda/5/59/2
 • amaajurashchidbhavatho yuva.m bhago.anaashoshchidavitaaraapamasya chit . andhasya chinnaasatyaa kRRishasya chidyuvaamidaahurbhiShajaa rutasya chit . Rigveda/10/39/3
 • amaajuuriva pitroH sachaa satii samaanaadaa sadasastvaamiye bhagam. kRRidhi praketamupa maasyaa bhara daddhi bhaaga.m tanvo3 yena maamahaH. Rigveda/2/17/7
 • amaasi maatraa.msva᳡ragaamaayuShmaanbhuuyaasam. yathaapara.m na maasaatai shate sharatsu no puraa .45. Atharvaveda/18/2/45
 • amaavaasyaa᳡ chapaurNamaasii cha pariShkandau mano vipatham. maatarishvaa cha pavamaanashcha vipathavaahauvaataH saarathii reShmaa pratodaH. kiirtishcha yashashcha puraHsaraavaina.mkiirtirgachChatyaa yasho gachChati ya eva.m veda .14. Atharvaveda/15/2/14
 • amaavaasye na tvadetaanyanyo vishvaa ruupaaNi paribhuurjajaana. yatkaamaaste juhumastanno astu vaya.m syaama patayo rayiiNaam .4. Atharvaveda/7/79/4
 • amaaya vo maruto yaatave dyaurjihiita uttaraa bRRihat . yatraa naro dedishate tanuuShvaa tvakShaa.msi baahvojasaH . Rigveda/8/20/6
 • amandaantstomaanpra bhare maniiShaa sindhaavadhi kShiyato bhaavyasya. yo me sahasramamimiita savaanatuurto raajaa shrava ichChamaanaH . Rigveda/1/126/1
 • amandanmaa marutaH stomo atra yanme naraH shrutya.m brahma chakra. indraaya vRRiShNe sumakhaaya mahya.m sakhye sakhaayastanve tanuubhiH . Rigveda/1/165/11
 • amanmahiidanaashavo.anugraasashcha vRRitrahan . sakRRitsu te mahataa shuura raadhasaa anu stoma.m mudiimahi . Rigveda/8/1/14
 • amanmahiidanaashavo.anugraasashcha vRRitrahan. sukRRitsu te mahataa shuura raadhasaanu stoma.m mudiimahi . 2. Atharvaveda/20/116/2
 • amanthiShTaa.m bhaarataa revadagni.m devashravaa devavaataH sudakSham. agne vi pashya bRRihataabhi raayeShaa.m no netaa bhavataadanu dyuun. Rigveda/3/23/2
 • ambayo yantyadhvabhirjaamayo adhvariiyataam. pRRi~nchatiirmadhunaa payaH . 1. Atharvaveda/1/4/1
 • ambayo yantyadhvabhirjaamayo adhvariiyataam. pRRi~nchatiirmadhunaa payaH. Rigveda/1/23/16
 • ambho amo mahaH saha iti tvopaasmahe vayam . 50. Atharvaveda/13/4/50
 • ambho aruNa.m rajata.m rajaH saha iti tvopaasmahe vayam . 51. Atharvaveda/13/4/51
 • ambitame nadiitame devitame sarasvati. aprashastaaiva smasi prashastimamba naskRRidhi. Rigveda/2/41/16
 • ameva naH suhavaa aa hi gantana ni barhiShi sadatanaa raNiShTana. athaa mandasva jujuShaaNo andhasastvaShTardevebhirjanibhiH sumadgaNaH. Rigveda/2/36/3
 • ameva naH suhavaa.aaa hi gantana ni barhiShi sadatanaa raNiShTana. athaa madasva jujuShaaNo .aandhasastvaShTardevebhirjanibhiH sumadgaNaH .24 . Yajurveda/26/24
 • amii ya RRIkShaa nihitaasa uchchaa nakta.m dadRRishre kuha chiddiveyuH. adabdhaani varuNasya vrataani vichaakashachchandramaa naktameti. Rigveda/1/24/10
 • amii ye devaa sthana madhya aa rochane divaH . kadva RRita.m kadamRRita.m kaa pratnaa va aahutiH.368 Samveda/368
 • amii ye devaaH sthana triShvaa rochane divaH. kadva RRIta.m kadanRRita.m kva pratnaa va aahutirvitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/5
 • amii ye pa~nchokShaNo madhye tasthurmaho divaH. devatraa nu pravaachya.m sadhriichiinaa ni vaavRRiturvitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/10
 • amii ye sapta rashmayastatraa me naabhiraatataa. tritastadvedaaptyaH sa jaamitvaaya rebhati vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/9
 • amii ye yudhamaayanti ketuunkRRitvaaniikashaH. indrastaanparyahaardaamnaa taanagne sa.m dyaa tvam . 3. Atharvaveda/6/103/3
 • amiiShaa.m chitta.m pratilobhayantii gRRihaaNaa~Ngaanyapve parehi . abhi prehi nirdaha hRRitsu shokairandhenaamitraastamasaa sachantaam . Rigveda/10/103/12
 • amiiShaa.m chitta.m pratilobhayantii gRRihaaNaa~Ngaanyapve parehi . abhi prehi nirdaha hRRitsu shokairandhenaamitraastamasaa sachantaam.1861 Samveda/1861
 • amiiShaa.m chitta.m pratilobhayantii gRRihaaNaa~Ngaanyapve parehi. abhi prehi nirdaha hRRitsu shokairandhenaamitraastamasaa sachantaam .44 . Yajurveda/17/44
 • amiiShaa.m chittaani pratimohayantii gRRihaaNaa~Ngaanyapve parehi. abhi prehi nirdaha hRRitsu shokairgraahyaamitraa.mstamasaa vidhya shatruun . 5. Atharvaveda/3/2/5
 • amiivahaa vaastoShpate vishvaa ruupaaNyaavishan. sakhaa susheva edhi naH .1. Rigveda/7/55/1
 • aminatii daivyaani vrataani praminatii manuShyaa yugaani. iiyuShiiNaamupamaa shashvatiinaamaayatiinaa.m prathamoShaa vyadyaut . Rigveda/1/124/2
 • amitraayudho marutaamiva prayaaH prathamajaa brahmaNo vishvamidviduH. dyumnavadbrahma kushikaasa erira ekaeko dame agni.m samiidhire. Rigveda/3/29/15
 • amitrahaa vicharShaNiH pavasva soma sha.m gave . devebhyo anukaamakRRit . Rigveda/9/11/7
 • amitrahaa vicharShaNiH pavasva soma sha.m gave . devebhyo anukaamakRRit.1447 Samveda/1447
 • amitrasenaa.m maghavannasmaanChatruuyatiimabhi. yuva.m taanindra vRRitrahannagnishcha dahata.m prati . 3. Atharvaveda/3/1/3
 • amitrasenaa.m maghavannasmaa~nChatruyatiimabhi . ubhau taamindra vRRitrahannagnishcha dahata.m prati.1865 Samveda/1865
 • amo.ahamasmisaa tva.m saamaahamasmyRRiktva.m dyauraha.m pRRithivii tvam. taaviha sa.m bhavaavaprajaamaa janayaavahai .71. Atharvaveda/14/2/71
 • amota.m vaaso dadyaaddhiraNyamapi dakShiNaam. tathaa lokaantsamaapnoti ye divyaa ye cha paarthivaaH . 14. Atharvaveda/9/5/14
 • amRRiktena rushataa vaasasaa hariramartyo nirNijaanaH pari vyata . divaspRRiShTha.m barhaNaa nirNije kRRitopastaraNa.m chamvornabhasmayam . Rigveda/9/69/5
 • amRRita.m jaatavedasa.m tirastamaa.msi darshatam . ghRRitaahavanamiiDyam . Rigveda/8/74/5
 • amukthaa yakShmaadduritaadavadyaaddruhaH paashaadgraahyaashchodamukthaaH. evaaha.m tvaa.m kShetriyaannirRRityaa jaamisha.msaaddruho mu~nchaami varuNasya paashaat. anaagasa.m brahmaNaa tvaa kRRiNomi shive te dyaavaapRRithivii ubhe staam . 6. Atharvaveda/2/10/6
 • amutra sanniha vetthetaH sa.mstaani pashyasi. itaH pashyanti rochana.m divi suurya.m vipashchitam . 39. Atharvaveda/13/1/39
 • amutrabhuuyaadadha yadyamasya bRRihaspate.a abhishasteramu~nchaH. pratyauhataamashvinaa mRRityumasmaad devaanaamagne bhiShajaa shachiibhiH .9 . Yajurveda/27/9
 • amutrabhuuyaadadhi yadyamasya bRRihaspaterabhishasteramu~nchaH. pratyauhataamashvinaa mRRityumasmaddevaanaamagne bhiShajaa shachiibhiH . 1. Atharvaveda/7/53/1
 • amutrainamaa gachChataaddRRiDhaa naddhaa pariShkRRitaa. yasyaaste vichRRitaamasya~Ngama~Nga.m paruShparuH . 10. Atharvaveda/9/3/10
 • amuu ye divi subhage vichRRitau naama taarake. vi kShetriyasya mu~nchataamadhama.m paashamuttamam . 4. Atharvaveda/3/7/4
 • amuuH paare pRRidaakvastriShaptaa nirjaraayavaH. taasaamjaraayubhirvayamakShyaavapi vyayaamasyaghaayoH paripanthinaH . 1. Atharvaveda/1/27/1
 • amuunashvattha niH shRRiNiihi khaadaamuunkhadiraajiram. taajadbha~Nga iva bhajyantaa.m hantvenaanvadhako vadhaiH . 3. Atharvaveda/8/8/3
 • amuunhetiH patatriNii nye᳡tu yaduluuko vadati moghametat. yadvaa kapotaH padamagnau kRRiNoti . 1. Atharvaveda/6/29/1
 • amuuraa vishvaa vRRiShaNaavimaa vaa.m na yaasu chitra.m dadRRishe na yakSham . druhaH sachante anRRitaa janaanaa.m na vaa.m niNyaanyachite abhuuvan . Rigveda/7/61/5
 • amuuraH kaviraditirvivasvaantsusa.msanmitro atithiH shivo naH. chitrabhaanuruShasaa.m bhaatyagre.apaa.m garbhaH prasva1 aa vivesha .3. Rigveda/7/9/3
 • amuuro hotaa nyasaadi vikShva1gnirmandro vidatheShu prachetaaH. uurdhva.m bhaanu.m savitevaashrenmeteva dhuuma.m stabhaayadupa dyaam .2. Rigveda/4/6/2
 • amuuryaa upa suurye yaabhirvaa suuryaH saha. taa no hinvantvadhvaram . 2. Atharvaveda/1/4/2
 • amuuryaa upa suurye yaabhirvaa suuryaH saha. taa no hinvantvadhvaram. Rigveda/1/23/17
 • amuuryaa yanti yoShito hiraa lohitavaasasaH. abhraatara iva jaamayastiShThantu hatavarchasaH . 1. Atharvaveda/1/17/1
 • amyaksaa ta indra RRIShTirasme sanemyabhva.m maruto junanti. agnishchiddhi Shmaatase shushukvaanaapo na dviipa.m dadhati prayaa.msi . Rigveda/1/169/3
 • anaadhRRiShTaa purastaadagneraadhipatya.aaayurme daaH. putravatii dakShiNata.aindrasyaa.adhipatye prajaa.m me daaH. suShadaa pashchaaddevasya savituraadhipatye chakShurme daaH. aashrutiruttarato dhaaturaadhipatye raayaspoSha.m me daaH. vidhRRitirupariShTaad bRRihaspateraadhipatya.aojo me daaH. vishvaabhyo maa naaShTraabhyaspaahi manorashvaasi .12 . Yajurveda/37/12
 • anaadhRRiShTaani dhRRiShito vyaasyannidhii.Nradevaa.N amRRiNadayaasyaH . maaseva suuryo vasu puryamaa dade gRRiNaanaH shatruu.NrashRRiNaadvirukmataa . Rigveda/10/138/4
 • anaadhRRiShyo jaatavedaa amartyo viraaDagne kShatrabhRRiddiidihiiha. vishvaa amiivaaH pramu~nchanmaanuShiibhiH shivaabhiradya pari paahi no gayam . 1. Atharvaveda/7/84/1
 • anaadhRRiShyo jaatavedaa.a aniShTRRito viraaDagne kShatrabhRRid diidihiiha. vishvaa.a aashaaH pramu~nchan maanuShiirbhiyaH shivebhiradya pari paahi no vRRidhe .7 . Yajurveda/27/7
 • anaagamiShyatovaraanavitteH sa.mkalpaanamuchyaa druhaH paashaan .10. Atharvaveda/16/6/10
 • anaagaso aditaye devasya savituH save. vishvaa vaamaani dhiimahi .6. Rigveda/5/82/6
 • anaagohatyaa vai bhiimaa kRRitye maa no gaamashva.m puruSha.m vadhiiH. yatrayatraasi nihitaa tatastvotthaapayaamasi parNaallaghiiyasii bhava . 29. Atharvaveda/10/1/29
 • anaamayopajihvikaa .20. Atharvaveda/20/129/20
 • anaanudo vRRiShabho dodhato vadho gambhiira RRIShvo asamaShTakaavyaH. radhrachodaH shnathano viiLitaspRRithurindraH suyaj~na uShasaH svarjanat. Rigveda/2/21/4
 • anaanudo vRRiShabho jagmiraahava.m niShTaptaa shatru.m pRRitanaasu saasahiH. asi satya RRINayaa brahmaNaspata ugrasya chiddamitaa viiLuharShiNaH. Rigveda/2/23/11
 • anaaptaa ye vaH prathamaa yaani karmaaNi chakrire. viiraanno atra maa dabhantadva etatpuro dadhe . 2. Atharvaveda/5/6/2
 • anaaptaa ye vaH prathamaa yaani karmaaNi chakrire. viiraanno atra maa dabhantadva etatpuro dadhe . 7. Atharvaveda/4/7/7
 • anaarambhaNe tadaviirayethaamanaasthaane agrabhaNe samudre. yadashvinaa uuhathurbhujyumasta.m shataaritraa.m naavamaatasthivaa.msam . Rigveda/1/116/5
 • anaasmaakastaddevapiiyuH piyaarurniShkamiva prati mu~nchataam. navaaratniinapamayaa asmaaka.m tataH pari. duHShvapnya.m sarva.m dviShate nirdayaamasi .5. Atharvaveda/19/57/5
 • anaayato anibaddhaH kathaaya.m nya~N~Nuttaano.ava padyate na. kayaa yaati svadhayaa ko dadarsha divaH skambhaH samRRitaH paati naakam .5. Rigveda/4/13/5
 • anaayato anibaddhaH kathaaya.m nya~N~Nuttaano.ava padyate na. kayaa yaati svadhayaa ko dadarsha divaH skambhaH samRRitaH paati naakam .5. Rigveda/4/14/5
 • anabhrayaH khanamaanaa vipraa gambhiire apasaH. bhiShagbhyo bhiShaktaraa aapo achChaa vadaamasi . 3. Atharvaveda/19/2/3
 • anachChaye turagaatu jiivamejaddhruva.m madhya aa pastyaanaam. jiivo mRRitasya charati svadhaabhiramartyo martyenaa sayoniH . Rigveda/1/164/30
 • anachChaye turagaatu jiivamejaddhruva.m madhya aa pastyaa᳡naam. jiivo mRRitasya charati svadhaabhiramartyo martyenaa sayoniH . 8. Atharvaveda/9/10/8
 • anaDudbhyastva.m prathama.m dhenubhyastvamarundhati. adhenave vayase sharma yachCha chatuShpade . 1. Atharvaveda/6/59/1
 • anaDvaaha.m plavamanvaarabhadhva.m sa vo nirvakShadduritaadavadyaat. aa rohata saviturnaavametaa.m ShaDbhirurviibhiramati.m tarema . 48. Atharvaveda/12/2/48
 • anaDvaahamanvaarabhaamahe saurabheya.n svastaye. sa na.aindra.aiva devebhyo vahniH santaraNo bhava .13 . Yajurveda/35/13
 • anaDvaan vayaH pa~NktishChando dhenurvayo jagatii ChandastryavirvayastriShTup Chando dityavaaD vayo viraaT ChandaH pa~nchaavirvayo gaayatrii Chandastrivatso vaya.auShNik ChandasturyyavaaD vayo.anuShTup ChandaH .10 . Yajurveda/14/10
 • anaDvaandaadhaara pRRithiviimuta dyaamanaDvaandaadhaarorva1ntarikSham. anaDvaandaadhaara pradishaH ShaDurviiranaDvaanvishva.m bhuvanamaa vivesha . 1. Atharvaveda/4/11/1
 • anaDvaanduhe sukRRitasya loka ena.m pyaayayati pavamaanaH purastaat. parjanyo dhaaraa maruta uudho asya yaj~naH payo dakShiNaa doho asya . 4. Atharvaveda/4/11/4
 • anaDvaanindraH sa pashubhyo vi chaShTe trayaa.m Chakro vi mimiite adhvanaH. bhuuta.m bhaviShyadbhuvanaa duhaanaH sarvaa devaanaa.m charati vrataani . 2. Atharvaveda/4/11/2
 • anamiivaa uShasa aa charantu na udagnayo jihataa.m jyotiShaa bRRihat . aayukShaataamashvinaa tuutuji.m ratha.m svastya1gni.m samidhaanamiimahe . Rigveda/10/35/6
 • anamiivaasa iLayaa madanto mitaj~navo varimannaa pRRithivyaaH. aadityasya vratamupakShiyanto vaya.m mitrasya sumatau syaama. Rigveda/3/59/3
 • anamitra.m no adharaadanamitra.m na uttaraat. indraanamitra.m naH pashchaadanamitra.m puraskRRidhi .3. Atharvaveda/6/40/3
 • ananta.m vitata.m purutraanantamantavachchaa samante. te naakapaalashcharati vichinvanvidvaanbhuutamuta bhavyamasya . 12. Atharvaveda/10/8/12
 • anapatyamalpapashu.m vashaa kRRiNoti puuruSham. braahmaNaishcha yaachitaamathainaa.m nipriyaayate . 25. Atharvaveda/12/4/25
 • anaptamapsu duShTara.m soma.m pavitra aa sRRija . puniihiindraaya paatave . Rigveda/9/16/3
 • anarsharaati.m vasudaamupa stuhi bhadraa indrasya raatayaH . so asya kaama.m vidhato na roShati mano daanaaya chodayan . Rigveda/8/99/4
 • anarsharaati.m vasudaamupa stuhi bhadraa indrasya raatayaH. so asya kaama.m vidhato na roShati mano daanaaya chodayan . 2. Atharvaveda/20/58/2
 • anarvaaNa.m vRRiShabha.m mandrajihva.m bRRihaspati.m vardhayaa navyamarkaiH. gaathaanyaH surucho yasya devaa aashRRiNvanti navamaanasya martaaH . Rigveda/1/190/1
 • anarvaaNo hyeShaa.m panthaa aadityaanaam . adabdhaaH santi paayavaH sugevRRidhaH . Rigveda/8/18/2
 • anashvo jaato anabhiishurarvaa kanikradatpatayaduurdhvasaanuH. achitta.m brahma jujuShuryuvaanaH pra mitre dhaama varuNe gRRiNantaH . Rigveda/1/152/5
 • anashvo jaato anabhiishurukthyo3 rathastrichakraH pari vartate rajaH. mahattadvo devyasya pravaachana.m dyaamRRibhavaH pRRithivii.m yachcha puShyatha .1. Rigveda/4/36/1
 • anasthaaH puutaaH pavanena shuddhaaH shuchayaH shuchimapi yanti lokam. naiShaa.m shishna.m pra dahati jaatavedaaH svarge loke bahu straiNameShaam . 2. Atharvaveda/4/34/2
 • anasvantaa satpatirmaamahe me gaavaa chetiShTho asuro maghonaH. traivRRiShNo agne dashabhiH sahasrairvaishvaanara tryaruNashchiketa .1. Rigveda/5/27/1
 • anavadyaabhiH samu jagma aabhirapsaraasvapi gandharva aasiit. samudra aasaa.m sadana.m ma aahuryataH sadya aa cha paraa cha yanti . 3. Atharvaveda/2/2/3
 • anavadyairabhidyubhirmakhaH sahasvadarchati. gaNairindrasya kaamyaiH . 2. Atharvaveda/20/40/2
 • anavadyairabhidyubhirmakhaH sahasvadarchati. gaNairindrasya kaamyaiH . 4. Atharvaveda/20/70/4
 • anavadyairabhidyubhirmakhaH sahasvadarchati. gaNairindrasya kaamyaiH. Rigveda/1/6/8
 • anavaste rathamashvaaya takShantvaShTaa vajra.m puruhuuta dyumantam. brahmaaNa indra.m mahayanto arkairavardhayannahaye hantavaa u .4. Rigveda/5/31/4
 • anavaste rathamashvaaya takShustvaShTaa vajra.m puruhuuta dyumantam.440 Samveda/440
 • anayaahamoShadhyaa sarvaaH kRRityaa aduuduSham. yaa.m kShetre chakruryaa.m goShu yaa.m vaa te puruSheShu . 4. Atharvaveda/10/1/4
 • anayaahamoShadhyaa sarvaaH kRRityaa aduuduSham. yaa.m kShetre chakruryaa.m goShu yaa.m vaa te puruSheShu . 5. Atharvaveda/4/18/5
 • andha sthaandho vo bhakShiiya maha stha maho vo bhakShiiyorja sthorja.m vo bhakShiiya raayaspoSha stha raayaspoSha.m vo bhakShiiya .20. Yajurveda/3/20
 • andhaa amitraa bhavataashiirShaaNo.ahaya iva . teShaa.m vo agninunnaanaamindro hantu vara.mvaram.1871 Samveda/1871
 • andhantamaH pra vishanti ye.asambhuutimupaasate. tato bhuuya.aiva te tamo ya.au sambhuutyaa.n rataaH .9 . Yajurveda/40/9
 • andhantamaH pra vishanti ye.avidyaamupaasate. tato bhuuya.aiva te tamo ya.au vidyaayaa.n rataaH .12 . Yajurveda/40/12
 • anehasa.m prataraNa.m vivakShaNa.m madhvaH svaadiShThamii.m piba . aa yathaa mandasaanaH kiraasi naH pra kShudreva tmanaa dhRRiShat . Rigveda/8/49/4
 • anehasa.m vo havamaanamuutaye madhvaH kSharanti dhiitayaH . aa tvaa vaso havamaanaasa indava upa stotreShu dadhire . Rigveda/8/50/4
 • aneho daatramaditeranarva.m huve svarvadavadha.m namasvat. tadrodasii janayata.m jaritre dyaavaa rakShata.m pRRithivii no abhvaat . Rigveda/1/185/3
 • aneho mitraaryamannRRivadvaruNa sha.msyam . trivaruutha.m maruto yanta nashChardiH . Rigveda/8/18/21
 • aneho na uruvraja uruuchi vi prasartave . kRRidhi tokaaya jiivase . Rigveda/8/67/12
 • anejadeka.m manaso javiiyo nainaddevaa.aaapnuvan puurvamarShat. taddhaavato.anyaanatyeti tiShThattasminnapo maatarishvaa dadhaati .4 . Yajurveda/40/4
 • anenendro maNinaa vRRitramahannanenaasuraanparaabhaavayanmaniiShii. anenaajayaddyaavaapRRithivii ubhe ime anenaajayatpradishashchatasraH . 3. Atharvaveda/8/5/3
 • aneno vo maruto yaamo astvanashvashchidyamajatyarathiiH. anavaso anabhiishuu rajastuurvi rodasii pathyaa yaati saadhan .7. Rigveda/6/66/7
 • anireNa vachasaa phalgvena pratiityena kRRidhunaatRRipaasaH. adhaa te agne kimihaa vadantyanaayudhaasa aasataa sachantaam .14. Rigveda/4/5/14
 • anna.m puurvaa raasataa.m me aShaaDhaa uurja.m devyuttaraa aa vahantu. abhijinme raasataa.m puNyameva shravaNaH shraviShThaaH kurvataa.m supuShTim . 4. Atharvaveda/19/7/4
 • annaadyena yashasaa tejasaa braahmaNavarchasena . 56. Atharvaveda/13/4/56
 • annaadyena yashasaa tejasaa braahmaNavarchasena . 49. Atharvaveda/13/4/49
 • annaat parisruto rasa.m brahmaNaa vya.npibat kShatra.m payaH soma.m prajaapatiH. RRitena satyamindriya.m vipaana.m.n shukramandhasa.aindrasyendriyamida.m payo.amRRita.m madhu .75 . Yajurveda/19/75
 • annapate.annasya no dehyanamiivasya shuShmiNaH. prapra daataara.m taariSha.auurja.m no dhehi dvipade chatuShpade .83 . Yajurveda/11/83
 • anRRikSharaa RRIjavaH santu panthaa yebhiH sakhaayo yanti no vareyam . samaryamaa sa.m bhago no niniiyaatsa.m jaaspatya.m suyamamastu devaaH . Rigveda/10/85/23
 • anRRikSharaaRRijavaH santu panthaano yebhiH sakhaayo yanti no vareyam. sa.m bhagenasamaryamNaa sa.m dhaataa sRRijatu varchasaa .34. Atharvaveda/14/1/34
 • anRRiNaa asminnanRRiNaaH parasmintRRitiiye loke anRRiNaaH syaama. ye devayaanaaH pitRRiyaaNaashcha lokaaH sarvaanpatho anRRiNaa aa kShiyema . 3. Atharvaveda/6/117/3
 • antakaaya mRRityave namaH praaNaa apaanaa iha te ramantaam. ihaayamastu puruShaH sahaasunaa suuryasya bhaage amRRitasya loke . 1. Atharvaveda/8/1/1
 • antako.asimRRityurasi .2. Atharvaveda/16/5/2
 • antako.asimRRityurasi .9. Atharvaveda/16/5/9
 • antaraa dyaa.m cha pRRithivii.m cha yadvyachastena shaalaa.m prati gRRihNaami ta imaam. yadantarikSha.m rajaso vimaana.m tatkRRiNve.ahamudara.m shevadhibhyaH. tena shaalaa.m prati gRRihNaami tasmai . 15. Atharvaveda/9/3/15
 • antaraa mitraavaruNaa charantii mukha.m yaj~naanaamabhi sa.mvidaane. uShaasaa vaa.nsuhiraNye sushilpe.aRRitasya yonaaviha saadayaabhi .6 . Yajurveda/29/6
 • antaragne ruchaa tvamukhaayaaH sadane sve. tasyaastva.n harasaa tapa~njaatavedaH shivo bhava .16 . Yajurveda/12/16
 • antaraishchakraistanayaaya vartirdyumataa yaata.m nRRivataa rathena. sanutyena tyajasaa martyasya vanuShyataamapi shiirShaa vavRRiktam .10. Rigveda/6/62/10
 • antardaave juhutaa svetadyaatudhaanakShayaNa.m ghRRitena. aaraadrakShaa.msi prati daha tvamagne na no gRRihaaNaamupa tiitapaasi . 1. Atharvaveda/6/32/1
 • antardadhe dyaavaapRRithivii utaaharuta suuryam. te me devaaH purohitaaH pratiichiiH kRRityaaH pratisarairajantu . 6. Atharvaveda/8/5/6
 • antardeshaa abadhnata pradishastamabadhnata. prajaapatisRRiShTo maNirdviShato me.adharaa.N akaH . 19. Atharvaveda/10/6/19
 • antardhehi jaataveda aaditya kuNapa.m bahu. triShandheriya.m senaa suhitaastu me vashe . 4. Atharvaveda/11/10/4
 • antardhirdevaanaa.m paridhirmanuShyaa᳡Naamagnirgaarhpatya ubhayaanantaraa shritaH . 44. Atharvaveda/12/2/44
 • antarduuto rodasii dasma iiyate hotaa niShatto manuShaH purohitaH. kShaya.m bRRihanta.m pari bhuuShati dyubhirdevebhiragniriShito dhiyaavasuH. Rigveda/3/3/2
 • antareme nabhasii ghoSho astu pRRithakte dhvanayo yantu shiibham. abhi kranda stanayotpipaanaH shlokakRRinmitratuuryaaya svardhii . 7. Atharvaveda/5/20/7
 • antargarbhashcharati devataasvaabhuuto bhuutaH sa u jaayate punaH. sa bhuuto bhavya.m bhaviShyatpitaa putra.m pra viveshaa shachiibhiH . 20. Atharvaveda/11/4/20
 • antarhyagna iiyase vidvaan janmobhayaa kave. duuto janyeva mitryaH. Rigveda/2/6/7
 • antarichChanti ta.m jane rudra.m paro maniiShayaa . gRRibhNanti jihvayaa sasam . Rigveda/8/72/3
 • antarikSha aasaa.m sthaama shraantasadaamiva. aasthaanamasya bhuutasya viduShTadvedhaso na vaa . 2. Atharvaveda/1/32/2
 • antarikSha.m dhenustasyaa vaayurvatsaH. saa me vaayunaa vatseneShamuurja.m kaama.m duhaam. aayuH prathama.m prajaa.m poSha.m rayi.m svaahaa . 4. Atharvaveda/4/39/4
 • antarikSha.m diva.m bhuumimaadityaanmaruto dishaH. lokaantsa sarvaanaapnoti yo dadaati shataudanaam . 10. Atharvaveda/10/9/10
 • antarikSha.m jaalamaasiijjaaladaNDaa disho mahiiH. tenaabhidhaaya dasyuunaa.m shakraH senaamapaavapat . 5. Atharvaveda/8/8/5
 • antarikShaaya svaahaa . 3. Atharvaveda/5/9/3
 • antarikShaaya svaahaa .4. Atharvaveda/5/9/4
 • antarikShapraa.m rajaso vimaaniimupa shikShaamyurvashii.m vasiShThaH . upa tvaa raatiH sukRRitasya tiShThaanni vartasva hRRidaya.m tapyate me . Rigveda/10/95/17
 • antarikShe pathibhiriiyamaano na ni vishate katamachchanaahaH . apaa.m sakhaa prathamajaa RRItaavaa kva svijjaataH kuta aa babhuuva . Rigveda/10/168/3
 • antarikShe vaayave samanamantsa aardhnot. yathaantarikShe vaayave samanamannevaa mahya.m sa.mnamaH sa.m namantu . 3. Atharvaveda/4/39/3
 • antarikSheNa patati vishvaa bhuutaavachaakashat. shuno divyasya yanmahastenaa te haviShaa vidhema . 1. Atharvaveda/6/80/1
 • antarikSheNa patati vishvaa ruupaavachaakashat . munirdevasyadevasya saukRRityaaya sakhaa hitaH . Rigveda/10/136/4
 • antarikSheNa saha vaajiniivankarkii.m vatsaamiha rakSha vaajin. aya.m ghaaso aya.m vraja iha vatsaa.m ni badhniimaH. yathaanaama va iishmahe svaahaa .7. Atharvaveda/4/38/7
 • antarikSheNa saha vaajiniivankarkii.m vatsaamiha rakSha vaajin. ime te stokaa bahulaa ehyarvaa~Niya.m te karkiiha te mano.astu . 6. Atharvaveda/4/38/6
 • antaryachCha jighaa.msato vajramindraabhidaasataH . daasasya vaa maghavannaaryasya vaa sanutaryavayaa vadham . Rigveda/10/102/3
 • antashcha praagaa aditirbhavaasyavayaataa haraso daivyasya . indavindrasya sakhya.m juShaaNaH shrauShTiiva dhuramanu raaya RRIdhyaaH . Rigveda/8/48/2
 • antashcharati rochanaa asya praaNaadapaanataH. vyakhyanmahiShaH svaH . 5. Atharvaveda/20/48/5
 • antashcharati rochanaa asya praaNaadapaanataH. vya᳡khyanmahiShaH svaH᳡ . 2. Atharvaveda/6/31/2
 • antashcharati rochanaasya praaNaadapaanatii . vyakhyanmahiSho divam . Rigveda/10/189/2
 • antashcharati rochanaasya praaNaadapaanatii . vyakhyanmahiSho divam.1377 Samveda/1377
 • antashcharati rochanaasya praaNaadapaanatii . vyakhyanmahiSho divam.631 Samveda/631
 • antashcharati rochanaasya praaNaadapaanatii. vyakhyan mahiSho divam .7. Yajurveda/3/7
 • antaste dyaavaapRRithivii dadhaamyantardadhaamyurva.nntarikSham. sajuurdevebhiravaraiH paraishchaantaryaame maghavan maadayasva .5. Yajurveda/7/5
 • anti chitsantamaha yaj~na.m martasya ripoH . nopa veShi jaatavedaH . Rigveda/8/11/4
 • anti santa.m na jahaatyanti santa.m na pashyati. devasya pashya kaavya.m na mamaara na jiiryati . 32. Atharvaveda/10/8/32
 • antivaamaa duure amitramuchChorvii.m gavyuutimabhaya.m kRRidhii naH . yaavaya dveSha aa bharaa vasuuni chodaya raadho gRRiNate maghoni . Rigveda/7/77/4
 • antrebhyaste gudaabhyo vaniShThorudaraadadhi. yakShma.m kukShibhyaa.m plaashernaabhyaa vi vRRihaami te . 20. Atharvaveda/20/96/20
 • anu drapsaasa indava aapo na pravataasaran . punaanaa indramaashata . Rigveda/9/6/4
 • anu dvaa jahitaa nayo.andha.m shroNa.m cha vRRitrahan. na tatte sumnamaShTave .19. Rigveda/4/30/19
 • anu dyaavaapRRithivii tatta ojo.amartyaa jihata indra devaaH. kRRiShvaa kRRitno akRRita.m yatte astyuktha.m naviiyo janayasva yaj~naiH .15. Rigveda/6/18/15
 • anu hi tvaa suta.m soma madaamasi mahe samaryaraajye . vaajaa.m abhi pavamaana pra gaahase.432 Samveda/432
 • anu hi tvaa suta.m soma madaamasi mahe samaryaraajye . vaajaa.N abhi pavamaana pra gaahase.1366 Samveda/1366
 • anu hi tvaa suta.m soma madaamasi mahe samaryaraajye . vaajaa.N abhi pavamaana pra gaahase . Rigveda/9/110/2
 • anu kRRiShNe vasudhitii jihaate ubhe suuryasya ma.mhanaa yajatre. pari yatte mahimaana.m vRRijadhyai sakhaaya indra kaamyaa RRIjipyaaH. Rigveda/3/31/17
 • anu kRRiShNe vasudhitii yemaate vishvapeshasaa. vaayavaa chandreNa rathena yaahi sutasya piitaye .3. Rigveda/4/48/3
 • anu manyataamanumanyamaanaH prajaavanta.m rayimakShiiyamaaNam. tasya vaya.m heDasi maapi bhuuma sumRRiDiike asya sumatau syaama . 3. Atharvaveda/7/20/3
 • anu no.adyaanumatiryaj~na.m deveShu manyataam. agnishcha havyavaahano bhavata.m daashuShe mayaH .9 . Yajurveda/34/9
 • anu pra yeje jana ojo asya satraa dadhire anu viiryaaya. syuumagRRibhe dudhaye.arvate cha kratu.m vRRi~njantyapi vRRitrahatye .2. Rigveda/6/36/2
 • anu pratnaasa aayavaH pada.m naviiyo akramuH . ruche jananta suuryam . Rigveda/9/23/2
 • anu pratnaasa aayavaH pada.m naviiyo akramuH . ruche jananta suuryam.502 Samveda/502
 • anu pratnasyaukasaH priyamedhaasa eShaam . puurvaamanu prayati.m vRRiktabarhiSho hitaprayasa aashata . Rigveda/8/69/18
 • anu pratnasyaukasaH priyamedhaasa eShaam. puurvaamanu prayati.m vRRiktabarhiSho hitaprayasa aashata . 15. Atharvaveda/20/92/15
 • anu pratnasyaukaso huve tuviprati.m naram . ya.m te puurva.m pitaa huve.744 Samveda/744
 • anu pratnasyaukaso huve tuviprati.m naram. ya.m te puurva.m pitaa huve . 3. Atharvaveda/20/26/3
 • anu pratnasyaukaso huve tuviprati.m naram. ya.m te puurva.m pitaa huve. Rigveda/1/30/9
 • anu puurvaaNyokyaa saamraajyasya sashchima . mitrasya vrataa varuNasya diirghashrut . Rigveda/8/25/17
 • anu shrutaamamati.m vardhadurvii.m barhiriva yajuShaa rakShamaaNaa. namasvantaa dhRRitadakShaadhi garte mitraasaathe varuNeLaasvantaH .5. Rigveda/5/62/5
 • anu suuryamudayataa.m hRRiddyoto harimaa cha te. go rohitasya varNena tena tvaa pari dadhmasi . 1. Atharvaveda/1/22/1
 • anu svadhaamakSharannaapo asyaavardhata madhya aa naavyaanaam . sadhriichiinena manasaa tamindra ojiShThena hanmanaahannabhi dyuun . Rigveda/1/33/11
 • anu tadurvii rodasii jihaataamanu dyukSho varuNa indrasakhaa. anu vishve maruto ye sahaaso raayaH syaama dharuNa.m dhiyadhyai .24. Rigveda/7/34/24
 • anu tanno jaaspatirma.msiiShTa ratna.m devasya savituriyaanaH. bhagamugro.avase johaviiti bhagamanugro adha yaati ratnam .6. Rigveda/7/38/6
 • anu te daayi maha indriyaaya satraa te vishvamanu vRRitrahatye. anu kShatramanu saho yajatrendra devebhiranu te nRRiShahye .8. Rigveda/6/25/8
 • anu te shuShma.m turayantamiiyatuH kShoNii shishu.m na maataraa . vishvaaste spRRidhaH shnathayanta manyave vRRitra.m yadindra tuurvasi . Rigveda/8/99/6
 • anu te shuShma.m turayantamiiyatuH kShoNii shishu.m na maataraa . vishvaaste spRRidhaH shnathayanta manyave vRRitra.m yadindra tuurvasi.1638 Samveda/1638
 • anu te shuShma.m turayantamiiyatuH kShoNii shishu.m na maataraa. vishvaaste spRRidhaH shnathayanta manyave vRRitra.m yadindra tuurvasi . 2. Atharvaveda/20/105/2
 • anu te shuShma.m turayantamiiyatuH kShoNii shishu.m na maataraa. vishvaaste spRRidhaH shnathayanta manyave vRRitra.m yadindra tuurvasi .67 . Yajurveda/33/67
 • anu tritasya yudhyataH shuShmamaavannuta kratum . anvindra.m vRRitratuurye . Rigveda/8/7/24
 • anu tvaa hariNo vRRiShaa padbhishchaturbhirakramiit. viShaaNe vi Shya guShpita.m yadasya kShetriya.m hRRidi . 2. Atharvaveda/3/7/2
 • anu tvaa maataa manyataamanu pitaa.anu bhraataa sagarbhyo.anu sakhaa sayuuthyaH. saa devi devamachChehiindraaya soma.n rudrastvaavarttayatu svasti somasakhaa punarehi .20. Yajurveda/4/20
 • anu tvaa mahii paajasii achakre dyaavaakShaamaa madataamindra karman. tva.m vRRitramaashayaana.m siraasu maho vajreNa siShvapo varaahum . Rigveda/1/121/11
 • anu tvaa ratho anu maryo arvannanu gaavo.anu bhagaH kaniinaam. anu vraataasastava sakhyamiiyuranu devaa mamire viirya.m te . Rigveda/1/163/8
 • anu tvaa ratho.aanu maryo.aarvannanu gaavo.anu bhagaH kaniinaam. anu vraataasastava sakhyamiiyuranu devaa mamire viirya.m.n te .19 . Yajurveda/29/19
 • anu tvaa rodasii ubhe chakra.m na vartyetasham . anu suvaanaasa indavaH . Rigveda/8/6/38
 • anu tvaa rodasii ubhe krakShamaaNamakRRipetaam . indra yaddasyuhaabhavaH . Rigveda/8/76/11
 • anu tvaa rodasii ubhe krakShamaaNamakRRipetaam. indra yaddasyuhaabhavaH . 2. Atharvaveda/20/42/2
 • anu tvaa rodasii ubhe spardhamaanamadadetaam . indra yaddasyuhaabhavaH.989 Samveda/989
 • anu tvaagniH praavishadanu somo vashe tvaa. uudhaste bhadre parjanyo vidyutaste stanaa vashe . 7. Atharvaveda/10/10/7
 • anu tvaahighne adha deva devaa madanvishve kavitama.m kaviinaam. karo yatra varivo baadhitaaya dive janaaya tanve gRRiNaanaH .14. Rigveda/6/18/14
 • anu viirairanu puShyaasma gobhiranvashvairanu sarveNa puShTaiH. anu dvipadaa.anu chatuShpadaa vaya.m devaa no yaj~namRRituthaa nayantu .19 . Yajurveda/26/19
 • anu yadii.m maruto mandasaanamaarchannindra.m papivaa.msa.m sutasya. aadatta vajramabhi yadahi.m hannapo yahviirasRRijatsartavaa u .2. Rigveda/5/29/2
 • anuChya shyaamena tvachametaa.m vishastaryathaaparva1sinaa maabhi ma.msthaaH. maabhi druhaH parushaH kalpayaina.m tRRitiiye naake adhi vi shrayainam . 4. Atharvaveda/9/5/4
 • anugachChantii praaNaanupa daasayati brahmagavii brahmajyasya . 27. Atharvaveda/12/5/27
 • anuhava.m parihava.m parivaada.m parikShavam. sarvairme riktakumbhaanparaa taantsavitaH suva . 4. Atharvaveda/19/8/4
 • anuhuutaH punarehi vidvaanudayana.m pathaH. aarohaNamaakramaNa.m jiivatojiivato.ayanam . 7. Atharvaveda/5/30/7
 • anujighra.m pramRRishanta.m kravyaadamuta reriham. araayaa.mChvakiShkiNo bajaH pi~Ngo aniinashat . 6. Atharvaveda/8/6/6
 • anukaama.m tarpayethaamindraavaruNa raaya aa. taa vaa.m nediShThamiimahe. Rigveda/1/17/3
 • anumate.anvida.m manyasvaakuute samida.m namaH. devaaH pra hiNuta smaramasau maamanu shochatu . 2. Atharvaveda/6/131/2
 • anumatiH sarvamida.m babhuuva yattiShThati charati yadu cha vishvamejati. tasyaaste devi sumatau syaamaanumate anu hi ma.msase naH .6. Atharvaveda/7/20/6
 • anupuurvavatsaa.m dhenumanaDvaahamupabarhaNam. vaaso hiraNya.m dattvaa te yanti divamuttamaam . 29. Atharvaveda/9/5/29
 • anuspaShTo bhavatyeSho asya yo asmai revaanna sunoti somam . niraratnau maghavaa ta.m dadhaati brahmadviSho hantyanaanudiShTaH . Rigveda/10/160/4
 • anuspaShTo bhavatyeSho asya yo asmai revaanna sunoti somam. niraratnau maghavaa ta.m dadhaati brahmadviSho hantyanaanudiShTaH . 4. Atharvaveda/20/96/4
 • anuttamaa te maghavannakirnu na tvaavaa.N asti devataa vidaanaH. na jaayamaano nashate na jaato yaani kariShyaa kRRiNuhi pravRRiddha . Rigveda/1/165/9
 • anuttamaa te maghavannakirnu na tvaavaa.N2.aasti devataa vidaanaH. na jaayamaano nashate na jaato yaani kariShyaa kRRiNuhi pravRRiddha .79 . Yajurveda/33/79
 • anuunodatra hastayato adriraarchanyena dasha maaso navagvaaH. RRIta.m yatii saramaa gaa avindadvishvaani satyaa~Ngiraashchakaara .7. Rigveda/5/45/7
 • anuupe gomaangobhirakShaa somo dugdhaabhirakShaaH . samudra.m na sa.mvaraNaanyagmanmandii madaaya toshate.998 Samveda/998
 • anuupe gomaangobhirakShaaH somo dugdhaabhirakShaaH . samudra.m na sa.mvaraNaanyagmanmandii madaaya toshate . Rigveda/9/107/9
 • anuvrataa rohiNii rohitasya suuriH suvarNaa bRRihatii suvarchaaH. tayaa vaajaanvishvaruupaa.m jayema tayaa vishvaaH pRRitanaa abhi Shyaama . 22. Atharvaveda/13/1/22
 • anuvrataaya randhayannapavrataanaabhuubhirindraH shnathayannanaabhuvaH. vRRiddhasya chidvardhato dyaaminakShataH stavaano vamro vi jaghaana sa.mdihaH . Rigveda/1/51/9
 • anuvrataH pituH putro maatraa bhavatu sa.mmanaaH. jaayaa patye madhumatii.m vaacha.m vadatu shantivaam . 2. Atharvaveda/3/30/2
 • anvaantrya.m shiirShaNya1matho paarShTeya.m krimiin. avaskava.m vyadhvara.m krimiinvachasaa jambhayaamasi . 4. Atharvaveda/2/31/4
 • anvaarabhethaamanusa.mrabhethaameta.m loka.m shraddadhaanaaH sachante. yadvaa.m pakva.m pariviShTamagnau tasya guptaye dampatii sa.m shrayethaam . 3. Atharvaveda/6/122/3
 • anvadya no.anumatiryaj~na.m deveShu manyataam. agnishcha havyavaahano bhavataa.m daashuShe mama . 1. Atharvaveda/7/20/1
 • anvagniruShasaamagramakhyadanvahaani prathamo jaatavedaaH. anu suurya uShaso anu rashmiinanu dyaavaapRRithivii aa vivesha . 4. Atharvaveda/7/82/4
 • anvagniruShasaamagramakhyadanvahaani prathamo jaatavedaaH. anu suurya uShasoanu rashmiinanu dyaavaapRRithivii aa vivesha .27. Atharvaveda/18/1/27
 • anvagniruShasaamagramakhyadanvahaani prathamo jaatavedaaH. anu suuryasya purutraa cha rashmiinanu dyaavaapRRithivii.aaatatantha .17 . Yajurveda/11/17
 • anvaha maasaa anvidvanaanyanvoShadhiiranu parvataasaH . anvindra.m rodasii vaavashaane anvaapo ajihata jaayamaanam . Rigveda/10/89/13
 • anvapaa.m khaanyatRRintamojasaa suuryamairayata.m divi prabhum . indraavaruNaa made asya maayino.apinvatamapitaH pinvata.m dhiyaH . Rigveda/7/82/3
 • anvasya sthuura.m dadRRishe purastaadanastha uururavarambamaaNaH . shashvatii naaryabhichakShyaaha subhadramarya bhojana.m bibharShi . Rigveda/8/1/34
 • anveko vadati yaddadaati tadruupaa minantadapaa eka iiyate. vishvaa ekasya vinudastitikShate yastaakRRiNoH prathama.m saasyukthyaH. Rigveda/2/13/3
 • anvidanumate tva.m ma.msase sha.m cha naskRRidhi. juShasva havyamaahuta.m prajaa.m devi raraasva naH . 2. Atharvaveda/7/20/2
 • anvidanumate tva.m manyaasai sha.m cha naskRRidhi. kratve dakShaaya no hinu pra Na.aaayuu.nShi taariShaH .8 . Yajurveda/34/8
 • anyaa vo anyaamavatvanyaanyasyaa upaavata . taaH sarvaaH sa.mvidaanaa ida.m me praavataa vachaH . Rigveda/10/97/14
 • anyaa vo.aanyaamavatvanyaanyasyaa.aupaavata. taaH sarvaaH sa.mvidaanaa.aida.m me praavataa vachaH .88 . Yajurveda/12/88
 • anyadadya karvaramanyadu shvo.asachcha sanmuhuraachakririndraH. mitro no atra varuNashcha puuShaaryo vashasya paryetaasti .5. Rigveda/6/24/5
 • anyadevaahuH sambhavaadanyadaahurasambhavaat. iti shushruma dhiiraaNaa.m ye nastadvichachakShire .10 . Yajurveda/40/10
 • anyadevaahurvidyaayaa.aanyadaahuravidyaayaaH. iti shushruma dhiiraaNaa.m ye nastadvichachakShire .13 . Yajurveda/40/13
 • anyakShetre na ramase vashii sanmRRiDayaasi naH. abhuudu praarthastakmaa sa gamiShyati balhikaan . 9. Atharvaveda/5/22/9
 • anyamasmadbhiyaa iyamagne siShaktu duchChunaa . vardhaa no amavachChavaH . Rigveda/8/75/13
 • anyamuu Shu tva.m yamyanya u tvaa.m pari Shvajaate libujeva vRRikSham . tasya vaa tva.m mana ichChaa sa vaa tavaadhaa kRRiNuShva sa.mvida.m subhadraam . Rigveda/10/10/14
 • anyamuu Shuyamyanya u tvaa.m pari Shvajaatai libujeva vRRikSham. tasya vaa tva.m mana ichChaasa vaa tavaadhaa kRRiNuShva sa.mvida.m subhadraam .16. Atharvaveda/18/1/16
 • anyasyaa vatsa.m rihatii mimaaya kayaa bhuvaa ni dadhe dhenuruudhaH. RRItasya saa payasaapinvateLaa mahaddevaanaamasuratvamekam. Rigveda/3/55/13
 • anyatraasmannyu᳡chyatu sahasraakSho amartyaH. ya.m dveShaama tamRRichChatu yamu dviShmastamijjahi . 3. Atharvaveda/6/26/3
 • anyavaapo.n.arddhamaasaanaamRRishyo mayuuraH suparNaste gandharvaaNaamapaamudro maasaan kashyapo rohitkuNDRRiNaachii golattikaa te.n.apsarasaa.m mRRityave.asitaH .37 . Yajurveda/24/37
 • anyavratamamaanuShamayajvaanamadevayum . ava svaH sakhaa dudhuviita parvataH sughnaaya dasyu.m parvataH . Rigveda/8/70/11
 • anye jaayaa.m pari mRRishantyasya yasyaagRRidhadvedane vaajya1kShaH . pitaa maataa bhraatara enamaahurna jaaniimo nayataa baddhametam . Rigveda/10/34/4
 • anyebhyastvaa puruShebhyo gobhyo ashvebhyastvaa. niH kravyaada.m nudaamasi yo agnirjiivitayopanaH . 16. Atharvaveda/12/2/16
 • anyo anyamanu gRRibhNaatyenorapaa.m prasarge yadamandiShaataam . maNDuuko yadabhivRRiShTaH kaniShkanpRRishniH sampRRi~Nkte haritena vaacham . Rigveda/7/103/4
 • apa dvaaraa matiinaa.m pratnaa RRINvanti kaaravaH . vRRiShNo harasa aayavaH . Rigveda/9/10/6
 • apa dvaaraa matiinaa.m pratnaa RRiNvanti kaaravaH . vRRiShNo harasa aayavaH.1124 Samveda/1124
 • apa hata rakShaso bha~Nguraavata skabhaayata niRRIti.m sedhataamatim . aa no rayi.m sarvaviira.m sunotana devaavya.m bharata shlokamadrayaH . Rigveda/10/76/4
 • apa jyotiShaa tamo antarikShaadudnaH shiipaalamiva vaata aajat . bRRihaspatiranumRRishyaa valasyaabhramiva vaata aa chakra aa gaaH . Rigveda/10/68/5
 • apa jyotiShaa tamo antarikShaadudnaH shiipaalamiva vaata aajat. bRRihaspatiranumRRishyaa valasyaabhramiva vaata aa chakra aa gaaH . 5. Atharvaveda/20/16/5
 • apa kraama naanadatii vinaddhaa gardabhiiva. kartRRInnakShasveto nuttaa brahmaNaa viiryaa᳡vataa . 14. Atharvaveda/10/1/14
 • apa kraamati suunRRitaa viirya.m1 puNyaa lakShmiiH . 6. Atharvaveda/12/5/6
 • apa naH shoshuchadaghamagne shushugdhyaa rayim. apa naH shoshuchadagham . Rigveda/1/97/1
 • apa naH shoshuchadaghamagne shushugdhyaa rayim. apa naH shoshuchadagham . 1. Atharvaveda/4/33/1
 • apa nyadhuH pauruSheya.m vadha.m yamindraagnii dhaataa savitaa bRRihaspatiH. somo raajaa varuNo ashvinaa yamaH puuShaasmaanpari paatu mRRityoH . 1. Atharvaveda/19/20/1
 • apa praacha indra vishvaa.N amitraanapaapaacho abhibhuute nudasva . apodiicho apa shuuraadharaacha urau yathaa tava sharmanmadema . Rigveda/10/131/1
 • apa stena.m vaaso goajamuta taskaram. atho yo arvataH shiro.abhidhaaya niniiShati . 5. Atharvaveda/19/50/5
 • apa svasuruShaso nagjihiite riNakti kRRiShNiiraruShaaya panthaam . ashvaamaghaa gomaghaa vaa.m huvema divaa nakta.m sharumasmadyuyotam . Rigveda/7/71/1
 • apa tasya hata.m tamo vyaavRRittaH sa paapmanaa. sarvaaNi tasmi~njyotii.mShi yaani triiNi prajaapatau . 40. Atharvaveda/10/7/40
 • apa tya.m paripanthina.m muShiivaaNa.m hurashchitam . duuramadhi sruteraja . Rigveda/1/42/3
 • apa tya.m vRRijina.m ripu.m stenamagne duraadhyam . daviShThamasya satpate kRRidhii sugam.105 Samveda/105
 • apa tya.m vRRijina.m ripu.m stenamagne duraadhyam. daviShThamasya satpate kRRidhii sugam .13. Rigveda/6/51/13
 • apa tyaa asthuraniraa amiivaa niratrasantamiShiichiirabhaiShuH . aa somo asmaa.N aruhadvihaayaa aganma yatra pratiranta aayuH . Rigveda/8/48/11
 • apa tye taayavo yathaa nakShatraa yantyaktubhiH . suuraaya vishvachakShase . Rigveda/1/50/2
 • apa tye taayavo yathaa nakShatraa yantyaktubhiH . suuraaya vishvachakShase.633 Samveda/633
 • apa tye taayavo yathaa nakShatraa yantyaktubhiH. suuraaya vishvachakShase . 14. Atharvaveda/20/47/14
 • apa tye taayavo yathaa nakShatraa yantyaktubhiH. suuraaya vishvachakShase . 17. Atharvaveda/13/2/17
 • apa yorindraH paapaja aa marto na shashramaaNo bibhiivaan . shubhe yadyuyuje taviShiivaan . Rigveda/10/105/3
 • apaa.m gambhantsiida maa tvaa suuryyo.abhitaapsiinmaagnirvaishvaanaraH. achChinnapatraaH prajaa.a anuviikShasvaanu tvaa divyaa vRRiShTiH sachataam .30 . Yajurveda/13/30
 • apaa.m garbha.m darshatamoShadhiinaa.m vanaa jajaana subhagaa viruupam. devaasashchinmanasaa sa.m hi jagmuH paniShTha.m jaata.m tavasa.m duvasyan. Rigveda/3/1/13
 • apaa.m maa paane yatamo dadambha kravyaadyaatuunaa.m shayane shayaanam. tadaatmanaa prajayaa pishaachaa vi yaatayantaamagadoyamastu . 8. Atharvaveda/5/29/8
 • apaa.m madhye tasthivaa.msa.m tRRiShNaavidajjaritaaram . mRRiLaa sukShatra mRRiLaya . Rigveda/7/89/4
 • apaa.m napaadaa hyasthaadupastha.m jihmaanaamuurdhvo vidyuta.m vasaanaH. tasya jyeShTha.m mahimaana.m vahantiirhiraNyavarNaaH pari yanti yahviiH. Rigveda/2/35/9
 • apaa.m napaata.m subhaga.m sudiiditimagnimu shreShThashochiSham . sa no mitrasya varuNasya so apaamaa sumna.m yakShate divi.1414 Samveda/1414
 • apaa.m napaatamavase savitaaramupa stuhi. tasya vrataanyushmasi. Rigveda/1/22/6
 • apaa.m peru.m jiivadhanya.m bharaamahe devaavya.m suhavamadhvarashriyam . surashmi.m somamindriya.m yamiimahi taddevaanaamavo adyaa vRRiNiimahe . Rigveda/10/36/8
 • apaa.m perurasyaapo deviiH svadantu svaatta.m chitsaddevahaviH. sa.m te praaNo vaatena gachChataa.n sama~Ngaani yajatraiH sa.m yaj~napatiraashiShaa .10. Yajurveda/6/10
 • apaa.m phenena namucheH shira indrodavartayaH . vishvaa yadajaya spRRidhaH.211 Samveda/211
 • apaa.m phenena namucheH shira indrodavartayaH . vishvaa yadajayaH spRRidhaH . Rigveda/8/14/13
 • apaa.m phenena namucheH shira indrodavartayaH. vishvaa yadajayaH spRRidhaH . 3. Atharvaveda/20/29/3
 • apaa.m phenena namucheH shira.aindrodavarttayaH. vishvaa yadajayaH spRRidhaH .71 . Yajurveda/19/71
 • apaa.m pRRiShThamasi yoniragneH samudramabhitaH pinvamaanam. vardhamaano mahaa.N2.aaa cha puShkare divo maatrayaa varimNaa prathasva .2 . Yajurveda/13/2
 • apaa.m pRRiShThamasi yoniragneH samudramabhitaH pinvamaanam. vardhamaano mahaa.N2.aaa cha puShkare divo maatrayaa varimNaa prathasva .29 . Yajurveda/11/29
 • apaa.m rasaH prathamajo.atho vanaspatiinaam. uta somasya bhraataasyutaarshamasi vRRiShNyam . 5. Atharvaveda/4/4/5
 • apaa.m tejo jyotirojo bala.m cha vanaspatiinaamuta viiryaaNi. indra ivendriyaaNyadhi dhaarayaamo asmintaddakShamaaNo bibharaddhiraNyam . 3. Atharvaveda/1/35/3
 • apaa.m tvemantsaadayaamyapaa.m tvodmansaadayaamyapaa.m tvaa bhasmantsaadayaamyapaa.m tvaa jyotiShi saadayaamyapaa.m tvaayane saadayaamyarNave tvaa sadane saadayaami samudre tvaa sadane saadayaami. sarire tvaa sadane saadayaamyapaa.m tvaa kShaye saadayaamyapaa.m tvaa sadhiShi saadayaamyapaa.m tvaa sadane saadayaamyapaa.m tvaa sadhasthe saadayaamyapaa.m tvaa yonau saadayaamyapaa.m tvaa puriiShe saadayaamyapaa.m tvaa paathasi saadayaami. gaayatreNa tvaa Chandasaa saadayaami traiShTubhena tvaa Chandasaa saadayaami jaagatena tvaa Chandasaa saadayaamyaanuShTubhena tvaa Chandasaa saadayaami paa~Nktena tvaa Chandasaa saadayaami .53 . Yajurveda/13/53
 • apaa.m yo agne pratimaa babhuuva prabhuuH sarvasmai pRRithiviiva devii. pitaa vatsaanaa.m patiraghnyaanaa.m saahasre poShe api naH kRRiNotu . 2. Atharvaveda/9/4/2
 • apaa.n rasamudvayasa.n suurye santa.n samaahitam. apaa.n rasasya yo rasasta.m vo gRRihNaamyuttamamupayaamagRRihiito.asiindraaya tvaa juShTa.m gRRihNaamyeSha te yonirindraaya tvaa juShTatamam .3. Yajurveda/9/3
 • apaadagre samabhavatso agre sva1raabharat. chatuShpaadbhuutvaa bhogyaH sarvamaadatta bhojanam . 21. Atharvaveda/10/8/21
 • apaadahasto apRRitanyadindramaasya vajramadhi saanau jaghaana . vRRiShNo vadhriH pratimaana.m bubhuuShanpurutraa vRRitro ashayadvyastaH . Rigveda/1/32/7
 • apaaddhotraaduta potraadamattota neShTraadajuShata prayo hitam. turiiya.m paatramamRRiktamamartya.m draviNodaaH pibatu draviNodasaH. Rigveda/2/37/4
 • apaadeti prathamaa padvatiinaa.m kastadvaa.m mitraavaruNaa chiketa. garbho bhaara.m bharatyaa chidasya RRIta.m pipartyanRRita.m ni taariit . Rigveda/1/152/3
 • apaadeti prathamaa padvatiinaa.m kastadvaa.m mitraavaruNaa chiketa. garbho bhaara.m bharatyaa chidasyaa RRita.m pipartyanRRita.m ni paati . 23. Atharvaveda/9/10/23
 • apaadhamadabhishastiirashastihaathendro dyumnyaabhavat . devaasta indra sakhyaaya yemire bRRihadbhaano marudgaNa . Rigveda/8/89/2
 • apaadhamadabhishastiirashastihaathendro dyumnyaabhavat. devaasta.aindra sakhyaaya yemire bRRihadbhaano marudgaNa .95 . Yajurveda/33/95
 • apaadindro apaadagnirvishve devaa amatsata . varuNa idiha kShayattamaapo abhyanuuShata vatsa.m sa.mshishvariiriva . Rigveda/8/69/11
 • apaadindro apaadagnirvishve devaa amatsata. varuNa idiha kShayattamaapo abhya᳡nuuShata vatsa.m sa.mshishvariiriva . 8. Atharvaveda/20/92/8
 • apaadita udu nashchitratamo mahii.m bharShaddyumatiimindrahuutim. panyasii.m dhiiti.m daivyasya yaama~njanasya raati.m vanate sudaanuH .1. Rigveda/6/38/1
 • apaadu shiprayandhasaH sudakShasya prahoShiNaH . indrorindro yavaashiraH.145 Samveda/145
 • apaadu shipryandhasaH sudakShasya prahoShiNaH . indorindro yavaashiraH . Rigveda/8/92/4
 • apaaghamapa kilviShamapa kRRityaamapo rapaH. apaamaarga tvamasmadapa duHShvapnya.n suva .11 . Yajurveda/35/11
 • apaaguuhannamRRitaa.m martyebhyaH kRRitvaa savarNaamadadhurvivasvate.utaashvinaavabharadyattadaasiidajahaadu dvaa mithunaa saraNyuuH .33. Atharvaveda/18/2/33
 • apaaguuhannamRRitaa.m martyebhyaH kRRitvii savarNaamadadurvivasvate . utaashvinaavabharadyattadaasiidajahaadu dvaa mithunaa saraNyuuH . Rigveda/10/17/2
 • apaaH puurveShaa.m harivaH sutaanaamatho ida.m savana.m kevala.m te . mamaddhi soma.m madhumantamindra satraa vRRiSha~njaThara aa vRRiShasva . Rigveda/10/96/13
 • apaaH puurveShaa.m harivaH sutaanaamatho ida.m savana.m kevala.m te. mamaddhi soma.m madhumantamindra satraa vRRiSha.m jaThara aa vRRiShasva . 3. Atharvaveda/20/32/3
 • apaaH somamastamindra pra yaahi kalyaaNiirjaayaa suraNa.m gRRihe te. yatraa rathasya bRRihato nidhaana.m vimochana.m vaajino dakShiNaavat. Rigveda/3/53/6
 • apaama somamamRRitaa abhuumaaganma jyotiravidaama devaan . ki.m nuunamasmaankRRiNavadaraatiH kimu dhuurtiramRRita martyasya . Rigveda/8/48/3
 • apaamaarga oShadhiinaa.m sarvaasaameka idvashii. tena te mRRijma aasthitamatha tvamagadashchara .8. Atharvaveda/4/17/8
 • apaamaargo.apa maarShTu kShetriya.m shapathashcha yaH. apaaha yaatudhaaniirapa sarvaa araayyaH . 7. Atharvaveda/4/18/7
 • apaamagnistanuubhiH sa.mvidaano ya oShadhiinaamadhipaa babhuuva. sa no varSha.m vanutaa.m jaatavedaaH praaNa.m prajaabhyo amRRita.m divaspari . 10. Atharvaveda/4/15/10
 • apaamagramasisamudra.m vo.abhyavasRRijaami .6. Atharvaveda/16/1/6
 • apaamaha divyaa᳡naamapaa.m srotasyaa᳡naam. apaamaha praNejane.ashvaa bhavatha vaajinaH . 4. Atharvaveda/19/2/4
 • apaamasmai vajra.m pra haraami chaturbhRRiShTi.m shiirShabhidyaaya vidvaan. so asyaa~Ngaani pra shRRiNaatu sarvaa tanme devaa anu jaanantu vishve . 50. Atharvaveda/10/5/50
 • apaamatiShThaddharuNahvara.m tamo.antarvRRitrasya jaThareShu parvataH. abhiimindro nadyo vavriNaa hitaa vishvaa anuShThaaH pravaNeShu jighnate . Rigveda/1/54/10
 • apaamida.m nyayana.m samudrasya niveshanam . anya.m kRRiNuShvetaH panthaa.m tena yaahi vashaa.N anu . Rigveda/10/142/7
 • apaamida.m nyayana.m samudrasya niveshanam. madhye hradasya no gRRihaaH paraachiinaa mukhaa kRRidhi . 2. Atharvaveda/6/106/2
 • apaamida.m nyayana.n samudrasya niveshanam. anyaa.Nste.aasmattapantu hetayaH paavako.aasmabhya.n shivo bhava .7 . Yajurveda/17/7
 • apaamiivaa.m savitaa saaviShannya1gvariiya idapa sedhantvadrayaH . graavaa yatra madhuShuduchyate bRRihadaa sarvataatimaditi.m vRRiNiimahe . Rigveda/10/100/8
 • apaamiivaamapa sridhamapa sedhata durmatim . aadityaaso yuyotanaa no a.mhasaH . Rigveda/8/18/10
 • apaamiivaamapa stridhamapa sedhata durmatim . aadityaaso yuyotanaa no a.m hasaH.397 Samveda/397
 • apaamiivaamapa vishvaamanaahutimapaaraati.m durvidatraamaghaayataH . aare devaa dveSho asmadyuyotanoru NaH sharma yachChataa svastaye . Rigveda/10/63/12
 • apaamiveduurmayastartturaaNaaH pra maniiShaa iirate somamachCha . namasyantiirupa cha yanti sa.m chaacha vishantyushatiirushantam.544 Samveda/544
 • apaamiveduurmayastarturaaNaaH pra maniiShaa iirate somamachCha . namasyantiirupa cha yanti sa.m chaa cha vishantyushatiirushantam . Rigveda/9/95/3
 • apaamupasthe mahiShaa agRRibhNata visho raajaanamupa tasthurRRigmiyam. aa duuto agnimabharadvivasvato vaishvaanara.m maatarishvaa paraavataH .4. Rigveda/6/8/4
 • apaamuurja ojaso vaavRRidhaanamagnerjaatamadhi jaatavedasaH. chaturviira.m parvatiiya.m yadaa~njana.m dishaH pradishaH karadichChivaaste . 3. Atharvaveda/19/45/3
 • apaamuurmirmadanniva stoma indraajiraayate . vi te madaa araajiShuH . Rigveda/8/14/10
 • apaamuurmirmadanniva stoma indraajiraayate. vi te madaa araajiShuH .4. Atharvaveda/20/28/4
 • apaamuurmirmadanniva stoma indraajiraayate. vi te madaa araajiShuH .5. Atharvaveda/20/39/5
 • apaanaaya vyaanaaya praaNaaya bhuuridhaayase. sarasvatyaa uruvyache vidhema haviShaa vayam . 2. Atharvaveda/6/41/2
 • apaanati praaNati puruSho garbhe antaraa. yadaa tva.m praaNa jinvasyatha sa jaayate punaH . 14. Atharvaveda/11/4/14
 • apaanyadetyabhya1nyadeti viShuruupe ahanii sa.m charete. parikShitostamo anyaa guhaakaradyauduShaaH shoshuchataa rathena . Rigveda/1/123/7
 • apaararu.m pRRithivyai devayajanaadvadhyaasa.m vraja.m gachCha goShThaana.m varShatu te dyaurbadhaana deva savitaH paramasyaa.m pRRithivyaa.n shatena paashairyo.n.asmaandveShTi ya.m cha vaya.m dviShmastamato maa mauk. araro diva.m maa papto drapsaste dyaa.m maa skan vraja.m gachCha goShThaana.m varShatu te dyaurbadhaana deva savitaH paramasyaa.m pRRithivyaa.n shatena paashairyo.n.asmaandveShTi ya.m cha vaya.m dviShmastamato maa mauk .26. Yajurveda/1/26
 • apaaro vo mahimaa vRRiddhashavasastveSha.m shavo.avatvevayaamarut. sthaataaro hi prasitau sa.mdRRishi sthana te na uruShyataa nidaH shushukvaa.mso naagnayaH .6. Rigveda/5/87/6
 • apaasmattamauchChatu niila.m pisha~Ngamuta lohita.m yat.nirdahanii yaa pRRiShaatakya1smintaa.msthaaNaavadhyaa sajaami .48. Atharvaveda/14/2/48
 • apaataamashvinaa gharmamanu dyaavaapRRithivii ama.nsaataam. ihaiva raatayaH santu .13 . Yajurveda/38/13
 • apaavRRitya gaarhapatyaatkravyaadaa preta dakShiNaa. priya.m pitRRibhya aatmane brahmabhyaH kRRiNutaa priyam . 34. Atharvaveda/12/2/34
 • apaayyasyaandhaso madaaya maniiShiNaH suvaanasya prayasaH. yasminnindraH pradivi vaavRRidhaana oko dadhe brahmaNyantashcha naraH. Rigveda/2/19/1
 • apaa~nchau ta ubhau baahuu api nahyaamyaasya᳡m. agnerdevasya manyunaa tena te.avadhiSha.m haviH . 4. Atharvaveda/7/70/4
 • apaa~Npraa~Neti svadhayaa gRRibhiito.amartyo martyenaa sayoniH. taa shashvantaa viShuuchiinaa viyantaa nya1nya.m chikyurna ni chikyuranyam . Rigveda/1/164/38
 • apaa~Npraa~Neti svadhayaa gRRibhiito.amartyo martyenaa sayoniH. taa shashvantaa viShuuchiinaa viyantaa nya1nya.m chikyurna ni chikyuranyam . 16. Atharvaveda/9/10/16
 • apachitaa.m lohiniinaa.m kRRiShNaa maateti shushruma. munerdevasya muulena sarvaa vidhyaami taa aham . 1. Atharvaveda/7/74/1
 • apachitaH pra patata suparNo vasateriva. suuryaH kRRiNotu bheShaja.m chandramaa vo.apochChatu . 1. Atharvaveda/6/83/1
 • apaghnanneShi pavamaana shatruunpriyaa.m na jaaro abhigiita induH . siidanvaneShu shakuno na patvaa somaH punaanaH kalasheShu sattaa . Rigveda/9/96/23
 • apaghnanpavase mRRidhaH kratuvitsoma matsaraH . nudasvaadevayu.m janam . Rigveda/9/63/24
 • apaghnanpavase mRRidhaH kratuvitsoma matsaraH . nudasvaadevayu.m janam.1237 Samveda/1237
 • apaghnanpavase mRRidhaH kratuvitsoma matsaraH . nudasvaadevayu.m janam.492 Samveda/492
 • apaghnanpavate mRRidho.apa somo araavNaH . gachChannindrasya niShkRRitam . Rigveda/9/61/25
 • apaghnanpavate mRRidho.apa somo araavNaH . gachChannindrasya niShkRRitam.1213 Samveda/1213
 • apaghnanpavate mRRidho.apa somo araavNaH . gachChannindrasya niShkRRitam.510 Samveda/510
 • apaghnanto araavNaH pavamaanaaH svardRRishaH . yonaavRRitasya siidata . Rigveda/9/13/9
 • apaghnanto araavNaH pavamaanaaH svardRRishaH . yonaavRRitasya siidata.1195 Samveda/1195
 • apaghnantsoma rakShaso.abhyarSha kanikradat . dyumanta.m shuShmamuttamam . Rigveda/9/63/29
 • apaH samudraaddivamudvahanti divaspRRithiviimabhi ye sRRijanti. ye adbhiriishaanaa marutashcharanti te no mu~nchantva.mhasaH . 4. Atharvaveda/4/27/4
 • apaitenaaraatsiirasau svaahaa. tigmaayudhau tigmahetii suShevau somaarudraaviha su mRRiData.m naH . 7. Atharvaveda/5/6/7
 • apakaama.m syandamaanaa aviivarata vo hi kam. indro vaH shaktibhirdeviistasmaadvaarnaama vo hitam . 3. Atharvaveda/3/13/3
 • apakraamanpauruSheyaadvRRiNaano daivya.m vachaH. praNiitiirabhyaavartasva vishvebhiH sakhibhiH saha . 1. Atharvaveda/7/105/1
 • apakriitaaH sahiiyasiirviirudho yaa abhiShTutaaH. traayantaamasmingraame gaamashva.m puruSha.m pashum . 11. Atharvaveda/8/7/11
 • apamityamapratiitta.m yadasmi yamasya yena balinaa charaami. ida.m tadagne anRRiNo bhavaami tva.m paashaanvichRRita.m vettha sarvaan . 1. Atharvaveda/6/117/1
 • apamRRijya yaatudhaanaanapa sarvaa araayyaH. apaamaarga tvayaa vaya.m sarva.m tadapa mRRijmahe . 8. Atharvaveda/4/18/8
 • apapaapa.m parikShava.m puNya.m bhakShiimahi kShavam. shivaa te paapa naasikaa.m puNyagashchaabhi mehataam . 5. Atharvaveda/19/8/5
 • aparimitameva yaj~namaapnotyaparimita.m lokamava runddhe. yoja.m pa~nchaudana.m dakShiNaajyotiSha.m dadaati . 22. Atharvaveda/9/5/22
 • apashchaa dagdhaannasya bhuuyaasam. annaadaayaannapataye rudraaya namo agnaye. sabhyaH sabhaa.m me paahi ye cha sabhyaaH sabhaasadaH . 5. Atharvaveda/19/55/5
 • apashchideSha vibhvo3 damuunaaH pra sadhriichiirasRRijadvishvashchandraaH. madhvaH punaanaaH kavibhiH pavitrairdyubhirhinvantyaktubhirdhanutriiH. Rigveda/3/31/16
 • apashya.m gopaamanipadyamaanamaa cha paraa cha pathibhishcharantam . sa sadhriichiiH sa viShuuchiirvasaana aa variivarti bhuvaneShvantaH . Rigveda/10/177/3
 • apashya.m gopaamanipadyamaanamaa cha paraa cha pathibhishcharantam. sa sadhriichiiH sa viShuuchiirvasaana aa variivarti bhuvaneShvantaH . Rigveda/1/164/31
 • apashya.m gopaamanipadyamaanamaa cha paraa cha pathibhishcharantam. sa sadhriichiiH sa viShuuchiirvasaana aa variivarti bhuvaneShvantaH . 11. Atharvaveda/9/10/11
 • apashya.m gopaamanipadyamaanamaa cha paraa cha pathibhishcharantam. sa sadhriichiiH sa viShuuchiirvasaana.aaa variivartti bhuvaneShvantaH .17 . Yajurveda/37/17
 • apashya.m graama.m vahamaanamaaraadachakrayaa svadhayaa vartamaanam . siShaktyaryaH pra yugaa janaanaa.m sadyaH shishnaa praminaano naviiyaan . Rigveda/10/27/19
 • apashya.m tvaa manasaa chekitaana.m tapaso jaata.m tapaso vibhuutam . iha prajaamiha rayi.m raraaNaH pra jaayasva prajayaa putrakaama . Rigveda/10/183/1
 • apashya.m tvaa manasaa diidhyaanaa.m svaayaa.m tanuu RRItvye naadhamaanaam . upa maamuchchaa yuvatirbabhuuyaaH pra jaayasva prajayaa putrakaame . Rigveda/10/183/2
 • apashya.m yuvati.mniiyamaanaa.m jiivaa.m mRRitebhyaH pariNiiyamaanaam. andhena yattamasaapraavRRitaasiitpraakto apaachiimanaya.m tadenaam .3. Atharvaveda/18/3/3
 • apashyamasya mahato mahitvamamartyasya martyaasu vikShu . naanaa hanuu vibhRRite sa.m bharete asinvatii bapsatii bhuuryattaH . Rigveda/10/79/1
 • apasta oShadhiimatiirRRichChantu. ye maa.aghaayava etasyaa disho᳡.abhidaasaat . 6. Atharvaveda/19/18/6
 • apastva.m dhukShe prathamaa urvaraa aparaa vashe. tRRitiiya.m raaShTra.m dhukShe.anna.m kShiira.m vashe tvam . 8. Atharvaveda/10/10/8
 • apathenaa jabhaaraiNaa.m taa.m pathetaH pra hiNmasi. adhiiro maryaadhiirebhyaH sa.m jabhaaraachittyaa . 10. Atharvaveda/5/31/10
 • apavaase nakShatraaNaamapavaasa uShasaamuta. apaasmatsarva.m durbhuutamapa kShetriyamuchChatu .7. Atharvaveda/3/7/7
 • apehi manasaspate.apa kraama parashchara . paro niRRItyaa aa chakShva bahudhaa jiivato manaH . Rigveda/10/164/1
 • apehi manasaspate.apa kraama parashchara. paro nirRRityaa aa chakShva bahudhaa jiivato manaH .24. Atharvaveda/20/96/24
 • apehyarirasyarirvaa asi viShe viShamapRRikthaa viShamidvaa apRRikthaaH. ahimevaabhyapehi ta.m jahi .1. Atharvaveda/7/88/1
 • apema.m jiivaaarudhangRRihebhyasta.m nirvahata pari graamaaditaH. mRRityuryamasyaasiidduutaHprachetaa asuunpitRRibhyo gamayaa.m chakaara .27. Atharvaveda/18/2/27
 • apemaa.m maatraa.mmimiimahe yathaapara.m na maasaatai. shate sharatsu no puraa .40. Atharvaveda/18/2/40
 • apendra dviShato mano .apa jijyaasato vadham. vi mahachCharma yachCha variiyo yaavayaa vadham . 4. Atharvaveda/1/21/4
 • apendra dviShato mano.apa jijyaasato vadham . vi manyoH sharma yachCha variiyo yavayaa vadham . Rigveda/10/152/5
 • apendra praacho maghavannamitraanapaapaacho abhibhuute nudasva. apodiicho apa shuuraadharaacha urau yathaa tava sharmanmadema . 1. Atharvaveda/20/125/1
 • apeta vii.nta vi cha sarpataato ye.atrastha puraaNaa ye cha nuutanaaH. adaadyamo.n.avasaana.m pRRithivyaa.aakrannima.m pitaro lokamasmai .45 . Yajurveda/12/45
 • apeta viita vi cha sarpataato.asmaa eta.m pitaro lokamakran . ahobhiradbhiraktubhirvyakta.m yamo dadaatyavasaanamasmai . Rigveda/10/14/9
 • apeta vii᳡ta vicha sarpataato.asmaa eta.m pitaro lokamakran.ahobhiradbhiraktubhirvya᳡kta.m yamo dadaatyavasaanamasmai .55. Atharvaveda/18/1/55
 • apeto vaayo savitaa cha duShkRRitamapa rakShaa.msi shimidaa.m cha sedhatam. sa.m hyuurjayaa sRRijathaH sa.m balena tau no mu~nchatama.mhasaH . 4. Atharvaveda/4/25/4
 • apeto yantu paNayo.asumnaa devapiiyavaH. asya lokaH sutaavataH. dyubhirahobhiraktubhirvya.nkta.m yamo dadaatvavasaanamasmai .1 . Yajurveda/35/1
 • apeya.m raatryuchChatvapochChantvabhikRRitvariiH. viirutkShetriyanaashanyapa kShetriyamuchChatu . 2. Atharvaveda/2/8/2
 • api nahyaami te baahuu api nahyaamyaasya᳡m. agnerghorasya manyunaa tena te.avadhiSha.m haviH .5. Atharvaveda/7/70/5
 • api panthaamaganmahi svastigaamanehasam. yena vishvaaH pari dviSho vRRiNakti vindate vasu .16. Rigveda/6/51/16
 • api ShTutaH savitaa devo astu yamaa chidvishve vasavo gRRiNanti. sa naH stomaannamasya1shchano dhaadvishvebhiH paatu paayubhirni suuriin .3. Rigveda/7/38/3
 • api teShu triShu padeShvasmi yeShu vishva.m bhuvanamaa vivesha. sadyaH paryemi pRRithiviimuta dyaamekenaa~Ngena divo.aasya pRRiShTham .50 . Yajurveda/23/50
 • api vRRishcha puraaNavadvratateriva guShpitam. ojo daasyasya dambhaya . 1. Atharvaveda/7/90/1
 • api vRRishcha puraaNavadvratateriva guShpitamojo daasasya dambhaya . vaya.m tadasya sambhRRita.m vasvindreNa vi bhajemahi nabhantaamanyake same . Rigveda/8/40/6
 • apibatkadruvaH sutamindraH sahasrabaahve . atraadediShTa pau.msyam . Rigveda/8/45/26
 • apibatkadruvaH sutamindraH sahasrabaahve . tatraadadiShTa pau.m syam.131 Samveda/131
 • apnasvatiimashvinaa vaachamasme kRRita.m no dasraa vRRiShaNaa maniiShaam. adyuutye.avase ni hvaye vaa.m vRRidhe cha no bhavata.m vaajasaatau . Rigveda/1/112/24
 • apnasvatiimashvinaa vaachamasme kRRita.m no dasraa vRRiShaNaa maniiShaam. adyuutye.avase ni hvaye vaa.m vRRidhe cha no bhavata.m vaajasaatau .29 . Yajurveda/34/29
 • apo devaa madhumatiiragRRibhNannuurjasvatii raajasva.nshchitaanaaH. yaabhirmitraavaruNaavabhyaShi~nchan yaabhirindramanayannatyaraatiiH .1. Yajurveda/10/1
 • apo deviirmadhumatiirghRRitashchuto brahmaNaa.m hasteShu prapRRithaksaadayaami. yatkaama idamabhiShi~nchaami vo.aha.m tanme sarva.m sa.m padyataa.m vaya.m syaama patayo rayiiNaam . 27. Atharvaveda/10/9/27
 • apo deviirupa hvaye yatra gaavaH pibanti naH. sindhubhyaH kartva.m haviH . 3. Atharvaveda/1/4/3
 • apo deviirupa hvaye yatra gaavaH pibanti naH. sindhubhyaH kartva.m haviH. Rigveda/1/23/18
 • apo deviirupasRRija madhumatiirayakShmaaya prajaabhyaH. taasaamaasthaanaadujjihataamoShadhayaH supippalaaH .38 . Yajurveda/11/38
 • apo divyaa achaayiSha.m rasena samapRRikShmahi. payasvaanagna aagama.m ta.m maa sa.m sRRija varchasaa . 1. Atharvaveda/7/89/1
 • apo divyaa achaayiSha.m rasena samapRRikShmahi. payasvaanagna aagama.m ta.m maa sa.m sRRija varchasaa . 46. Atharvaveda/10/5/46
 • apo hyeShaamajuShanta devaa abhi kratvaa manasaa diidhyaanaaH. vaajo devaanaamabhavatsukarmendrasya RRIbhukShaa varuNasya vibhvaa .9. Rigveda/4/33/9
 • apo mahiirabhishasteramu~ncho.ajaagaraasvadhi deva ekaH . indra yaastva.m vRRitratuurye chakartha taabhirvishvaayustanva.m pupuShyaaH . Rigveda/10/104/9
 • apo niShi~nchannasuraH pitaa naH shvasantu gargaraa apaa.m varuNaava niichiirapaH sRRija. vadantu pRRishnibaahavo maNDuukaa iriNaanu . 12. Atharvaveda/4/15/12
 • apo Shu Na iya.m sharuraadityaa apa durmatiH . asmadetvajaghnuShii . Rigveda/8/67/15
 • apo su myakSha varuNa bhiyasa.m matsamraaLRRitaavo.anu maa gRRibhaaya. daameva vatsaadvi mumugdhya.mho nahi tvadaare nimiShashchaneshe. Rigveda/2/28/6
 • apo vaamadevya.m yaj~na.m yaj~naayaj~niya.m ya veda . 10. Atharvaveda/8/10/2/10
 • apo vaamadevyena yaj~na.m yaj~naayaj~niyena . 8. Atharvaveda/8/10/2/8
 • apo vasaanaH pari koshamarShatiindurhiyaanaH sotRRibhiH . janaya~njyotirmandanaa aviivashadgaaH kRRiNvaano na nirNijam . Rigveda/9/107/26
 • apo vRRitra.m vavrivaa.msa.m paraahanpraavatte vajra.m pRRithivii sachetaaH. praarNaa.msi samudriyaaNyainoH patirbhava~nChavasaa shuura dhRRiShNo . 7. Atharvaveda/20/77/7
 • apo vRRitra.m vavrivaa.msa.m paraahanpraavatte vajra.m pRRithivii sachetaaH. praarNaa.msi samudriyaaNyainoH patirbhava~nChavasaa shuura dhRRiShNo .7. Rigveda/4/16/7
 • apo yadadri.m puruhuuta dardaraavirbhuvatsaramaa puurvya.m te. sa no netaa vaajamaa darShi bhuuri.m gotraa rujanna~NgirobhirgRRiNaanaH .8. Rigveda/4/16/8
 • apo yadadri.m puruhuuta dardaraavirbhuvatsaramaa puurvya.m te. sa no netaa vaajamaa darShi bhuuri.m gotraa rujanna~NgirobhirgRRiNaanaH .8. Atharvaveda/20/77/8
 • apo.aadyaanvachaariSha.n rasena samasRRikShmahi. payasvaagna.aaagama.m ta.m maa sa.nsRRija varchasaa prajayaa cha dhanena cha .22 . Yajurveda/20/22
 • apoShaa anasaH saratsa.mpiShTaadaha bibhyuShii. ni yatsii.m shishnathadvRRiShaa .10. Rigveda/4/30/10
 • apraamisatya maghavantathedasadindra kratvaa yathaa vashaH . sanema vaaja.m tava shiprinnavasaa makShuu chidyanto adrivaH . Rigveda/8/61/4
 • apraaNaiti praaNena praaNatiinaa.m viraaT svaraajamabhya᳡ti pashchaat. vishva.m mRRishantiimabhiruupaa.m viraaja.m pashyanti tve na tve pashyantyenaam . 9. Atharvaveda/8/9/9
 • aprajaastva.m maartavatsamaadrodamaghamaavayam. vRRikShaadiva sraja.m kRRitvaapriye prati mu~ncha tat . 26. Atharvaveda/8/6/26
 • aprakShita.m vasu bibharShi hastayoraShaaLha.m sahastanvi shruto dadhe. aavRRitaaso.avataaso na kartRRibhistanuuShu te kratava indra bhuurayaH . Rigveda/1/55/8
 • aprapaaNaa cha veshantaa revaa.N apratidishyayaH. ayabhyaa kanyaa᳡ kalyaaNii totaa kalpeShu sa.mmitaa . 8. Atharvaveda/20/128/8
 • apratiito jayati sa.m dhanaani pratijanyaanyuta yaa sajanyaa. avasyave yo varivaH kRRiNoti brahmaNe raajaa tamavanti devaaH .9. Rigveda/4/50/9
 • aprayuchChannaprayuchChadbhiragne shivebhirnaH paayubhiH paahi shagmaiH. adabdhebhiradRRipitebhiriShTe.animiShadbhiH pari paahi no jaaH . Rigveda/1/143/8
 • apsaa indraaya vaayave varuNaaya marudbhyaH . somaa arShantu viShNave.995 Samveda/995
 • apsaa indraaya vaayave varuNaaya marudbhyaH . somo arShati viShNave . Rigveda/9/65/20
 • apsaraa jaaramupasiShmiyaaNaa yoShaa bibharti parame vyoman . charatpriyasya yoniShu priyaH santsiidatpakShe hiraNyaye sa venaH . Rigveda/10/123/5
 • apsarasaa.m gandharvaaNaa.m mRRigaaNaa.m charaNe charan . keshii ketasya vidvaantsakhaa svaadurmadintamaH . Rigveda/10/136/6
 • apsarasaH sadhamaada.m madanti havirdhaanamantaraa suurya.m cha. taa me hastau sa.m sRRijantu ghRRitena sapatna.m me kitava.m randhayantu . 3. Atharvaveda/7/109/3
 • apsarasaHsadhamaada.m madanti havirdhaanamantaraa suurya.m cha. taaste janitramabhi taaH parehinamaste gandharvartunaa kRRiNomi .34. Atharvaveda/14/2/34
 • apsu dhuutasya harivaH pibeha nRRibhiH sutasya jaThara.m pRRiNasva . mimikShuryamadraya indra tubhya.m tebhirvardhasva madamukthavaahaH . Rigveda/10/104/2
 • apsu dhuutasya harivaH pibeha nRRibhiH sutasya jaThara.m pRRiNasva. mimikShuryamadraya indra tubhya.m tebhirvardhasva madamukthavaahaH . 1. Atharvaveda/20/33/1
 • apsu me somo abraviidantarvishvaani bheShajaa . agni.m cha vishvashambhuvam . Rigveda/10/9/6
 • apsu me somo abraviidantarvishvaani bheShajaa. agni.m cha vishvasha.mbhuvam . 2. Atharvaveda/1/6/2
 • apsu me somo abraviidantarvishvaani bheShajaa. agni.m cha vishvashambhuvamaapashcha vishvabheShajiiH. Rigveda/1/23/20
 • apsu retaH shishriye vishvaruupa.m tejaH pRRithivyaamadhi yatsambabhuuva . antarikShe sva.m mahimaana.m mimaanaH kanikranti vRRiShNo ashvasya retaH.1844 Samveda/1844
 • apsu stiimaasu vRRiddhaasu shariiramantaraa hitam. tasmi~nChavo.adhyantaraa tasmaachChavo.adhyuchyate . 34. Atharvaveda/11/8/34
 • apsu te janma divi te sadhastha.m samudre antarmahimaa te pRRithivyaam. shuno divyasya yanmahastenaa te haviShaa vidhema . 3. Atharvaveda/6/80/3
 • apsu te raajanvaruNa gRRiho hiraNyayo mithaH. tato dhRRitavrato raajaa sarvaa dhaamaani mu~nchatu . 1. Atharvaveda/7/83/1
 • apsu tvaa madhumattama.m hari.m hinvantyadribhiH . indavindraaya piitaye . Rigveda/9/30/5
 • apsva.ngne sadhiShTava sauShadhiiranu rudhyase. garbhe sa~njaayase punaH .36 . Yajurveda/12/36
 • apsva.nntaramRRitamapsu bheShajamapaamuta prashastiShvashvaa bhavata vaajinaH. deviiraapo yo va.auurmiH pratuurtiH kakunmaan vaajasaastenaaya.m vaaja.n set .6. Yajurveda/9/6
 • apsva1ntaramRRitamapsu bheShajam. apaamuta prashastibhirashvaa bhavatha vaajino gaavo bhavatha vaajiniiH .4. Atharvaveda/1/4/4
 • apsva1ntaramRRitamapsu bheShajamapaamuta prashastaye. devaa bhavata vaajinaH. Rigveda/1/23/19
 • apsvaa᳡siinmaatarishvaa praviShTaH praviShTaa devaaH salilaanyaasan. bRRihanha tasthau rajaso vimaanaH pavamaano harita aa vivesha . 40. Atharvaveda/10/8/40
 • apsvagne sadhiShTava sauShadhiiranu rudhyase . garbhe sa~njaayase punaH . Rigveda/8/43/9
 • aptuurye maruta aapireSho.amandannindramanu daativaaraaH. tebhiH saaka.m pibatu vRRitrakhaadaH suta.m soma.m daashuShaH sve sadhasthe. Rigveda/3/51/9
 • apuupaapihitaankumbhaanyaa.mste devaa adhaarayan. te te santu svadhaavantomadhumanto ghRRitashchutaH .25. Atharvaveda/18/4/25
 • apuupaapihitaankumbhaanyaa.mste devaa adhaarayan. te te santu svadhaavantomadhumanto ghRRitashchutaH .68. Atharvaveda/18/3/68
 • apuupavaanannavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe ye devaanaa.mhutabhaagaa iha stha .21. Atharvaveda/18/4/21
 • apuupavaanapavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe ye devaanaa.mhutabhaagaa iha stha .24. Atharvaveda/18/4/24
 • apuupavaandadhivaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .17. Atharvaveda/18/4/17
 • apuupavaandrapsavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .18. Atharvaveda/18/4/18
 • apuupavaanghRRitavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .19. Atharvaveda/18/4/19
 • apuupavaankShiiravaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .16. Atharvaveda/18/4/16
 • apuupavaanmaa.msavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .20. Atharvaveda/18/4/20
 • apuupavaanmadhumaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe yedevaanaa.m hutabhaagaa iha stha .22. Atharvaveda/18/4/22
 • apuupavaanrasavaa.mshcharureha siidatu. lokakRRitaH pathikRRito yajaamahe ye devaanaa.mhutabhaagaa iha stha .23. Atharvaveda/18/4/23
 • apuurveNeShitaa vaachastaa vadanti yathaayatham. vadantiiryatra gachChanti tadaahurbraahmaNa.m mahat . 33. Atharvaveda/10/8/33
 • apuurvyaa purutamaanyasmai mahe viiraaya tavase turaaya . virapshine vajriNe shantamaani vachaa.m syaasmai sthaviraaya takShuH.322 Samveda/322
 • apuurvyaa purutamaanyasmai mahe viiraaya tavase turaaya. virapshine vajriNe sha.mtamaani vachaa.msyaasaa sthaviraaya takSham .1. Rigveda/6/32/1
 • ara.m daaso na miiLhuShe karaaNyaha.m devaaya bhuurNaye.anaagaaH . achetayadachito devo aryo gRRitsa.m raaye kavitaro junaati . Rigveda/7/86/7
 • ara.m hi Shma suteShu NaH someShvindra bhuuShasi . ara.m te shakra daavane . Rigveda/8/92/26
 • ara.m kaamaaya harayo dadhanvire sthiraaya hinvanharayo harii turaa . arvadbhiryo haribhirjoShamiiyate so asya kaama.m harivantamaanashe . Rigveda/10/96/7
 • ara.m kaamaaya harayo dadhanvire sthiraaya hinvanharayo harii turaa. arvadbhiryo haribhirjoShamiiyate so asya kaama.m harivantamaanashe . 2. Atharvaveda/20/31/2
 • ara.m kRRiNvantu vedi.m samagnimindhataa.m puraH. tatraamRRitasya chetana.m yaj~na.m te tanavaavahai . Rigveda/1/170/4
 • ara.m kShayaaya no mahe vishvaa ruupaaNyaavishan . indra.m jaitraaya harShayaa shachiipatim . Rigveda/8/15/13
 • ara.m ma usrayaamNe.aramanusrayaamNe. babhruu yaameShvasridhaa .24. Rigveda/4/32/24
 • ara.m me ganta.m havanaayaasmai gRRiNaanaa yathaa pibaatho andhaH. pari ha tyadvartiryaatho riSho na yatparo naantarastuturyaat .2. Rigveda/6/63/2
 • ara.m ta indra kukShaye somo bhavatu vRRitrahan . ara.m dhaamabhya indavaH . Rigveda/8/92/24
 • ara.m ta indra kukShaye somo bhavatu vRRitrahan . ara.m dhaamabhya indavaH.1662 Samveda/1662
 • ara.m ta indra shravase gamema shuura tvaavataH . ara.m shakra paremaNi.209 Samveda/209
 • ara.mgaro vaavadiiti tredhaa baddho varatrayaa. iraamaha prasha.msatyaniraamapa sedhati .13. Atharvaveda/20/135/13
 • ara.mghuSho nimajyonmaja punarabraviit. udaplutamiva daarvahiinaamarasa.m viSha.m vaarugram . 4. Atharvaveda/10/4/4
 • araadhi hotaa niShadaa yajiiyaanabhi prayaa.msi sudhitaani hi khyat . yajaamahai yaj~niyaanhanta devaa.N iiLaamahaa iiDyaa.N aajyena . Rigveda/10/53/2
 • araadhi hotaa sva1rniShattaH kRRiNvanvishvaanyapaa.msi satyaa . Rigveda/1/70/8
 • araaivedacharamaa aheva prapra jaayante akavaa mahobhiH. pRRishneH putraa upamaaso rabhiShThaaH svayaa matyaa marutaH sa.m mimikShuH .5. Rigveda/5/58/5
 • araatiiyorbhraatRRivyasya durhaardo dviShataH shiraH. api vRRishchaamyojasaa . 1. Atharvaveda/10/6/1
 • araatyaastvaa nirRRityaa abhichaaraadatho bhayaat. mRRityorojiiyaso vadhaadvaraNo vaarayiShyate . 7. Atharvaveda/10/3/7
 • araaviida.mshuH sachamaana uurmiNaa devaavya.m1 manuShe pinvati tvacham . dadhaati garbhamaditerupastha aa yena toka.m cha tanaya.m cha dhaamahe . Rigveda/9/74/5
 • araayaanbruumo rakShaa.msi sarpaanpuNyajanaanpitRRIn. mRRityuunekashata.m bruumaste no mu~nchantva.mhasaH . 16. Atharvaveda/11/6/16
 • araayakShayaNamasyaraayachaatana.m me daaH svaahaa . 3. Atharvaveda/2/18/3
 • araayamasRRikpaavaana.m yashcha sphaati.m jihiirShati. garbhaada.m kaNva.m naashaya pRRishniparNi sahasva cha . 3. Atharvaveda/2/25/3
 • araayi kaaNe vikaTe giri.m gachCha sadaanve . shirimbiThasya satvabhistebhiShTvaa chaatayaamasi . Rigveda/10/155/1
 • araduparama . 15. Atharvaveda/20/131/15
 • aramamaaNo atyeti gaa abhi suuryasya priya.m duhitustiro ravam . anvasmai joShamabharadvina.mgRRisaH sa.m dvayiibhiH svasRRibhiH kSheti jaamibhiH . Rigveda/9/72/3
 • aramashvaaya gaayata shrutakakShaara.m gave . aramindrasya dhaamne.118 Samveda/118
 • aramashvaaya gaayati shrutakakSho ara.m gave . aramindrasya dhaamne . Rigveda/8/92/25
 • aramatiranarvaNo vishvo devasya manasaa . aadityaanaamaneha it . Rigveda/8/31/12
 • aramayaH sarapasastaraaya ka.m turviitaye cha vayyaaya cha srutim. niichaa santamudanayaH paraavRRija.m praandha.m shroNa.m shravayantsaasyukthyaH. Rigveda/2/13/12
 • araNyaanyaraNyaanyasau yaa preva nashyasi . kathaa graama.m na pRRichChasi na tvaa bhiiriva vindatii3.N . Rigveda/10/146/1
 • araNyornihito jaatavedaa garbha ivetsubhRRito garbhiNiibhiH . divediva iiDyo jaagRRivadbhirhaviShmadbhirmanuShyebhiragniH.79 Samveda/79
 • araNyornihito jaatavedaa garbhaiva sudhito garbhiNiiShu. divediva iiDyo jaagRRivadbhirhaviShmadbhirmanuShyebhiragniH. Rigveda/3/29/2
 • arasa.m kRRitrima.m naadamarasaaH sapta visrasaH. apeto ja~NgiDaamatimiShumasteva shaataya . 3. Atharvaveda/19/34/3
 • arasa.m praachya.m viShamarasa.m yadudiichyam. athedamadharaachya.m karambheNa vi kalpate . 2. Atharvaveda/4/7/2
 • arasaasa ihaahayo ye anti ye cha duurake. ghanena hanmi vRRishchikamahi.m daNDenaagatam . 9. Atharvaveda/10/4/9
 • arasasta iSho shalyo.atho te arasa.m viSham. utaarasasya vRRikShasya dhanuShTe arasaarasam . 6. Atharvaveda/4/6/6
 • arasasya sharkoTasya niichiinasyopasarpataH. viSha.m hya1syaadiShyatho enamajiijabham . 5. Atharvaveda/7/56/5
 • arashmaano ye.arathaa ayuktaa atyaaso na sasRRijaanaasa aajau . ete shukraaso dhanvanti somaa devaasastaa.N upa yaataa pibadhyai . Rigveda/9/97/20
 • arbhako na kumaarako.adhi tiShThannava.m ratham . sa pakShanmahiSha.m mRRiga.m pitre maatre vibhukratum . Rigveda/8/69/15
 • arbhako na kumaarako.adhi tiShThannava.m ratham. sa pakShanmahiSha.m mRRiga.m pitre maatre vibhukratum . 12. Atharvaveda/20/92/12
 • arbudirnaama yo deva iishaanashcha nya᳡rbudiH. yaabhyaamantarikShamaavRRitamiya.m cha pRRithivii mahii. taabhyaamindramedibhyaamaha.m jitamanvemi senayaa . 4. Atharvaveda/11/9/4
 • arbudishcha triShandhishchaamitraanno vi vidhyataam. yathaiShaamindra vRRitrahanhanaama shachiipate.amitraaNaa.m sahasrashaH . 23. Atharvaveda/11/9/23
 • archaa dive bRRihate shuuShya.m1 vachaH svakShatra.m yasya dhRRiShato dhRRiShanmanaH. bRRihachChravaa asuro barhaNaa kRRitaH puro haribhyaa.m vRRiShabho ratho hi ShaH . Rigveda/1/54/3
 • archaa shakraaya shaakine shachiivate shRRiNvantamindra.m mahayannabhi ShTuhi. yo dhRRiShNunaa shavasaa rodasii ubhe vRRiShaa vRRiShatvaa vRRiShabho nyRRi~njate . Rigveda/1/54/2
 • archaami te sumati.m ghoShyarvaaksa.m te vaavaataa jarataamiya.m giiH. svashvaastvaa surathaa marjayemaasme kShatraaNi dhaarayeranu dyuun .8. Rigveda/4/4/8
 • archaami vaa.m vardhaayaapo ghRRitasnuu dyaavaabhuumii shRRiNuta.m rodasii me . ahaa yaddyaavo.asuniitimayanmadhvaa no atra pitaraa shishiitaam . Rigveda/10/12/4
 • archaami vaa.mvardhaayaapo ghRRitasnuu dyaavaabhuumii shRRiNuta.m rodasii me. ahaa yaddevaaasuniitimaayanmadhvaa no atra pitaraa shishiitaam .31. Atharvaveda/18/1/31
 • archadvRRiShaa vRRiShabhiH sveduhavyairmRRigo naashno ati yajjuguryaat. pra mandayurmanaa.m guurta hotaa bharate maryo mithunaa yajatraH . Rigveda/1/173/2
 • archanta eke mahi saama manvata tena suuryamarochayan . Rigveda/8/29/10
 • archantastvaa havaamahe.archantaH samidhiimahi. agne archanta uutaye .1. Rigveda/5/13/1
 • archanti naariirapaso na viShTibhiH samaanena yojanenaa paraavataH . iSha.m vahantiiH sukRRite sudaanave vishvedaha yajamaanaaya sunvate.1757 Samveda/1757
 • archanti naariirapaso na viShTibhiH samaanena yojanenaa paraavataH. iSha.m vahantiiH sukRRite sudaanave vishvedaha yajamaanaaya sunvate . Rigveda/1/92/3
 • archantyarka.m marutaH svarkaa aa stobhati shruto yuvaa sa indraH.1114 Samveda/1114
 • archantyarka.m marutaH svarkaa aa stobhati shruto yuvaa sa indraH.445 Samveda/445
 • archata praarchata priyamedhaaso archata . archantu putrakaa uta pura.m na dhRRiShNvarchata . Rigveda/8/69/8
 • archata praarchata priyamedhaaso archata. archantu putrakaa uta pura.m na dhRRiShNva᳡rchata . 5. Atharvaveda/20/92/5
 • archata praarchataa naraH priyamedhaaso archata . archantu putrakaa uta puramiddhRRiShNvarchata.362 Samveda/362
 • arddhamaasaaH paruu.nShi te maasaa.aaachChyantu shamyantaH. ahoraatraaNi maruto viliShTa.n suudayantu te .41 . Yajurveda/23/41
 • ardha.aRRichairukthaanaa.n ruupa.m padairaapnoti nividaH. praNavaiH shastraaNaa.n ruupa.m payasaa soma.aaapyate .25 . Yajurveda/19/25
 • ardha.m viirasya shRRitapaamanindra.m paraa shardhanta.m nunude abhi kShaam. indro manyu.m manyumyo mimaaya bheje patho vartani.m patyamaanaH .16. Rigveda/7/18/16
 • ardhamaasaashcha maasaashchaartavaa RRitubhiH saha. uchChiShTe ghoShiNiiraapaH stanayitnuH shrutirmahii . 20. Atharvaveda/11/7/20
 • ardhamardhena payasaa pRRiNakShyardhena shuShma vardhase amura. avi.m vRRidhaama shagmiya.m sakhaaya.m varuNa.m putramadityaa iShiram. kavishastaanyasmai vapuu.mShyavochaama rodasii satyavaachaa .9. Atharvaveda/5/1/9
 • arhanbibharShi saayakaani dhanvaarhanniShka.m yajata.m vishvaruupam. arhannida.m dayase vishvamabhva.m na vaa ojiiyo rudra tvadasti. Rigveda/2/33/10
 • arhanto ye sudaanavo naro asaamishavasaH. pra yaj~na.m yaj~niyebhyo divo archaa marudbhyaH .5. Rigveda/5/52/5
 • aripraa aapo apa ripramasmat. praasmadeno durita.m supratiikaaH pra duHShvapnya.m pra mala.m vahantu . 24. Atharvaveda/10/5/24
 • aripraa aapoapa ripramasmat .10. Atharvaveda/16/1/10
 • ariShTaH sa marto vishva edhate pra prajaabhirjaayate dharmaNaspari . yamaadityaaso nayathaa suniitibhirati vishvaani duritaa svastaye . Rigveda/10/63/13
 • ariShTo.ahamariShTaguraayuShmaantsarvapuuruShaH. ta.m maaya.m varaNo maNiH pari paatu dishodishaH . 10. Atharvaveda/10/3/10
 • aritra.m vaa.m divaspRRithu tiirthe sindhuunaa.m rathaH . dhiyaa yuyujra indavaH . Rigveda/1/46/8
 • arjuni punarvo yantu yaatavaH punarhetiH kimiidiniiH. yasya stha tamatta yo vaH praahaittamatta svaa maa.msaanyatta . 7. Atharvaveda/2/24/7
 • armebhyo hastipa.m javaayaashvapa.m puShTyai gopaala.m viiryyaa.nyaavipaala.m tejase.ajapaalamiraayai kiinaasha.m kiilaalaaya suraakaara.m bhadraaya gRRihapa.n shreyase vittadhamaadhyakShyaayaanukShattaaram .11 . Yajurveda/30/11
 • arNaa.msi chitpaprathaanaa sudaasa indro gaadhaanyakRRiNotsupaaraa. shardhanta.m shimyumuchathasya navyaH shaapa.m sindhuunaamakRRiNodashastiiH .5. Rigveda/7/18/5
 • aroraviidvRRiShNo asya vajro.amaanuSha.m yanmaanuSho nijuurvaat. ni maayino daanavasya maayaa apaadayatpapivaantsutasya. Rigveda/2/11/10
 • arShaa NaH soma sha.m gave dhukShasva pipyuShiimiSham . vardhaa samudramukthyam . Rigveda/9/61/15
 • arShaa naH soma sha.m gave dhukShasva pipyuShiimiSham . vardhaa samudramukthyam.1337 Samveda/1337
 • arShaa soma dyumattamo.abhi droNaani roruvat . siidanyonau vaneShvaa.503 Samveda/503
 • arShaa soma dyumattamo.abhi droNaani roruvat . siidanyonau vaneShvaa.994 Samveda/994
 • arShaa soma dyumattamo.abhi droNaani roruvat . siida~nChyeno na yonimaa . Rigveda/9/65/19
 • arthamidvaa u arthina aa jaayaa yuvate patim. tu~njaate vRRiShNya.m payaH paridaaya rasa.m duhe vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/2
 • artheta stha raaShTradaa raaShTra.m me datta svaahaartheta stha raaShTradaa raaShTramamuShmai dattaujasvatii stha raaShTradaa raaShTra.m me datta svaahaujasvatii stha raaShTradaa raaShTramamuShmai dattaapaH parivaahiNii stha raaShTradaa raaShTra.m me datta svaahaapaH parivaahiNii stha raaShTradaa raaShTramamuShmai dattaapaa.m patirasi raaShTradaa raaShTra.m me dehi svaahaa.apaa.m patirasi raaShTradaa raaShTramamuShmai dehyapaa.m garbho.asi raaShTradaa raaShTra.m me dehi svaahaa.apaa.m garbho.asi raaShTrradaa raaShTramamuShmai dehi .3. Yajurveda/10/3
 • arthino yanti chedartha.m gachChaaniddaduSho raatim . vavRRijyustRRiShyataH kaamam . Rigveda/8/79/5
 • aruNapsuruShaa abhuudakarjyotiRRItaavarii . anti Shadbhuutu vaamavaH . Rigveda/8/73/16
 • aruNo maa sakRRidvRRikaH pathaa yanta.m dadarsha hi. ujjihiite nichaayyaa taShTeva pRRiShTyaamayii vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/18
 • aruShasya duhitaraa viruupe stRRibhiranyaa pipishe suuro anyaa. mithasturaa vicharantii paavake manma shruta.m nakShata RRIchyamaane .3. Rigveda/6/49/3
 • aruSho janayangiraH somaH pavata aayuShak . indra.m gachChankavikratuH . Rigveda/9/25/5
 • arusraaNamida.m mahatpRRithivyaa adhyudbhRRitam. tadaasraavasya bheShaja.m tadu rogamaniinashat . 5. Atharvaveda/2/3/5
 • aruuruchaduShasaH pRRishniragriya ukShaa bibharti bhuvanaani vaajayuH . maayaavino mamire asya maayayaa nRRichakShasaH pitaro garbhamaa dadhuH . Rigveda/9/83/3
 • aruuruchaduShasaH pRRishniragriya ukShaa mimeti bhuvaneShu vaajayuH . maayaavino mamire asya maayayaa nRRichakShasaH pitaro garbhamaa dadhuH.877 Samveda/877
 • aruuruchaduShasaH pRRishniragriya ukShaa mimeti bhuvaneShu vaajayuH . maayaavino mamire asya maayayaa nRRichakShasaH pitaro garbhamaadadhuH.596 Samveda/596
 • arvaa.N iva shravase saatimachChendrasya vaayorabhi viitimarSha . sa naH sahasraa bRRihatiiriSho daa bhavaa soma draviNovitpunaanaH . Rigveda/9/97/25
 • arvaachii subhage bhava siite vandaamahe tvaa. yathaa naH subhagaasasi yathaa naH suphalaasasi .6. Rigveda/4/57/6
 • arvaachiina.m su te mana uta chakShuH shatakrato. indra kRRiNvantu vaaghataH . 2. Atharvaveda/20/19/2
 • arvaachiina.m su te mana uta chakShuH shatakrato. indra kRRiNvantu vaaghataH. Rigveda/3/37/2
 • arvaachiino vaso bhavaasme su matsvaandhasaH. somaanaamindra somapaaH .14. Rigveda/4/32/14
 • arvaaganya ito anyaH pRRithivyaa agnii sameto nabhasii antareme. tayoH shrayante rashmayo.adhi dRRiDhaastaanaa tiShThati tapasaa brahmachaarii . 11. Atharvaveda/11/5/11
 • arvaaganyaH paro anyo divaspRRiShThaadguhaa nidhii nihitau braahmaNasya. tau rakShati tapasaa brahmachaarii tatkevala.m kRRiNute brahma vidvaan . 10. Atharvaveda/11/5/10
 • arvaagratha.m ni yachChata.m pibata.m somya.m madhu . aa yaatamashvinaa gatamavasyurvaamaha.m huve dhatta.m ratnaani daashuShe . Rigveda/8/35/22
 • arvaagratha.m vishvavaara.m ta ugrendra yuktaaso harayo vahantu. kiirishchiddhi tvaa havate svarvaanRRidhiimahi sadhamaadaste adya .1. Rigveda/6/37/1
 • arvaavato na aa gahi paraavatashcha vRRitrahan. imaa juShasva no giraH . 8. Atharvaveda/20/6/8
 • arvaavato na aa gahi paraavatashcha vRRitrahan. imaa juShasva no giraH. Rigveda/3/40/8
 • arvaavato na aa gahyatho shakra paraavataH. u loko yaste adriva indreha tata aa gahi . 4. Atharvaveda/20/20/4
 • arvaavato na aa gahyatho shakra paraavataH. u loko yaste adriva indreha tata aa gahi . 7. Atharvaveda/20/57/7
 • arvaavato na aa gahyatho shakra paraavataH. u loko yaste adriva indreha tata aa gahi. Rigveda/3/37/11
 • arvaa~ncha.m daivya.m janamagne yakShva sahuutibhiH . aya.m somaH sudaanavasta.m paata tiroahnyam . Rigveda/1/45/10
 • arvaa~ncha.m tvaa puruShTuta priyamedhastutaa harii . somapeyaaya vakShataH . Rigveda/8/6/45
 • arvaa~ncha.m tvaa puruShTuta priyamedhastutaa harii . somapeyaaya vakShataH . Rigveda/8/32/30
 • arvaa~ncha.m tvaa sukhe rathe vahataamindra keshinaa. ghRRitasnuu barhiraasade .9. Atharvaveda/20/23/9
 • arvaa~ncha.m tvaa sukhe rathe vahataamindra keshinaa. ghRRitasnuu barhiraasade. Rigveda/3/41/9
 • arvaa~nchaa vaa.m saptayo.adhvarashriyo vahantu savanedupa . iSha.m pRRi~nchantaa sukRRite sudaanava aa barhiH siidata.m naraa . Rigveda/1/47/8
 • arvaa~nchamadya yayya.m nRRivaahaNa.m ratha.m yu~njaathaamiha vaa.m vimochanam. pRRi~Nkta.m havii.mShi madhunaa hi ka.m gatamathaa soma.m pibata.m vaajiniivasuu. Rigveda/2/37/5
 • arvaa~nchamindramamuto havaamahe yo gojiddhanajidashvajidyaH. ima.m no yaj~na.m vihave shRRiNotvasmaakamabhuurharyashva medii .11. Atharvaveda/5/3/11
 • arvaa~ncho adyaa bhavataa yajatraa aa vo haardi bhayamaano vyayeyam. traadhva.m no devaa nijuro vRRikasya traadhva.m kartaadavapado yajatraaH. Rigveda/2/29/6
 • arvaa~ncho.aadyaa bhavataa yajatraa.aaa vo haardi bhayamaano vyayeyam. traadhva.m no devaa nijuro vRRikasya traadhva.m karttaadavapado yajatraaH .51 . Yajurveda/33/51
 • arvaa~Nehi somakaama.m tvaahuraya.m sutastasya pibaa madaaya. uruvyachaa jaThara aa vRRiShasva piteva naH shRRiNuhi huuyamaanaH . Rigveda/1/104/9
 • arvaa~Nehi somakaama.m tvaahuraya.m sutastasya pibaa madaaya. uruvyachaa jaThara aa vRRiShasva piteva naH shRRiNuhi huuyamaanaH . 2. Atharvaveda/20/8/2
 • arvaa~Nnaraa daivyenaavasaa gata.m shRRiNuta.m hava.m yadi me jujoShathaH . yuvorhi sakhyamuta vaa yadaapya.m maarDiikamindraavaruNaa ni yachChatam . Rigveda/7/82/8
 • arvaa~Nparastaatprayato vyadhva aashurvipashchitpatayanpata~NgaH. viShNurvichittaH shavasaadhitiShThanpra ketunaa sahate vishvamejat . 31. Atharvaveda/13/2/31
 • arvaa~Ntrichakro madhuvaahano ratho jiiraashvo ashvinoryaatu suShTutaH . trivandhuro maghavaa vishvasaubhagaH sha.m na aa vakShaddvipade chatuShpade.1760 Samveda/1760
 • arvaa~Ntrichakro madhuvaahano ratho jiiraashvo ashvinoryaatu suShTutaH. trivandhuro maghavaa vishvasaubhagaH sha.m na aa vakShaddvipade chatuShpade . Rigveda/1/157/3
 • arvadbhiragne arvato nRRibhirnRRIn viirairviiraanvanuyaamaa tvotaaH. iishaanaasaH pitRRivittasya raayo vi suurayaH shatahimaa no ashyuH . Rigveda/1/73/9
 • arvanto na shravaso bhikShamaaNaa indravaayuu suShTutibhirvasiShThaaH . vaajayantaH svavase huvema yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/90/7
 • arvanto na shravaso bhikShamaaNaa indravaayuu suShTutibhirvasiShThaaH . vaajayantaH svavase huvema yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/91/7
 • aryamaa No aditiryaj~niyaaso.adabdhaani varuNasya vrataani. yuyota no anapatyaani gantoH prajaavaannaH pashumaa.N astu gaatuH. Rigveda/3/54/18
 • aryamaNa.m bRRihaspatimindra.m daanaaya chodaya . vaata.m viShNu.m sarasvatii.m savitaara.m cha vaajinam . Rigveda/10/141/5
 • aryamaNa.m bRRihaspatimindra.m daanaaya chodaya. vaacha.m viShNu.n sarasvatii.n savitaara.m cha vaajina.n svaahaa .27. Yajurveda/9/27
 • aryamaNa.m bRRihaspatimindra.m daanaaya chodaya. vaata.m viShNu.m sarasvatii.m savitaara.m cha vaajinam . 7. Atharvaveda/3/20/7
 • aryamaNa.m varuNa.m mitrameShaamindraaviShNuu maruto ashvinota. svashvo agne surathaH suraadhaa edu vaha suhaviShe janaaya .4. Rigveda/4/2/4
 • aryamaNa.myajaamahe subandhu.m pativedanam. urvaarukamiva bandhanaatpreto mu~nchaaminaamutaH .17. Atharvaveda/14/1/17
 • aryamya.m varuNa mitrya.m vaa sakhaaya.m vaa sadamidbhraatara.m vaa. vesha.m vaa nitya.m varuNaaraNa.m vaa yatsiimaagashchakRRimaa shishrathastat .7. Rigveda/5/85/7
 • aryo vaa giro abhyarcha vidvaanRRiShiiNaa.m vipraH sumati.m chakaanaH . te syaama ye raNayanta somairenota tubhya.m rathoLha bhakShaiH . Rigveda/10/148/3
 • aryo vishaa.m gaatureti pra yadaanaDdivo antaan . kavirabhra.m diidyaanaH . Rigveda/10/20/4
 • asa.mbaadha.m badhyato maanavaanaa.m yasyaa udvataH pravataH sama.m bahu. naanaaviiryaa oShadhiiryaa bibharti pRRithivii naH prathataa.m raadhyataa.m naH . 2. Atharvaveda/12/1/2
 • asa.mbaadhepRRithivyaa urau loke ni dhiiyasva. svadhaa yaashchakRRiShe jiivantaaste santumadhushchutaH .20. Atharvaveda/18/2/20
 • asa.mj~naa gandhena shuguddhriyamaaNaashiiviSha uddhRRitaa . 34. Atharvaveda/12/5/34
 • asa.mkhyaataa sahasraaNi ye rudraa.aadhi bhuumyaam. teShaa.n sahasrayojane.ava dhanvaani tanmasi .54 . Yajurveda/16/54
 • asa.mmRRiShTo jaayase maatroH shuchirmandraH kavirudatiShTho vivasvataH. ghRRitena tvaavardhayannagna aahuta dhuumaste keturabhavaddivi shritaH .3. Rigveda/5/11/3
 • asa.mtaapa.m mehRRidayamurvii gavyuutiH samudro asmi vidharmaNaa .6. Atharvaveda/16/3/6
 • asaadi vRRito vahniraajaganvaanagnirbrahmaa nRRiShadane vidhartaa. dyaushcha ya.m pRRithivii vaavRRidhaate aa ya.m hotaa yajati vishvavaaram .5. Rigveda/7/7/5
 • asaama yathaa suShakhaaya ena svabhiShTayo naraa.m na sha.msaiH. asadyathaa na indro vandaneShThaasturo na karma nayamaana ukthaa . Rigveda/1/173/9
 • asaami hi prayajyavaH kaNva.m dada prachetasaH . asaamibhirmaruta aa na uutibhirgantaa vRRiShTi.m na vidyutaH . Rigveda/1/39/9
 • asaamyojo bibhRRithaa sudaanavo.asaami dhuutayaH shavaH . RRIShidviShe marutaH parimanyava iShu.m na sRRijata dviSham . Rigveda/1/39/10
 • asaavanyo asura suuyata dyaustva.m vishveShaa.m varuNaasi raajaa . muurdhaa rathasya chaakannaitaavatainasaantakadhruk . Rigveda/10/132/4
 • asaavi deva.m goRRijiikamandho nyasminnindro januShemuvocha . bodhaamasi tvaa haryashva yaj~nairbaadhaa na stomamandhaso madeShu.313 Samveda/313
 • asaavi deva.m goRRijiikamandho nyasminnindro januShemuvocha. bodhaamasi tvaa haryashva yaj~nairbodhaa naH stomamandhaso madeShu .1. Rigveda/7/21/1
 • asaavi soma indra te shaviShTha dhRRiShNavaa gahi . aa tvaa pRRiNaktvindriya.m rajaH suuryaa na rashmibhiH.1028 Samveda/1028
 • asaavi soma indra te shaviShTha dhRRiShNavaa gahi . aa tvaa pRRiNaktvindriya.m rajaH suuryaa na rashmibhiH.347 Samveda/347
 • asaavi soma indra te shaviShTha dhRRiShNavaa gahi. aa tvaa pRRiNaktvindriya.m rajaH suuryo na rashmibhiH . Rigveda/1/84/1
 • asaavi somaH puruhuuta tubhya.m haribhyaa.m yaj~namupa yaahi tuuyam . tubhya.m giro vipraviiraa iyaanaa dadhanvira indra pibaa sutasya . Rigveda/10/104/1
 • asaavi somo aruSho vRRiShaa harii raajeva dasmo abhi gaa achikradat . punaano vaara.m paryetyavyaya.m shyeno na yoni.m ghRRitavantamaasadam . Rigveda/9/82/1
 • asaavi somo aruSho vRRiShaa harii raajeva dasmo abhi gaa achikradat . punaano vaaramatyeShyavyaya.m shyeno na yoni.m ghRRitavantamaasadat.1316 Samveda/1316
 • asaavi somo aruSho vRRiShaa harii raajeva dasmo abhi gaa achikradat . punaano vaaramatyeShyavyaya.m shyeno na yoni.m ghRRitavantamaasadat.562 Samveda/562
 • asaavi te jujuShaaNaaya somaH kratve dakShaaya bRRihate madaaya. harii rathe sudhuraa yoge arvaagindra priyaa kRRiNuhi huuyamaanaH .5. Rigveda/5/43/5
 • asaavya.m shurmadaayaapsu dakSho giriShThaaH . shyeno na yonimaasadat.1008 Samveda/1008
 • asaavya.m shurmadaayaapsu dakSho giriShThaaH . shyeno na yonimaasadat.473 Samveda/473
 • asaavya.mshurmadaayaapsu dakSho giriShThaaH . shyeno na yonimaasadat . Rigveda/9/62/4
 • asachcha sachcha parame vyomandakShasya janmannaditerupasthe . agnirha naH prathamajaa RRItasya puurva aayuni vRRiShabhashcha dhenuH . Rigveda/10/5/7
 • asachChaakhaa.m pratiShThantii.m paramamiva janaa viduH. uto sanmanyante.avare ye te shaakhaamupaasate . 21. Atharvaveda/10/7/21
 • asadangaavaH sadane.apaptadvasati.m vayaH. aasthaane parvataa asthuH sthaamni vRRikkaavatiShThipam . 1. Atharvaveda/7/96/1
 • asadatra suviiryamuta tyadaashvashvyam . devaanaa.m ya inmano yajamaana iyakShatyabhiidayajvano bhuvat . Rigveda/8/31/18
 • asadbhuumyaaH samabhavattadyaameti mahadvyachaH. tadvai tato vidhuupaayatpratyakkartaaramRRichChatu . 6. Atharvaveda/4/19/6
 • asama.m kShatramasamaa maniiShaa pra somapaa apasaa santu neme. ye ta indra daduSho vardhayanti mahi kShatra.m sthavira.m vRRiShNya.m cha . Rigveda/1/54/8
 • asamaati.m nitoshana.m tveSha.m niyayina.m ratham . bhajerathasya satpatim . Rigveda/10/60/2
 • asanmantraadduShvapnyaadduShkRRitaachChamalaaduta. durhaardashchakShuSho ghoraattasmaannaH paahyaa~njana . 6. Atharvaveda/4/9/6
 • asannittve aahavanaani bhuuri bhuvo vishvebhiH sumanaa aniikaiH. stutashchidagne shRRiNviShe gRRiNaanaH svaya.m vardhasva tanva.m sujaata .5. Rigveda/7/8/5
 • asantaape sutapasau huve.ahamurvii gambhiire kavibhirnamasye. dyaavaapRRithivii bhavata.m me syone te no mu~nchatama.mhasaH . 3. Atharvaveda/4/26/3
 • asapatna.m no adharaadasapatna.m na uttaraat. indraasapatna.m naH pashchaajjyotiH shuura puraskRRidhi . 17. Atharvaveda/8/5/17
 • asapatna.m purastaatpashchaanno abhaya.m kRRitam. savitaa maa dakShiNata uttaraanmaa shachiipatiH . 1. Atharvaveda/19/16/1
 • asapatna.m purastaatpashchaanno abhaya.m kRRitam. savitaa maa dakShiNata uttaraanmaa shachiipatiH . 14. Atharvaveda/19/27/14
 • asapatnaa sapatnaghnii jayantyabhibhuuvarii . aavRRikShamanyaasaa.m varcho raadho astheyasaamiva . Rigveda/10/159/5
 • asapatnaH sapatnahaabhiraaShTro viShaasahiH . yathaahameShaa.m bhuutaanaa.m viraajaani janasya cha . Rigveda/10/174/5
 • asarji kalashaa.m abhi miiDhvaantsaptirna vaajayuH . punaano vaacha.m janayannasiShyadat.942 Samveda/942
 • asarji kalashaa.N abhi miiLhe saptirna vaajayuH . punaano vaacha.m janayannasiShyadat . Rigveda/9/106/12
 • asarji rathyo yathaa pavitre chamvoH sutaH . kaarShmanvaajii nyakramiit . Rigveda/9/36/1
 • asarji rathyo yathaa pavitre chamvoH sutaH . kaarShmanvaajii nyakramiit.490 Samveda/490
 • asarji skambho diva udyato madaH pari tridhaaturbhuvanaanyarShati . a.mshu.m rihanti matayaH panipnata.m giraa yadi nirNijamRRigmiNo yayuH . Rigveda/9/86/46
 • asarji vaa.m sthaviraa vedhasaa giirvaaLhe ashvinaa tredhaa kSharantii. upastutaavavata.m naadhamaana.m yaamannayaama~nChRRiNuta.m hava.m me . Rigveda/1/181/7
 • asarji vaajii tiraH pavitramindraaya somaH sahasradhaaraH . Rigveda/9/109/19
 • asarji vakvaa rathye yathaajau dhiyaa manotaa prathamaa maniiSha . dasha svasaaro adhi saano avye mRRijanti vahni.m sadaneShvachCha.543 Samveda/543
 • asarji vakvaa rathye yathaajau dhiyaa manotaa prathamo maniiShii . dasha svasaaro adhi saano avye.ajanti vahni.m sadanaanyachCha . Rigveda/9/91/1
 • asarvaviirashcharatu praNutto dveShyo mitraaNaa.m parivargyaH1 svaanaam. uta pRRithivyaamava syanti vidyuta ugro vo devaH pra mRRiNatsapatnaan . 14. Atharvaveda/9/2/14
 • asashchantii bhuuridhaare payasvatii ghRRita.m duhaate sukRRite shuchivrate. raajantii asya bhuvanasya rodasii asme retaH si~nchata.m yanmanurhitam .2. Rigveda/6/70/2
 • asashchataa maghavadbhyo hi bhuuta.m ye raayaa maghadeya.m junanti . pra ye bandhu.m suunRRitaabhistirante gavyaa pRRi~nchanto ashvyaa maghaani . Rigveda/7/67/9
 • asashchataH shatadhaaraa abhishriyo hari.m navante.ava taa udanyuvaH . kShipo mRRijanti pari gobhiraavRRita.m tRRitiiye pRRiShThe adhi rochane divaH . Rigveda/9/86/27
 • asatisatpratiShThita.m sati bhuuta.m pratiShThitam. bhuuta.m ha bhavya aahita.m bhavya.mbhuute pratiShThita.m tavedviShNo bahudhaaviiryaa᳡Ni. tva.m naH pRRiNiihipashubhirvishvaruupaiH sudhaayaa.m maa dhehi parame vyo᳡man .19. Atharvaveda/17/1/19
 • asatsu me jaritaH saabhivego yatsunvate yajamaanaaya shikSham . anaashiirdaamahamasmi prahantaa satyadhvRRita.m vRRijinaayantamaabhum . Rigveda/10/27/1
 • asau cha yaa na urvaraadimaa.m tanva.m1 mama . atho tatasya yachChiraH sarvaa taa romashaa kRRidhi . Rigveda/8/91/6
 • asau haa iha temanaH kakutsalamiva jaamayaH. abhye᳡na.m bhuuma uurNuhi .66. Atharvaveda/18/4/66
 • asau me smarataaditi priyo me smarataaditi. devaaH pra hiNuta smaramasau maamanu shochatu . 2. Atharvaveda/6/130/2
 • asau ya eShi viirako gRRiha.mgRRiha.m vichaakashad . ima.m jambhasuta.m piba dhaanaavanta.m karambhiNamapuupavantamukthinam . Rigveda/8/91/2
 • asau yaa senaa marutaH pareShaamabhyaiti na.aojasaa sparddhamaanaa. taa.m guuhata tamasaapavratena yathaamii.aanyo.aanyanna jaanan .47 . Yajurveda/17/47
 • asau yaa senaa marutaH pareShaamabhyeti na ojasaa spardhamaanaa . taa.m guuhata tamasaapavratena yathaiteShaamanyo anya.m na jaanaat.1860 Samveda/1860
 • asau yaa senaa marutaH pareShaamasmaanaityabhyojasaa spardhamaanaa. taa.m vidhyata tamasaapavratena yathaiShaamanyo anya.m na jaanaat .6. Atharvaveda/3/2/6
 • asau yaH panthaa aadityo divi pravaachya.m kRRitaH. na sa devaa atikrame ta.m martaaso na pashyatha vitta.m me asya rodasii . Rigveda/1/105/16
 • asau yastaamro.aaruNa.auta babhruH suma~NgalaH. ye chaina.n rudraa.aabhito dikShu shritaaH sahasrasho.avaiShaa.n heDa.aiimahe .6 . Yajurveda/16/6
 • asau yo adharaadgRRihastatra santvaraayyaH. tatra sedirnyuchyatu sarvaashcha yaatudhaanyaH . 3. Atharvaveda/2/14/3
 • asau yo.avasarpati niilagriivo vilohitaH. utaina.m gopaa.aadRRishrannadRRishrannudahaaryyaH.n sa dRRiShTo mRRiDayaati naH .7 . Yajurveda/16/7
 • asave svaahaa vasave svaahaa vibhuve svaahaa vivasvate svaahaa gaNashriye svaahaa gaNapataye svaahaabhibhuve svaahaadhipataye svaahaa shuuShaaya svaahaa sa.nsarpaaya svaahaa chandraaya svaahaa jyotiShe svaahaa malimluchaaya svaahaa divaa pataye svaahaa .30 . Yajurveda/22/30
 • asenyaa vaH paNayo vachaa.msyaniShavyaastanvaH santu paapiiH . adhRRiShTo va etavaa astu panthaa bRRihaspatirva ubhayaa na mRRiLaat . Rigveda/10/108/6
 • aShaaDha.m yutsu pRRitanaasu papri.n svarShaamapsaa.m vRRijanasya gopaam. bhareShujaa.n sukShiti.n sushravasa.m jayanta.m tvaamanu madema soma .20 . Yajurveda/34/20
 • aShaaDhaasi sahamaanaa sahasvaaraatiiH sahasva pRRitanaayataH. sahasraviiryyaasi saa maa jinva .26 . Yajurveda/13/26
 • aShaaDhamugra.m pRRitanaasu saasahi.m yasminmahiirurujrayaH . sa.m dhenavo jaayamaane anonavurdyaavaH kShaamiiranonavuH.1156 Samveda/1156
 • aShaaDhamugra.m pRRitanaasu saasahi.m yasminmahiirurujrayaH. sa.m dhenavo jaayamaane anonavurdyaavaH kShaamo anonavuH . 19. Atharvaveda/20/92/19
 • aShaaLha.m yutsu pRRitanaasu papri.m svarShaamapsaa.m vRRijanasya gopaam. bhareShujaa.m sukShiti.m sushravasa.m jayanta.m tvaamanu madema soma . Rigveda/1/91/21
 • aShaaLhamugra.m pRRitanaasu saasahi.m yasminmahiirurujrayaH . sa.m dhenavo jaayamaane anonavurdyaavaH kShaamo anonavuH . Rigveda/8/70/4
 • aShaaLho agne vRRiShabho didiihi puro vishvaaH saubhagaa sa.mjigiivaan. yaj~nasya netaa prathamasya paayorjaatavedo bRRihataH supraNiite. Rigveda/3/15/4
 • ashiitibhistisRRibhiH saamagebhiraadityebhirvasubhira~NgirobhiH. iShTaapuurtamavatu naH pitRRINaamaamu.m dade harasaa daivyena . 4. Atharvaveda/2/12/4
 • ashitaa lokaachChinatti brahmagavii brahmajyamasmaachchaamuShmaachcha . 38. Atharvaveda/12/5/38
 • ashitaavatyatithaavashniiyaadyaj~nasya saatmatvaaya. yaj~nasyaavichChedaaya tadvratam . 8. Atharvaveda/9/6/3/8
 • ashliilaatanuurbhavati rushatii paapayaamuyaa. patiryadvadhvo vaasasaHsvama~NgamabhyuurNute .27. Atharvaveda/14/1/27
 • ashmaa cha me mRRittikaa cha me girayashcha me parvataashcha me sikataashcha me vanaspatayashcha me hiraNya.m cha me.ayashcha me shyaama.m cha me loha.m cha me siisa.m cha me trapu cha me yaj~nena kalpantaam .13 . Yajurveda/18/13
 • ashmaasyamavata.m brahmaNaspatirmadhudhaaramabhi yamojasaatRRiNat. tameva vishve papire svardRRisho bahu saaka.m sisichurutsamudriNam. Rigveda/2/24/4
 • ashmannuurja.m parvate shishriyaaNaamadbhya.aoShadhiibhyo vanaspatibhyo.aadhi sambhRRita.m payaH. taa.m na.aiShamuurja.m dhatta marutaH sa.nraraaNaa.aashma.nste kShun mayi ta.auurgya.m dviShmasta.m te shugRRichChatu .1 . Yajurveda/17/1
 • ashmanvatii riiyate sa.m rabhadhva.m viirayadhva.m pra tarataa sakhaayaH. atraa jahiita ye asandurevaa anamiivaanuttaremaabhi vaajaan . 26. Atharvaveda/12/2/26
 • ashmanvatii riiyate sa.m rabhadhvamuttiShThata pra tarataa sakhaayaH . atraa jahaama ye asannashevaaH shivaanvayamuttaremaabhi vaajaan . Rigveda/10/53/8
 • ashmanvatii riiyate sa.nrabhadhvamuttiShThata pra tarataa sakhaayaH. atraa jahiimo.ashivaa ye.a asa~nChivaanvayamuttaremaabhi vaajaan .10 . Yajurveda/35/10
 • ashmavarma me.asi yo maa dakShiNaayaa disho.aghaayurabhidaasaat. etat sa RRichChaat . 2. Atharvaveda/5/10/2
 • ashmavarma me.asi yo maa dhruvaayaa disho.aghaayurabhidaasaat. etatsa RRichChaat . 5. Atharvaveda/5/10/5
 • ashmavarma me.asi yo maa dishaamantardeshebhyo.aghaayurabhidaasaat. etatsa RRichChaat . 7. Atharvaveda/5/10/7
 • ashmavarma me.asi yo maa modiichyaa disho.aghaayurabhidaasaat. etat sa RRichChaat .4. Atharvaveda/5/10/4
 • ashmavarma me.asi yo maa praachyaa disho.aghaayurabhidaasaat. etat sa RRichChaat . 1. Atharvaveda/5/10/1
 • ashmavarma me.asi yo maa pratiichyaa disho.aghaayurabhidaasaat. etat sa RRichChaat . 3. Atharvaveda/5/10/3
 • ashmavarma me.asi yo mordhvaayaa disho.aghaayurabhidaasaat. etatsa RRichChaat . 6. Atharvaveda/5/10/6
 • ashnaapinaddha.m madhu paryapashyanmatsya.m na diina udani kShiyantam . niShTajjabhaara chamasa.m na vRRikShaadbRRihaspatirviraveNaa vikRRitya . Rigveda/10/68/8
 • ashnaapinaddha.m madhu paryapashyanmatsya.m na diina udani kShiyantam. niShTajjabhaara chamasa.m na vRRikShaadbRRihaspatirviraveNaa vikRRitya . 8. Atharvaveda/20/16/8
 • ashochyagniH samidhaano asme upo adRRishrantamasashchidantaaH . acheti keturuShasaH purastaachChriye divo duhiturjaayamaanaH . Rigveda/7/67/2
 • ashraantasya tvaa manasaa yunajmi prathamasya cha. utkuulamudvaho bhavoduhya prati dhaavataat .1. Atharvaveda/19/25/1
 • ashramadiyamaryamannanyaasaa.m samana.m yatii. a~Ngo nva᳡ryamannasyaa anyaaH samanamaayati . 2. Atharvaveda/6/60/2
 • ashrava.m hi bhuuridaavattaraa vaa.m vijaamaaturuta vaa ghaa syaalaat. athaa somasya prayatii yuvabhyaamindraagnii stoma.m janayaami navyam . Rigveda/1/109/2
 • ashreShmaaNo adhaarayantathaa tanmanunaa kRRitam. kRRiNomi vadhri viShkandha.m muShkaabarho gavaamiva . 2. Atharvaveda/3/9/2
 • ashriiraa tanuurbhavati rushatii paapayaamuyaa . patiryadvadhvo3 vaasasaa svama~Ngamabhidhitsate . Rigveda/10/85/30
 • ashruuNi kRRipamaaNasya yaani jiitasya vaavRRituH. ta.m vai brahmajya te devaa apaa.m bhaagamadhaarayan . 13. Atharvaveda/5/19/13
 • aShTa cha me.ashiitishcha me.apavaktaara oShadhe. RRitajaata RRitaavari madhu me madhulaa karaH . 8. Atharvaveda/5/15/8
 • aShTa jaataa bhuutaa prathamajartasyaaShTendrartvijo daivyaa ye. aShTayoniraditiraShTaputraaShTamii.m raatrimabhi havyameti . 21. Atharvaveda/8/9/21
 • aShTaa maho diva aado harii iha dyumnaasaahamabhi yodhaana utsam. hari.m yatte mandina.m dukShanvRRidhe gorabhasamadribhirvaataapyam . Rigveda/1/121/8
 • aShTaachakra.m vartata ekanemi sahasraakShara.m pra puro ni pashchaa. ardhena vishva.m bhuvana.m jajaana yadasyaardha.m katamaH sa ketuH . 22. Atharvaveda/11/4/22
 • aShTaachakraa navadvaaraa devaanaa.m puurayodhyaa. tasyaa.m hiraNyayaH koshaH svargo jyotiShaavRRitaH . 31. Atharvaveda/10/2/31
 • aShTaadasharchebhyaH svaahaa . 15. Atharvaveda/19/23/15
 • aShTaapadii chaturakShii chatuHshrotraa chaturhanuH. dvyaasyaa dvijihvaa bhuutvaa saa raaShTramava dhuunute brahmajyasya . 7. Atharvaveda/5/19/7
 • aShTaavi.mshaani shivaani shagmaani saha yoga.m bhajantu me. yoga.m pra padye kShema.m cha kShema.m pra padye yoga.m cha namo.ahoraatraabhyaamastu . 2. Atharvaveda/19/8/2
 • aShTadhaa yukto vahati vahnirugraH pitaa devaanaa.m janitaa matiinaam. RRitasya tantu.m manasaa mimaanaH sarvaa dishaH pavate maatarishvaa. tasya devasya kruddhasyaitadaago ya eva.m vidvaa.msa.m braahmaNa.m jinaati. udvepaya rohita pra kShiNiihi brahmajyasya prati mu~ncha paashaan . 19. Atharvaveda/13/3/19
 • aShTarchebhyaH svaahaa . 5. Atharvaveda/19/23/5
 • aShTau putraaso aditerye jaataastanva1spari . devaa.N upa praitsaptabhiH paraa maartaaNDamaasyat . Rigveda/10/72/8
 • aShTau vyakhyat kakubhaH pRRithivyaastrii dhanva yojanaa sapta sindhuun. hiraNyaakShaH savitaa deva.aaagaad dadhad ratnaa daashuShe vaaryyaaNi .24 . Yajurveda/34/24
 • aShTau vyakhyatkakubhaH pRRithivyaastrii dhanva yojanaa sapta sindhuun . hiraNyaakShaH savitaa deva aagaaddadhadratnaa daashuShe vaaryaaNi . Rigveda/1/35/8
 • aShTendrasya ShaDyamasya RRiShiiNaa.m sapta saptadhaa. apo manuShyaanoShadhiistaa.N u pa~nchaanu sechire . 23. Atharvaveda/8/9/23
 • ashva iva rajo dudhuve vi taa~njanaanya aakShiyanpRRithivii.m yaadajaayata. mandraagretvarii bhuvanasya gopaa vanaspatiinaa.m gRRibhiroShadhiinaam . 57. Atharvaveda/12/1/57
 • ashva na giirbhii rathya.m sudaanavo marmRRijyante devayavaH . ubhe toke tanaye dasma vishpate parShi raadho maghonaam.1584 Samveda/1584
 • ashva.m na giirbhii rathya.m sudaanavo marmRRijyante devayavaH . ubhe toke tanaye dasma vishpate parShi raadho maghonaam . Rigveda/8/103/7
 • ashva.m na guuLhamashvinaa durevaiRRIShi.m naraa vRRiShaNaa rebhamapsu. sa.m ta.m riNiitho vipruta.m da.msobhirna vaa.m juuryanti puurvyaa kRRitaani . Rigveda/1/117/4
 • ashva.m na tvaa vaaravanta.m vandadhyaa agni.m namobhiH . samraajantamadhvaraaNaam.1634 Samveda/1634
 • ashva.m na tvaa vaaravanta.m vandadhyaa agni.m namobhiH . samraajantamadhvaraaNaam.17 Samveda/17
 • ashva.m na tvaa vaaravanta.m vandadhyaa agni.m namobhiH. samraajantamadhvaraaNaam. Rigveda/1/27/1
 • ashvaa na yaa vaajinaa puutabandhuu RRItaa yadgarbhamaditirbharadhyai. pra yaa mahi mahaantaa jaayamaanaa ghoraa martaaya ripave ni diidhaH .4. Rigveda/6/67/4
 • ashvaadiyaayeti yadvadantyojaso jaatamuta manya enam . manyoriyaaya harmyeShu tasthau yataH prajaj~na indro asya veda . Rigveda/10/73/10
 • ashvaaH kaNaa gaavastaNDulaa mashakaastuShaaH . 5. Atharvaveda/11/3/5
 • ashvaaivedaruShaasaH sabandhavaH shuuraaiva prayudhaH prota yuyudhuH. maryaaiva suvRRidho vaavRRidhurnaraH suuryasya chakShuH pra minanti vRRiShTibhiH .5. Rigveda/5/59/5
 • ashvaaso na ye jyeShThaasa aashavo didhiShavo na rathyaH sudaanavaH . aapo na nimnairudabhirjigatnavo vishvaruupaa a~Ngiraso na saamabhiH . Rigveda/10/78/5
 • ashvaaso ye vaamupa daashuSho gRRiha.m yuvaa.m diiyanti bibhrataH . makShuuyubhirnaraa hayebhirashvinaa devaa yaatamasmayuu . Rigveda/7/74/4
 • ashvaavanta.m rathina.m viiravanta.m sahasriNa.m shatina.m vaajamindra . bhadravraata.m vipraviira.m svarShaamasmabhya.m chitra.m vRRiShaNa.m rayi.m daaH . Rigveda/10/47/5
 • ashvaavati prathamo goShu gachChati supraaviirindra martyastavotibhiH. tamitpRRiNakShi vasunaa bhaviiyasaa sindhumaapo yathaabhito vichetasaH . Rigveda/1/83/1
 • ashvaavati prathamo goShu gachChati supraaviirindra martyastavotibhiH. tamitpRRiNakShi vasunaa bhaviiyasaa sindhumaapo yathaabhito vichetasaH . 1. Atharvaveda/20/25/1
 • ashvaavatii.m pratara yaa sushevaarkShaaka.m vaa pratara.m naviiyaH. yastvaa jaghaana vadhyaH soastu maa so anyadvidata bhaagadheyam .31. Atharvaveda/18/2/31
 • ashvaavatii.m somaavatiimuurjayantiimudojasam . aavitsi sarvaa oShadhiirasmaa ariShTataataye . Rigveda/10/97/7
 • ashvaavatii.n somaavatiimuurjayantiimudojasam. aavitsi sarvaa.aoShadhiirasmaa.aariShTataataye .81 . Yajurveda/12/81
 • ashvaavatiirgomatiirna uShaaso viiravatiiH sadamuchChantu bhadraaH . ghRRita.m duhaanaa vishvataH prapiitaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/80/3
 • ashvaavatiirgomatiirna uShaaso viiravatiiH sadamuchChantu bhadraaH. ghRRita.m duhaanaa vishvataH prapiitaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .7. Rigveda/7/41/7
 • ashvaavatiirgomatiirna uShaaso viiravatiiH sadamuchChantu bhadraaH. ghRRita.m duhaanaa vishvataH prapiitaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .7. Atharvaveda/3/16/7
 • ashvaavatiirgomatiirna.auShaaso viiravatiiH sadamuchChantu bhadraaH. ghRRita.m duhaanaa vishvataH prapiitaa yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH .40 . Yajurveda/34/40
 • ashvaavatiirgomatiirvishvasuvido bhuuri chyavanta vastave . udiiraya prati maa suunRRitaa uShashchoda raadho maghonaam . Rigveda/1/48/2
 • ashvaavatiirgomatiirvishvavaaraa yatamaanaa rashmibhiH suuryasya. paraa cha yanti punaraa cha yanti bhadraa naama vahamaanaa uShaasaH . Rigveda/1/123/12
 • ashvaayanto gavyanto vaajayanto havaamahe tvopagantavaa u . aabhuuShantaste sumatau navaayaa.m vayamindra tvaa shuna.m huvema . Rigveda/10/160/5
 • ashvaayanto gavyanto vaajayanto havaamahe tvopagantavaa u. aabhuuShantaste sumatau navaayaa.m vayamindra tvaa shuna.m huvema . 5. Atharvaveda/20/96/5
 • ashvamidgaa.m rathapraa.m tveShamindra.m na satpatim . yasya shravaa.msi tuurvatha panyampanya.m cha kRRiShTayaH . Rigveda/8/74/10
 • ashvastuuparo gomRRigaste praajaapatyaaH kRRiShNagriiva.aaagneyo raraaTe purastaatsaarasvatii meShya.ndhastaaddhanvoraashvinaavadhoraamau baahvoH saumaapauShNaH shyaamo naabhyaa.n sauryayaamau shvetashcha kRRiShNashcha paarshvayostvaaShTrau lomashasakthau sakthyorvaayavyaH.n shvetaH puchCha.aindraaya svapasyaa.nya vehadvaiShNavo vaamanaH .1 . Yajurveda/24/1
 • ashvasya tvaa vRRiShNaH shaknaa dhuupayaami devayajane pRRithivyaaH. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe. ashvasya tvaa vRRiShNaH shaknaa dhuupayaami devayajane pRRithivyaaH. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe. ashvasya tvaa vRRiShNaH shaknaa dhuupayaami devayajane pRRithivyaaH. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe. makhaaya tvaa makhasya tvaa shiirShNe .9 . Yajurveda/37/9
 • ashvasya vaaro goshapadyake . 18. Atharvaveda/20/129/18
 • ashvasyaashvatarasyaajasya petvasya cha. atha RRiShabhasya ye vaajaastaanasmindhehi tanuuvashin . 8. Atharvaveda/4/4/8
 • ashvasyaasnaH sa.mpatitaa saa vRRikShaa.N abhi siShyade. saraa patatriNii bhuutvaa saa na ehyarundhati .9. Atharvaveda/5/5/9
 • ashvasyaatra janimaasya cha svardruho riShaH sa.mpRRichaH paahi suuriin. aamaasu puurShu paro apramRRiShya.m naaraatayo vi nashannaanRRitaani. Rigveda/2/35/6
 • ashvattha khadiro dhavaH . 14. Atharvaveda/20/131/14
 • ashvatthe vo niShadana.m parNe vo vasatiShkRRitaa . gobhaaja itkilaasatha yatsanavatha puuruSham . Rigveda/10/97/5
 • ashvatthe vo niShadana.m parNe vo vasatiShkRRitaa. gobhaaja.ait kilaasatha yat sanavatha puuruSham .79 . Yajurveda/12/79
 • ashvatthe vo niShadana.m parNe vo vasatiShkRRitaa. gobhaaja.aitkilaasatha yatsanavatha puuruSham .4 . Yajurveda/35/4
 • ashvattho darbho viirudhaa.m somo raajaamRRita.m haviH. vriihiryavashcha bheShajau divasputraavamartyau . 20. Atharvaveda/8/7/20
 • ashvattho devasadanastRRitiiyasyaamito divi. tatraamRRitasya chakShaNa.m devaaH kuShThamavanvata . 1. Atharvaveda/6/95/1
 • ashvattho devasadanastRRitiiyasyaamito divi. tatraamRRitasya chakShaNa.m devaaH kuShThamavanvata . 3. Atharvaveda/5/4/3
 • ashvattho devasadanastRRitiiyasyaamito divi. tatraamRRitasya chakShaNa.m tataH kuShTho ajaayata. sa kuShTho vishvabheShajaH saaka.m somena tiShThati. takmaana.m sarva.m naashaya sarvaashcha yaatudhaanyaH᳡ . 6. Atharvaveda/19/39/6
 • ashveva chitraaruShii maataa gavaamRRitaavarii . sakhaa bhuudashvinoruShaaH.1726 Samveda/1726
 • ashveva chitraaruShii maataa gavaamRRitaavarii. sakhaabhuudashvinoruShaaH .2. Rigveda/4/52/2
 • ashvibhyaa.m chakShuramRRita.m grahaabhyaa.m Chaagena tejo haviShaa shRRitena. pakShmaaNi godhuumaiH kuvalairutaani pesho na shukramasita.m vasaate .89 . Yajurveda/19/89
 • ashvibhyaa.m pachyasva sarasvatyai pachyasvendraaya sutraamNe pachyasva. vaayuHpuutaH pavitreNa pratya~Nksomo atisrutaH. indrasya yujyaH sakhaa .31. Yajurveda/10/31
 • ashvibhyaa.m pinvasva sarasvatyai pinvasvendraaya pinvasva. svaahendravat svaahendravat svaahendravat .4 . Yajurveda/38/4
 • ashvibhyaa.m praataH savanamindreNaindra.m maadhyandinam. vaishvadeva.n sarasvatyaa tRRitiiyamaapta.n savanam .26 . Yajurveda/19/26
 • ashvii rathii suruupa idgomaa.m yadindra te sakhaa . shvaatrabhaajaa vayasaa sachate sadaa chandrairyaati sabhaamupa.277 Samveda/277
 • ashvii rathii suruupa idgomaa.N idindra te sakhaa . shvaatrabhaajaa vayasaa sachate sadaa chandro yaati sabhaamupa . Rigveda/8/4/9
 • ashvinaa bheShaja.m madhu bheShaja.m naH sarasvatii. indre tvaShTaa yashaH shriya.n ruupa.nruupamadhuH sute .64 . Yajurveda/20/64
 • ashvinaa brahmaNaa yaatamarvaa~nchau vaShaTkaareNa yaj~na.m vardhayantau. bRRihaspate brahmaNaa yaahyarvaa~N yaj~no aya.m svarida.m yajamaanaaya svaahaa . 12. Atharvaveda/5/26/12
 • ashvinaa gharma.m paata.n haardvaanamahardivaabhiruutibhiH. tantraayiNe namo dyaavaapRRithiviibhyaam .12 . Yajurveda/38/12
 • ashvinaa gobhirindriyamashvebhirviirya.m.n balam. haviShendra.n sarasvatii yajamaanamavarddhayan .73 . Yajurveda/20/73
 • ashvinaa hariNaaviva gauraavivaanu yavasam. ha.msaaviva patatamaa sutaa.N upa .2. Rigveda/5/78/2
 • ashvinaa havirindriya.m namucherdhiyaa sarasvatii. aa shukramaasuraadvasu maghamindraaya jabhrire .67 . Yajurveda/20/67
 • ashvinaa madhumattama.m paata.m somamRRitaavRRidhaa . athaadya dasraa vasu bibhrataa rathe daashvaa.msamupa gachChatam . Rigveda/1/47/3
 • ashvinaa madhuShuttamo yuvaakuH somasta.m paatamaa gata.m duroNe. ratho ha vaa.m bhuuri varpaH karikratsutaavato niShkRRitamaagamiShThaH. Rigveda/3/58/9
 • ashvinaa namucheH suta.n soma.n shukra.m parisrutaa. sarasvatii tamaabharad barhiShendraaya paatave .59 . Yajurveda/20/59
 • ashvinaa pari vaamiShaH puruuchiiriiyurgiirbhiryatamaanaa amRRidhraaH. ratho ha vaamRRitajaa adrijuutaH pari dyaavaapRRithivii yaati sadyaH. Rigveda/3/58/8
 • ashvinaa pibata.m madhu diidyagnii shuchivrataa. RRItunaa yaj~navaahasaa. Rigveda/1/15/11
 • ashvinaa pibataa.m madhu sarasvatyaa sajoShasaa. indraH sutraamaa vRRitrahaa juShantaa.n somya.m madhu .90 . Yajurveda/20/90
 • ashvinaa puruda.msasaa naraa shaviirayaa dhiyaa. dhiShNyaa vanata.m giraH. Rigveda/1/3/2
 • ashvinaa saaragheNa maa madhunaa~Nkta.m shubhaspatii. yathaa bhargasvatii.m vaachamaavadaani janaa.N anu . 2. Atharvaveda/6/69/2
 • ashvinaa saaragheNa maa madhunaa~Nkta.m shubhaspatii. yathaa varchasvatii.m vaachamaavadaani janaa.N anu . 19. Atharvaveda/9/1/19
 • ashvinaa su vichaakashadvRRikSha.m parashumaa.N iva . anti Shadbhuutu vaamavaH . Rigveda/8/73/17
 • ashvinaa svRRiShe stuhi kuvitte shravato havam . nediiyasaH kuuLayaataH paNii.Nruta . Rigveda/8/26/10
 • ashvinaa tejasaa chakShuH praaNena sarasvatii viirya.nm. vaachendro balenendraaya dadhurindriyam .80 . Yajurveda/20/80
 • ashvinaa tvaagre mitraavaruNobhaa vishve devaa marutastvaa hvayantu. adhaa mano vasudeyaaya kRRiNuShva tato na ugro vi bhajaa vasuuni . 4. Atharvaveda/3/4/4
 • ashvinaa vaajiniivasuu juShethaa.m yaj~namiShTaye. ha.msaaviva patatamaa sutaa.N upa .3. Rigveda/5/78/3
 • ashvinaa vaayunaa yuva.m sudakShaa niyudbhishcha sajoShasaa yuvaanaa. naasatyaa tiroahnya.m juShaaNaa soma.m pibatamasridhaa sudaanuu. Rigveda/3/58/7
 • ashvinaa vartirasmadaa gomaddasraa hiraNyavat . arvaagratha.m samanasaa ni yachChatam.1734 Samveda/1734
 • ashvinaa vartirasmadaa gomaddasraa hiraNyavat. arvaagratha.m samanasaa ni yachChatam . Rigveda/1/92/16
 • ashvinaa yaamahuutamaa nediShTha.m yaamyaapyam . anti Shadbhuutu vaamavaH . Rigveda/8/73/6
 • ashvinaa yaddha karhi chichChushruuyaatamima.m havam. vasviiruu Shu vaa.m bhujaH pRRi~nchanti su vaa.m pRRichaH .10. Rigveda/5/74/10
 • ashvinaa yajvariiriSho dravatpaaNii shubhaspatii. purubhujaa chanasyatam. Rigveda/1/3/1
 • ashvinaaveha gachChata.m naasatyaa maa vi venatam. ha.msaaviva patatamaa sutaa.N upa .1. Rigveda/5/78/1
 • ashvinaaveha gachChata.m naasatyaa maa vi venatam. tirashchidaryayaa pari vartiryaatamadaabhyaa maadhvii mama shruta.m havam .7. Rigveda/5/75/7
 • ashvinakRRitasya te sarasvatikRRitasyendreNa sutraamNaa kRRitasya. upahuuta upahuutasya bhakShayaami .35 . Yajurveda/20/35
 • ashvinorasana.m rathamanashva.m vaajiniivatoH. tenaaha.m bhuuri chaakana . Rigveda/1/120/10
 • ashvo ghRRitena tmanyaa samakta.aupa devaa.N2.aRRitushaH paatha.aetu. vanaspatirdevaloka.m prajaanannagninaa havyaa svaditaani vakShat .10 . Yajurveda/29/10
 • ashvo na chakrado vRRiShaa sa.m gaa indo samarvataH . vi no raaye duro vRRidhi . Rigveda/9/64/3
 • ashvo na chakrado vRRiShaa sa.m gaa indo samarvataH . vi no raaye duro vRRidhi.783 Samveda/783
 • ashvo na kranda~njanibhiH samidhyate vaishvaanaraH kushikebhiryugeyuge. sa no agniH suviirya.m svashvya.m dadhaatu ratnamamRRiteShu jaagRRiviH. Rigveda/3/26/3
 • ashvo no krado vRRiShabhiryujaanaH si.mho na bhiimo manaso javiiyaan . arvaachiinaiH pathibhirye rajiShThaa aa pavasva saumanasa.m na indo . Rigveda/9/97/28
 • ashvo voLhaa sukha.m ratha.m hasanaamupamantriNaH . shepo romaNvantau bhedau vaarinmaNDuuka ichChatiindraayendo pari srava . Rigveda/9/112/4
 • ashvyasya tmanaa rathyasya puShTernityasya raayaH patayaH syaama. taa chakraaNaa uutibhirnavyasiibhirasmatraa raayo niyutaH sachantaam .10. Rigveda/4/41/10
 • ashvyo vaaro abhavastadindra sRRike yattvaa pratyahandeva ekaH . ajayo gaa ajayaH shuura somamavaasRRijaH sartave sapta sindhuun . Rigveda/1/32/12
 • ashyaama ta.m kaamamagne tavotii ashyaama rayi.m rayivaH suviiram. ashyaama vaajamabhi vaajayanto.ashyaama dyumnamajaraajara.m te .7. Rigveda/6/5/7
 • ashyaama ta.m kaamamagne tavotii.aashyaama rayi.n rayivaH suviiram. ashyaama vaajamabhi vaajayanto.ashyaama dyumnamajaraajara.m te .74 . Yajurveda/18/74
 • ashyaama te sumati.m devayajyayaa kShayadviirasya tava rudra miiDhvaH. sumnaayannidvisho asmaakamaa charaariShTaviiraa juhavaama te haviH . Rigveda/1/114/3
 • asi hi viira senyo.asi bhuuri paraadadiH . asi dabhrasya chidvRRidho yajamaanaaya shikShasi sunvate bhuuri te vasu.1003 Samveda/1003
 • asi hi viira senyo.asi bhuuri paraadadiH. asi dabhrasya chidvRRidho yajamaanaaya shikShasi sunvate bhuuri te vasu . Rigveda/1/81/2
 • asi hi viira senyo.asi bhuuri paraadadiH. asi dabhrasya chidvRRidho yajamaanaaya shikShasi sunvate bhuuri te vasu . 2. Atharvaveda/20/56/2
 • asi yamo asyaadityo arvannasi trito guhyena vratena. asi somena samayaa vipRRikta aahuste triiNi divi bandhanaani . Rigveda/1/163/3
 • asi yamo.aasyaadityo.aarvannasi trito guhyena vratena. asi somena samayaa vipRRikta.aaahuste triiNi divi bandhanaani .14 . Yajurveda/29/14
 • asiknyaa.m yajamaano na hotaa .15. Rigveda/4/17/15
 • asita.m te pralayanamaasthaanamasita.m tava. asiknyasyoShadhe nirito naashayaa pRRiShat . 3. Atharvaveda/1/23/3
 • asitasya taimaatasya babhrorapodakasya cha. saatraasaahasyaaha.m manyorava jyaamiva dhanvano vi mu~nchaami rathaa.N iva . 6. Atharvaveda/5/13/6
 • asitasya te brahmaNaa kashyapasya gayasya cha. antaHkoshamiva jaamayo .api nahyaami te bhagam..4..4. Atharvaveda/1/14/4
 • askannamadya devebhya.aaajya.n sa.mbhriyaasama~NghriNaa viShNo maa tvaavakramiSha.m vasumatiimagne te ChaayaamupastheSha.m viShNo sthaanamasiita.aindro viiryya.nmakRRiNoduurdhvo.n.adhvara.aaasthaat .8. Yajurveda/2/8
 • asmaa etaddivya1rcheva maasaa mimikSha indre nyayaami somaH. jana.m na dhanvannabhi sa.m yadaapaH satraa vaavRRidhurhavanaani yaj~naiH .4. Rigveda/6/34/4
 • asmaa etanmahyaa.m~NguuShamasmaa indraaya stotra.m matibhiravaachi. asadyathaa mahati vRRitratuurya indro vishvaayuravitaa vRRidhashcha .5. Rigveda/6/34/5
 • asmaa idu gnaashchiddevapatniirindraayaarkamahihatya uuvuH. pari dyaavaapRRithivii jabhra urvii naasya te mahimaana.m pari ShTaH . Rigveda/1/61/8
 • asmaa idu gnaashchiddevapatniirindraayaarkamahihatya uuvuH. pari dyaavaapRRithivii jabhra urvii naasya te mahimaana.m pari ShTaH . 8. Atharvaveda/20/35/8
 • asmaa idu pra bharaa tuutujaano vRRitraaya vajramiishaanaH kiyedhaaH. gorna parva vi radaa tirashcheShyannarNaa.msyapaa.m charadhyai . Rigveda/1/61/12
 • asmaa idu pra bharaa tuutujaano vRRitraaya vajramiishaanaH kiyedhaaH. gorna parva vi radaa tirashcheShyannarNaa.msyapaa.m charadhyai . 12. Atharvaveda/20/35/12
 • asmaa idu pra tavase turaaya prayo na harmi stoma.m maahinaaya. RRIchiiShamaayaadhrigava ohamindraaya brahmaaNi raatatamaa . Rigveda/1/61/1
 • asmaa idu pra tavase turaaya prayo na harmi stoma.m maahinaaya. RRichiiShamaayaadhrigava ohamindraaya brahmaaNi raatatamaa . 1. Atharvaveda/20/35/1
 • asmaa idu praya iva pra ya.msi bharaamyaa~NguuSha.m baadhe suvRRikti. indraaya hRRidaa manasaa maniiShaa pratnaaya patye dhiyo marjayanta . 2. Atharvaveda/20/35/2
 • asmaa idu prayaiva pra ya.msi bharaamyaa~NguuSha.m baadhe suvRRikti. indraaya hRRidaa manasaa maniiShaa pratnaaya patye dhiyo marjayanta . Rigveda/1/61/2
 • asmaa idu saptimiva shravasyendraayaarka.m juhvaa3 sama~nje. viira.m daanaukasa.m vandadhyai puraa.m guurtashravasa.m darmaaNam . Rigveda/1/61/5
 • asmaa idu saptimiva shravasyendraayaarka.m juhvaa sama~nje. viira.m daanaukasa.m vandadhyai puraa.m guurtashravasa.m darmaaNam . 5. Atharvaveda/20/35/5
 • asmaa idu stoma.m sa.m hinomi ratha.m na taShTeva tatsinaaya. girashcha girvaahase suvRRiktiindraaya vishvaminva.m medhiraaya . Rigveda/1/61/4
 • asmaa idu stoma.m sa.m hinomi ratha.m na taShTeva tatsinaaya. girashcha girvaahase suvRRiktiindraaya vishvaminva.m medhiraaya . 4. Atharvaveda/20/35/4
 • asmaa idu tvaShTaa takShadvajra.m svapastama.m svarya.m1 raNaaya. vRRitrasya chidvidadyena marma tujanniishaanastujataa kiyedhaaH . Rigveda/1/61/6
 • asmaa idu tvaShTaa takShadvajra.m svapastama.m svarya.m1 raNaaya. vRRitrasya chidvidadyena marma tujanniishaanastujataa kiyedhaaH . 6. Atharvaveda/20/35/6
 • asmaa idu tyadanu daayyeShaameko yadvavne bhuureriishaanaH. praitasha.m suurye paspRRidhaana.m sauvashvye suShvimaavadindraH . Rigveda/1/61/15
 • asmaa idu tyadanu daayyeShaameko yadvavne bhuureriishaanaH. praitasha.m suurye paspRRidhaana.m sauvashvye suShvimaavadindraH . 15. Atharvaveda/20/35/15
 • asmaa idu tyamupama.m svarShaa.m bharaamyaa~NguuShamaasyena. ma.mhiShThamachChoktibhirmatiinaa.m suvRRiktibhiH suuri.m vaavRRidhadhyai . Rigveda/1/61/3
 • asmaa idu tyamupama.m svarShaa.m bharaamyaa~NguuShamaasye᳡na. ma.mhiShThamachChoktibhirmatiinaa.m suvRRiktibhiH suuri.m vaavRRidhadhyai . 3. Atharvaveda/20/35/3
 • asmaa itkaavya.m vacha ukthamindraaya sha.msyam. tasmaa u brahmavaahase giro vardhantyatrayo giraH shumbhantyatrayaH .5. Rigveda/5/39/5
 • asmaa u te mahi mahe vidhema namobhiragne samidhota havyaiH. vedii suuno sahaso giirbhirukthairaa te bhadraayaa.m sumatau yatema .10. Rigveda/6/1/10
 • asmaa ukthaaya parvatasya garbho mahiinaa.m januShe puurvyaaya. vi parvato jihiita saadhata dyauraavivaasanto dasayanta bhuuma .3. Rigveda/5/45/3
 • asmaa uShaasa aatiranta yaamamindraaya naktamuurmyaaH suvaachaH . asmaa aapo maataraH sapta tasthurnRRibhyastaraaya sindhavaH supaaraaH . Rigveda/8/96/1
 • asmaa uu Shu prabhuutaye varuNaaya marudbhyo.archaa viduShTarebhyaH . yo dhiitaa maanuShaaNaa.m pashvo gaa iva rakShati nabhantaamanyake same . Rigveda/8/41/1
 • asmaa.N avantu te shatamasmaantsahasramuutayaH. asmaanvishvaa abhiShTayaH .10. Rigveda/4/31/10
 • asmaa.N aviDDhi vishvahendra raayaa pariiNasaa. asmaanvishvaabhiruutibhiH .12. Rigveda/4/31/12
 • asmaa.N ihaa vRRiNiiShva sakhyaaya svastaye. maho raaye divitmate .11. Rigveda/4/31/11
 • asmaaasmaa idandhaso.adhvaryaa pra bharaa sutam . kuvitsamasya jenyasya shardhato.abhishasteravasvarat.1443 Samveda/1443
 • asmaaasmaa idandhaso.adhvaryo pra bharaa sutam. kuvitsamasya jenyasya shardhato.abhishasteravasparat . Rigveda/6/42/4
 • asmaadaha.m taviShaadiiShamaaNa indraadbhiyaa maruto rejamaanaH. yuShmabhya.m havyaa nishitaanyaasantaanyaare chakRRimaa mRRiLataa naH . Rigveda/1/171/4
 • asmaaka.m devaa ubhayaaya janmane sharma yachChata dvipade chatuShpade . adatpibaduurjayamaanamaashita.m tadasme sha.m yorarapo dadhaatana . Rigveda/10/37/11
 • asmaaka.m dhRRiShNuyaa ratho dyumaa.N indraanapachyutaH. gavyurashvayuriiyate .14. Rigveda/4/31/14
 • asmaaka.m joShyadhvaramasmaaka.m yaj~nama~NgiraH. asmaaka.m shRRiNudhii havam .7. Rigveda/4/9/7
 • asmaaka.m mitraavaruNaavata.m rathamaadityai rudrairvasubhiH sachaabhuvaa. pra yadvayo na paptanvasmanaspari shravasyavo hRRiShiivanto vanarShadaH. Rigveda/2/31/1
 • asmaaka.m shipriNiinaa.m somapaaH somapaavnaam. sakhe vajrintsakhiinaam. Rigveda/1/30/11
 • asmaaka.m su ratha.m pura indraH kRRiNotu saataye . na ya.m dhuurvanti dhuurtayaH . Rigveda/8/45/9
 • asmaaka.m tvaa matiinaamaa stoma indra yachChatu. arvaagaa vartayaa harii .15. Rigveda/4/32/15
 • asmaaka.m tvaa sutaa.N upa viitapRRiShThaa abhi prayaH . shata.m vahantu harayaH . Rigveda/8/6/42
 • asmaaka.m va indramushmasiiShTaye sakhaaya.m vishvaayu.m praasaha.m yuja.m vaajeShu praasaha.m yujam. asmaaka.m brahmotaye.avaa pRRitsuShu kaasu chit. nahi tvaa shatruH starate stRRiNoShi ya.m vishva.m shatru.m stRRiNoShi yam . Rigveda/1/129/4
 • asmaakamaayurvardhayannabhimaatiiH sahamaanaH. somaH sadhasthamaasadat. Rigveda/3/62/15
 • asmaakamadya vaamaya.m stomo vaahiShTho antamaH . yuvaabhyaa.m bhuutvashvinaa . Rigveda/8/5/18
 • asmaakamadyaantama.m stoma.m dhiShva mahaamaha . asmaaka.m te savanaa santu sha.mtamaa madaaya dyukSha somapaaH . Rigveda/8/33/15
 • asmaakamagne adhvara.m juShasva sahasaH suuno triShadhastha havyam. vaya.m deveShu sukRRitaH syaama sharmaNaa nastrivaruuthena paahi .8. Rigveda/5/4/8
 • asmaakamagne maghavatsu dhaarayaa.anaami kShatramajara.m suviiryam. vaya.m jayema shatina.m sahasriNa.m vaishvaanara vaajamagne tavotibhiH .6. Rigveda/6/8/6
 • asmaakamagne maghavatsu diidihyadha shvasiivaanvRRiShabho damuunaaH. avaasyaa shishumatiiradiidervarmeva yutsu parijarbhuraaNaH . Rigveda/1/140/10
 • asmaakamatra pitarasta aasantsapta RRIShayo daurgahe badhyamaane. ta aayajanta trasadasyumasyaa indra.m na vRRitraturamardhadevam .8. Rigveda/4/42/8
 • asmaakamatra pitaro manuShyaa abhi pra sedurRRitamaashuShaaNaaH. ashmavrajaaH sudughaa vavre antarudusraa aajannuShaso huvaanaaH .13. Rigveda/4/1/13
 • asmaakamindra bhuutu te stomo vaahiShTho antamaH. asmaanraaye mahe hinu .30. Rigveda/6/45/30
 • asmaakamindra duShTara.m puroyaavaanamaajiShu. sayaavaana.m dhanedhane vaajayantamavaa ratham .7. Rigveda/5/35/7
 • asmaakamindraavaruNaa bharebhare puroyodhaa bhavata.m kRRiShTyojasaa . yadvaa.m havanta ubhaye adha spRRidhi narastokasya tanayasya saatiShu . Rigveda/7/82/9
 • asmaakamindraH samRRiteShu dhvajeShvasmaaka.m yaa iShavastaa jayantu . asmaaka.m viiraa uttare bhavantvasmaa.m u devaa avataa haveShu.1859 Samveda/1859
 • asmaakamindraH samRRiteShu dhvajeShvasmaaka.m yaa iShavastaa jayantu . asmaaka.m viiraa uttare bhavantvasmaa.N u devaa avataa haveShu . Rigveda/10/103/11
 • asmaakamindraH samRRiteShu dhvajeShvasmaaka.m yaa iShavastaa jayantu. asmaaka.m viiraa uttare bhavantvasmaandevaaso.avataa haveShu .11. Atharvaveda/19/13/11
 • asmaakamindraH samRRiteShu dhvajeShvasmaaka.m yaa.aiShavastaa jayantu. asmaaka.m viiraa.auttare bhavantvasmaa.N2.au devaa.aavataa haveShu .43 . Yajurveda/17/43
 • asmaakamindrehi no rathamavaa pura.mdhyaa. vaya.m shaviShTha vaarya.m divi shravo dadhiimahi divi stoma.m manaamahe .8. Rigveda/5/35/8
 • asmaakamitsu shRRiNuhi tvamindraasmabhya.m chitraa.N upa maahi vaajaan. asmabhya.m vishvaa iShaNaH purandhiirasmaaka.m su maghavanbodhi godaaH .10. Rigveda/4/22/10
 • asmaakamuttama.m kRRidhi shravo deveShu suurya. varShiShTha.m dyaamivopari .15. Rigveda/4/31/15
 • asmaakamuurjaa ratha.m puuShaa aviShTu maahinaH . bhuvadvaajaanaa.m vRRidha ima.m naH shRRiNavaddhavam . Rigveda/10/26/9
 • asmaakebhiH satvabhiH shuura shuurairviiryaa kRRidhi yaani te kartvaani. jyogabhuuvannanudhuupitaaso hatvii teShaamaa bharaa no vasuuni. Rigveda/2/30/10
 • asmaantsamarye pavamaana chodaya dakSho devaanaamasi hi priyo madaH . jahi shatruu.Nrabhyaa bhandanaayataH pibendra somamava no mRRidho jahi . Rigveda/9/85/2
 • asmaantsu tatra chodayendra raaye rabhasvataH. tuvidyumna yashasvataH . 12. Atharvaveda/20/71/12
 • asmaantsu tatra chodayendra raaye rabhasvataH. tuvidyumna yashasvataH. Rigveda/1/9/6
 • asmaattvamadhi jaato.n.asi tvadaya.m jaayataa.m punaH. asau svargaaya lokaaya svaahaa .22 . Yajurveda/35/22
 • asmabhya.m rodasii rayi.m madhvo vaajasya saataye . shravo vasuuni sa~njitam.1136 Samveda/1136
 • asmabhya.m gaatuvittamo devebhyo madhumattamaH . sahasra.m yaahi pathibhiH kanikradat . Rigveda/9/106/6
 • asmabhya.m rodasii rayi.m madhvo vaajasya saataye . shravo vasuuni sa.m jitam . Rigveda/9/7/9
 • asmabhya.m su tvamindra taa.m shikSha yaa dohate prati vara.m jaritre . achChidrodhnii piipayadyathaa naH sahasradhaaraa payasaa mahii gauH . Rigveda/10/133/7
 • asmabhya.m su vRRiShaNvasuu yaata.m vartirnRRipaayyam . viShudruheva yaj~namuuhathurgiraa . Rigveda/8/26/15
 • asmabhya.m taa.N apaa vRRidhi vrajaa.N asteva gomataH. navaabhirindrotibhiH .13. Rigveda/4/31/13
 • asmabhya.m taddivo adbhyaH pRRithivyaastvayaa datta.m kaamya.m raadha aa gaat. sha.m yatstotRRibhya aapaye bhavaatyurusha.msaaya savitarjaritre. Rigveda/2/38/11
 • asmabhya.m tadvaso daanaaya raadhaH samarthayasva bahu te vasavyam. indra yachchitra.m shravasyaa anu dyuunbRRihadvadema vidathe suviiraaH. Rigveda/2/13/13
 • asmabhya.m tadvaso daanaaya raadhaH samarthayasva bahu te vasavyam. indra yachchitra.m shravasyaa anu dyuunbRRihadvadema vidathe suviiraaH. Rigveda/2/14/12
 • asmabhya.m tvaa vasuvidamabhi vaaNiiranuuShata . gobhiShTe varNamabhi vaasayaamasi . Rigveda/9/104/4
 • asmabhya.m tvaa vasuvidamabhi vaaNiiranuuShata . gobhiShTe varNamabhi vaasayaamasi.575 Samveda/575
 • asmabhya.m vaajiniivasuu maghavadbhyashcha saprathaH . Chardiryantamadaabhyam . Rigveda/8/5/12
 • asmabhyamindavindrayurmadhvaH pavasva dhaarayaa . parjanyo vRRiShTimaa.N iva . Rigveda/9/2/9
 • asmabhyamindavindriya.m madhoH pavasva dhaarayaa . parjanyo vRRiShTimaa.m iva.1046 Samveda/1046
 • asmai bahuunaamavamaaya sakhye yaj~nairvidhema namasaa havirbhiH. sa.m saanu maarjmi didhiShaami bilmairdadhaamyannaiH pari vanda RRIgbhiH. Rigveda/2/35/12
 • asmai bhiimaaya namasaa samadhvara uSho na shubhra aa bharaa paniiyase. yasya dhaama shravase naamendriya.m jyotirakaari harito naayase . Rigveda/1/57/3
 • asmai bhiimaaya namasaa samadhvara uSho na shubhra aa bharaa paniiyase. yasya dhaama shravase naamendriya.m jyotirakaari harito naayase . 3. Atharvaveda/20/15/3
 • asmai dyaavaapRRithivii bhuuri vaama.m duhaathaa.m gharmadughe iva dhenuu. aya.m raajaa priya indrasya bhuuyaatpriyo gavaamoShadhiinaa.m pashuunaam . 4. Atharvaveda/4/22/4
 • asmai graamaaya pradishashchatasra uurja.m subhuuta.m svasti savitaa naH kRRiNotu. ashatrvindro abhaya.m naH kRRiNotvanyatra raaj~naamabhi yaatu manyuH . 2. Atharvaveda/6/40/2
 • asmai kShatraaNi dhaarayantamagne yunajmi tvaa brahmaNaa daivyena. diidihya1smabhya.m draviNeha bhadra.m prema.m vocho havirdaa.m devataasu .2. Atharvaveda/7/78/2
 • asmai kShatramagniiShomaavasmai dhaarayata.m rayim. ima.m raaShTrasyaabhiivarge kRRiNuta.m yuja uttaram . 2. Atharvaveda/6/54/2
 • asmai maNi.m varma badhnantu devaa indro viShNuH savitaa rudro agniH. prajaapatiH parameShThii viraaDvaishvaanara RRiShayashcha sarve . 10. Atharvaveda/8/5/10
 • asmai mRRityo adhi bruuhiima.m dayasvodito.ayametu. ariShTaH sarvaa~NgaH sushrujjarasaa shatahaayana aatmanaa bhujamashnutaam . 8. Atharvaveda/8/2/8
 • asmai te pratiharyate jaatavedo vicharShaNe . agne janaami suShTutim . Rigveda/8/43/2
 • asmai tisro avyathyaaya naariirdevaaya deviirdidhiShantyannam. kRRitaaivopa hi prasarsre apsu sa piiyuuSha.m dhayati puurvasuunaam. Rigveda/2/35/5
 • asmai vaya.m yadvaavaana tadviviShma indraaya yo naH pradivo apaskaH. sute some stumasi sha.msadukthendraaya brahma vardhana.m yathaasat .5. Rigveda/6/23/5
 • asme aa vahata.m rayi.m shatavanta.m sahasriNam . purukShu.m vishvadhaayasam . Rigveda/8/5/15
 • asme dhehi dyumadyasho maghavadbhyashcha mahya.m cha . sani.m medhaamuta shravaH . Rigveda/9/32/6
 • asme dhehi dyumatii.m vaachamaasanbRRihaspate anamiivaamiShiraam . yayaa vRRiShTi.m sha.mtanave vanaava divo drapso madhumaa.N aa vivesha . Rigveda/10/98/3
 • asme dhehi shravo bRRihaddyumna.m sahasrasaatamam. indra taa rathiniiriShaH . 14. Atharvaveda/20/71/14
 • asme dhehi shravo bRRihaddyumna.m sahasrasaatamam. indra taa rathiniiriShaH. Rigveda/1/9/8
 • asme indra sachaa sute ni Shadaa piitaye madhu . kRRidhii jaritre maghavannavo mahadasme indra sachaa sute . Rigveda/8/97/8
 • asme indraabRRihaspatii rayi.m dhatta.m shatagvinam. ashvaavanta.m sahasriNam .4. Rigveda/4/49/4
 • asme indraavaruNaa vishvavaara.m rayi.m dhatta.m vasumanta.m purukShum . pra ya aadityo anRRitaa minaatyamitaa shuuro dayate vasuuni . Rigveda/7/84/4
 • asme indro varuNo mitro aryamaa dyumna.m yachChantu mahi sharma saprathaH . avadhra.m jyotiraditeRRItaavRRidho devasya shloka.m saviturmanaamahe . Rigveda/7/82/10
 • asme indro varuNo mitro aryamaa dyumna.m yachChantu mahi sharma saprathaH . avadhra.m jyotiraditeRRItaavRRidho devasya shloka.m saviturmanaamahe . Rigveda/7/83/10
 • asme pra yandhi maghavannRRijiiShinnindra raayo vishvavaarasya bhuureH. asme shata.m sharado jiivase dhaa asme viiraa~nChashvata indra shiprin. Rigveda/3/36/10
 • asme raayo divedive sa.m charantu puruspRRihaH. asme vaajaasa iirataam .7. Rigveda/4/8/7
 • asme rayi.m na svartha.m damuunasa.m bhaga.m dakSha.m na papRRichaasi dharNasim. rashmii.Nriva yo yamati janmanii ubhe devaanaa.m sha.msamRRita aa cha sukratuH . Rigveda/1/141/11
 • asme rudraa mehanaa parvataaso vRRitrahatye bharahuutau sajoShaaH . yaH sha.msate stuvate dhaayi pajra indrajyeShThaa asmaa.N avantu devaaH . Rigveda/8/63/12
 • asme rudraa mehanaa parvataaso vRRitrahatye bharahuutau sajoShaaH. yaH sha.nsate stuvate dhaayi pajra.aindrajyeShThaa.aasmaa.N2.aavantu devaaH .50 . Yajurveda/33/50
 • asme saa vaa.m maadhvii raatirastu stoma.m hinota.m maanyasya kaaroH. anu yadvaa.m shravasyaa sudaanuu suviiryaaya charShaNayo madanti . Rigveda/1/184/4
 • asme shreShThebhirbhaanubhirvi bhaahyuSho devi pratirantii na aayuH . iSha.m cha no dadhatii vishvavaare gomadashvaavadrathavachcha raadhaH . Rigveda/7/77/5
 • asme soma shriyamadhi ni dhehi shatasya nRRiNaam . mahi shravastuvinRRimNam . Rigveda/1/43/7
 • asme taa ta indra santu satyaahi.msantiirupaspRRishaH . vidyaama yaasaa.m bhujo dhenuunaa.m na vajrivaH . Rigveda/10/22/13
 • asme tadindraavaruNaa vasu Shyaadasme rayirmarutaH sarvaviiraH. asmaanvaruutriiH sharaNairavantvasmaanhotraa bhaaratii dakShiNaabhiH. Rigveda/3/62/3
 • asme uu Shu vRRiShaNaa maadayethaamutpaNii.Nrhatamuurmyaa madantaa. shruta.m me achChoktibhirmatiinaameShTaa naraa nichetaaraa cha karNaiH . Rigveda/1/184/2
 • asme varShiShThaa kRRiNuhi jyeShThaa nRRimNaani satraa sahure sahaa.msi. asmabhya.m vRRitraa suhanaani randhi jahi vadharvanuSho martyasya .9. Rigveda/4/22/9
 • asme vasuuni dhaaraya soma divyaani paarthivaa . indo vishvaani vaaryaa . Rigveda/9/63/30
 • asme vatsa.m pari Shanta.m na vindannichChanto vishve amRRitaa amuuraaH. shramayuvaH padavyo dhiya.mdhaastasthuH pade parame chaarvagneH . Rigveda/1/72/2
 • asme viiro marutaH shuShmyastu janaanaa.m yo asuro vidhartaa. apo yena sukShitaye taremaadha svamoko abhi vaH syaama .24. Rigveda/7/56/24
 • asme vo.aastvindriyamasme nRRimNamuta kraturasme varchaa.nsi santu vaH. namo maatre pRRithivyai namo maatre pRRithivyaa.aiya.m te raaDyantaasi yamano dhruvo.n.asi dharuNaH. kRRiShyai tvaa kShemaaya tvaa rayyai tvaa poShaaya tvaa .22. Yajurveda/9/22
 • asmin mahatya.nrNave.n.antarikShe bhavaa.aadhi. teShaa.n sahasrayojane.ava dhanvaani tanmasi .55 . Yajurveda/16/55
 • asminmaNaavekashata.m viiryaa᳡Ni sahasra.m praaNaa asminnastRRite. vyaaghraH shatruunabhi tiShTha sarvaanyastvaa pRRitanyaadadharaH so astvastRRitastvaabhi rakShatu . 5. Atharvaveda/19/46/5
 • asminna indra pRRitsutau yashasvati shimiivati krandasi praava saataye . yatra goShaataa dhRRiShiteShu khaadiShu viShvakpatanti didyavo nRRiShaahye . Rigveda/10/38/1
 • asminnindro ni dadhaatu nRRimNamima.m devaaso abhisa.mvishadhvam. diirghaayutvaaya shatashaaradaayaayuShmaa~njaradaShTiryathaasat . 21. Atharvaveda/8/5/21
 • asminpade parame tasthivaa.msamadhvasmabhirvishvahaa diidivaa.msam. aapo naptre ghRRitamanna.m vahantiiH svayamatkaiH pari diiyanti yahviiH. Rigveda/2/35/14
 • asmintsamudre adhyuttarasminnaapo devebhirnivRRitaa atiShThan . taa adravannaarShTiSheNena sRRiShTaa devaapinaa preShitaa mRRikShiNiiShu . Rigveda/10/98/6
 • asmintsve3tachChakapuuta eno hite mitre nigataanhanti viiraan . avorvaa yaddhaattanuuShvavaH priyaasu yaj~niyaasvarvaa . Rigveda/10/132/5
 • asminvasu vasavo dhaarayantvindraH puuShaa varuNo mitro agniH. imamaadityaa uta vishve cha devaa uttarasmi~njyotiShi dhaarayantu . 1. Atharvaveda/1/9/1
 • asminvaya.m sa.mkasuke agnau ripraaNi mRRijmahe. abhuuma yaj~niyaaH shuddhaaH pra Na aayuu.mShi taariShat . 13. Atharvaveda/12/2/13
 • asminyaj~ne adaabhyaa jaritaara.m shubhaspatii. avasyumashvinaa yuva.m gRRiNantamupa bhuuShatho maadhvii mama shruta.m havam .8. Rigveda/5/75/8
 • asraamastvaa haviShaa yajaamyashloNastvaa ghRRitena juhomi. ya aashaanaamaashaapaalasturiiyo devaH sa naH subhuutameha vakShat . 3. Atharvaveda/1/31/3
 • asRRigra.m devaviitaye vaajayanto rathaa iva.1812 Samveda/1812
 • asRRigramindavaH pathaa dharmannRRitasya sushriyaH . vidaanaa asya yojanaa.1128 Samveda/1128
 • asRRigramindavaH pathaa dharmannRRitasya sushriyaH . vidaanaa asya yojanam . Rigveda/9/7/1
 • asRRigramindra te giraH prati tvaamudahaasata . sajoShaa vRRiShabha.m patim.205 Samveda/205
 • asRRigramindra te giraH prati tvaamudahaasata. ajoShaa vRRiShabha.m patim . 10. Atharvaveda/20/71/10
 • asRRigramindra te giraH prati tvaamudahaasata. ajoShaa vRRiShabha.m patim. Rigveda/1/9/4
 • asRRigrandevaviitaye vaajayanto rathaa iva . Rigveda/9/67/17
 • asRRigrandevaviitaye.atyaasaH kRRitvyaa iva . kSharantaH parvataavRRidhaH . Rigveda/9/46/1
 • asRRikShata pra vaajino gavyaa somaaso ashvayaa . shukraaso viirayaashavaH . Rigveda/9/64/4
 • asRRikShata pra vaajino gavyaa somaaso ashvayaa . shukraaso viirayaashavaH.1034 Samveda/1034
 • asRRikShata pra vaajino gavyaa somaaso ashvayaa . shukraaso viirayaashavaH.482 Samveda/482
 • asta.myate namo.astameShyate namo.astamitaaya namaH. viraaje namaH svaraaje namaH samraajenamaH .23. Atharvaveda/17/1/23
 • astaavi manma puurvya.m brahmendraaya vochata . puurviiRRItasya bRRihatiiranuuShata stoturmedhaa asRRikShata . Rigveda/8/52/9
 • astaavi manma puurvya.m brahmendraaya vochata . puurviirRRitasya bRRihatiiranuuShata stoturmedhaa asRRikShata.1677 Samveda/1677
 • astaavi manma puurvya.m brahmendraaya vochata. puurviirRRitasya bRRihatiiranuuShata stoturmedhaa asRRikShata . 1. Atharvaveda/20/119/1
 • astaavyagniH shimiivadbhirarkaiH saamraajyaaya pratara.m dadhaanaH. amii cha ye maghavaano vaya.m cha miha.m na suuro ati niShTatanyuH . Rigveda/1/141/13
 • astaavyagnirnaraa.m sushevo vaishvaanara RRIShibhiH somagopaaH . adveShe dyaavaapRRithivii huvema devaa dhatta rayimasme suviiram . Rigveda/10/45/12
 • astaavyagnirnaraa.n sushevo vaishvaanara.aRRiShibhiH somagopaaH. adveShe dyaavaapRRithivii huvema devaa dhatta rayimasme suviiram .29 . Yajurveda/12/29
 • astabhnaaddyaamasuro vishvavedaa amimiita varimaaNa.m pRRithivyaaH . aasiidadvishvaa bhuvanaani samraaDvishvettaani varuNasya vrataani . Rigveda/8/42/1
 • asteva su pratara.m laayamasyanbhuuShanniva pra bharaa stomamasmai . vaachaa vipraastarata vaachamaryo ni raamaya jaritaH soma indram . Rigveda/10/42/1
 • asteva su pratara.m laayamasyanbhuuShanniva pra bharaa stomamasmai. vaachaa vipraastarata vaachamaryo ni raamaya jaritaH soma indram . 1. Atharvaveda/20/89/1
 • asthaad dyaurasthaatpRRithivyasthaadvishvamida.m jagat. aasthaane parvataa asthu sthaamnyashvaa.N atiShThipam . 1. Atharvaveda/6/77/1
 • asthaaddyaurasthaatpRRithivyasthaadvishvamida.m jagat. asthurvRRikShaa uurdhvasvapnaastiShThaadrogo aya.m tava . 1. Atharvaveda/6/44/1
 • asthi kRRitvaa samidha.m tadaShTaapo asaadayan. retaH kRRitvaajya.m devaaH puruShamaavishan . 29. Atharvaveda/11/8/29
 • asthibhyaste majjabhyaH snaavabhyo dhamanibhyaH. yakShma.m paaNibhyaama~Ngulibhyo nakhebhyo vi vRRihaami te . 22. Atharvaveda/20/96/22
 • asthibhyaste majjabhyaH snaavabhyo dhamanibhyaH. yakShmampaaNibhyaama~Ngulibhyo nakhebhyo vi vRRihaami te . 6. Atharvaveda/2/33/6
 • asthiinyasya piiDaya majjaanamasya nirjahi . 70. Atharvaveda/12/5/70
 • asthijasya kilaasasya tanuujasya cha yattvachi. duuShyaa kRRitasya brahmaNaa lakShma shvetamaniinasham .4. Atharvaveda/1/23/4
 • asthisra.msa.m parusra.msamaasthita.m hRRidayaamayam. balaasa.m sarva.m naashayaa~NgeShThaa yashcha parvasu . 1. Atharvaveda/6/14/1
 • asthuru chitraa uShasaH purastaanmitaaiva svaravo.adhvareShu. vyuu vrajasya tamaso dvaarochChantiiravra~nChuchayaH paavakaaH .2. Rigveda/4/51/2
 • asti devaa a.mhorurvasti ratnamanaagasaH . aadityaa adbhutainasaH . Rigveda/8/67/7
 • asti hi Shmaa madaaya vaH smasi Shmaa vayameShaam . vishva.m chidaayurjiivase . Rigveda/1/37/15
 • asti hi vaamiha stotaa smasi vaa.m sa.mdRRishi shriye. nuu shruta.m ma aa gatamavobhirvaajiniivasuu .6. Rigveda/5/74/6
 • asti hi vaH sajaatya.m rishaadaso devaaso astyaapyam . pra NaH puurvasmai suvitaaya vochata makShuu sumnaaya navyase . Rigveda/8/27/10
 • asti somo aya.m sutaH pibantyasya marutaH . uta svaraajo ashvinaa.174 Samveda/174
 • asti somo aya.m sutaH pibantyasya marutaH . uta svaraajo ashvinaa.1785 Samveda/1785
 • asti somo aya.m sutaH pibantyasya marutaH . uta svaraajo ashvinaa . Rigveda/8/94/4
 • astiidamadhimanthanamasti prajanana.m kRRitam. etaa.m vishpatniimaa bharaagni.m manthaama puurvathaa. Rigveda/3/29/1
 • astoDhva.m stomyaa brahmaNaa me.aviivRRidhadhvamushatiiruShaasaH. yuShmaaka.m deviiravasaa sanema sahasriNa.m cha shatina.m cha vaajam . Rigveda/1/124/13
 • astraa niilashikhaNDena sahasraakSheNa vaajinaa. rudreNaardhakaghaatinaa tena maa samaraamahi . 7. Atharvaveda/11/2/7
 • astu shrauShaT puro agni.m dhiyaa dadha aa nu tachChardho divya.m vRRiNiimaha indravaayuu vRRiNiimahe. yaddha kraaNaa vivasvati naabhaa sa.mdaayi navyasii. adha pra suu na upa yantu dhiitayo devaa.N achChaa na dhiitayaH . Rigveda/1/139/1
 • astu shrauShaTpuro agni.m dhiyaa dadha aa nu tyachChardhaa divya.m vRRiNiimaha indravaayuu vRRiNiimahe . yaddha kraaNaa vivasvate naabhaa sandaaya navyase . adha pra nuunamupa yanti dhiitayo devaa.m achChaa na dhiitayaH.461 Samveda/461
 • asuniite mano asmaasu dhaaraya jiivaatave su pra tiraa na aayuH . raarandhi naH suuryasya sa.mdRRishi ghRRitena tva.m tanva.m vardhayasva . Rigveda/10/59/5
 • asuniite punarasmaasu chakShuH punaH praaNamiha no dhehi bhogam . jyokpashyema suuryamuchcharantamanumate mRRiLayaa naH svasti . Rigveda/10/59/6
 • asunvaamindra sa.msada.m viShuuchii.m vyanaashayaH . somapaa uttaro bhavan . Rigveda/8/14/15
 • asunvaamindra sa.msada.m viShuuchii.m vya᳡naashayaH. somapaa uttaro bhavan .5. Atharvaveda/20/29/5
 • asunvanta.m sama.m jahi duuNaasha.m yo na te mayaH. asmabhyamasya vedana.m daddhi suurishchidohate . Rigveda/1/176/4
 • asunvantamayajamaanamichCha stenasyetyaamanvihi taskarasya. anyamasmadichCha saa ta.aityaa namo devi nirRRite tubhyamastu .62 . Yajurveda/12/62
 • asuraaNaa.m duhitaasi saa devaanaamasi svasaa. divaspRRithivyaaH sa.mbhuutaa saa chakarthaarasa.m viSham .3. Atharvaveda/6/100/3
 • asuraastvaa nya᳡khanandevaastvodavapanpunaH. vaatiikRRitasya bheShajiimatho kShiptasya bheShajiim . 3. Atharvaveda/6/109/3
 • asuryyaa naama lokaa.aandhena tamasaavRRitaaH. taa.Nste pretyaapi gachChanti ye ke chaatmahano janaaH .3 . Yajurveda/40/3
 • asuuta pRRishnirmahate raNaaya tveShamayaasaa.m marutaamaniikam. te sapsaraaso.ajanayantaabhvamaaditsvadhaamiShiraa.m paryapashyan . Rigveda/1/168/9
 • asuuta puurvo vRRiShabho jyaayaanimaa asya shurudhaH santi puurviiH. divo napaataa vidathasya dhiibhiH kShatra.m raajaanaa pradivo dadhaathe. Rigveda/3/38/5
 • asuutikaa raamaayaNya᳡pachitpra patiShyati. glauritaH pra patiShyati sa galunto nashiShyati . 3. Atharvaveda/6/83/3
 • asvaapayaddabhiitaye sahasraa tri.mshata.m hathaiH. daasaanaamindro maayayaa .21. Rigveda/4/30/21
 • asvagataa parihNutaa . 40. Atharvaveda/12/5/40
 • asvapnajastaraNayaH sushevaa atandraaso.avRRikaa ashramiShThaaH. te paayavaH sadhrya~ncho niShadyaagne tava naH paantvamuura .12. Rigveda/4/4/12
 • asya devaaH pradishi jyotirastu suuryo agniruta vaa hiraNyam. sapatnaa asmadadhare bhavantuuttama.m naakamadhi rohayemam . 2. Atharvaveda/1/9/2
 • asya devasya miiLhuSho vayaa viShNoreShasya prabhRRithe havirbhiH. vide hi rudro rudriya.m mahitva.m yaasiShTa.m vartirashvinaaviraavat .5. Rigveda/7/40/5
 • asya devasya sa.msadyaniike ya.m martaasaH shyeta.m jagRRibhre. ni yo gRRibha.m pauruSheyiimuvocha durokamagniraayave shushocha .3. Rigveda/7/4/3
 • asya ghaa viira iivato.agneriishiita martyaH. tigmajambhasya miiLhuShaH .5. Rigveda/4/15/5
 • asya hi svayashastara aasaa vidharmanmanyase. ta.m naaka.m chitrashochiSha.m mandra.m paro maniiShayaa .2. Rigveda/5/17/2
 • asya hi svayashastara.m savituH kachchana priyam. na minanti svaraajyam .2. Rigveda/5/82/2
 • asya kratvaa vichetaso dasmasya vasu ratha aa. adhaa vishvaasu havyo.agnirvikShu pra shasyate .4. Rigveda/5/17/4
 • asya made puru varpaa.msi vidvaanindro vRRitraaNyapratii jaghaana. tamu pra hoShi madhumantamasmai soma.m viiraaya shipriNe pibadhyai .14. Rigveda/6/44/14
 • asya made svarya.m daa RRItaayaapiivRRitamusriyaaNaamaniikam. yaddha prasarge trikakumnivartadapa druho maanuShasya duro vaH . Rigveda/1/121/4
 • asya mandaano madhvo vajrahasto.ahimindro arNovRRita.m vi vRRishchat. pra yadvayo na svasaraaNyachChaa prayaa.msi cha nadiinaa.m chakramanta. Rigveda/2/19/2
 • asya me dyaavaapRRithivii RRItaayato bhuutamavitrii vachasaH siShaasataH. yayoraayuH pratara.m te ida.m pura upastute vasuuyurvaa.m maho dadhe. Rigveda/2/32/1
 • asya piba kShumataH prasthitasyendra somasya varamaa sutasya . svastidaa manasaa maadayasvaarvaachiino revate saubhagaaya . Rigveda/10/116/2
 • asya piba yasya jaj~naana indra madaaya kratve apibo virapshin. tamu te gaavo nara aapo adririndu.m samahyanpiitaye samasmai .2. Rigveda/6/40/2
 • asya pibatamashvinaa yuva.m madasya chaaruNaH . madhvo raatasya dhiShNyaa . Rigveda/8/5/14
 • asya piitvaa madaanaa.m devo devasyaujasaa . vishvaabhi bhuvanaa bhuvat . Rigveda/8/92/6
 • asya piitvaa madaanaamindro vRRitraaNyaprati . jaghaana jaghanachcha nu . Rigveda/9/23/7
 • asya piitvaa shatakrato ghano vRRitraaNaamabhavaH. praavo vaajeShu vaajinam . 8. Atharvaveda/20/68/8
 • asya piitvaa shatakrato ghano vRRitraaNaamabhavaH. praavo vaajeShu vaajinam. Rigveda/1/4/8
 • asya pra jaatavedaso vipraviirasya miiLhuShaH . mahiimiyarmi suShTutim . Rigveda/10/188/2
 • asya prajaavatii gRRihe.asashchantii divedive . iLaa dhenumatii duhe . Rigveda/8/31/4
 • asya pratnaamanu dyuta.m shukra.m duduhre ahrayaH . paya sahasrasaamRRiShim.755 Samveda/755
 • asya pratnaamanu dyuta.m shukra.m duduhre ahrayaH . payaH sahasrasaamRRiShim . Rigveda/9/54/1
 • asya pratnaamanu dyuta.n shukra.m duduhre.aahrayaH. payaH sahasrasaamRRiShim .16. Yajurveda/3/16
 • asya preShaa hemanaa puuyamaano devo devebhiH samapRRikta rasam . sutaH pavitra.m paryeti rebhanmiteva sadma pashumaanti hotaa . Rigveda/9/97/1
 • asya preShaa hemanaa puuyamaano devo devebhiH samapRRikta rasam . sutaH pavitra.m paryeti rebhanmiteva sadma pashumanti hotaa.1399 Samveda/1399
 • asya preShaa hemanaa puuyamaano devo devebhiH samapRRikta rasam . sutaH pavitra.m paryeti rebhanmiteva sadma pashumanti hotaa.526 Samveda/526
 • asya raNvaa svasyeva puShTiH sa.mdRRiShTirasya hiyaanasya dakShoH. vi yo bharibhradoShadhiiShu jihvaamatyo na rathyo dodhaviiti vaaraan. Rigveda/2/4/4
 • asya shaasurubhayaasaH sachante haviShmanta ushijo ye cha martaaH. divashchitpuurvo nyasaadi hotaapRRichChyo vishpatirvikShu vedhaaH . Rigveda/1/60/2
 • asya shloko diviiyate pRRithivyaamatyo na ya.msadyakShabhRRidvichetaaH. mRRigaaNaa.m na hetayo yanti chemaa bRRihaspaterahimaayaa.N abhi dyuun . Rigveda/1/190/4
 • asya shravo nadyaH sapta bibhrati dyaavaakShaamaa pRRithivii darshata.m vapuH. asme suuryaachandramasaabhichakShe shraddhe kamindra charato vitarturam . Rigveda/1/102/2
 • asya shreShThaa subhagasya sa.mdRRigdevasya chitratamaa martyeShu. shuchi ghRRita.m na taptamaghnyaayaaH spaarhaa devasya ma.mhaneva dhenoH .6. Rigveda/4/1/6
 • asya shriye samidhaanasya vRRiShNo vasoraniika.m dama aa rurocha. rushadvasaanaH sudRRishiikaruupaH kShitirna raayaa puruvaaro adyaut .15. Rigveda/4/5/15
 • asya shroShantvaa bhuvo vishvaa yashcharShaNiirabhi. suura.m chitsasruShiiriShaH . Rigveda/1/86/5
 • asya shuShmaaso dadRRishaanapaverjehamaanasya svanayanniyudbhiH . pratnebhiryo rushadbhirdevatamo vi rebhadbhiraratirbhaati vibhvaa . Rigveda/10/3/6
 • asya stome maghonaH sakhye vRRiddhashochiShaH. vishvaa yasmintuviShvaNi samarye shuShmamaadadhuH .3. Rigveda/5/16/3
 • asya stomebhiraushija RRIjishvaa vraja.m darayadvRRiShabheNa piproH . sutvaa yadyajato diidayadgiiH pura iyaano abhi varpasaa bhuut . Rigveda/10/99/11
 • asya stuShe mahimaghasya raadhaH sachaa sanema nahuShaH suviiraaH. jano yaH pajrebhyo vaajiniivaanashvaavato rathino mahya.m suuriH . Rigveda/1/122/8
 • asya suvaanasya mandinastritasya nyarbuda.m vaavRRidhaano astaH. avartayatsuuryo na chakra.m bhinadbalamindro a~Ngirasvaan. Rigveda/2/11/20
 • asya te sakhye vaya.m tavendo dyumna uttame . saasahyaama pRRitanyataH . Rigveda/9/61/29
 • asya te sakhye vayamiyakShantastvotayaH . indo sakhitvamushmasi . Rigveda/9/66/14
 • asya tritaH kratunaa vavre antarichChandhiiti.m piturevaiH parasya . sachasyamaanaH pitrorupasthe jaami bruvaaNa aayudhaani veti . Rigveda/10/8/7
 • asya tveShaa ajaraa asya bhaanavaH susa.mdRRishaH supratiikasya sudyutaH. bhaatvakShaso atyakturna sindhavo.agne rejante asasanto ajaraaH . Rigveda/1/143/3
 • asya vaamasya palitasya hotustasya bhraataa madhyamo astyashnaH. tRRitiiyo bhraataa ghRRitapRRiShTho asyaatraapashya.m vishpati.m saptaputram . Rigveda/1/164/1
 • asya vaamasya palitasya hotustasya bhraataa madhyamo astyashnaH. tRRitiiyo bhraataa ghRRitapRRiShTho asyaatraapashya.m vishpati.m saptaputram . 1. Atharvaveda/9/9/1
 • asya vaasaa u archiShaa ya aayukta tujaa giraa. divo na yasya retasaa bRRihachChochantyarchayaH .3. Rigveda/5/17/3
 • asya viirasya barhiShi sutaH somo diviShTiShu. uktha.m madashcha shasyate . Rigveda/1/86/4
 • asya vo hyavasaa paanto dakShasaadhanam . yaH suuriShu shravo bRRihaddadhe sva1rNa haryataH . Rigveda/9/98/8
 • asya vrataani naadhRRiShe pavamaanasya duuDhyaa . ruja yastvaa pRRitanyati . Rigveda/9/53/3
 • asya vrataani naadhRRiShe pavamaanasya duuDhyaa . ruja yastvaa pRRitanyati.1716 Samveda/1716
 • asya vrate sajoShaso vishve devaaso adruhaH . spaarhaa bhavanti rantayo juShanta yat . Rigveda/9/102/5
 • asya vRRiShNo vyodana uru kramiShTa jiivase . yava.m na pashva aa dade . Rigveda/8/63/9
 • asya yaamaaso bRRihato na vagnuunindhaanaa agneH sakhyuH shivasya . iiDyasya vRRiShNo bRRihataH svaaso bhaamaaso yaamannaktavashchikitre . Rigveda/10/3/4
 • asyaa uu Shu Na upa saataye bhuvo.aheLamaano rarivaa.N ajaashva shravasyataamajaashva. o Shu tvaa vavRRitiimahi stomebhirdasma saadhubhiH. nahi tvaa puuShannatimanya aaghRRiNe na te sakhyamapahnuve . Rigveda/1/138/4
 • asyaajaraaso damaamaritraa archaddhuumaaso agnayaH paavakaaH . shvitiichayaH shvaatraaso bhuraNyavo vanarShado vaayavo na somaaH . Rigveda/10/46/7
 • asyaajaraaso damaamaritraa.aarchaddhuumaaso.aagnayaH paavakaaH. shvitiichayaH shvaatraaso bhuraNyavo vanarShado vaayavo na somaaH .1 . Yajurveda/33/1
 • asyai devataayaaudaka.m yaachaamiimaa.m devataa.m vaasaya imaamimaa.m devataa.m pari veveShmiityena.mpari veviShyaat .13. Atharvaveda/15/13/13
 • asyedeShaa sumatiH paprathaanaabhavatpuurvyaa bhuumanaa gauH . asya saniiLaa asurasya yonau samaana aa bharaNe bibhramaaNaaH . Rigveda/10/31/6
 • asyedeva pra ririche mahitva.m divaspRRithivyaaH paryantarikShaat. svaraaDindro dama aa vishvaguurtaH svariramatro vavakShe raNaaya . 9. Atharvaveda/20/35/9
 • asyedeva pra ririche mahitva.m divaspRRithivyaaH paryantarikShaat. svaraaLindro dama aa vishvaguurtaH svariramatro vavakShe raNaaya . Rigveda/1/61/9
 • asyedeva shavasaa shuShanta.m vi vRRishchadvajreNa vRRitramindraH. gaa na vraaNaa avaniiramu~nchadabhi shravo daavane sachetaaH . Rigveda/1/61/10
 • asyedeva shavasaa shuShanta.m vi vRRishchadvajreNa vRRitramindraH. gaa na vraaNaa avaniiramu~nchadabhi shravo daavane sachetaaH . 10. Atharvaveda/20/35/10
 • asyedindro madeShvaa graabha.m gRRibhNaati saanasim . vajra.m cha vRRiShaNa.m bharatsamapsujit.696 Samveda/696
 • asyedindro madeShvaa graabha.m gRRibhNiita saanasim . vajra.m cha vRRiShaNa.m bharatsamapsujit . Rigveda/9/106/3
 • asyedindro madeShvaa vishvaa vRRitraaNi jighnate . shuuro maghaa cha ma.mhate . Rigveda/9/1/10
 • asyedindro vaavRRidhe vRRiShNya.m shavo made sutasya viShNavi . adyaa tamasya mahimaanamaayavo.anu ShTuvanti puurvathaa . Rigveda/8/3/8
 • asyedindro vaavRRidhe vRRiShNya.m shavo made sutasya viShNavi . adyaa tamasya mahimaanamaayavo.anu ShTuvanti puurvathaa.1574 Samveda/1574
 • asyedindro vaavRRidhe vRRiShNya.m shavo made sutasya viShNavi. adyaa tamasya mahimaanamaayavo.anu ShTuvanti puurvathaa .2. Atharvaveda/20/99/2
 • asyedindro vaavRRidhe vRRiShNya.n shavo made sutasya viShNavi. adyaa tamasya mahimaanamaayavo.anu ShTuvanti puurvathaa. imaa u tvaa. yasyaayam. aya.n sahasram. uurdhva.auu Shu NaH .97 . Yajurveda/33/97
 • asyedu bhiyaa girayashcha dRRiDhaa dyaavaa cha bhuumaa januShastujete. upo venasya joguvaana oNi.m sadyo bhuvadviiryaa᳡ya nodhaaH . 14. Atharvaveda/20/35/14
 • asyedu bhiyaa girayashcha dRRiLhaa dyaavaa cha bhuumaa januShastujete. upo venasya joguvaana oNi.m sadyo bhuvadviiryaaya nodhaaH . Rigveda/1/61/14
 • asyedu maatuH savaneShu sadyo mahaH pitu.m papivaa.m chaarvannaa. muShaayadviShNuH pachata.m sahiiyaanvidhyadvaraaha.m tiro adrimastaa . 7. Atharvaveda/20/35/7
 • asyedu maatuH savaneShu sadyo mahaH pitu.m papivaa~nchaarvannaa. muShaayadviShNuH pachata.m sahiiyaanvidhyadvaraaha.m tiro adrimastaa . Rigveda/1/61/7
 • asyedu pra bruuhi puurvyaaNi turasya karmaaNi navya ukthaiH. yudhe yadiShNaana aayudhaanyRRighaayamaaNo niriNaati shatruun . Rigveda/1/61/13
 • asyedu pra bruuhi puurvyaaNi turasya karmaaNi navya ukthaiH. yudhe yadiShNaana aayudhaanyRRighaayamaaNo niriNaati shatruun . 13. Atharvaveda/20/35/13
 • asyedu tveShasaa ranta sindhavaH pari yadvajreNa siimayachChat. iishaanakRRiddaashuShe dashasyanturviitaye gaadha.m turvaNiH kaH . Rigveda/1/61/11
 • asyedu tveShasaa ranta sindhavaH pari yadvajreNa siimayachChat. iishaanakRRiddaashuShe dashasyanturviitaye gaadha.m turvaNiH kaH . 11. Atharvaveda/20/35/11
 • asyendra kumaarasya krimiindhanapate jahi. hataa vishvaa araataya ugreNa vachasaa mama . 2. Atharvaveda/5/23/2
 • ata u tvaa pitubhRRito janitriirannaavRRidha.m prati charantyannaiH . taa ii.m pratyeShi punaranyaruupaa asi tva.m vikShu maanuShiiShu hotaa . Rigveda/10/1/4
 • ataariShma tamasaspaaramasya prati stoma.m devayanto dadhaanaaH . puruda.msaa purutamaa puraajaamartyaa havate ashvinaa giiH . Rigveda/7/73/1
 • ataariShma tamasaspaaramasya prati vaa.m stomo ashvinaavadhaayi. eha yaata.m pathibhirdevayaanairvidyaameSha.m vRRijana.m jiiradaanum . Rigveda/1/183/6
 • ataariShma tamasaspaaramasya prati vaa.m stomo ashvinaavadhaayi. eha yaata.m pathibhirdevayaanairvidyaameSha.m vRRijana.m jiiradaanum . Rigveda/1/184/6
 • ataariShma tamasaspaaramasyoShaa uchChantii vayunaa kRRiNoti. shriye Chando na smayate vibhaatii supratiikaa saumanasaayaajiigaH . Rigveda/1/92/6
 • ataariShurbharataa gavyavaH samabhakta vipraH sumati.m nadiinaam. pra pinvadhvamiShayantiiH suraadhaa aa vakShaNaaH pRRiNadhva.m yaata shiibham. Rigveda/3/33/12
 • ataH parijmannaa gahi divo vaa rochanaadadhi. samasminnRRi~njate giraH . 5. Atharvaveda/20/70/5
 • ataH parijmannaa gahi divo vaa rochanaadadhi. samasminnRRi~njate giraH. Rigveda/1/6/9
 • ataH sahasranirNijaa rathenaa yaatamashvinaa . vatso vaa.m madhumadvacho.asha.msiitkaavyaH kaviH . Rigveda/8/8/11
 • ataH samudramudvatashchikitvaa.N ava pashyati . yato vipaana ejati . Rigveda/8/6/29
 • atandro yaasyanharito yadaasthaaddve ruupe kRRiNute rochamaanaH. ketumaanudyantsahamaano rajaa.msi vishvaa aaditya pravato vi bhaasi . 28. Atharvaveda/13/2/28
 • atapyamaane avasaavantii anu Shyaama rodasii devaputre. ubhe devaanaamubhayebhirahnaa.m dyaavaa rakShata.m pRRithivii no abhvaat . Rigveda/1/185/4
 • atashchidindra Na upaa yaahi shatavaajayaa . iShaa sahasravaajayaa . Rigveda/8/92/10
 • atashchidindra na upaa yaahi shatavaajayaa . iShaa sahasravaajayaa.215 Samveda/215
 • atastvaa rayimabhi raajaana.m sukrato divaH . suparNo avyathirbharat . Rigveda/9/48/3
 • atastvaa rayirabhyayadraajaana.m sukrato divaH . suparNo avyathii bharat.838 Samveda/838
 • atha ya eva.mviduShaa vraatyenaanatisRRiShTo juhoti .8. Atharvaveda/15/12/8
 • athaa na ubhayeShaamamRRita martyaanaam. mithaH santu prashastayaH. Rigveda/1/26/9
 • athaa te antamaanaa.m vidyaama sumatiinaam . maa no ati khya aa gahi.1089 Samveda/1089
 • athaa te antamaanaa.m vidyaama sumatiinaam. maa no ati khya aa gahi . 3. Atharvaveda/20/57/3
 • athaa te antamaanaa.m vidyaama sumatiinaam. maa no ati khya aa gahi . 3. Atharvaveda/20/68/3
 • athaa te antamaanaa.m vidyaama sumatiinaam. maa no ati khya aa gahi. Rigveda/1/4/3
 • athaa te a~Ngirastamaagne vedhastama priyam. vochema brahma saanasi . Rigveda/1/75/2
 • athaitaanaShTau viruupaanaa labhate.atidiirgha.m chaatihrasva.m chaatisthuula.m chaatikRRisha.m chaatishukla.m chaatikRRiShNa.m chaatikulva.m chaatilomasha.m cha. ashuudraa.aabraahmaNaaste praajaapatyaaH. maagadhaH pu.Nshchalii kitavaH kliibo.ashuudraa.aabraahmaNaaste praajaapatyaaH .22 . Yajurveda/30/22
 • atharvaaNa.m pitara.m devabandhu.m maaturgarbha.m piturasu.m yuvaanam. ya ima.m yaj~na.m manasaa chiketa pra No vochastamiheha bravaH . 1. Atharvaveda/7/2/1
 • atharvaaNo abadhnataatharvaNaa abadhnata. tairmedino a~Ngiraso dasyuunaa.m bibhiduH purastena tva.m dviShato jahi . 20. Atharvaveda/10/6/20
 • atharvaapuurNa.m chamasa.m yamindraayaabibharvaajiniivate. tasminkRRiNoti sukRRitasyabhakSha.m tasminninduH pavate vishvadaaniim .54. Atharvaveda/18/3/54
 • athayasyaavraatyo vraatyabruvo naamabibhratyatithirgRRihaanaagachChet .11. Atharvaveda/15/13/11
 • atho iyanniti . 18. Atharvaveda/20/130/18
 • atho iyanniyanniti . 17. Atharvaveda/20/130/17
 • atho sarva.m shvaapada.m makShikaa tRRipyatu krimiH. pauruSheye.adhi kuNape radite arbude tava . 10. Atharvaveda/11/9/10
 • atho shvaa asthiro bhavan . 19. Atharvaveda/20/130/19
 • atho yaani cha yasmaa ha yaani chaantaH pariiNahi. taani te pari dadmasi . 1. Atharvaveda/19/48/1
 • athopadaana bhagavo jaa~NgiDaamitaviirya. puraa ta ugraa grasata upendro viirya.m᳡ dadau . 8. Atharvaveda/19/34/8
 • ati dhaavataatisaraa indrasya vachasaa hata. avi.m vRRika iva mathniita sa vo jiivanmaa mochi praaNamasyaapi nahyata . 4. Atharvaveda/5/8/4
 • ati dhanvaanyatyapastatarda shyeno nRRichakShaa avasaanadarshaH. taranvishvaanyavaraa rajaa.msiindreNa sakhyaa shiva aa jagamyaat . 1. Atharvaveda/7/41/1
 • ati drava saarameyau shvaanau chaturakShau shabalau saadhunaa pathaa . athaa pitRRIntsuvidatraa.N upehi yamena ye sadhamaada.m madanti . Rigveda/10/14/10
 • ati dravashvaanau saarameyau chaturakShau shabalau saadhunaa pathaa. adhaapitRRIntsuvidatraa.N apiihi yamena ye sadhamaada.m madanti .11. Atharvaveda/18/2/11
 • ati naH sashchato naya sugaa naH supathaa kRRiNu . puuShanniha kratu.m vidaH . Rigveda/1/42/7
 • ati niho ati sRRidho .atyachittiirati dviShaH. vishvaa hyagne duritaa tara tvamathaasmabhya.m sahaviira.m rayi.m daaH .5. Atharvaveda/2/6/5
 • ati niho.a ati sridho.atyachittimatyaraatimagne. vishvaa hya.ngne duritaa sahasvaathaa.asmabhya.n sahaviiraa.n rayi.m daaH .6 . Yajurveda/27/6
 • ati no viShpitaa puru naubhirapo na parShatha . yuuyamRRitasya rathyaH . Rigveda/8/83/3
 • ati shritii tirashchataa gavyaa jigaatyaNvyaa . vagnumiyarti ya.m vide . Rigveda/9/14/6
 • ati trii soma rochanaa rohanna bhraajase divam . iShNantsuurya.m na chodayaH . Rigveda/9/17/5
 • ati tRRiShTa.m vavakShithaathaiva sumanaa asi. prapraanye yanti paryanya aasate yeShaa.m sakhye asi shritaH. Rigveda/3/9/3
 • ati vaa yo maruto manyate no brahma vaa yaH kriyamaaNa.m ninitsaat. tapuu.mShi tasmai vRRijinaani santu brahmadviShamabhi ta.m shochatu dyauH .2. Rigveda/6/52/2
 • ati vaaraanpavamaano asiShyadatkalashaa.N abhi dhaavati . indrasya haardyaavishan . Rigveda/9/60/3
 • ati vaayo sasato yaahi shashvato yatra graavaa vadati tatra gachChata.m gRRihamindrashcha gachChatam. vi suunRRitaa dadRRishe riiyate ghRRitamaa puurNayaa niyutaa yaatho adhvaramindrashcha yaatho adhvaram . Rigveda/1/135/7
 • ati vishvaaH pariShThaa stena iva vrajamakramuH . oShadhiiH praachuchyavuryatki.m cha tanvo3 rapaH . Rigveda/10/97/10
 • ati vishvaaH pariShThaa stena.aiva vrajamakramuH. oShadhiiH praachuchyavuryatki.m cha tanvo.n rapaH .84 . Yajurveda/12/84
 • ati vishvaanyaruhadgambhiiro varShiShThamaruhanta shraviShThaaH. ushatii raatryanu saa bhadraabhi tiShThate mitra iva svadhaabhiH . 2. Atharvaveda/19/49/2
 • atiidu shakra ohata indro vishvaa ati dviShaH . bhinatkaniina odana.m pachyamaana.m paro giraa . Rigveda/8/69/14
 • atiidu shakra ohata indro vishvaa ati dviShaH. bhinatkaniina odana.m pachyamaana.m paro giraa . 11. Atharvaveda/20/92/11
 • atiihi manyuShaaviNa.m suShuvaa.m samuperaya . asya raatau suta.m piba.223 Samveda/223
 • atiihi manyuShaaviNa.m suShuvaa.msamupaaraNe . ima.m raata.m suta.m piba . Rigveda/8/32/21
 • atiiva yo maruto manyate no brahma vaa yo nindiShatkriyamaaNam. tapuu.mShi tasmai vRRijinaani santu brahmadviSha.m dyaurabhisa.mtapaati . 6. Atharvaveda/2/12/6
 • atiiyaama nidastiraH svastibhirhitvaavadyamaraatiiH. vRRiShTvii sha.m yoraapa usri bheShaja.m syaama marutaH saha .14. Rigveda/5/53/14
 • atimaatramavardhanta nodiva divamaspRRishan. bhRRigu.m hi.msitvaa sRRi~njayaa vaitahavyaaH paraabhavan . 1. Atharvaveda/5/19/1
 • atiShThantiinaamaniveshanaanaa.m kaaShThaanaa.m madhye nihita.m shariiram . vRRitrasya niNya.m vi charantyaapo diirgha.m tama aashayadindrashatruH . Rigveda/1/32/10
 • atisRRiShTo apaa.mvRRiShabho.atisRRiShTaa agnayo divyaaH .1. Atharvaveda/16/1/1
 • atithi.m maanuShaaNaa.m suunu.m vanaspatiinaam . vipraa agnimavase pratnamiiLate . Rigveda/8/23/25
 • atithiinprati pashyati hi~NkRRiNotyabhi vadati pra stautyudaka.m yaachatyudgaayati. 8. Atharvaveda/9/6/5/8
 • atividdhaa vithureNaa chidastraa triH sapta saanu sa.mhitaa giriiNaam . na taddevo na martyastuturyaadyaani pravRRiddho vRRiShabhashchakaara . Rigveda/8/96/2
 • ato devaa avantu no yato viShNurvichakrame . pRRithivyaa adhi saanavi.1674 Samveda/1674
 • ato devaa avantu no yato viShNurvichakrame. pRRithivyaaH sapta dhaamabhiH. Rigveda/1/22/16
 • ato na aa nRRInatithiinataH patniirdashasyata. aare vishva.m patheShThaa.m dviSho yuyotu yuuyuviH .3. Rigveda/5/50/3
 • ato vai brahmacha kShatra.m chodatiShThataa.m te abruutaa.m ka.m pra vishaaveti .3. Atharvaveda/15/10/3
 • ato vaibRRihaspatimeva brahma pra vishatvindra.m kShatra.m tathaa vaa iti .4. Atharvaveda/15/10/4
 • ato vaibRRihaspatimeva brahma praavishadindra.m kShatra.m .5. Atharvaveda/15/10/5
 • ato vayamantamebhiryujaanaaH svakShatrebhistanva1H shumbhamaanaaH. mahobhiretaa.N upa yujmahe nvindra svadhaamanu hi no babhuutha . Rigveda/1/165/5
 • ato vishvaanyadbhutaa chikitvaa.N abhi pashyati. kRRitaani yaa cha kartvaa. Rigveda/1/25/11
 • atra pitaro maadayadhva.m yathaabhaagamaavRRiShaayadhvam. amiimadanta pitaro yathaabhaagamaavRRiShaayiShata .31. Yajurveda/2/31
 • atraa te ruupamuttamamapashya.m jigiiShamaaNamiSha aa pade goH. yadaa te marto anu bhogamaanaLaadidgrasiShTha oShadhiirajiigaH . Rigveda/1/163/7
 • atraa te ruupamuttamamapashya.m jigiiShamaaNamiSha.aaa.apade goH. yadaa te martto.aanu bhogamaanaDaadid grasiShTha.aoShadhiirajiigaH .18 . Yajurveda/29/18
 • atraa vi nemireShaamuraa.m na dhuunute vRRikaH . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso . Rigveda/8/34/3
 • atraa vi nemireShaamuraa.m na dhuunute vRRikaH . divo amuShya shaasato diva.m yaya divaavaso.1808 Samveda/1808
 • atraaha goramanvata naama tvaShTurapiichyam . itthaa chandramaso gRRihe.147 Samveda/147
 • atraaha goramanvata naama tvaShTurapiichyam . itthaa chandramaso gRRihe.915 Samveda/915
 • atraaha goramanvata naama tvaShTurapiichyam. itthaa chandramaso gRRihe . Rigveda/1/84/15
 • atraaha goramanvata naama tvaShTurapiichya᳡m. itthaa chandramaso gRRihe . 3. Atharvaveda/20/41/3
 • atraaha tadvahethe madhva aahuti.m yamashvatthamupatiShThanta jaayavo.asme te santu jaayavaH. saaka.m gaavaH suvate pachyate yavo na te vaaya upa dasyanti dhenavo naapa dasyanti dhenavaH . Rigveda/1/135/8
 • atraaha te harivastaa u deviiravobhirindra stavanta svasaaraH. yatsiimanu pra mucho badbadhaanaa diirghaamanu prasiti.m syandayadhyai .7. Rigveda/4/22/7
 • atrainaanindra vRRitrahannugro marmaNi vidhya. atraivainaanabhi tiShThendra medya1ha.m tava. anu tvendraa rabhaamahe syaama sumatau tava .9. Atharvaveda/5/8/9
 • atraiva vo.api nahyaamyubhe aartnii iva jyayaa . vaachaspate ni Shedhemaanyathaa madadhara.m vadaan . Rigveda/10/166/3
 • atredu me ma.msase satyamukta.m dvipaachcha yachchatuShpaatsa.msRRijaani . striibhiryo atra vRRiShaNa.m pRRitanyaadayuddho asya vi bhajaani vedaH . Rigveda/10/27/10
 • atreriva shRRiNuta.m puurvyastuti.m shyaavaashvasya sunvato madachyutaa . sajoShasaa uShasaa suuryeNa chaashvinaa tiroahnyam . Rigveda/8/35/19
 • atriiNaa.m stomamadrivo mahaskRRidhi pibaa soma.m madaaya ka.m shatakrato . ya.m te bhaagamadhaarayanvishvaaH sehaanaH pRRitanaa uru jrayaH samapsujinmarutvaa.N indra satpate . Rigveda/8/36/6
 • atrimanu svaraajyamagnimukthaani vaavRRidhuH. vishvaa adhi shriyo dadhe. Rigveda/2/8/5
 • atriryadvaamavarohannRRibiisamajohaviinnaadhamaaneva yoShaa. shyenasya chijjavasaa nuutanenaagachChatamashvinaa sha.mtamena .4. Rigveda/5/78/4
 • atrivadvaH krimayo hanmi kaNvavajjamadagnivat. agastyasya brahmaNaa sa.m pinaShmyaha.m krimiin . 10. Atharvaveda/5/23/10
 • atrivadvaH krimayo hanmi kaNvavajjamadagnivat. agastyasya brahmaNaa sa.m pinaShmyaha.m krimiin . 3. Atharvaveda/2/32/3
 • atRRipNuvanta.m viyatamabudhyamabudhyamaana.m suShupaaNamindra. sapta prati pravata aashayaanamahi.m vajreNa vi riNaa aparvan .3. Rigveda/4/19/3
 • atya.m haviH sachate sachcha dhaatu chaariShTagaatuH sa hotaa sahobhariH. prasarsraaNo anu barhirvRRiShaa shishurmadhye yuvaajaro visruhaa hitaH .3. Rigveda/5/44/3
 • atya.m mRRijanti kalashe dasha kShipaH pra vipraaNaa.m matayo vaacha iirate . pavamaanaa abhyarShanti suShTutimendra.m vishanti madiraasa indavaH . Rigveda/9/85/7
 • atyaa hiyaanaa na hetRRibhirasRRigra.m vaajasaataye . vi vaaramavyamaashavaH . Rigveda/9/13/6
 • atyaa hiyaanaa na hetRRibhirasRRigra.m vaajasaataye . vi vaaramavyamaashavaH.1191 Samveda/1191
 • atyaa vRRidhasnuu rohitaa ghRRitasnuu RRItasya manye manasaa javiShThaa. antariiyase aruShaa yujaano yuShmaa.mshcha devaanvisha aa cha martaan .3. Rigveda/4/2/3
 • atyaaso na ye marutaH sva~ncho yakShadRRisho na shubhayanta maryaaH. te harmyeShThaaH shishavo na shubhraa vatsaaso na prakriiLinaH payodhaaH .16. Rigveda/7/56/16
 • atyaayaatamashvinaa tiro vishvaa aha.m sanaa . dasraa hiraNyavarttanii suShumNaa sindhuvaahasaa maadhvii mama shruta.m havam.1744 Samveda/1744
 • atyaayaatamashvinaa tiro vishvaa aha.m sanaa. dasraa hiraNyavartanii suShumnaa sindhuvaahasaa maadhvii mama shruta.m havam .2. Rigveda/5/75/2
 • atyanyaa.N2.aagaa.m naanyaa.N2.aupaagaamarvaak tvaa parebhyo.avida.m paro.avarebhyaH. ta.m tvaa juShaamahe deva vanaspate devayajyaayai devaastvaa devayajyaayai juShantaa.m viShNave tvaa. oShadhe traayasva svadhite maina.n hi.nsiiH .42. Yajurveda/5/42
 • atyardharcha parasvataH . 19. Atharvaveda/20/131/19
 • atyo na hiyaano abhi vaajamarSha svarvitkosha.m divo adrimaataram . vRRiShaa pavitre adhi saano avyaye somaH punaana indriyaaya dhaayase . Rigveda/9/86/3
 • atyo naajmantsargaprataktaH sindhurna kShodaH ka ii.m varaate . Rigveda/1/65/6
 • atyuu pavitramakramiidvaajii dhura.m na yaamani . indurdeveShu patyate . Rigveda/9/45/4
 • atyuurmirmatsaro madaH somaH pavitre arShati . vighnanrakShaa.msi devayuH . Rigveda/9/17/3
 • auchChatsaa raatrii paritakmyaa yaa.N RRINa.mchaye raajani rushamaanaam. atyo na vaajii raghurajyamaano babhrushchatvaaryasanatsahasraa .14. Rigveda/5/30/14
 • audumbareNa maNinaa puShTikaamaaya vedhasaa. pashuuNaa.m sarveShaa.m sphaati.m goShThe me savitaa karat . 1. Atharvaveda/19/31/1
 • aurvabhRRiguvachChuchimapnavaanavadaa huve . agni.m samudravaasasam.18 Samveda/18
 • aurvabhRRiguvachChuchimapnavaanavadaa huve . agni.m samudravaasasam . Rigveda/8/102/4
 • ava baadhe dviShanta.m devapiiyu.m sapatnaa ye me.apa te bhavantu. brahmaudana.m vishvajita.m pachaami shRRiNvantu me shraddadhaanasya devaaH .7. Atharvaveda/4/35/7
 • ava chaShTa RRIchiiShamo.avataa.N iva maanuShaH . juShTvii dakShasya sominaH sakhaaya.m kRRiNute yuja.m bhadraa indrasya raatayaH . Rigveda/8/62/6
 • ava divastaarayanti sapta suuryasya rashmayaH. aapaH samudriyaa dhaaraastaaste shalyamasisrasan . 1. Atharvaveda/7/107/1
 • ava drapso a.m shumatiimatiShThadiiyaanaH kRRiShNo dashabhiH sahasraiH . aavattamindraH shachyaa dhamantamapa sniihiti.m nRRimaNaa adhadraaH.323 Samveda/323
 • ava drapso a.mshumatiimatiShThadiyaanaH kRRiShNo dashabhiH sahasraiH . aavattamindraH shachyaa dhamantamapa snehitiirnRRimaNaa adhatta . Rigveda/8/96/13
 • ava drapso a.mshumatiimatiShThadiyaanaH kRRiShNo dashabhiH sahasraiH. aavattamindraH shachyaa dhamantamapa snehitiirnRRimaNaa adhatta . 7. Atharvaveda/20/137/7
 • ava drugdhaani pitryaa sRRijaa no.ava yaa vaya.m chakRRimaa tanuubhiH . ava raajanpashutRRipa.m na taayu.m sRRijaa vatsa.m na daamno vasiShTham . Rigveda/7/86/5
 • ava dvake ava trikaa divashcharanti bheShajaa . kShamaa chariShNvekaka.m bharataamapa yadrapo dyauH pRRithivi kShamaa rapo mo Shu te ki.m chanaamamat . Rigveda/10/59/9
 • ava dyutaanaH kalashaa.m achikradannRRibhiryemaaNaH kosha aa hiraNyaye . abhii RRitasya dohanaa anuuShataadhi tripRRiShTha uShaso vi raajasi. 702 Samveda/702
 • ava dyutaanaH kalashaa.N achikradannRRibhiryemaanaH kosha aa hiraNyaye . abhiimRRitasya dohanaa anuuShataadhi tripRRiShTha uShaso vi raajati . Rigveda/9/75/3
 • ava jahi yaatudhaanaanava kRRityaakRRita.m jahi. atho yo asmaandipsati tamu tva.m jahyoShadhe . 2. Atharvaveda/5/14/2
 • ava jyaamiva dhanvano manyu.m tanomi te hRRidaH. yathaa sa.mmanasau bhuutvaa sakhaayaaviva sachaavahai . 1. Atharvaveda/6/42/1
 • ava kranda dakShiNato gRRihaaNaa.m suma~Ngalo bhadravaadii shakunte. maa naH stena iishata maaghasha.mso bRRihadvadema vidathe suviiraaH. Rigveda/2/42/3
 • ava kShipa divo ashmaanamuchchaa yena shatru.m mandasaano nijuurvaaH. tokasya saatau tanayasya bhuurerasmaa.N ardha.m kRRiNutaadindra gonaam. Rigveda/2/30/5
 • ava maa paapmantsRRija vashii sanmRRiDayaasi naH. aa maa bhadrasya loke paapmandhehyavihrutam . 1. Atharvaveda/6/26/1
 • ava manyuravaayataava baahuu manoyujaa. paraashara tva.m teShaa.m paraa~ncha.m shuShmamardayaadhaa no rayimaa kRRidhi . 1. Atharvaveda/6/65/1
 • ava no vRRijinaa shishiihyRRichaa vanemaanRRichaH . naabrahmaa yaj~na RRIdhagjoShati tve . Rigveda/10/105/8
 • ava padyantaameShaamaayudhaani maa shakanpratidhaamiShum. athaiShaa.m bahu bibhyataamiShavaH ghnantu marmaNi . 20. Atharvaveda/8/8/20
 • ava rudramadiimahyava deva.m tryambakam. yathaa no vasyasaskarad yathaa naH shreyasaskarad yathaa no vyavasaayayaat .58. Yajurveda/3/58
 • ava shveta padaa jahi puurveNa chaapareNa cha. udaplutamiva daarvahiinaamarasa.m viSha.m vaarugram . 3. Atharvaveda/10/4/3
 • ava sindhu.m varuNo dyauriva sthaaddrapso na shveto mRRigastuviShmaan . gambhiirasha.mso rajaso vimaanaH supaarakShatraH sato asya raajaa . Rigveda/7/87/6
 • ava sma durhaNaayato martasya tanuhi sthiram . adhaspada.m tamii.m kRRidhi yo asmaa.N aadideshati devii janitryajiijanadbhadraa janitryajiijanat . Rigveda/10/134/2
 • ava sma durhRRiNaayato marttasya tanuhi sthiram . adhaspada.m tamii.m kRRidhi yo asmaa.m abhidaasati . devii janitryajiijanadbhadraa janitryajiijanat.1092 Samveda/1092
 • ava sma yasya veShaNe sveda.m pathiShu juhvati. abhiimaha svajenya.m bhuumaa pRRiShTheva ruruhuH .5. Rigveda/5/7/5
 • ava spRRidhi pitara.m yodhi vidvaanputro yaste sahasaH suuna uuhe. kadaa chikitvo abhi chakShase no.agne kadaa.N RRItachidyaatayaase .9. Rigveda/5/3/9
 • ava sRRija punaragne pitRRibhyo yasta aahutashcharati svadhaabhiH . aayurvasaana upa vetu sheShaH sa.m gachChataa.m tanvaa jaatavedaH . Rigveda/10/16/5
 • ava sRRijaa vanaspate deva devebhyo haviH. pra daaturastu chetanam. Rigveda/1/13/11
 • ava sRRijapunaragne pitRRibhyo yasta aahutashcharati svadhaavaan. aayurvasaana upa yaatusheShaH sa.m gachChataa.m tanvaa᳡ suvarchaaH .10. Atharvaveda/18/2/10
 • ava svaraati gargaro godhaa pari saniShvaNat . pi~Ngaa pari chaniShkadadindraaya brahmodyatam . Rigveda/8/69/9
 • ava svaraati gargaro godhaa pari saniShvaNat. pi~Ngaa pari chaniShkadadindraaya brahmodyatam . 6. Atharvaveda/20/92/6
 • ava svayuktaa diva aa vRRithaa yayuramartyaaH kashayaa chodata tmanaa. areNavastuvijaataa achuchyavurdRRiLhaani chinmaruto bhraajadRRiShTayaH . Rigveda/1/168/4
 • ava svedaa ivaabhito viShvakpatantu didyavaH . duurvaayaa iva tantavo vya1smadetu durmatirdevii janitryajiijanadbhadraa janitryajiijanat . Rigveda/10/134/5
 • ava sya shuuraadhvano naante.asminno adya savane mandadhyai. sha.msaatyukthamushaneva vedhaashchikituShe asuryaaya manma .2. Rigveda/4/16/2
 • ava sya shuuraadhvano naante.asminno adya savane mandadhyai. sha.msaatyukthamushaneva vedhaashchikituShe asuryaa᳡ya manma . 2. Atharvaveda/20/77/2
 • ava syuumeva chinvatii maghonyuShaa yaati svasarasya patnii. sva1rjanantii subhagaa suda.msaa aantaaddivaH papratha aa pRRithivyaaH. Rigveda/3/61/4
 • ava te heLo varuNa namobhirava yaj~nebhiriimahe havirbhiH. kShayannasmabhyamasura prachetaa raajannenaa.msi shishrathaH kRRitaani. Rigveda/1/24/14
 • ava tmanaa bharate ketavedaa ava tmanaa bharate phenamudan. kShiireNa snaataH kuyavasya yoShe hate te syaataa.m pravaNe shiphaayaaH . Rigveda/1/104/3
 • ava tve indra pravato normirgiro brahmaaNi niyuto dhavante. uruu na raadhaH savanaa puruuNyapo gaa vajrinyuvase saminduun .14. Rigveda/6/47/14
 • ava tyaa bRRihatiiriSho vishvashchandraa amitrahan . shachiibhiH shakra dhuunuhiindra vishvaabhiruutibhirdevii janitryajiijanadbhadraa janitryajiijanat . Rigveda/10/134/3
 • ava vedi.m hotraabhiryajeta ripaH kaashchidvaruNadhrutaH saH. pari dveShobhiraryamaa vRRiNaktuuru.m sudaase vRRiShaNaa u lokam .9. Rigveda/7/60/9
 • ava yachChyeno asvaniidadha dyorvi yadyadi vaata uuhuH purandhim. sRRijadyadasmaa ava ha kShipajjyaa.m kRRishaanurastaa manasaa bhuraNyan .3. Rigveda/4/27/3
 • ava yatsve sadhasthe devaanaa.m durmatiiriikShe . raajannapa dviShaH sedha miiDhvo apa sridhaH sedha . Rigveda/8/79/9
 • ava yattva.m shatakratavindra vishvaani dhuunuShe . rayi.m na sunvate sachaa sahasriNiibhiruutibhirdevii janitryajiijanadbhadraa janitryajiijanat . Rigveda/10/134/4
 • ava.mshe dyaamastabhaayadbRRihantamaa rodasii apRRiNadantarikSham. sa dhaarayatpRRithivii.m paprathachcha somasya taa mada indrashchakaara. Rigveda/2/15/2
 • avaa kalpeShu naH pumastamaa.msi soma yodhyaa . taani punaana ja~NghanaH . Rigveda/9/9/7
 • avaa no agna uutibhirgaayatrasya prabharmaNi . vishvaasu dhiiShu vandya.1524 Samveda/1524
 • avaa no agna uutibhirgaayatrasya prabharmaNi. vishvaasu dhiiShu vandya . Rigveda/1/79/7
 • avaa no vaajayu.m ratha.m sukara.m te kimitpari . asmaantsu jigyuShaskRRidhi . Rigveda/8/80/6
 • avaa nu ka.m jyaayaanyaj~navanaso mahii.m ta omaatraa.m kRRiShTayo viduH . aso nu kamajaro vardhaashcha vishvedetaa savanaa tuutumaa kRRiShe . Rigveda/10/50/5
 • avaachachakSha.m padamasya sasvarugra.m nidhaaturanvaayamichChan. apRRichChamanyaa.N uta te ma aahurindra.m naro bubudhaanaa ashema .2. Rigveda/5/30/2
 • avaachiinaanava jahiindra vajreNa baahumaan. adhaa sapatnaanmaamakaanagnestejobhiraadiShi . 30. Atharvaveda/13/1/30
 • avaasaa.m maghava~njahi shardho yaatumatiinaam. vailasthaanake armake mahaavailasthe armake . Rigveda/1/133/3
 • avaasRRijaH prasvaH shva~nchayo giriinudaaja usraa apibo madhu priyam . avardhayo vanino asya da.msasaa shushocha suurya RRItajaatayaa giraa . Rigveda/10/138/2
 • avaasRRijanta jivrayo na devaa bhuvaH samraaLindra satyayoniH. ahannahi.m parishayaanamarNaH pra vartaniirarado vishvadhenaaH .2. Rigveda/4/19/2
 • avaastumenamasvagamaprajasa.m karotyaparaaparaNo bhavati kShiiyate . 45. Atharvaveda/12/5/45
 • avaavashanta dhiitayo vRRiShabhasyaadhi retasi . suunorvatsasya maataraH . Rigveda/9/19/4
 • avaayantaa.m pakShiNo ye vayaa.msyantarikShe divi ye charanti. shvaapado makShikaaH sa.m rabhantaamaamaado gRRidhraaH kuNape radantaam . 8. Atharvaveda/11/10/8
 • avabhRRitha nichumpuNa nicherurasi nichumpuNaH. ava devairdevakRRitameno.ayaasiShamava martyairmartyakRRita.m pururaavNo deva riShaspaahi .48 . Yajurveda/3/48
 • avabhRRitha nichumpuNa nicherurasi nichumpuNaH. ava devairdevakRRitameno.ayaasiShamava martyairmartyakRRita.m pururaavNo deva riShaspaahi. devaanaa.n samidasi .27. Yajurveda/8/27
 • avadhiitkaamo mama ye sapatnaa uru.m lokamakaranmahyamedhatum. mahya.m namantaa.m pradishashchatasro mahya.m ShaDurviirghRRitamaa vahantu . 11. Atharvaveda/9/2/11
 • avadyamiva manyamaanaa guhaakarindra.m maataa viiryeNaa nyRRiShTam. athodasthaatsvayamatka.m vasaana aa rodasii apRRiNaajjaayamaanaH .5. Rigveda/4/18/5
 • avaH pareNa para enaavareNa padaa vatsa.m bibhratii gaurudasthaat. saa kadriichii ka.m svidardha.m paraagaatkva svitsuute nahi yuuthe antaH . Rigveda/1/164/17
 • avaH pareNa para enaavareNa padaa vatsa.m bibhratii gaurudasthaat. saa kadriichii ka.m svidardha.m paraagaatkva᳡ svitsuute nahi yuuthe asmin . 17. Atharvaveda/9/9/17
 • avaH pareNa para enaavareNa padaa vatsa.m bibhratii gaurudasthaat. saa kadriichii ka.m svidardha.m paraagaatkva᳡ svitsuute nahi yuuthe asmin . 41. Atharvaveda/13/1/41
 • avaH pareNa pitara.m yo asya vedaavaH pareNa para enaavareNa. kaviiyamaanaH ka iha pra vochaddeva.m manaH kuto adhi prajaatam . 18. Atharvaveda/9/9/18
 • avaH pareNa pitara.m yo asyaanuveda para enaavareNa. kaviiyamaanaH ka iha pra vochaddeva.m manaH kuto adhi prajaatam . Rigveda/1/164/18
 • avairahatyaayedamaa papatyaatsuviirataayaa idamaa sasadyaat. paraa~Neva paraa vada paraachiimanu sa.mvatam. yathaa yamasya tvaa gRRihe.arasa.m pratichaakashaanaabhuuka.m pratichaakashaan . 3. Atharvaveda/6/29/3
 • avaitenaaraatsiirasau svaahaa. tigmaayudhau tigmahetii suShevau somaarudraaviha su mRRiData.m naH . 6. Atharvaveda/5/6/6
 • avakaadaanabhishochaanapsu jyotaya maamakaan. pishaachaantsarvaanoShadhe pra mRRiNiihi sahasva cha . 10. Atharvaveda/4/37/10
 • avakolbaa udakaatmaana oShadhayaH. vyRRi᳡Shantu durita.m tiikShNashRRi~NgyaH᳡ . 9. Atharvaveda/8/7/9
 • avakrakShiNa.m vRRiShabha.m yathaa juva.m gaa.m na charShaNiisaham . vidveShaNa.m sa.mvananamubhaya~Nkara.m ma.m hiShThamubhayaavinam.1361 Samveda/1361
 • avakrakShiNa.m vRRiShabha.m yathaajura.m gaa.m na charShaNiisaham . vidveShaNa.m sa.mvananobhaya.mkara.m ma.mhiShThamubhayaavinam . Rigveda/8/1/2
 • avakrakShiNa.m vRRiShabha.m yathaajura.m gaa.m na charShaNiisaham. vidveShaNa.m sa.mvanano.abhaya.mkara.m ma.mhiShThamubhayaavinam . 2. Atharvaveda/20/85/2
 • avantamatraye gRRiha.m kRRiNuta.m yuvamashvinaa . anti Shadbhuutu vaamavaH . Rigveda/8/73/7
 • avantu maamuShaso jaayamaanaa avantu maa sindhavaH pinvamaanaaH. avantu maa parvataaso dhruvaaso.avantu maa pitaro devahuutau .4. Rigveda/6/52/4
 • avantu naH pitaraH supravaachanaa uta devii devaputre RRItaavRRidhaa. ratha.m na durgaadvasavaH sudaanavo vishvasmaanno a.mhaso niShpipartana . Rigveda/1/106/3
 • avapatantiiravadan diva.aoShadhayaspari. ya.m jiivamashnavaamahai na sa riShyaati puuruShaH .91 . Yajurveda/12/91
 • avapatantiiravadandiva oShadhayaspari . ya.m jiivamashnavaamahai na sa riShyaati puuruShaH . Rigveda/10/97/17
 • avardhayantsubhaga.m sapta yahviiH shveta.m jaj~naanamaruSha.m mahitvaa. shishu.m na jaatamabhyaarurashvaa devaaso agni.m janimanvapuShyan. Rigveda/3/1/4
 • avarmaha indra daadRRihi shrudhii naH shushocha hi dyauH kShaa na bhiiShaa.N adrivo ghRRiNaanna bhiiShaa.N adrivaH. shuShmintamo hi shuShmibhirvadhairugrebhiriiyase. apuuruShaghno apratiita shuura satvabhistrisaptaiH shuura satvabhiH . Rigveda/1/133/6
 • avarShiirvarShamudu Shuu gRRibhaayaakardhanvaanyatyetavaa u. ajiijana oShadhiirbhojanaaya kamuta prajaabhyo.avido maniiShaam .10. Rigveda/5/83/10
 • avartirashyamaanaa nirRRitirashitaa . 37. Atharvaveda/12/5/37
 • avartyaa shuna aantraaNi peche na deveShu vivide marDitaaram. apashya.m jaayaamamahiiyamaanaamadhaa me shyeno madhvaa jabhaara .13. Rigveda/4/18/13
 • avashasaa niHshasaa yatparaashasopaarima jaagrato yatsvapantaH. agnirvishvaanyapa duShkRRitaanyajuShTaanyaare asmaddadhaatu . 2. Atharvaveda/6/45/2
 • avashlakShNamiva bhra.mshadantarlomamati hrade. na vai kumaari tattathaa yathaa kumaari manyase .6. Atharvaveda/20/133/6
 • avasRRijannupa tmanaa devaanyakShi vanaspate. agnirhavyaa suShuudati devo deveShu medhiraH . Rigveda/1/142/11
 • avasRRiShTaa paraa pata sharavye brahmasa.m shite . gachChaamitraanpra padyasva maamiiShaa.m ka.m cha nochChiShaH.1863 Samveda/1863
 • avasRRiShTaa paraa pata sharavye brahmasa.mshite. gachChaamitraanpra padyasva maamiiShaa.m ka.m chanochChiShaH .16. Rigveda/6/75/16
 • avasRRiShTaa paraa pata sharavye brahmasa.mshite. jayaamitraanpra padyasva jahyeShaa.m vara.mvara.m maamiiShaa.m mochi kashchana .8. Atharvaveda/3/19/8
 • avasRRiShTaa paraa pata sharavye brahmasa.nshite. gachChaamitraan pra padyasva maamiiShaa.m ka~nchanochChiShaH .45 . Yajurveda/17/45
 • avasyate stuvate kRRiShNiyaaya RRIjuuyate naasatyaa shachiibhiH. pashu.m na naShTamiva darshanaaya viShNaapva.m dadathurvishvakaaya . Rigveda/1/116/23
 • avatatya dhanuShTva.n sahasraakSha shateShudhe. nishiirya shalyaanaa.m mukhaa shivo naH sumanaa bhava .13 . Yajurveda/16/13
 • avaviddha.m taugryamapsva1ntaranaarambhaNe tamasi praviddham. chatasro naavo jaThalasya juShTaa udashvibhyaamiShitaaH paarayanti . Rigveda/1/182/6
 • aveShTaa dandashuukaaH praachiimaaroha gaayatrii tvaavatu rathantara.n saama trivRRit stomo vasanta.aRRiturbrahma draviNam .10. Yajurveda/10/10
 • aveyamashvaidyuvatiH purastaadyu~Nkte gavaamaruNaanaamaniikam. vi nuunamuchChaadasati pra keturgRRiha.mgRRihamupa tiShThaate agniH . Rigveda/1/124/11
 • avidaddakSha.m mitro naviiyaanpapaano devebhyo vasyo achait. sasavaantstaulaabhirdhautariibhiruruShyaa paayurabhavatsakhibhyaH .7. Rigveda/6/44/7
 • aviH kRRiShNaa bhaagadheya.m pashuunaa.m siisa.m kravyaadapi chandra.m ta aahuH. maaShaaH piShTaa bhaagadheya.m te havyamaraNyaanyaa gahvara.m sachasva . 53. Atharvaveda/12/2/53
 • aviinno agnirhavyaannamobhiH preShTho asmaa adhaayi stomaH .14. Rigveda/7/34/14
 • aviiraamiva maamaya.m sharaarurabhi manyate . utaahamasmi viiriNiindrapatnii marutsakhaa vishvasmaadindra uttaraH . Rigveda/10/86/9
 • aviiraamiva maamaya.m sharaarurabhi manyate. utaahamasmi viiriNiindrapatnii marutsakhaa vishvasmaadindra uttaraH . 9. Atharvaveda/20/126/9
 • aviivRRidhadvo amRRitaa amandiidekadyuurdevaa uta yaashcha deviiH . tasmaa u raadhaH kRRiNuta prashasta.m praatarmakShuu dhiyaavasurjagamyaat . Rigveda/8/80/10
 • aviivRRidhanta gotamaa indra tve stomavaahasaH. aiShu dhaa viiravadyashaH .12. Rigveda/4/32/12
 • avindaddivo nihita.m guhaa nidhi.m verna garbha.m pariviitamashmanyanante antarashmani. vraja.m vajrii gavaamiva siShaasanna~NgirastamaH. apaavRRiNodiSha indraH pariivRRitaa dvaara iShaH pariivRRitaaH . Rigveda/1/130/3
 • avindante atihita.m yadaasiidyaj~nasya dhaama parama.m guhaa yat . dhaaturdyutaanaatsavitushcha viShNorbharadvaajo bRRihadaa chakre agneH . Rigveda/10/181/2
 • avipre chidvayo dadhadanaashunaa chidarvataa. indro jetaa hita.m dhanam .2. Rigveda/6/45/2
 • avipro vaa yadavidhadvipro vendra te vachaH . sa pra mamandattvaayaa shatakrato praachaamanyo aha.msana . Rigveda/8/61/9
 • avirna meSho nasi viiryaa.nya praaNasya panthaa.aamRRito grahaabhyaam. sarasvatyupavaakairvyaana.m nasyaani barhirbadarairjajaana .90 . Yajurveda/19/90
 • avirvai naama devatartenaaste pariivRRitaa. tasyaa ruupeNeme vRRikShaa haritaa haritasrajaH . 31. Atharvaveda/10/8/31
 • aviShTa.m dhiiShvashvinaa na aasu prajaavadreto ahraya.m no astu . aa vaa.m toke tanaye tuutujaanaaH suratnaaso devaviiti.m gamema . Rigveda/7/67/6
 • aviShTo asmaanvishvaasu vikShvadyu.m kRRiNota sha.msa.m ninitsoH .12. Rigveda/7/34/12
 • avitaa no ajaashvaH puuShaa yaamaniyaamani . aa bhakShatkanyaasu naH . Rigveda/9/67/10
 • avitaasi sunvato vRRiktabarhiShaH pibaa soma.m madaaya ka.m shatakrato . ya.m te bhaagamadhaarayanvishvaaH sehaanaH pRRitanaa uru jrayaH samapsujinmarutvaa.N indra satpate . Rigveda/8/36/1
 • avo dvaabhyaa.m para ekayaa gaa guhaa tiShThantiiranRRitasya setau . bRRihaspatistamasi jyotirichChannudusraa aakarvi hi tisra aavaH . Rigveda/10/67/4
 • avo dvaabhyaa.m para ekayaa gaa guhaa tiShThantiiranRRitasya setau. bRRihaspatistamasi jyotirichChannudusraa aakarvi hi tisra aavaH . 4. Atharvaveda/20/91/4
 • avochaama kavaye medhyaaya vacho vandaaru vRRiShabhaaya vRRiShNe. gaviShThiro namasaa stomamagnau divii.nva rukmamuruvya~nchamashret .25 . Yajurveda/15/25
 • avochaama kavaye medhyaaya vacho vandaaru vRRiShabhaaya vRRiShNe. gaviShThiro namasaa stomamagnau diviiva rukmamuruvya~nchamashret .12. Rigveda/5/1/12
 • avochaama mahate saubhagaaya satya.m tveShaabhyaa.m mahimaanamindriyam . asmaantsvindraavaruNaa ghRRitashchutastribhiH saaptebhiravata.m shubhaspatii . Rigveda/8/59/5
 • avochaama namo asmaa avasyavaH shRRiNotu no hava.m rudro marutvaan. tanno mitro varuNo maamahantaamaditiH sindhuH pRRithivii uta dyauH . Rigveda/1/114/11
 • avochaama nivachanaanyasminmaanasya suunuH sahasaane agnau. vaya.m sahasramRRiShibhiH sanema vidyaameSha.m vRRijana.m jiiradaanum . Rigveda/1/189/8
 • avochaama rahuugaNaa agnaye madhumadvachaH. dyumnairabhi pra NonumaH . Rigveda/1/78/5
 • avoritthaa vaa.m ChardiSho abhiShTau yuvormitraavaruNaavaskRRidhoyu. anu yadgaavaH sphuraanRRijipya.m dhRRiShNu.m yadraNe vRRiShaNa.m yunajan .11. Rigveda/6/67/11
 • avorvaa.m nuunamashvinaa yuvaakurhuve yadvaa.m sute maadhvii vasuuyuH . aa vaa.m vahantu sthaviraaso ashvaaH pibaatho asme suShutaa madhuuni . Rigveda/7/67/4
 • avyaa vaaraiH pari priya.m hari.m hinvantyadribhiH . pavamaana.m madhushchutam.1207 Samveda/1207
 • avyaa vaare pari priyo harirvaneShu siidati . rebho vanuShyate matii.1133 Samveda/1133
 • avyasashcha vyachasashcha bila.m vi Shyaami maayayaa. taabhyaamuddhRRitya vedamatha karmaaNi kRRiNmahe .1. Atharvaveda/19/68/1
 • avye punaana.m pari vaara uurmiNaa hari.m navante abhi sapta dhenavaH . apaamupasthe adhyaayavaH kavimRRitasya yonaa mahiShaa aheShata . Rigveda/9/86/25
 • avye vadhuuyuH pavate pari tvachi shrathniite naptiiraditeRRIta.m yate . harirakraanyajataH sa.myato mado nRRimNaa shishaano mahiSho na shobhate . Rigveda/9/69/3
 • avyo vaare pari priya.m hari.m hinvantyadribhiH . pavamaana.m madhushchutam . Rigveda/9/50/3
 • avyo vaare pari priyo harirvaneShu siidati . rebho vanuShyate matii . Rigveda/9/7/6
 • avyo vaarebhiH pavate somo gavye adhi tvachi . kanikradadvRRiShaa haririndrasyaabhyeti niShkRRitam . Rigveda/9/101/16
 • aya.m sa hotaa yo dvijanmaa vishvaa dadhe vaaryaaNi shravasyaa . martaa yo asmai sutuko dadaasha.1776 Samveda/1776
 • aya.m sa yo divaspari raghuyaamaa pavitra aa . sindhoruurmaa vyakSharat.900 Samveda/900
 • aya.m sahasraa pari yuktaa vasaanaH suuryasya bhaanu.m yaj~no daadhaara . sahasradaaH shatadaa bhuuridaavaa dharttaa divo bhuvanasya vishpatiH.1845 Samveda/1845
 • aya.m sahasramaanavo dRRishaH kaviinaa.m matirjyaatirvidharma . bradhnaH samiichiiruShasaH samairayadarepasaH sochetasaH svasare manyumantashchitaa goH.458 Samveda/458
 • aya.m sahasramRRiShibhiH sahaskRRitaH samudra iva paprathe . satyaH so asya mahimaa gRRiNe shavo yaj~neShu vipraraajye.1608 Samveda/1608
 • aya.m soma indra tubhya.m sunve tubhya.m pavate tvamasya paahi . tva.m ha ya.m chakRRiShe tva.m vavRRiSha indu.m madaaya yujyaaya somam.1471 Samveda/1471
 • aya.m suurya ivopadRRigaya.m saraa.m si dhaavati . sapta pravata aa divam.756 Samveda/756
 • aya.m bharaaya saanasirindraaya pavate sutaH . somo jaitrasya chetati yathaa vide . Rigveda/9/106/2
 • aya.m bharaaya saanasirindraaya pavate sutaH . somo jaitrasya chetati yathaa vide.695 Samveda/695
 • aya.m chakramiShaNatsuuryasya nyetasha.m riiramatsasRRimaaNam. aa kRRiShNa ii.m juhuraaNo jigharti tvacho bughne rajaso asya yonau .14. Rigveda/4/17/14
 • aya.m dakShaaya saadhano.aya.m shardhaaya viitaye . aya.m devebhyo madhumattaraH sutaH.1100 Samveda/1100
 • aya.m dakShaaya saadhano.aya.m shardhaaya viitaye . aya.m devebhyo madhumattamaH sutaH . Rigveda/9/105/3
 • aya.m dakShiNaa vishvakarmaa tasya mano vaishvakarmaNa.m griiShmo maanasastriShTub graiShmii triShTubhaH svaara.n svaaraadantaryyaamo.n.antaryaamaat pa~nchadashaH pa~nchadashaad bRRihad bharadvaaja.a RRiShiH prajaapatigRRihiitayaa tvayaa mano gRRihNaami prajaabhyaH .55 . Yajurveda/13/55
 • aya.m dakShiNaa vishvakarmaa tasya rathasvanashcha rathechitrashcha senaaniigraamaNyau. menakaa cha sahajanyaa chaapsarasau yaatudhaanaa hetii rakShaa.nsi prahetistebhyo namo.aastu te no.avantu te no mRRiDayantu te ya.m dviShmo yashcha no dveShTi tameShaa.m jambhe dadhmaH .16 Yajurveda/15/16
 • aya.m darbho vimanyukaH svaaya chaaraNaaya cha. manyorvimanyukasyaaya.m manyushamana uchyate . 1. Atharvaveda/6/43/1
 • aya.m dashasyannaryebhirasya dasmo devebhirvaruNo na maayii . aya.m kaniina RRItupaa avedyamimiitaararu.m yashchatuShpaat . Rigveda/10/99/10
 • aya.m devaa ihaivaastvaya.m maamutra gaaditaH. ima.m sahasraviiryeNa mRRityorutpaarayaamasi . 18. Atharvaveda/8/1/18
 • aya.m devaanaamapasaamapastamo yo jajaana rodasii vishvashambhuvaa. vi yo mame rajasii sukratuuyayaajarebhiH skambhanebhiH samaanRRiche . Rigveda/1/160/4
 • aya.m devaanaamasuro vi raajati vashaa hi satyaa varuNasya raaj~naH. tataspari brahmaNaa shaashadaana ugrasya manyorudima.m nayaami . 1. Atharvaveda/1/10/1
 • aya.m devaaya janmane stomo viprebhiraasayaa. akaari ratnadhaatamaH. Rigveda/1/20/1
 • aya.m devaH sahasaa jaayamaana indreNa yujaa paNimastabhaayat. aya.m svasya pituraayudhaaniinduramuShNaadashivasya maayaaH .22. Rigveda/6/44/22
 • aya.m deveShu jaagRRiviH suta eti pavitra aa . somo yaati vicharShaNiH . Rigveda/9/44/3
 • aya.m diirghaaya chakShase praachi prayatyadhvare . mimiite yaj~namaanuShagvichakShya . Rigveda/8/13/30
 • aya.m diva iyarti vishvamaa rajaH somaH punaanaH kalasheShu siidati . adbhirgobhirmRRijyate adribhiH sutaH punaana indurvarivo vidatpriyam . Rigveda/9/68/9
 • aya.m dyaavaapRRithivii vi Shkabhaayadaya.m rathamayunaksaptarashmim. aya.m goShu shachyaa pakvamantaH somo daadhaara dashayantramutsam .24. Rigveda/6/44/24
 • aya.m dyotayadadyuto vya1ktuundoShaa vastoH sharada indurindra. ima.m ketumadadhurnuu chidahnaa.m shuchijanmana uShasashchakaara .3. Rigveda/6/39/3
 • aya.m gha sa turo mada indrasya vardhata priyaH . aya.m kakShiivato maho vi vo made mati.m viprasya vardhayadvivakShase . Rigveda/10/25/10
 • aya.m graavaa pRRithubudhno vayodhaaH puutaH pavitrairapa hantu rakShaH. aa roha charma mahi sharma yachCha maa da.mpatii pautramagha.m ni gaataam . 14. Atharvaveda/12/3/14
 • aya.m ha yadvaa.m devayaa u adriruurdhvo vivakti somasudyuvabhyaam . aa valguu vipro vavRRitiita havyaiH . Rigveda/7/68/4
 • aya.m ha yena vaa ida.m svarmarutvataa jitam . indreNa somapiitaye . Rigveda/8/76/4
 • aya.m hi netaa varuNa RRItasya mitro raajaano aryamaapo dhuH. suhavaa devyaditiranarvaa te no a.mho ati parShannariShTaan .4. Rigveda/7/40/4
 • aya.m hi te amartya induratyo na patyate . dakSho vishvaayurvedhase . Rigveda/10/144/1
 • aya.m hotaa prathamaH pashyatemamida.m jyotiramRRita.m martyeShu. aya.m sa jaj~ne dhruva aa niShatto.amartyastanvaa3 vardhamaanaH .4. Rigveda/6/9/4
 • aya.m jaayata manuSho dhariimaNi hotaa yajiShTha ushijaamanu vratamagniH svamanu vratam. vishvashruShTiH sakhiiyate rayiriva shravasyate. adabdho hotaa ni ShadadiLaspade pariviita iLaspade . Rigveda/1/128/1
 • aya.m jiivatu maa mRRitema.m samiirayaamasi. kRRiNomyasmai bheShaja.m mRRityo maa puruSha.m vadhiiH . 5. Atharvaveda/8/2/5
 • aya.m kavirakaviShu prachetaa marteShvagniramRRito ni dhaayi. sa maa no atra juhuraH sahasvaH sadaa tve sumanasaH syaama .4. Rigveda/7/4/4
 • aya.m kRRitnuragRRibhiito vishvajidudbhiditsomaH . RRIShirvipraH kaavyena . Rigveda/8/79/1
 • aya.m lokaH priyatamo devaanaamaparaajitaH. yasmai tvamiha mRRityave diShTaH puruSha jaj~niShe. sa cha tvaanu hvayaamasi maa puraa jaraso mRRithaaH . 17. Atharvaveda/5/30/17
 • aya.m loko jaalamaasiichChakrasya mahato mahaan. tenaahamindrajaalenaamuu.mstamasaabhi dadhaami sarvaan . 8. Atharvaveda/8/8/8
 • aya.m maataaya.m pitaaya.m jiivaaturaagamat . ida.m tava prasarpaNa.m subandhavehi nirihi . Rigveda/10/60/7
 • aya.m maNiH sapatnahaa suviiraH sahasvaanvaajii sahamaana ugraH. pratyakkRRityaa duuShayanneti viiraH . 2. Atharvaveda/8/5/2
 • aya.m maNirvaraNo vishvabheShajaH sahasraakSho harito hiraNyayaH. sa te shatruunadharaanpaadayaati puurvastaandabhnuhi ye tvaa dviShanti . 3. Atharvaveda/10/3/3
 • aya.m matavaa~nChakuno yathaa hito.avye sasaara pavamaana uurmiNaa . tava kratvaa rodasii antaraa kave shuchirdhiyaa pavate soma indra te . Rigveda/9/86/13
 • aya.m me hasto bhagavaanaya.m me bhagavattaraH . aya.m me vishvabheShajo.aya.m shivaabhimarshanaH . Rigveda/10/60/12
 • aya.m me hasto bhagavaanaya.m me bhagavattaraH. aya.m me vishvabheShajo.aya.m shivaabhimarshanaH . 6. Atharvaveda/4/13/6
 • aya.m me piita udiyarti vaachamaya.m maniiShaamushatiimajiigaH. aya.m ShaLurviiramimiita dhiiro na yaabhyo bhuvana.m kachchanaare .3. Rigveda/6/47/3
 • aya.m me varaNa urasi raajaa devo vanaspatiH. sa me shatruunvi baadhataamindro dasyuunivaasuraan . 11. Atharvaveda/10/3/11
 • aya.m me varaNo maNiH sapatnakShayaNo vRRiShaa. tenaa rabhasva tva.m shatruunpra mRRiNiihi durasyataH . 1. Atharvaveda/10/3/1
 • aya.m mitraaya varuNaaya sha.mtamaH somo bhuutvavapaaneShvaabhago devo deveShvaabhagaH. ta.m devaaso juSherata vishve adya sajoShasaH. tathaa raajaanaa karatho yadiimaha RRItaavaanaa yadiimahe . Rigveda/1/136/4
 • aya.m mitrasya varuNasya dhaayase.avayaataa.m marutaa.m heLo adbhutaH. mRRiLaa su no bhuutveShaa.m manaH punaragne sakhye maa riShaamaa vaya.m tava . Rigveda/1/94/12
 • aya.m mitro namasyaH sushevo raajaa sukShatro ajaniShTa vedhaaH. tasya vaya.m sumatau yaj~niyasyaapi bhadre saumanase syaama. Rigveda/3/59/4
 • aya.m naabhaa vadati valgu vo gRRihe devaputraa RRIShayastachChRRiNotana . subrahmaNyama~Ngiraso vo astu prati gRRibhNiita maanava.m sumedhasaH . Rigveda/10/62/4
 • aya.m nidhiH sarame adribudhno gobhirashvebhirvasubhirnyRRiShTaH . rakShanti ta.m paNayo ye sugopaa reku padamalakamaa jagantha . Rigveda/10/108/7
 • aya.m no nabhasaspatiH sa.msphaano abhi rakShatu. asamaati.m gRRiheShu naH . 1. Atharvaveda/6/79/1
 • aya.m no vidvaanvanavadvanuShyata induH satraachaa manasaa puruShTutaH . inasya yaH sadane garbhamaadadhe gavaamurubjamabhyarShati vrajam . Rigveda/9/77/4
 • aya.m no.aagnirvarivaskRRiNotvaya.m mRRidhaH pura.aetu prabhindan. aya.m vaajaa~njayatu vaajasaataavaya.n shatruu~njayatu jarhRRiShaaNaH svaahaa .37. Yajurveda/5/37
 • aya.m no.aagnirvarivaskRRiNotvaya.m mRRidhaH pura.aetu prabhindan. aya.m vaajaa~njayatu vaajasaataavaya.n shatruu~njayatu jarhRRiShaaNaH svaahaa .44. Yajurveda/7/44
 • aya.m panthaa anuvittaH puraaNo yato devaa udajaayanta vishve. atashchidaa janiShiiShTa pravRRiddho maa maataramamuyaa pattave kaH .1. Rigveda/4/18/1
 • aya.m panthaaH kRRitya iti tvaa nayaamo.abhiprahitaa.m prati tvaa pra hiNmaH. tenaabhi yaahi bha~njatyanasvatiiva vaahinii vishvaruupaa kuruuTinii . 15. Atharvaveda/10/1/15
 • aya.m pashchaad vishvavyachaastasya chakShurvaishvavyachasa.m varShaashchaakShuShyo.n jagatii vaarShii jagatyaa.a RRiksamamRRiksamaachChukraH shukraat saptadashaH saptadashaad vairuupa.m jamadagnirRRiShiH prajaapatigRRihiitayaa tvayaa chakShurgRRihNaami prajaabhyaH .56 . Yajurveda/13/56
 • aya.m pashchaad vishvavyachaastasya rathaprotashchaasamarathashcha senaaniigraamaNyau. pramlochantii chaanumlochantii chaapsarasau vyaaghraa hetiH sarpaaH prahetistebhyo namo.aastu te no.avantu te no mRRiDayantu te ya.m dviShmo yashcha no dveShTi tameShaa.m jambhe dadhmaH .17 . Yajurveda/15/17
 • aya.m pipaana indra idrayi.m dadhaatu chetaniim. aya.m dhenu.m sudughaa.m nityavatsaa.m vasha.m duhaa.m vipashchita.m paro divaH . 21. Atharvaveda/9/4/21
 • aya.m pratisaro maNirviiro viiraaya badhyate. viirya᳡vaantsapatnahaa shuuraviiraH paripaaNaH suma~NgalaH . 1. Atharvaveda/8/5/1
 • aya.m punaana uShaso arochayadaya.m sindhubhyo abhavadu lokakRRit . aya.m triH sapta duduhaana aashira.m somo hRRide pavate chaaru matsaraH.823 Samveda/823
 • aya.m punaana uShaso vi rochayadaya.m sindhubhyo abhavadu lokakRRit . aya.m triH sapta duduhaana aashira.m somo hRRide pavate chaaru matsaraH . Rigveda/9/86/21
 • aya.m puro bhuvastasya praaNo bhauvaayano vasantaH praaNaayano gaayatrii vaasantii gaayatryai gaayatra.m gaayatraadupaa.nshurupaa.nshostrivRRit trivRRito rathantara.m vasiShTha.a RRiShiH. prajaapatigRRihiitayaa tvayaa praaNa.m gRRihNaami prajaabhyaH .54 . Yajurveda/13/54
 • aya.m puro harikeshaH suuryarashmistasya rathagRRitsashcha rathaujaashcha senaaniigraamaNyau.n. pu~njikasthalaa cha kratusthalaa chaapsarasau da~NkShNavaH pashavo hetiH pauruSheyo vadhaH prahetistebhyo namo.aastu te no.avantu te no mRRiDayantu te ya.m dviShmo yashcha no dveShTi tameShaa.m jambhe dadhmaH .15 . Yajurveda/15/15
 • aya.m puuShaa rayirbhagaH somaH punaano arShati . patirvishvasya bhuumano vyakhyadrodasii ubhe . Rigveda/9/101/7
 • aya.m puuShaa rayirbhagaH somaH punaano arShati . patirvishvasya bhuumano vyakhyadrodasii ubhe.546 Samveda/546
 • aya.m puuShaa rayirbhagaH somaH punaano arShati . patirvishvasya bhuumano vyakhyadrodasii ubhe.818 Samveda/818
 • aya.m rochayadarucho ruchaano3ya.m vaasayadvyRRi1tena puurviiH. ayamiiyata RRItayugbhirashvaiH svarvidaa naabhinaa charShaNipraaH .4. Rigveda/6/39/4
 • aya.m sa devo apsvantaH sahasramuulaH purushaako attriH. ya ida.m vishva.m bhuvana.m jajaana. tasya devasya kruddhasyaitadaago ya eva.m vidvaa.msa.m braahmaNa.m jinaati. udvepaya rohita pra kShiNiihi brahmajyasya prati mu~ncha paashaan . 15. Atharvaveda/13/3/15
 • aya.m sa hotaa yo dvijanmaa vishvaa dadhe vaaryaaNi shravasyaa. marto yo asmai sutuko dadaasha . Rigveda/1/149/5
 • aya.m sa shi~Nkte yena gaurabhiivRRitaa mimaati maayu.m dhvasanaavadhi shritaa. saa chittibhirni hi chakaara martya.m vidyudbhavantii prati vavrimauhata . Rigveda/1/164/29
 • aya.m sa shi~Nkte yena gaurabhiivRRitaa mimaati maayu.m dhvasanaavadhi shritaa. saa chittibhirni hi chakaara martyaanvidyudbhavantii prati vavrimauhata . 7. Atharvaveda/9/10/7
 • aya.m sa yasya sharmannavobhiragneredhate jaritaabhiShTau . jyeShThebhiryo bhaanubhiRRIShuuNaa.m paryeti pariviito vibhaavaa . Rigveda/10/6/1
 • aya.m sa yo divaspari raghuyaamaa pavitra aa . sindhoruurmaa vyakSharat . Rigveda/9/39/4
 • aya.m sa yo varimaaNa.m pRRithivyaa varShmaaNa.m divo akRRiNodaya.m saH. aya.m piiyuuSha.m tisRRiShu pravatsu somo daadhaarorva1ntarikSham .4. Rigveda/6/47/4
 • aya.m sahasramaa no dRRishe kaviinaa.m matirjyotirvidharmaNi . 1. Atharvaveda/7/22/1
 • aya.m sahasramRRiShibhiH sahaskRRitaH samudra iva paprathe . satyaH so asya mahimaa gRRiNe shavo yaj~neShu vipraraajye . Rigveda/8/3/4
 • aya.m sahasramRRiShibhiH sahaskRRitaH samudra iva paprathe. satyaH so asya mahimaa gRRiNe shavo yaj~neShu vipraraajye . 2. Atharvaveda/20/104/2
 • aya.m samaha maa tanuuhyaate janaa.N anu. somapeya.m sukho rathaH . Rigveda/1/120/11
 • aya.m shRRiNve adha jayannuta ghnannayamuta pra kRRiNute yudhaa gaaH. yadaa satya.m kRRiNute manyumindro vishva.m dRRiLha.m bhayata ejadasmaat .10. Rigveda/4/17/10
 • aya.m so agniraahutaH purutraa yamiishaanaH samidindhe haviShmaan. pari yametyadhvareShu hotaa .16. Rigveda/7/1/16
 • aya.m so agniryasmintsomamindraH suta.m dadhe jaThare vaavashaanaH. sahasriNa.m vaajamatya.m na sapti.m sasavaantsantstuuyase jaatavedaH. Rigveda/3/22/1
 • aya.m soma indra tubhya.m sunva aa tu pra yaahi harivastadokaaH. pibaa tva1sya suShutasya chaarordado maghaani maghavanniyaanaH .1. Rigveda/7/29/1
 • aya.m soma indra tubhya.m sunve tubhya.m pavate tvamasya paahi . tva.m ha ya.m chakRRiShe tva.m vavRRiSha indu.m madaaya yujyaaya somam . Rigveda/9/88/1
 • aya.m somaH kapardine ghRRita.m na pavate madhu . aa bhakShatkanyaasu naH . Rigveda/9/67/11
 • aya.m somashchamuu suto.amatre pari Shichyate. priya indraaya vaayave .4. Rigveda/5/51/4
 • aya.m sraaktyo maNiH pratiivartaH pratisaraH. ojasvaanvimRRidho vashii so asmaanpaatu sarvataH . 4. Atharvaveda/8/5/4
 • aya.m stuto raajaa vandi vedhaa apashcha viprastarati svasetuH . sa kakShiivanta.m rejayatso agni.m nemi.m na chakramarvato raghudru . Rigveda/10/61/16
 • aya.m stuvaana aagamadima.m sma prati haryata. bRRihaspate vashe labdhvaagniiShomaa vi vidhyatam . 2. Atharvaveda/1/8/2
 • aya.m su tubhya.m varuNa svadhaavo hRRidi stoma upashritashchidastu . sha.m naH kSheme shamu yoge no astu yuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/86/8
 • aya.m suurya ivopadRRigaya.m saraa.msi dhaavati . sapta pravata aa divam . Rigveda/9/54/2
 • aya.m svaaduriha madiShTha aasa yasyendro vRRitrahatye mamaada. puruuNi yashchyautnaa shambarasya vi navati.m nava cha dehyo3han .2. Rigveda/6/47/2
 • aya.m ta aaghRRiNe suto ghRRita.m na pavate shuchi . aa bhakShatkanyaasu naH . Rigveda/9/67/12
 • aya.m ta emi tanvaa purastaadvishve devaa abhi maa yanti pashchaat . yadaa mahya.m diidharo bhaagamindraadinmayaa kRRiNavo viiryaaNi . Rigveda/8/100/1
 • aya.m ta indra somo nipuuto adhi barhiShi . ehiimasya dravaa piba . Rigveda/8/17/11
 • aya.m ta indra somo nipuuto adhi barhiShi . ehiimasya dravaa piba.159 Samveda/159
 • aya.m ta indra somo nipuuto adhi barhiShi . ehiimasya dravaa piba.725 Samveda/725
 • aya.m ta indra somo nipuuto adhi barhiShi. ehiimasya dravaa piba . 5. Atharvaveda/20/5/5
 • aya.m te asmyupa mehyarvaa~NpratiichiinaH sahure vishvadhaayaH . manyo vajrinnabhi maamaa vavRRitsva hanaava dasyuu.Nruta bodhyaapeH . Rigveda/10/83/6
 • aya.m te asmyupa na ehyarvaa~NpratiichiinaH sahure vishvadaavan. manyo vajrinnabhi na aa vavRRitsva hanaava dasyuu.mruta bodhyaapeH . 6. Atharvaveda/4/32/6
 • aya.m te astu haryataH soma aa haribhiH sutaH. juShaaNa indra haribhirna aa gahyaa tiShTha harita.m ratham. Rigveda/3/44/1
 • aya.m te kRRityaa.m vitataa.m pauruSheyaadaya.m bhayaat. aya.m tvaa sarvasmaatpaapaadvaraNo vaarayiShyate . 4. Atharvaveda/10/3/4
 • aya.m te maanuShe jane somaH puuruShu suuyate . tasyehi pra dravaa piba . Rigveda/8/64/10
 • aya.m te sharyaNaavati suShomaayaamadhi priyaH . aarjiikiiye madintamaH . Rigveda/8/64/11
 • aya.m te stomo agriyo hRRidispRRigastu sha.mtamaH. athaa soma.m suta.m piba. Rigveda/1/16/7
 • aya.m te yonirRRitviyo yato jaato arochathaaH. ta.m jaanannagna aa rohaathaa no vardhayaa rayim . 1. Atharvaveda/3/20/1
 • aya.m te yonirRRitviyo yato jaato arochathaaH. ta.m jaanannagna aa siidaathaa no vardhayaa giraH. Rigveda/3/29/10
 • aya.m te yonirRRitviyo yato jaato.aarochathaaH. ta.m jaanannagna.aaa rohaathaa no vardhayaa rayim .52 . Yajurveda/12/52
 • aya.m te yonirRRitviyo yato jaato.aarochathaaH. ta.m jaanannagna.aaa rohaathaa no vardhayaa rayim .56 . Yajurveda/15/56
 • aya.m te yonirRRitviyo yato jaato.aarochathaaH. ta.m jaanannagna.aaarohaathaa no varddhayaa rayim .14. Yajurveda/3/14
 • aya.m vaa uagnirbrahmaasaavaadityaH kShatram .7. Atharvaveda/15/10/7
 • aya.m vaa.m bhaago nihito yajatremaa giro naasatyopa yaatam . pibata.m soma.m madhumantamasme pra daashvaa.msamavata.m shachiibhiH . Rigveda/8/57/4
 • aya.m vaa.m gharmo ashvinaa stomena pari Shichyate . aya.m somo madhumaanvaajiniivasuu yena vRRitra.m chiketathaH . Rigveda/8/9/4
 • aya.m vaa.m gharmo ashvinaa stomena pari Shichyate. aya.m somo madhumaanvaajiniivasuu yena vRRitra.m chiketathaH . 4. Atharvaveda/20/139/4
 • aya.m vaa.m kRRiShNo ashvinaa havate vaajiniivasuu . madhvaH somasya piitaye . Rigveda/8/85/3
 • aya.m vaa.m madhumattamaH sutaH soma RRItaavRRidhaa . tamashvinaa pibata.m tiroahnya.m dhatta.m ratnaani daashuShe . Rigveda/1/47/1
 • aya.m vaa.m madhumattamaH sutaH somo diviShTiShu . tamashvinaa pibata.m tiroahnya.m dhatta.m ratnaani daashuShe.306 Samveda/306
 • aya.m vaa.m mitraavaruNaa sutaH soma RRitaavRRidhaa . mamediha shruta.m havam.910 Samveda/910
 • aya.m vaa.m mitraavaruNaa sutaH soma RRItaavRRidhaa. mamediha shruta.m havam. Rigveda/2/41/4
 • aya.m vaa.m mitraavaruNaa sutaH soma.aRRitaavRRidhaa. mamediha shruta.n havam. upayaamagRRihiito.asi mitraavaruNaabhyaa.m tvaa .9. Yajurveda/7/9
 • aya.m vaa.m pari Shichyate soma indraabRRihaspatii. chaarurmadaaya piitaye .2. Rigveda/4/49/2
 • aya.m vaamadribhiH sutaH somo naraa vRRiShaNvasuu . aa yaata.m somapiitaye pibata.m daashuSho gRRihe . Rigveda/8/22/8
 • aya.m vajrastarpayataamRRitasyaavaasya raaShTramapa hantu jiivitam. shRRiNaatu griivaaH pra shRRiNaatuuShNihaa vRRitrasyeva shachiipatiH . 1. Atharvaveda/6/134/1
 • aya.m vaste garbha.m pRRithivyaa diva.m vaste.ayamantarikSham. aya.m bradhnasya viShTapi sva᳡rlokaanvyaa᳡nashe . 16. Atharvaveda/13/1/16
 • aya.m venashchodayat pRRishnigarbhaa jyotirjaraayuu rajaso vimaane. imamapaa.n sa~Ngame suuryasya shishu.m na vipraa matibhii rihanti. upayaamagRRihiito.asi markaaya tvaa .16. Yajurveda/7/16
 • aya.m venashchodayatpRRishnigarbhaa jyotirjaraayuu rajaso vimaane . imamapaa.m sa.mgame suuryasya shishu.m na vipraa matibhii rihanti . Rigveda/10/123/1
 • aya.m vicharShaNirhitaH pavamaanaH sa chetati . hinvaana aapya.m bRRihat . Rigveda/9/62/10
 • aya.m vicharShaNirhitaH pavamaanaH sa chetati . hinvaana aapya.m bRRihat.508 Samveda/508
 • aya.m vidachchitradRRishiikamarNaH shukrasadmanaamuShasaamaniike. aya.m mahaanmahataa skambhanenoddyaamastabhnaadvRRiShabho marutvaan .5. Rigveda/6/47/5
 • aya.m vipraaya daashuShe vaajaa.N iyarti gomataH . aya.m saptabhya aa vara.m vi vo made praandha.m shroNa.m cha taariShadvivakShase . Rigveda/10/25/11
 • aya.m viShkandha.m sahate .aya.m baadhate attriNaH. aya.m no vishvabheShajo ja~NgiDaH paatva.mhasaH . 3. Atharvaveda/2/4/3
 • aya.m vishvaa abhi shriyo.agnirdeveShu patyate . aa vaajairupa no gamat . Rigveda/8/102/9
 • aya.m vishvaa abhi shriyo.agnirdeveShu patyate . aa vaajairupa no gamat.948 Samveda/948
 • aya.m vishvaani tiShThati punaano bhuvanopari . somo devo na suuryaH . Rigveda/9/54/3
 • aya.m vishvaani tiShThati punaano bhuvanopari . somo devo na suuryaH.757 Samveda/757
 • aya.m vo yaj~na RRIbhavo.akaari yamaa manuShvatpradivo dadhidhve. pra vo.achChaa jujuShaaNaaso asthurabhuuta vishve agriyota vaajaaH .3. Rigveda/4/34/3
 • aya.m vRRitashchaatayate samiichiirya aajiShu maghavaa shRRiNva ekaH. aya.m vaaja.m bharati ya.m sanotyasya priyaasaH sakhye syaama .9. Rigveda/4/17/9
 • aya.m yaH sRRi~njaye puro daivavaate samidhyate. dyumaa.N amitradambhanaH .4. Rigveda/4/15/4
 • aya.m yaj~no devayaa aya.m miyedha imaa brahmaaNyayamindra somaH. stiirNa.m barhiraa tu shakra pra yaahi pibaa niShadya vi muchaa harii iha . Rigveda/1/177/4
 • aya.m yathaa na aabhuvattvaShTaa ruupeva takShyaa . asya kratvaa yashasvataH . Rigveda/8/102/8
 • aya.m yathaa na aabhuvattvaShTaa ruupeva takShyaa . asya kratvaa yashasvataH.947 Samveda/947
 • aya.m yo abhishochayiShNurvishvaa ruupaaNi haritaa kRRiNoShi. tasmai te.aruNaaya babhrave namaH kRRiNomi vanyaaya takmane . 3. Atharvaveda/6/20/3
 • aya.m yo bhuurimuulaH samudramavatiShThati. darbhaH pRRithivyaa utthito manyushamana uchyate . 2. Atharvaveda/6/43/2
 • aya.m yo hotaa kiru sa yamasya kamapyuuhe yatsama~njanti devaaH . aharaharjaayate maasimaasyathaa devaa dadhire havyavaaham . Rigveda/10/52/3
 • aya.m yo vajraH purudhaa vivRRitto.avaH suuryasya bRRihataH puriiShaat . shrava idenaa paro anyadasti tadavyathii jarimaaNastaranti . Rigveda/10/27/21
 • aya.m yo vakro viparurvya᳡~Ngo mukhaani vakraa vRRijinaa kRRiNoShi. taani tva.m brahmaNaspata iShiikaamiva sa.m namaH . 4. Atharvaveda/7/56/4
 • aya.m yo vishvaanharitaankRRiNoShyuchChochayannagnirivaabhidunvan. adhaa hi takmannaraso hi bhuuyaa adhaa nya~N~Nadharaa~N vaa parehi . 2. Atharvaveda/5/22/2
 • aya.m yonishchakRRimaa ya.m vaya.m te jaayeva patya ushatii suvaasaaH. arvaachiinaH pariviito ni Shiidemaa u te svapaaka pratiichiiH .2. Rigveda/4/3/2
 • aya.m.n sahasramRRiShibhiH sahaskRRitaH samudra.aiva paprathe. satyaH so.aasya mahimaa gRRiNe shavo yaj~neShu vipraraajye .83 . Yajurveda/33/83
 • aya.nso.aagniryasmintsomamindraH suta.m dadhe jaThare vaavashaanaH. sahasriya.m vaajamatya.m na sapti.n sasavaantsantstuuyase jaatavedaH .47 . Yajurveda/12/47
 • ayaa chitto vipaanayaa hariH pavasva dhaarayaa . yuja.m vaajeShu chodaya . Rigveda/9/65/12
 • ayaa chitto vipaanayaa hariH pavasva dhaarayaa . yuja.m vaajeShu chodaya.805 Samveda/805
 • ayaa dhiyaa cha gavyayaa puruNaamanpuruShTuta . yatsomesoma aabhavaH . Rigveda/8/93/17
 • ayaa dhiyaa cha gavyayaa puruNaamanpuruShTuta . yatsomesoma aabhuvaH.188 Samveda/188
 • ayaa ha tya.m maayayaa vaavRRidhaana.m manojuvaa svatavaH parvatena. achyutaa chidviiDitaa svojo rujo vi dRRiDhaa dhRRiShataa virapshin . 6. Atharvaveda/20/36/6
 • ayaa ha tya.m maayayaa vaavRRidhaana.m manojuvaa svatavaH parvatena. achyutaa chidviiLitaa svojo rujo vi dRRiLhaa dhRRiShataa virapshin .6. Rigveda/6/22/6
 • ayaa nijaghnirojasaa rathasa.mge dhane hite . stavaa abibhyuShaa hRRidaa . Rigveda/9/53/2
 • ayaa nijaghnirojasaa rathasa~Nge dhane hite . stavaa abibhyuShaa hRRidaa.1715 Samveda/1715
 • ayaa pavaa pavasvainaa vasuuni maa.m shchatva indo sarasi pra dhanva . braghnashchidyasya vaato na juuti.m purumedhaashchittakave nara.m dhaat.1104 Samveda/1104
 • ayaa pavaa pavasvainaa vasuuni maa.m shchatva indro sarasi pra dhanva . braghnashchidyasya vaato na juuti.m purumedhaashchittakave nara.m dhaat.541 Samveda/541
 • ayaa pavaa pavasvainaa vasuuni maa.Nshchatva indo sarasi pra dhanva . bradhnashchidatra vaato na juutaH purumedhashchittakave nara.m daat . Rigveda/9/97/52
 • ayaa pavasva devayu rebhanpavitra.m paryeShi vishvataH . madhordhaaraa asRRikShata.772 Samveda/772
 • ayaa pavasva devayurmadhordhaaraa asRRikShata . rebhanpavitra.m paryeShi vishvataH . Rigveda/9/106/14
 • ayaa pavasva dhaarayaa yayaa suuryamarochayaH . hinvaano maanuShiirapaH . Rigveda/9/63/7
 • ayaa pavasva dhaarayaa yayaa suuryamarochayaH . hinvaano maanuShiirapaH.1216 Samveda/1216
 • ayaa pavasva dhaarayaa yayaa suuryamarochayaH . hinvaano maanuShiirapaH.493 Samveda/493
 • ayaa ruchaa hariNyaa punaano vishvaa dveShaa.m si tarati sayugvabhiH suuro na sayugvabhiH . dhaaraa pRRiShThasya rochate punaano aruSho hariH . vishvaa yadruupaa pariyaasyRRikvabhiH saptaasyebhirRRikvabhiH.1590 Samveda/1590
 • ayaa ruchaa hariNyaa punaano vishvaa dveShaa.m si tarati sayugvabhiH suuro na sayugvabhiH . dhaaraa pRRiShThasya rochate punaano aruSho hariH . vishvaa yadruupaa pariyaasyRRikvabhiH saptaasyebhirRRikvabhiH.463 Samveda/463
 • ayaa ruchaa hariNyaa punaano vishvaa dveShaa.msi tarati svayugvabhiH suuro na svayugvabhiH . dhaaraa sutasya rochate punaano aruSho hariH . vishvaa yadruupaa pariyaatyRRikvabhiH saptaasyebhiRRIkvabhiH . Rigveda/9/111/1
 • ayaa soma sukRRityayaa mahaantsannabhyavardhathaaH . hindaana idvRRiShaayase.507 Samveda/507
 • ayaa somaH sukRRityayaa mahashchidabhyavardhata . mandaana udvRRiShaayate . Rigveda/9/47/1
 • ayaa te agne samidhaa vidhema prati stoma.m shasyamaana.m gRRibhaaya. dahaashaso rakShasaH paahya1smaandruho nido mitramaho avadyaat .15. Rigveda/4/4/15
 • ayaa te agne vidhemorjo napaadashvamiShTe. enaa suuktena sujaata. Rigveda/2/6/2
 • ayaa vaaja.m devahita.m sanema madema shatahimaaH suviiraaH.454 Samveda/454
 • ayaa vaaja.m devahita.m sanema madema shatahimaaH suviiraaH .15. Rigveda/6/17/15
 • ayaa viitii pari srava yasta indo madeShvaa . avaahannavatiirnava . Rigveda/9/61/1
 • ayaa viitii pari srava yasta indo madeShvaa . avaahannavatiirnava.1210 Samveda/1210
 • ayaa viitii pari srava yasta indo madeShvaa . avaahannavatiirnava.495 Samveda/495
 • ayaa viShThaa janayankarvaraaNi sa hi ghRRiNirururvaraaya gaatuH. sa pratyudaiddharuNa.m madhvo agra.m svayaa tanvaa᳡ tanva᳡mairayata .1. Atharvaveda/7/3/1
 • ayaa.msamagne sukShiti.m janaayaayaa.msamu maghavadbhyaH suvRRiktim. vishva.m tadbhadra.m yadavanti devaa bRRihadvadema vidathe suviiraaH. Rigveda/2/35/15
 • ayaama dhiivato dhiyo.arvadbhiH shakra godare . jayema pRRitsu vajrivaH . Rigveda/8/92/11
 • ayaami ghoSha indra devajaamirirajyanta yachChurudho vivaachi. nahi svamaayushchikite janeShu taaniida.mhaa.msyati parShyasmaan . 2. Atharvaveda/20/12/2
 • ayaami ghoSha indra devajaamirirajyanta yachChurudho vivaachi. nahi svamaayushchikite janeShu taaniida.mhaa.msyati parShyasmaan .2. Rigveda/7/23/2
 • ayaami te namaukti.m juShasva RRItaavastubhya.m chetate sahasvaH. vidvaa.N aa vakShi viduSho ni Shatsi madhya aa barhiruutaye yajatra. Rigveda/3/14/2
 • ayaj~niyo hatavarchaa bhavati nainena havirattave. Chinatti kRRiShyaa gordhanaadya.m kravyaadanuvartate . 37. Atharvaveda/12/2/37
 • ayamaa yaatyaryamaa purastaadviShitastupaH. asyaa ichChannagruvai patimuta jaayaamajaanaye . 1. Atharvaveda/6/60/1
 • ayamagne jaritaa tve abhuudapi sahasaH suuno nahya1nyadastyaapyam . bhadra.m hi sharma trivaruuthamasti ta aare hi.msaanaamapa didyumaa kRRidhi . Rigveda/10/142/1
 • ayamagne tve api jaritaa bhuutu santya . tasmasa paavaka mRRiLaya . Rigveda/8/44/28
 • ayamagniH puriiShyo.n rayimaan puShTivardhanaH. agne puriiShyaabhi dyumnamabhi saha.aaayachChasva .40. Yajurveda/3/40
 • ayamagniH sahasriNo vaajasya shatinaspatiH . muurdhaa kavii rayiiNaam . Rigveda/8/75/4
 • ayamagniH sahasriNo vaajasya shatinaspatiH. muurdhaa kavii rayiiNaam .21 . Yajurveda/15/21
 • ayamagniH satpatirvRRiddhavRRiShNo rathiiva pattiinajayatpurohitaH. naabhaa pRRithivyaa.m nihito davidyutadadhaspada.m kRRiNutaa.m ye pRRitanyavaH .1. Atharvaveda/7/62/1
 • ayamagniH suviiryasyeshe hi saubhagasya . raaya iishe svapatyasya gomata iishe vRRitrahathaanaam.60 Samveda/60
 • ayamagniH suviiryasyeshe mahaH saubhagasya. raaya iishe svapatyasya gomata iishe vRRitrahathaanaam. Rigveda/3/16/1
 • ayamagniramuumuhadyaani chittaani vo hRRidi. vi vo dhamatvokasaH pra vo dhamatu sarvataH . 2. Atharvaveda/3/2/2
 • ayamagnirgRRihapatirgaarhapatyaH prajaayaa vasuvittamaH. agne gRRihapate.abhi dyumnamabhi saha.aaayachChasva .39. Yajurveda/3/39
 • ayamagnirupasadya iha suurya udetu te. udehi mRRityorgambhiiraatkRRiShNaachchittamasaspari . 11. Atharvaveda/5/30/11
 • ayamagniruruShyatyamRRitaadiva janmanaH . sahasashchitsahiiyaandevo jiivaatave kRRitaH . Rigveda/10/176/4
 • ayamagnirvadhryashvasya vRRitrahaa sanakaatpreddho namasopavaakyaH . sa no ajaamii.Nruta vaa vijaamiinabhi tiShTha shardhato vaadhryashva . Rigveda/10/69/12
 • ayamagnirviiratamo vayodhaaH sahasriyo dyotataamaprayuchChan. vibhraajamaanaH sarirasya madhya.aupa pra yaahi divyaani dhaama .52 . Yajurveda/15/52
 • ayamakRRiNoduShasaH supatniiraya.m suurye adadhaajjyotirantaH. aya.m tridhaatu divi rochaneShu triteShu vindadamRRita.m niguuLham .23. Rigveda/6/44/23
 • ayamasmaanvanaspatirmaa cha haa maa cha riiriShat. svastyaa gRRihebhya aavasaa aa vimochanaat. Rigveda/3/53/20
 • ayamasmaasu kaavya RRIbhurvajro daasvate . aya.m bibhartyuurdhvakRRishana.m madamRRibhurna kRRitvya.m madam . Rigveda/10/144/2
 • ayamasmi jaritaH pashya meha vishvaa jaataanyabhyasmi mahnaa . RRItasya maa pradisho vardhayantyaadardiro bhuvanaa dardariimi . Rigveda/8/100/4
 • ayamastu dhanapatirdhanaanaamaya.m vishaa.m vishpatirastu raajaa. asminnindra mahi varchaa.msi dhehyavarchasa.m kRRiNuhi shatrumasya . 3. Atharvaveda/4/22/3
 • ayamaudumbaro maNirviiro viiraaya badhyate. sa naH sani.m madhumatii.m kRRiNotu rayi.m cha naH sarvaviira.m ni yachChaat .14. Atharvaveda/19/31/14
 • ayameka itthaa puruuru chaShTe vi vishpatiH . tasya vrataanyanu vashcharaamasi . Rigveda/8/25/16
 • ayamemi vichaakashadvichinvandaasamaaryam . pibaami paakasutvano.abhi dhiiramachaakasha.m vishvasmaadindra uttaraH . Rigveda/10/86/19
 • ayamemi vichaakashadvichinvandaasamaaryam. pibaami paakasutvano.abhi dhiiramachaakasha.m vishvasmaadindra uttaraH . 19. Atharvaveda/20/126/19
 • ayamidvai pratiivarta ojasvaansa.mjayo maNiH. prajaa.m dhana.m cha rakShatu paripaaNaH suma~NgalaH . 16. Atharvaveda/8/5/16
 • ayamiha prathamo dhaayi dhaatRRibhirhotaa yajiShTho adhvareShviiDyaH. yamapnavaano bhRRigavo viruruchurvaneShu chitra.m vibhva.m vishevishe .1. Rigveda/4/7/1
 • ayamiha prathamo dhaayi dhaatRRibhirhotaa yajiShTho.aadhvareShviiDyaH. yamapnavaano bhRRigavo viruruchurvaneShu chitra.m vibhva.m.n vishevishe .15. Yajurveda/3/15
 • ayamiha prathamo dhaayi dhaatRRibhirhotaa yajiShTho.aadhvareShviiDyaH. yamapnavaano bhRRigavo viruruchurvaneShu chitra.m vibhva.m.n vishevishe .26 . Yajurveda/15/26
 • ayamiha prathamo dhaayi dhaatRRibhirhotaa yajiShTho.aadhvareShviiDyaH. yamapnavaano bhRRigavo viruruchurvaneShu chitra.m vibhva.m.n vishevishe .6 . Yajurveda/33/6
 • ayamindra vRRiShaakapiH parasvanta.m hata.m vidat . asi.m suunaa.m nava.m charumaadedhasyaana aachita.m vishvasmaadindra uttaraH . Rigveda/10/86/18
 • ayamindra vRRiShaakapiH parasvanta.m hata.m vidat. asi.m suunaa.m nava.m charumaadedhasyaana aachita.m vishvasmaadindra uttaraH . 18. Atharvaveda/20/126/18
 • ayamindro marutsakhaa vi vRRitrasyaabhinachChiraH . vajreNa shataparvaNaa . Rigveda/8/76/2
 • ayamu Shya pra devayurhotaa yaj~naaya niiyate . ratho na yorabhiivRRito ghRRiNiivaa~nchetati tmanaa . Rigveda/10/176/3
 • ayamu Shya sumahaa.N avedi hotaa mandro manuSho yahvo agniH. vi bhaa akaH sasRRijaanaH pRRithivyaa.m kRRiShNapaviroShadhiibhirvavakShe .2. Rigveda/7/8/2
 • ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim . vachastachchinna ohase.1599 Samveda/1599
 • ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim . vachastachchinna ohase.183 Samveda/183
 • ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim. vachastachchinna ohase . 1. Atharvaveda/20/45/1
 • ayamu te samatasi kapotaiva garbhadhim. vachastachchinna ohase. Rigveda/1/30/4
 • ayamu te sarasvati vasiShTho dvaaraavRRitasya subhage vyaavaH . vardha shubhre stuvate raasi vaajaanyuuya.m paata svastibhiH sadaa naH . Rigveda/7/95/6
 • ayamu tvaa vicharShaNe janiirivaabhi sa.mvRRitaH . pra soma indra sarpatu . Rigveda/8/17/7
 • ayamu tvaa vicharShaNe janiirivaabhi sa.mvRRitaH. pra soma indra sarpatu . 1. Atharvaveda/20/5/1
 • ayamu vaa.m purutamo rayiiya~nChashvattamamavase johaviiti. sajoShaavindraavaruNaa marudbhirdivaa pRRithivyaa shRRiNuta.m hava.m me. Rigveda/3/62/2
 • ayamuparyarvaagvasustasya senajichcha suSheNashcha senaaniigraamaNyau.n. urvashii cha puurvachittishchaapsarasaavavasphuurjan hetirvidyutprahetistebhyo namo.aastu te no.avantu te no mRRiDayantu te ya.m dviShmo yashcha no dveShTi tameShaa.m jambhe dadhmaH .19 . Yajurveda/15/19
 • ayamushaanaH paryadrimusraa RRItadhiitibhirRRitayugyujaanaH. rujadarugNa.m vi valasya saanu.m paNii.Nrvachobhirabhi yodhadindraH .2. Rigveda/6/39/2
 • ayamuttaraat sa.myadvasustasya taarkShyashchaariShTanemishcha senaaniigraamaNyau.n. vishvaachii cha ghRRitaachii chaapsarasaavaapo hetirvaataH prahetistebhyo namo.aastu te no.avantu te no mRRiDayantu te ya.m dviShmo yashcha no dveShTi tameShaa.m jambhe dadhmaH .18 . Yajurveda/15/18
 • ayanmahaa te arvaahaH . 11. Atharvaveda/20/129/11
 • ayasmaye drupade bedhiSha ihaabhihito mRRityubhirye sahasram. yamena tva.m pitRRibhiH sa.mvidaana uttama.m naakamadhi rohayemam . 3. Atharvaveda/6/63/3
 • ayasmaye drupade bedhiSha ihaabhihito mRRityubhirye sahasram. yamena tva.m pitRRibhiH sa.mvidaana uttama.m naakamadhi rohayemam . 4. Atharvaveda/6/84/4
 • ayoda.mShTro archiShaa yaatudhaanaanupa spRRisha jaatavedaH samiddhaH . aa jihvayaa muuradevaanrabhasva kravyaado vRRiktvyapi dhatsvaasan . Rigveda/10/87/2
 • ayoda.mShTro archiShaa yaatudhaanaanupa spRRisha jaatavedaH samiddhaH. aa jihvayaa muuradevaanrabhasva kravyaado vRRiShTvaapi dhatsvaasan . 2. Atharvaveda/8/3/2
 • ayoddheva durmada aa hi juhve mahaaviira.m tuvibaadhamRRijiiSham . naataariidasya samRRiti.m vadhaanaa.m sa.m rujaanaaH pipiSha indrashatruH . Rigveda/1/32/6
 • ayojaalaa asuraa maayino.ayasmayaiH paashaira~Nkino ye charanti. taa.mste randhayaami harasaa jaatavedaH sahasraRRiShTiH sapatnaanpramRRiNanpaahi vajraH . 1. Atharvaveda/19/66/1
 • ayomukhaaH suuchiimukhaa atho vika~NkatiimukhaaH. kravyaado vaatara.mhasa aa sajantvamitraanvajreNa triShandhinaa . 3. Atharvaveda/11/10/3
 • ayuddha idyudhaa vRRita.m shuura aajati satvabhiH . yeShaamindro yuvaa sakhaa.1340 Samveda/1340
 • ayuddha idyudhaa vRRita.m shuura aajati satvabhiH . yeShaamindro yuvaa sakhaa . Rigveda/8/45/3
 • ayuddhaseno vibhvaa vibhindataa daashadvRRitrahaa tujyaani tejate . indrasya vajraadabibhedabhishnathaH praakraamachChundhyuurajahaaduShaa anaH . Rigveda/10/138/5
 • ayujo asamo nRRibhirekaH kRRiShTiirayaasyaH . puurviirati pra vaavRRidhe vishvaa jaataanyojasaa bhadraa indrasya raatayaH . Rigveda/8/62/2
 • ayujranta indra vishvakRRiShTiirvidaanaaso niShShidho martyatraa. marutaa.m pRRitsutirhaasamaanaa svarmiiLhasya pradhanasya saatau . Rigveda/1/169/2
 • ayukta sapta haritaH sadhasthaadyaa ii.m vahanti suurya.m ghRRitaachiiH. dhaamaani mitraavaruNaa yuvaakuH sa.m yo yuutheva janimaani chaShTe .3. Rigveda/7/60/3
 • ayukta sapta shundhyuvaH suuro rathasya naptryaH . taabhiryaati svayuktibhiH.639 Samveda/639
 • ayukta sapta shundhyuvaH suuro rathasya naptyaH . taabhiryaati svayuktibhiH . Rigveda/1/50/9
 • ayukta sapta shundhyuvaH suuro rathasya naptyaH᳡. taabhiryaati svayuktibhiH . 24. Atharvaveda/13/2/24
 • ayukta sapta shundhyuvaH suuro rathasya naptya᳡H. taabhiryaati svayuktibhiH .21. Atharvaveda/20/47/21
 • ayukta suura etasha.m pavamaano manaavadhi . antarikSheNa yaatave . Rigveda/9/63/8
 • ayukta suura etasha.m pavamaano manaavadhi . antarikSheNa yaatave.1217 Samveda/1217
 • ayuto.ahamayuto ma aatmaayuta.m me chakShurayuta.m me shrotramayuto me praaNo.ayuto me.apaano.ayuto me vyaano.ayuto.aha.m sarvaH . 1. Atharvaveda/19/51/1
 • ayuyutsannanavadyasya senaamayaatayanta kShitayo navagvaaH . vRRiShaayudho na vadhrayo niraShTaaH pravadbhirindraachchitayanta aayan . Rigveda/1/33/6
 • a~Ngaada~Ngaadvayamasyaa apa yakShma.m ni dadhmasi. tanmaa praapatpRRithivii.m motadevaandiva.m maa praapadurva1ntarikSham. apo maa praapanmalametadagneyama.m maa praapatpitRRI.mshcha sarvaan .69. Atharvaveda/14/2/69
 • a~Ngaada~Ngaallomnolomno jaata.m parvaNiparvaNi . yakShma.m sarvasmaadaatmanastamida.m vi vRRihaami te . Rigveda/10/163/6
 • a~Ngaada~Ngaatpra chyaavaya hRRidaya.m pari varjaya. adhaa viShasya yattejo.avaachiina.m tadetu te . 25. Atharvaveda/10/4/25
 • a~Ngaanyaatman bhiShajaa tadashvinaatmaanama~NgaiH samadhaat sarasvatii. indrasya ruupa.n shatamaanamaayushchandreNa jyotiramRRita.m dadhaanaaH .93 . Yajurveda/19/93
 • a~Ngabhedama~Ngajvara.m vishvaa~Ngya.m᳡ visalpakam. sarva.m shiirSharNya.m᳡ te roga.m bahirnirmantrayaamahe . 5. Atharvaveda/9/8/5
 • a~Ngabhedo a~Ngajvaro yashcha te hRRidayaamayaH. yakShmaH shyena iva praapaptadvachaa saaDhaH parastaraam . 9. Atharvaveda/5/30/9
 • a~Ngea~Nge lomnilomni yaste parvaNiparvaNi. yakSha.m tvachasya.m᳡ te vaya.m kashyapasya viibarheNa viShva~ncha.m vi vRRihaamasi . 23. Atharvaveda/20/96/23
 • a~Ngea~Nge lomnilomni yaste parvaNiparvaNi. yakShma.m tvachasya.m te vaya.m kashyapasya viibarheNa viShva~ncha.m vi vRRihaamasi . 7. Atharvaveda/2/33/7
 • a~Ngea~Nge shochiShaa shishriyaaNa.m namasyantastvaa haviShaa vidhema. a~Nkaantsama~NkaanhaviShaa vidhema yo agrabhiitparvaasyaa grabhiitaa . 2. Atharvaveda/1/12/2
 • a~Ngebhyasta udaraaya jihvaayaa aasyaa᳡ya te. dadbhyo gandhaaya te namaH . 6. Atharvaveda/11/2/6
 • a~Ngirasaamayana.mpuurvo agniraadityaanaamayana.m gaarhapatyo dakShiNaanaamayana.m dakShiNaagniH. mahimaanamagnervihitasya brahmaNaa sama~NgaH sarva upa yaahi shagmaH.8. Atharvaveda/18/4/8
 • a~Ngiraso naH pitaro navagvaa atharvaaNo bhRRigavaH somyaasaH . teShaa.m vaya.m sumatau yaj~niyaanaamapi bhadre saumanase syaama . Rigveda/10/14/6
 • a~Ngiraso naH pitaro navagvaa.aatharvaaNo bhRRigavaH somyaasaH. teShaa.m vaya.n sumatau yaj~niyaanaamapi bhadre saumanase syaama .50 . Yajurveda/19/50
 • a~Ngiraso naHpitaro navagvaa atharvaaNo bhRRigavaH somyaasaH. teShaa.m vaya.m sumatauyaj~niyaanaamapi bhadre saumanase syaama .58. Atharvaveda/18/1/58
 • a~Ngirasvantaa uta viShNuvantaa marutvantaa jariturgachChatho havam . sajoShasaa uShasaa suuryeNa chaadityairyaatamashvinaa . Rigveda/8/35/14
 • a~Ngirobhiraa gahi yaj~niyebhiryama vairuupairiha maadayasva . vivasvanta.m huve yaH pitaa te.asminyaj~ne barhiShyaa niShadya . Rigveda/10/14/5
 • a~Ngirobhiryaj~niyairaa gahiiha yama vairuupairiha maadayasva. vivasvanta.m huve yaHpitaa te.asminbarhiShyaa niShadya .59. Atharvaveda/18/1/59
 • a~njanti tvaamadhvare devayanto vanaspate madhunaa daivyena. yaduurdhvastiShThaa draviNeha dhattaadyadvaa kShayo maaturasyaa upasthe. Rigveda/3/8/1
 • a~njanti ya.m prathayanto na vipraa vapaavanta.m naagninaa tapantaH. piturna putra upasi preShTha aa gharmo agnimRRitayannasaadi .7. Rigveda/5/43/7
 • a~njantyena.m madhvo rasenendraaya vRRiShNa indu.m madaaya . Rigveda/9/109/20
 • a~njate vya~njate sama~njate kratu.m rihanti madhvaabhya~njate . sindhoru.achChvaase patayantamukShaNa.m hiraNyapaavaaH pashumapsu gRRibhNate.1614 Samveda/1614
 • a~njate vya~njate sama~njate kratu.m rihanti maghvaabhya~njate . sindhoru.achChvaase patayantamukShaNa.m hiraNyapaavaaH pashumapsu gRRibhNate.564 Samveda/564
 • a~njate vya~njate sama~njate kratu.m rihanti madhunaabhya~njate . sindhoruchChvaase patayantamukShaNa.m hiraNyapaavaaH pashumaasu gRRibhNate . Rigveda/9/86/43
 • a~njatevya᳡~njate sama~njate kratu.m rihanti madhunaabhya᳡~njate. sindhoruchChvaasepatayantamukShaNa.m hiraNyapaavaaH pashumaasu gRRihNate .18. Atharvaveda/18/3/18